Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 273

Rīgā 1998.gada 28.jūlijā (prot. Nr. 40, 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 5.pantu
un likuma "Par akcīzes nodokli" 6.pantu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 116.nr.; 1997, 1./2., 61./62., 171./174.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "bankas iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona nodokļu inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" (attiecīgā locījumā);

1.4. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "licence jēlspirta ražošanai un realizācijai" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "licence jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai" (attiecīgā locījumā);

1.5. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "licence spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "licence jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai" (attiecīgā locījumā);

1.6. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ievešana brīvai realizācijai" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ievešana (imports)" (attiecīgā locījumā);

1.7. izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka - pilnvarotas valsts institūcijas izdota speciāla marķēšanas zīme, kas tiek piestiprināta uz alkoholiskā dzēriena fasējuma un apliecina, ka produkcijai ir legāla izcelsme un ka attiecīgā prece ir ņemta valsts kontrolē saskaņā ar akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem;";

1.8. svītrot 1.5., 1.9., 1.15. un 1.18.apakšpunktu;

1.9. papildināt 2.punktu aiz vārda "alkohola" ar vārdu "ievešana";

1.10. svītrot 3., 4., 5., 6.punktu un 8.1., 8.2., 8.3.apakšpunktu;

1.11. papildināt noteikumus ar 8.8. un 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. analizēt jaunu alkohola ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), cehu vai ražotņu izveides vai rekonstrukcijas lietderību valstī un sagatavot attiecīgus priekšlikumus;

8.9. izskatīt priekšlikumus par alkohola ražošanas apjomiem valstī un jēlspirta un spirta ražošanas izejvielu ievešanu;";

1.12. svītrot 9.punktu, 10.punkta pēdējo teikumu un 11.punktu;

1.13. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Maksājuma uzdevumus norēķiniem par alkoholu pēc to iesniegšanas kredītiestādēs uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) - arī citas kredītiestādes - ir tiesīgi atsaukt tikai ar Akcizēto preču pārvaldes atļauju.";

1.14. svītrot 14.3.apakšpunktu;

1.15. aizstāt 16.punktā vārdus "vienota parauga stingrās uzskaites preču transporta pavadzīmes" un 17.punktā vārdus "spirta un alkoholisko dzērienu vienota parauga stingrās uzskaites preču transporta pavadzīmes" ar vārdiem "vienota parauga stingrās uzskaites preču pavadzīme-rēķins spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem" ;

1.16. svītrot 23.punktā vārdus "Akcizēto preču padomes";

1.17. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši šo noteikumu 38.1. vai 38.2.apakšpunktā minēto licenci, katras darbadienas beigās uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) esošie spirta un alkoholisko dzērienu atlikumi pilnā sortimentā pa veidiem jāreģistrē datorā vai atsevišķā caurauklotā, numurētā un apzīmogotā spirta un alkoholisko dzērienu atlikumu reģistrācijas žurnālā. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši šo noteikumu 38.4.apakšpunktā minēto licenci, jāreģistrē tikai spirta atlikumi.";

1.18. svītrot 30. un 31.punktu;

1.19. papildināt 35.punktu aiz vārdiem "teritoriālajai iestādei" ar vārdiem "kurā tas reģistrēts kā nodokļu maksātājs";

1.20. izteikt 36.punk tu šādā redakcijā:

"36. Uzņēmējdarbību, kas saistīta ar alkohola ražošanu, ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, šajos noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgi veikt Uzņēmumu reģistrā reģistrēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši šo noteikumu 38.punktā minēto licenci. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci uzņēmējdarbībai ar alkoholu, reizi gadā veic licences pārreģistrāciju šo noteikumu 51.punktā noteiktajā kārtībā. Licence, kas nav pārreģistrēta noteiktajā kārtībā, uzskatāma par nederīgu.";

1.21. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Licence noteikta šādiem uzņēmējdarbības veidiem:

38.1. jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai;

38.2. alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai;

3 8.3. alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam);

38.4. alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai;

38.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;

38.6. alkoholisko dzērienu ievešanai lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē.";

1.22. svītrot 41.punktā vārdus "kuru sarakstu ir apstiprinājusi Akcizēto preču padome";

1.23. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Akcizēto preču pārvaldes licencēšanas komisija izsniedz vai pārreģistrē licenci, vai dod motivētu rakstisku atteikumu ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā pēc pieteikuma un tam pievienoto visu licences izsniegšanai vai pārreģistrēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Akcizēto preču pārvaldes licencēšanas komisijas atteikumu izsniegt licenci var pārsūdzēt Akcizēto preču pārvaldes direktoram 10 darbadienu laikā no brīža, kad tas adresātam kļuvis zināms, bet Akcizēto preču pārvaldes direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.";

1.24. svītrot 44.punktu;

1.25. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Licenci šo noteikumu 38.punktā minētās uzņēmējdarbības veikšanai izsniedz Akcizēto preču pārvaldes izveidota licencēšanas komisija Ministru kabineta noteikumos par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu, šajos noteikumos un licencēšanas komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.";

1.26. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) neizsniedz uzņēmējdarbības veikšanai šādās tirdzniecības vietās:

49.1. ja tirdzniecības zāles platība ir mazāka par 20 m2;

49.2. ja tiem ir izsniegtas attiecīgajām tirdzniecības vai ražošanas vietām šo noteikumu 38.1.-38.4.apakšpunktā minētās licences.";

1.27. svītrot 50., 53. un 54.punktu;

1.28. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Licence jāpārreģistrē, ja mainījušies licencē vai tās pielikumos minētie uzņēmējdarbības nosacījumi. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāiesniedz rakstisks pieteikums licences pārreģistrācijai ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc tam, kad mainījušies attiecīgie nosacījumi. Lai pārreģistrētu licenci, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) iesniedz pieteikumu uz Akcizēto preču pārvaldes pārreģistrācijas veidlapas, kam pievieno licences oriģinālu un to dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuri apliecina notikušās izmaiņas.";

1.29. izteikt 56 . un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Licencēšanas komisijas lēmumu par licences anulēšanu 10 darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var pārsūdzēt Akcizēto preču pārvaldes direktoram, bet Akcizēto preču pārvaldes direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

57. Ja licence ir anulēta, par to samaksāto valsts nodevu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) neatmaksā. Ja licence anulēta par šo noteikumu pārkāpumu, jauna licence var tikt izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas dienas.";

1.30. svītrot 58.punktu;

1.31. papildināt 59.punktu ar šādu teikumu:

"Pirms Akcizēto preču pārvaldes rakstiskas speciālās atļaujas saņemšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei par pieteikuma iesniegšanu speciālās atļaujas saņemšanai Akcizēto preču pārvaldē.";

1.32. izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Alkoholisko dzērienu ievešana lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē";

1.33. izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Ievest alkoholiskos dzērienus lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē ir tiesīgi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ir saņēmuši šo noteikumu 38.6.apakšpunktā minēto licenci, kurā norādītā tirdzniecības vieta un uzglabāšanas vieta muitas kontroles zonā saskaņota ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi.";

1.34. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) šo noteikumu 38.6.apakšpunktā minēto licenci, deklarē Akcizēto preču pārvaldē:

63.1 alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietas un uzglabāšanas vietas (noliktavas) adresi un darba laiku;

63.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) administrācijas pastāvīgās atrašanās vi etas adresi un darba laiku;

63.3. ievedamo alkoholisko dzērienu sortimentu un preču zīmes (etiķetes).";

1.35. svītrot 64.punktu;

1.36. izteikt 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

"65. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ieved alkoholiskos dzērienus lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē, Akcizēto preču pārvaldē deklarē ievesto alkoholisko dzērienu sortimentu un daudzumu.

66. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši šo noteikumu 38.6.apakšpunktā minēto licenci, aizliegts iegādāties alkoholiskos dzērienus no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši vienu no šādām licencēm:

66.1. licenci alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam);

66.2. licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai .";

1.37. svītrot 67. un 68.punktu;

1.38. izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši šo noteikumu 38.6.apakšpunktā minēto licenci, ir tiesīgi realizēt alkoholiskos dzērienus, lai apgādātu:

70.1. kuģus un lidmašīnas, kas veic starptautiskus reisus;

70.2. vēstniecības;

70.3. beznodokļu veikalus.";

1.39. svītrot 71.punktu;

1.40. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši šo noteikumu 38.6.apakšpunktā minēto licenci, aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus fiziskām personām, izņemot alkoholisko dzērienu realizāciju beznodokļu veikalos.";

1.41. svītrot 73.punktu;

1.42. izteikt 73.1 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši šo noteikumu 38.6.apakšpunktā minēto licenci, ir tiesīgi veikt norēķinus skaidrā naudā par alkoholu ar juridiskajām personām tikai ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju un ievērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30.pantā noteiktās prasības.";

1.43. svītrot 76.punktu;

1.44. izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

"77. Akcizēto preču pārvalde:

77.1. apstiprina kārtību, kādā tiek izskatīti iekšzemes patērētāju pieprasījumi pēc spirta un spirta pārstrādes blakusproduktiem (turpmāk tekstā - "pieprasījumi");

77.2. izvērtē pieprasījumu pamatotību;

77.3. izsniedz atļaujas spirta, tehniskā spirta vai spirta pārstrādes blakusproduktu iegādei.";

1.45. svītrot 78.punktu;

1.46. izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citi spirta patērētāji:

80.1. iesniedz Akcizēto preču pārvaldē pieprasījumu, kurā deklarē, kādām vajadzībām spirts, tehniskais spirts vai spirta pārstrādes blakusprodukti tiks izmantoti;

80.2. reģistrē Akcizēto preču pārvaldē visas spirta, tehniskā spirta un spirta pārstrādes blakusproduktu uzglabāšanas vietas.";

1.47. papildināt 81. un 82.punktu aiz vārda "spirtu" ar vārdiem "tehnisko spirtu un spirta pārstrādes blakusproduktus";

1.48. svītrot 84.punktu;

1.49. izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi realizēt, nodot pārstrādei (rektifikācijai) vai nodot uz citiem nosacījumiem jēlspirtu tikai tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas:

86.1. jēlspirtu izved;

86.2. saņēmuši licenci jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai.";

1.50. svītrot 87. un 88.punktu;

1.51. izteikt 89.punktu šādā redakcijā:

"89. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi tiem piederošo pārstrādāto (rektificēto) spirtu realizēt vai nodot uz citiem nosacījumiem tikai tiem patērētājiem, kas:

89.1. saņēmuši Akcizēto preču pārvaldes atļauju spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā);

89.2. spirtu izved;

89.3. saņēmuši šo noteikumu 38.2. vai 38.4.apakšpunktā minēto licenci.";

1.52. svītrot 101.punktu;

1.53. izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Licencē jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai jānorāda katrs atsevišķs uzņēmums, kā arī katra teritoriāli vai tehnoloģiski nošķirta viena uzņēmuma filiāle, cehs vai ražotne.";

1.54. svītrot 103. un 105.punktu;

1.55. izteikt 107.punktu šādā redakcijā:

"107. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts jēlspirtu realizēt vai nodot uz citiem nosacījumiem iekšzemes patērētājiem, izņemot tos iekšzemes patērētājus, kuri:

107.1. saņēmuši Akcizēto preču pārvaldes atļauju jēlspirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā;

107.2. jēlspirtu izved.";

1.56. svītrot 109.punktu;

1.57. svītrot 119.punktā vārdus "ja par šādām darbībām nav noslēgts līgums ar alkoholisko dzērienu ražošanas licenci saņēmušu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)";

1.58. svītro t 120.punktu;

1.59. izteikt 121.punktu šādā redakcijā:

"121. Licencē alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai jānorāda katra uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) teritoriāli vai tehnoloģiski nošķirta filiāle, cehs vai ražotne.";

1.60. svītrot 122. un 123.punktu;

1.61. izteikt 124.punktu šādā redakcijā:

"124. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā, kā arī nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem tikai attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ražotos atbilstoši fasētus alkoholiskos dzērienus tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri:

124.1. alkoholiskos dzērienus izved;

124.2. saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai;

124.3. saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.";

1.62. svītrot 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146. un 147.punktu;

1.63. izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Alkoholisko dzērienu un spirta ievešana (imports)";

1.64. izteikt 148., 149. un 150.punktu šādā redakcijā:

"148. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam), deklarē ievedamo un ievesto (importēto) alkoholisko dzērienu un spirta apjomu un sortimentu Akcizēto preču pārvaldē.

149. Alkoholiskos dzērienus un spirtu ievest (importēt) Latvijas Republikā ir tiesīgi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minēto licenci.

150. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minēto licenci, reģistrē Akcizēto preču pārvaldē visas alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecības un uzglabāšanas vietas, arī muitas noliktavas, un deklarē alkoholisko dzērienu un spirta krājumu apjomu, to preču zīmes (etiķetes), tirdzniecības un uzglabāšanas vietu darba laiku, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) administrācijas pastāvīgās atrašanās vietas adresi un darba laiku.";

1.65. svītrot 151., 152. un 153.punktu;

1.66. izteikt 154. un 155.punktu šādā redakcijā:

"154. Licencē alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam) norāda muitas noliktavas, kurās drīkst marķēt ievedamos alkoholiskos dzērienus, kā arī noliktavas, kurās drīkst uzglabāt un realizēt ievestos alkoholiskos dzērienus un spirtu.

155. Licencē alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam) norādītajās noliktavās (izņemot muitas noliktavas) atļauts uzglabāt tikai to realizācijai sagatavoto spirtu un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā marķētus alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts.";

1.67. izteikt 158.punktu šādā redakcijā:

"158. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam), ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt, nodot realizēšanai vai uz citiem nosacījumiem tikai šī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ievestos:

158.1. alkoholiskos dzērienus - juridiskajām personām, kuras saņēmušas šo noteikumu 38.4. vai 38.5.apakšpunktā minēto licenci;

158.2. spirtu - juridiskajām personām, kuras saņēmušas šo noteikumu 38.4.apakšpunktā minēto licenci.";

1.68. svītrot 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 171., 172. un 176.punktu;

1.69. izteikt 174.punktu šādā redakcijā:

"174. Vairumtirdzniecības licencē norādītajās noliktavās atļauts uzglabāt tikai to realizācijai sagatavoto spirtu un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā marķētus alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts.";

1.70. izteikt 177.punktu šādā redakcijā:

"177. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecības licenci, ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus vai spirtu tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši vienu no šādām licencēm:

177.1. jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai ar nosacījumu, ka no šādiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tiek iegādāts, pieņemts realizācijai vai uz citiem nosacījumiem šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ražotais spirts;

177.2. alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ar nosacījumu, ka no šādiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai uz citiem nosacījumiem šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ražotie alkoholiskie dzērieni;

177.3. alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam) ar nosacījumu, ka no šādiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai uz citiem nosacījumiem šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ievestie alkoholiskie dzērieni un spirts ;

177.4. alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.";

1.71. svītrot 178.punktā vārdus "kā arī no uzņēmumiem, kuri nav norādīti Akcizēto preču pārvaldei kā piegādātāji licences saņemšanas dienā vai par kuriem Akcizēto preču pārvaldei nav paziņots licences darbības laikā līdz pirmās alkoholisko dzērienu partijas saņemšanas dienai";

1.72. izteikt 179.punktu šādā redakcijā:

"179. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecības licenci, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem:

179.1. alkoholiskos dzērienus - juridiskajām personām, kuras saņēmušas šo noteikumu 38.4. vai 38.5.apakšpunktā minēto licenci;

179.2. spirtu - juridiskajām personām, kuras saņēmušas šo noteikumu 38.4.apakšpunktā minēto licenci.";

1.73. noteikumu 184.punktā:

1.73.1. svītrot 184.4.apakšpunktā vārdu "vispārējās";

1.73.2. papildināt noteikumus ar 184.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"184.6. valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu ēkās, ja nav saņemta šo institūciju piekrišana.";

1.74. izteikt 192.punktu šādā redakcijā:

"192. Mazumtirdzniecības licencē jānorāda visas alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un tirdzniecības vietas.";

1.75. svītrot 194.punktā pirmo teikumu;

1.76. izteikt 195.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"195.2. atsevišķa alkohola pavadzīmju reģistrācija;";

1.77. izteikt 197.punktu šādā redakcijā:

"197. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ar kuriem ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuri saņēmuši vienu no šo noteikumu 38.2., 38.3. un 38.4.apakšpunktā minētajām licencēm.";

1.78. svītrot 201.punktu;

1.79. noteikumu 206.punktā:

1.79.1. aizstāt skaitļus "17.-28." ar skaitļiem "16.-27.";

1.79.2. izteikt pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Nemarķētu alkoholisko dzērienu vietējie pārvadājumi veicami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.80. aizstāt 208.punktā vārdu "pavadībā" ar vārdu "kontrolē";

1.81. svītrot 210.punktu;

1.82. izteikt 211.2.apakšpunkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ražošana bez Akcizēto preču pārvaldes reģistrētā un noplombētā spirta skaitītāja ir aizliegta;";

1.83. papildināt 212., 216., 217. un 221.punktu aiz vārdiem "alkoholiskie dzērieni" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "un spirts" (attiecīgā locījumā);

1.84. svītrot 223.punktu;

1.85. svītrot 224.punktā vārdus "Akcizēto preču padome un";

1.86. svītrot 227.punktā vārdus "Akcizēto preču padomes locekļiem un";

1.87. svītrot 227.3.4.apakšpunktu;

1.88. izteikt 230. un 231.punktu šādā redakcijā:

"230. Valsts institūcijas, kas veic šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli, ir tiesīgas nosūtīt izņemto vai konfiscēto alkoholu tikai uz tādām uzglabāšanas (iznīcināšanas) vietām, kuras reģistrētas Akcizēto preču pārvaldē un Valsts ieņēmumu dienestā.

231. Alkohols, kas saskaņā ar kompetentas valsts institūcijas lēmumu ir piekritīgs valstij, ir uzskatāms par cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamu un jāiznīcina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.89. aizstāt 233.punktā skaitli "500" ar skaitli "100";

1.90. svītrot 240.punktu;

1.91. aizstāt 257.punktā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes" ar vārdiem "pilnvarotu valsts institūciju";

1.92. izteikt 258.punktu šādā redakcijā:

"258. Par šo noteikumu 222.punktā minēto testēšanas izdevumu nesegšanu noteiktajā termiņā uzliek naudas sodu 100-500 latu apmērā.";

1.93. svītrot 260.punktā un 265.13.apakšpunktā vārdus "Akcizēto preču padomes vai";

1.94. svītrot 264.punktā vārdus "un sedz ar nogādi saistītos izdevumus";

1.95. svītrot 265.1. un 265.16.apakšpunktu;

1.96. svītrot 265.7.apakšpunktā skaitli "223";

1.97. svītrot 268.punktā vārdus "realizējot ar Akcizēto preču pārvaldes lēmumu tās kompetences ietvaros konfiscēto vai izņemto alkoholu un";

1.98. svītrot 269., 279. un 280.punktu.

2. Šo noteikumu 1.82.apakšpunkts stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

3. Licences, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas saskaņā ar tajās norādītajiem termiņiem. Pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās ir jāsaņem jauna licence uzņēmējdarbībai ar alkoholu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 273Pieņemts: 28.07.1998.Stājas spēkā: 01.08.1998.Zaudē spēku: 17.07.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 223/224, 31.07.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
51417
01.08.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)