Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts sociālās apdrošināšanas fonds" un vārdu "fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (attiecīgā locījumā), izņemot 18.panta 3.punktu, vārdus "apdrošinājuma ņēmējs" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "darba devējs" (attiecīgā locījumā), vārdus "apdrošināšanas tarifa likme" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "obligāto iemaksu likme" (attiecīgā locījumā), vārdus "pārejošas darba nespējas pabalsts" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "slimības pabalsts" (attiecīgā locījumā), izņemot 7. panta pirmās daļas 5.punktu, vārdus "vidējā izpeļņa" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "vidējā apdrošināšanas iemaksu alga" (attiecīgā locījumā), vārdus "ārstējošais ārsts" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "ārsts" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) darba devējs - fiziskā vai juridiskā persona, kura nodarbina darba ņēmēju vai apmaksā darba ņēmēja darbu;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) apdrošinātā persona - persona, kura saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;";

aizstāt 5.punktā vārdu "veida" ar vārdu "vides" un vārdus "Labklājības ministrija" - ar vārdiem "Ministru kabinets";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) apdrošināšanas iemaksu alga - algotā darbā gūtie ienākumi, no kuriem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - obligātās iemaksas);";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) obligātās iemaksas - obligātās iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kuras veic darba devējs atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu"."

3. Aizstāt 2.pantā vārdus "apdrošināšanas maksājumu" ar vārdiem "vidējās iemaksu algas".

4. Izslēgt 5.pantu.

5. 6.pantā:

izslēgt 3.punktu;

papildināt pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) regresa kārtībā piedzīt apdrošinātajām personām vai trešajām personām izmaksātās summas no darba devējiem, kuri nav nodrošinājuši likuma "Par darba aizsardzību" un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu, un tā rezultātā pie šā darba devēja cietusi cita darba devēja apdrošinātā persona, izpildot tur darbu sava darba devēja uzdevumā.";

aizstāt vārdus "paredzētos apdrošināšanas maksājumus" ar vārdiem "paredzētās obligātās iemaksas".

6. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdus "pārejošas darba nespējas pabalstu" ar vārdiem "slimības naudu";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu;

aizstāt vārdus "obligātos maksājumus" ar vārdiem "obligātās iemaksas".  

7. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Apdrošināšanas atlīdzības noteikšana".  

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Apdrošināšanas atlīdzības noteikšanas kārtība

Apdrošināšanas līdzekļu izlietošanas, apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

9. Izslēgt 9.pantu.

10. Izslēgt 11.pantu.

11. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana

(1) Mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

(2) Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai nosaka Ministru kabinets."

12. Izslēgt 13.panta pirmo un otro daļu.

13. 14.pantā:

izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Mēnesī izmaksājamais slimības pabalsts, atlīdzība par darbspēju zaudējumu vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, kā arī šā panta otrās daļas 4.punktā noteikto izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par Ministru kabineta noteiktajām 15 minimālajām mēnešalgām (amatalgām).";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Apdrošināšanas atlīdzību piešķir no tiesību rašanās dienas, bet ne agrāk kā 12 mēnešus pirms apdrošināšanas atlīdzības pieprasījuma un tās piešķiršanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas."

14. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa par pagājušo laiku

Aprēķināto apdrošināšanas atlīdzību, kas apdrošinātajai personai vai trešajai personai piešķirta, bet ko apdrošinātā persona vai trešā persona laikā nav saņēmusi, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par:

1) trim gadiem - atlīdzību par darbspēju zaudējumu, atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;

2) vienu gadu - slimības pabalstus un vienreizējos pabalstus."

15. Izslēgt 16.pantu.

16. 17.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šis noteikums attiecas arī uz personu, kura vairs nav apdrošinātā persona, bet tāda ir bijusi apdrošināšanas gadījuma iestāšanās laikā.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "apdrošinātās personas" ar vārdiem "šā panta pirmajā daļā minētās personas".

17. Aizstāt 18.panta 3.punktā vārdus "Valsts sociālās apdrošināšanas fonda" ar vārdiem "no darba negadījumu speciālā budžeta" un 6.punktā vārdu "sniegto" - ar vārdu "finansēto".

18. 19.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Slimības pabalstu un slimības naudu apdrošinātajai personai piešķir 80 procentu apmērā, ņemot par pamatu mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, un izmaksā apdrošinātajām personām šādā kārtībā:

1) ja noticis nelaimes gadījums darbā: par pirmajām 14 darba nespējas dienām - apdrošinājuma ņēmējs no saviem līdzekļiem, bet par turpmāko pārejošas darba nespējas periodu līdz darbspēju atgūšanai vai līdz laikam, ar kuru sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējuma pakāpi, - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

2) ja apdrošinātā persona saslimusi ar arodslimību: sākot ar to darba nespējas dienu, kad speciāla ārstu komisija konstatējusi arodslimību, līdz izveseļošanās vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanas dienai - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.";

izslēgt ceturto daļu.

19. 20.pantā:

izslēgt astoto daļu;

izteikt devītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiklīdz apdrošinātajai personai tiek piešķirta vecuma pensija, atlīdzība par darbspēju zaudējumu samazināma par 20 procentiem."

20. Izslēgt 21. panta otrajā daļā vārdus "par papildu ēdināšanu".

21. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Apbedīšanas pabalsts

(1) Ja sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, slimību, ko izraisījis nelaimes gadījums darbā, vai arodslimības dēļ ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, piešķir apbedīšanas pabalstu.

(2) Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā apdrošinātās personas vecākiem, pārdzīvojušajam laulātajam un bērniem vai citai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

(3) Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušās personas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāku par trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā.

(4) Ja apdrošinātās personas nāve ir iestājusies ārzemēs šā panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ sakarā ar tur notikušu nelaimes gadījumu darbā vai arodslimības dēļ un apbedīšanas izdevumi pārsniedz šajā pantā noteikto summu, Valsts sociālās apdrošināšanas fonds ir tiesīgs apbedīšanas pabalstu palielināt par apbedīšanai nepieciešamo trūkstošo summu, pamatojoties uz rēķiniem un čekiem, kas apliecina minētos izdevumus."

22. 23.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pārdzīvojušajam laulātajam un vecākiem - līdz 25 procentiem;";

izslēgt otrās daļas 5.punktā vārdus "vecākiem un vecvecākiem, kā arī šķirtajam laulātajam, kas līdz bijušā laulātā nāvei ir saņēmis alimentus";

papildināt piekto daļu ar vārdiem "un tā nedrīkst būt mazāka par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu";

izslēgt septītajā daļā vārdu un skaitli "un 5." un pēdējo teikumu: "Turpmākajā laika posmā sociālās garantijas šīm personām tiek nodrošinātas saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām"."

23. Izslēgt 24.pantu.

24. 25.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par ziņu slēpšanu, nepatiesu ziņu sniegšanu vai par šo ziņu iesniegšanas termiņa nokavējumu, ja tas saistīts ar vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmēra samazināšanu, no apdrošinājuma ņēmēja tiek piedzīts obligāto iemaksu parāds un soda nauda iemaksu parāda apmērā, bet gada laikā katra atkārtota pārkāpuma gadījumā - parāds un soda nauda iemaksu parāda divkāršā apmērā .";

papildināt trešās daļas ievaddaļu ar vārdiem "darba devēja" un izslēgt 1. un 2. punktu;

aizstāt trešajā daļā vārdus "pirmos un kārtējos maksājumus" ar vārdiem "pirmās un kārtējās obligātās iemaksas".

25. 26.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātās personas atbildība un ieturējumi no izmaksām ";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ieturējumus no izmaksām, kas tiek veiktas no darba negadījumu speciālā budžeta, var izdarīt, pamatojoties uz:

1) tiesas nolēmumiem un citu institūciju (amatpersonu) lēmumiem, kurus saskaņā ar likumu izpilda kārtībā, kāda noteikta tiesas nolēmumu izpildīšanai;

2) institūciju (amatpersonu) lēmumiem, kuri izpildāmi bezstrīda kārtībā;

3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles vadītāja rīkojumu, lai piedzītu tās izmaksātās summas, kas apdrošinātajai personai pārmaksātas šīs personas vainas dēļ. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās summas.

(3) Ieturējumi no izmaksām, kas veiktas no darba negadījumu speciālā budžeta, aprēķināmi no saņēmējam izmaksājamās summas. Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izmaksājamās summas. Ja izmaksa tiek izbeigta pirms parāda dzēšanas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles atlikušo parāda daļu piedzen likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Ieturējumus no apbedīšanas pabalsta neizdara.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Apmērs, kādā līdz 2000.gadam aprēķināta atlīdzība par darbspēju zaudējumu vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, pārskatāms katru pusgadu, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa pieaugumu.

6. Līdz bīstamības grupu un tām atbilstošu obligāto apdrošināšanas iemaksu likmju noteikšanai Ministru kabinets nosaka vienotu obligāto apdrošināšanas iemaksu likmi."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 24.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 13.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.09.1998.Stājas spēkā: 27.10.1998.Tēma: Apdrošināšana; Darba tiesības; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 291/292, 13.10.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 21, 05.11.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
50118
27.10.1998
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"