Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 343

Rīgā 1998.gada 8.septembrī (prot. Nr.48 13.§)

Kārtība, kādā ārvalstu fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par precēm, kuras tiek iz vestas no Latvijas 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. licence - Finansu ministrijas izsniegta atļauja (licence), kas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) dod tiesības atmaksāt ārvalstu fiziskajām personām pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Latvijas;

1.2. licencēšanas komisija - komisija, kas izveidota ar finansu ministra rīkojumu un darbojas Finansu ministrijā saskaņā ar finansu ministra apstiprinātu nolikumu;

1.3. licencētais uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņēmis šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto licenci;

1.4. veikals - mazumtirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, vai minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāle, kurā ārvalstu fiziskajai personai var tikt izsniegts īpaša parauga čeks pievienotās vērtības nodokļa atmaksai par veikalā iegādātajām precēm. 

2. Šie noteikumi nosaka:

2.1. kārtību, kādā uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniedzama licence;

2.2. kārtību, kādā ārvalstu fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Latvijas;

2.3. kārtību, kādā veikals un licencētais uzņēmums norēķinās savstarpēji un norēķinās ar valsts budžetu. 

3. Šie noteikumi attiecināmi uz tām ārvalstu fiziskajām personām, kuras uzrāda ārvalstī izdotu Latvijas atzītu derīgu ceļošanas dokumentu (turpmāk - pase) un kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā. Šo noteikumu izpratnē par šādu dokumentu netiek atzīti neeksistējošu valstu ceļošanas dokumenti. 

4. Pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar šiem noteikumiem atmaksājams, ja ārvalstu fiziskās personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu (turpmāk - valsts robeža) caur lidostu vai ostu. 

5. Atmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmērs nedrīkst būt mazāks par 15 procentiem no izvedamo preču vērtības.

II. Licences izsniegšanas kārtība 

6. Licenci izsniedz Finansu ministrija, pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu. 

7. Lai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) saņemtu licenci, tas iesniedz Finansu ministrijā rakstisku iesniegumu un šādus dokumentus:

7.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) notariāli apliecinātas reģistrācijas apliecības un statūtu kopiju;

7.2. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā un tam nav nodokļu parādu, kā arī citu valsts budžetā vai pašvaldību budžetos ieskaitāmo maksājumu parādu;

7.3. nolikuma projektu, kas reglamentē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un veikalu darbību un kurā norādīta šāda informācija:

7.3.1. veikali, kuros paredzēts organizēt ārvalstu fizisko personu apkalpošanu tā, lai samaksātais pievienotās vērtības nodoklis varētu tikt atmaksāts uz valsts robežas;

7.3.2. kārtība, kādā veikalos apkalpojamas ārvalstu fiziskās personas;

7.3.3. atmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmērs;

7.3.4. īpaša parauga čeks ar iestrādātiem aizsardzības elementiem, kuru paredzēts preču iegādes laikā aizpildīt veikalā un izsniegt ārvalstu fiziskajām personām;

7.3.5. īpašs iegādāto preču iesaiņošanas veids, kas nodrošina preču identifikācijas iespējas brīdī, kad tās tiek izvestas no L atvijas;

7.4. norunu protokola kopiju, kas noslēgts ar lidostas vai ostas vadību un apstiprina, ka pēc licences saņemšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir tiesīgs lidostas vai ostas slēgtajā zonā atmaksāt pievienotās vērtības nodokli ārvalstu fiziskajām personām;

7.5. pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma citus dokumentus, ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu. 

8. Licenci izsniedz uz pieciem gadiem. 

9. Finansu ministrija pēc licencēšanas komisijas ieteikuma ir tiesīga pagarināt licences darbības termiņu un pārreģistrēt licenci uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. 

10. Par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu valsts nodeva ir 10 latu. Licenci izsniedz, kā arī pārreģistrē pēc tam, kad uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis valsts nodevu. 

11. Finansu ministrija pēc licencēšanas komisijas ieteikuma ir tiesīga izsniegto licenci anulēt šādos gadījumos:

11.1. licencētā uzņēmuma maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā;

11.2. licencētais uzņēmums nepilda saistības ar valsts budžetu;

11.3. licencētais uzņēmums nesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu;

11.4. netiek ievēroti licencē, šajos noteikumos, tirdzniecības noteikumos vai citos normatīvajos aktos norādītie nosacījumi;

11.5. licencētais uzņēmums ir iesniedzis attiecīgu lūgumu. 

12. Licencētais uzņēmums nav tiesīgs licenci nodot citai personai. 

13. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) turpina darbību pēc tam, kad licence ir anulēta vai izbeidzies tās derīguma termiņš, tas tiek saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Licencētā uzņēmuma un veikala darbība 

14. Licencētais uzņēmums noslēdz ar veikalu līgumu, ar kuru saskaņā apņemas:

14.1. nodrošināt veikala darbībā šo noteikumu ievērošanu;

14.2. apmācīt veikala darbiniekus, kuri apkalpo ārvalstu fiziskās personas;

14.3. organizēt īpaša parauga čeku izgatavošanu un to piegādi veikalam;

14.4. nodrošināt preču identificējamību uz valsts robežas. 

15. Licencētais uzņēmums lauž līgumu ar veikalu, ja netiek nodrošināta šo noteikumu vai tirdzniecības noteikumu ievērošana. 

16. Veikalā redzamā vietā jābūt izvietotai veikala identifikācijas zīmei, kā arī informācijai, kas apliecina, ka par veikalā iegādātajām precēm, kuru kopējā vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir lielāka par 100 latiem un kuras ārvalstu fiziskā persona izvedīs no Latvijas, tiks atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis, norādot arī atmaksājamā nodokļa apmēru. 

17. Ja ārvalstu fiziskā persona vienā veikalā vienā dienā iegādājusies preces, kuru kopējā vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir lielāka par 100 latiem, un ir uzrādījusi pasi, kas apliecina, ka šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā, veikalā noformē īpaša parauga čeku. Minētais čeks noformējams divos eksemplāros: pirmais čeka eksemplārs kopā ar preču iegādi apliecinošiem elektronisko kases aparātu čekiem vai citiem normatīvajos aktos pieļautajiem darījumu apliecinošiem dokumentiem tie k izsniegts pircējam, otrais čeka eksemplārs paliek veikala rīcībā. 

18. Šo noteikumu 17.punktā minētajā īpaša parauga čekā norādāma šāda informācija:

18.1. veikala nosaukums, adrese un pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs;

18.2. ārvalstu fiziskās personas vārds, uzvārds, pases numurs un rezidences valsts;

18.3. iegādāto preču nosaukums un to vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa);

18.4. samaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa;

18.5. aprēķinātā atmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa summa;

18.6. čeka aizpildīšanas datums;

18.7. čeka aizpildītāja paraksts un veikala zīmogs;

18.8. ārvalstu fiziskās personas paraksts. 

19. Iegādājoties veikalā preces, ārvalstu fiziskā persona samaksā preču vērtību (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) un saņem šo noteikumu 17.punktā minētā īpaša parauga čeka pirmo eksemplāru kopā ar elektronisko kases aparātu čekiem vai citiem normatīvajos aktos pieļautajiem darījumu apliecinošiem dokumentiem.

IV. Kārtība, kādā atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis 

20. Latvijas lidostas vai ostas muitas kontroles punktā ārvalstu fiziskā persona uzrāda pasi, izbraukšanas biļeti, iekšzemē iegādātās preces un veikalā aizpildīto īpaša parauga čeku. Muitas kontroles punkta amatpersona pārbauda preču atbilstību īpaša parauga čekā norādītajām precēm un apzīmogo šo čeku, apliecinot, ka tajā norādītās preces ir izvestas no Latvijas. 

21. Ārvalstu fiziskā persona uzrāda apzīmogoto īpaša parauga čeku, pasi un iekāpšanas talonu licencētā uzņēmuma pārstāvim, kurš darbojas lidostas vai ostas slēgtajā zonā speciāli šim nolūkam paredzētā vietā. Licencētā uzņēmuma pārstāvis pārbauda īpaša parauga čekā norādītās veikalā aprēķinātās atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas pareizību un koriģē to, ja aprēķinos ir p ieļauta kļūda. Minēto pievienotās vērtības nodokļa summu licencētā uzņēmuma pārstāvis atmaksā ārvalstu fiziskajai personai. Lai saņemtu atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu, ārvalstu fiziskā persona īpaša parauga čeku nodod licencētā uzņēmuma pārstāvim. 

22. Pievienotās vērtības nodoklis netiek atmaksāts, ja:

22.1. preču iesaiņojums nav identificējams;

22.2. uzrādītās preces ir lietotas vai neatbilst īpaša parauga čekā norādītajām precēm;

22.3. īpaša parauga čeks nav pareizi aizpildīts;

22.4. preces izved cita fiziskā persona, nevis tā persona, kura minēta īpaša parauga čekā;

22.5. preces tiek izvestas vēlāk kā trīs mēnešus pēc īpaša parauga čeka aizpildīšanas datuma.

V. Kārtība, kādā veikals un licencētais uzņēmums norēķinās savstarpēji un norēķinās ar valsts budžetu 

23. Veikals attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa summu, kas taksācijas periodā iekasēta no ārvalstu fiziskās personas, iemaksā valsts budžetā likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā. 

24. Licencētais uzņēmums ne retāk kā reizi mēnesī izraksta veikalam rēķinu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kuru ārvalstu fiziskā persona ir samaksājusi, iegādājoties preces, un kura norādīta saņemtajos muitas kontroles punktā apzīmogotajos īpaša parauga čekos, un kopā ar minēto čeku pirmajiem eksemplāriem rēķinu nosūta veikalam. 

25. Veikals atmaksā licencētajam uzņēmumam šo noteikumu 24.punktā minēto pievienotās vērtības nodokļa summu, pamatojoties uz taksācijas periodā saņemtajiem muitas kontroles punktā apzīmogotajiem īpaša parauga čekiem, kas apliecina preču eksportu, un pamatojoties uz rēķinu, kas saņemts no licencētā uzņēmuma.

26. Par attiecīgo licencētajam uzņēmumam atmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu veikalam ir tiesības samazināt taksācijas periodā valsts budžetā maksājamo nodokļa summu. Šo nodokļa summu licencētais uzņēmums atspoguļo pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā. 

27. Licencētais uzņēmums nodrošina pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas uzskaiti par katru kalendāra mēnesi un līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tas reģistrēts kā nodokļu maksātājs, informāciju par savu un veikalu darbību. Minētajā informācijā norāda:

27.1. uz konkrētām valstīm izvesto preču vērtību, kas norādīta īpaša parauga čekā;

27.2. pievienotās vērtības nodokļa summu, kas saņemta no konkrētiem veikaliem;

27.3. atmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu.

VI. Noslēguma jautājums 

28. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.jūliju. 

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

 

  

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ārvalstu fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par precēm, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 343Pieņemts: 08.09.1998.Stājas spēkā: 01.07.1999.Zaudē spēku: 26.05.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 265/266, 11.09.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
49696
01.07.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)