Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumus Nr. 396 "Muitas procedūras - tranzīts - izpildes kārtība".

  Ministru kabineta noteikumi Nr. 339

Rīgā 1998.gada 8.septembrī (prot. Nr.48 3.§)

Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - tranzīts  

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. īpaši aprīkoti transportlīdzekļi un konteineri - transportlīdzekļi un konteineri, kas ir piemēroti preču pārvadāšanai ar muitas nodrošinājumiem - to kravas nodalījumi ir izgatavoti un aprīkoti, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1.1. preces nevar izņemt no noplombētā kravas nodalījuma vai iekraut noplombētajā kravas nodalījumā bez muitas nodrošinājumu noņemšanas;

1.1.2. kravas nodalījumiem var viegli un efektīvi uzlikt muitas nodrošinājumus;

1.1.3. kravas nodalījumos nav slepenu vietu preču noslēpšanai;

1.1.4. visas preču novietošanai paredzētās vietas ir viegli pieejamas muitas kontrolei;

1.2. konteiners - transportlīdzekļa aprīkojuma priekšmets (tilpne, noņemama cisterna vai līdzīga ierīce), kas atbilst šādām pazīmēm:

1.2.1. tas ir pilnīgi vai daļēji noslēgts, lai izveidotu nodalījumu preču novietošanai;

1.2.2. tas ir paredzēts vairākkārtējai izmantošanai;

1.2.3. tas dod iespēju pārvadāt preces ar vienu vai vairākiem transportlīdzekļiem, nepārkraujot tā saturu;

1.2.4. tas ir piemērots pārvietošanai no viena transportlīdzekļa uz citu transportlīdzekli;

1.2.5. tas ir piemērots vienkāršai preču iekraušanai un izkraušanai;

1.2.6. tā iekšējais tilpums ir vismaz viens kubikmetrs;

1.3. kravas saraksts - jebkurš tirdzniecības dokuments (piemēram, preču faktūrrēķins, rēķins-specifikācija, proforma-rēķins, iepakojumu saraksts), kurā ietvertas preču identificēšanai nepieciešamās ziņas;

1.4. nosūtītāja muitas iestāde - muitas iestāde, kurā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā precēm tiek uzsākta muitas procedūra - tranzīts;

1.5. saņēmēja muitas iestāde - muitas iestāde, kurā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā precēm tiek pabeigta muitas procedūra - tranzīts;

1.6. tranzīta deklarācija - starptautiska muitas deklarācijas veidlapa, kas izmantojama muitas procedūras - tranzīts - piemērošanai.  

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izpildīta muitas procedūra - tranzīts (turpmāk - tranzīta procedūra) -, pārvietojot Muitas likumā paredzētās preces starp divām muitas teritorijā esošajām muitas iestādēm.  

3. Tranzīta procedūrā jāievēro normatīvajos aktos noteiktās veterinārās un fitosanitārās prasības un to kontroles kārtība.  

4. Deklarējot preces tranzīta procedūrai, izmantojama tranzīta deklarācija, bet, deklarējot preces tranzīta procedūrai preču pārvadājumos pa dzelzceļu vai cauruļvadu, attiecīgi - natūrlapa vai dzelzceļa pavadzīme, vai preču nodošanas un pieņemšanas akts.  

5. Ja, veicot tranzīta procedūru, vienā tranzīta deklarācijā jāietver divi vai vairāki preču veidi, procedūru var vienkāršot un preču deklarēšanai izmantot kravas sarakstu, kurš izmantojams saskaņā ar preču deklarēšanas kārtību un kurā jāietver šādas ziņas:

5.1. preču apraksts, iepakojuma marķējums, numerācija un skaits;

5.2. preču nosūtītāja valsts;

5.3. preču bruto svars (kilogramos).

II. Tranzīta procedūras apraksts  

6. Tranzīta deklarācija attiecas vienīgi uz precēm, kas atrodas vienā transportlīdzeklī un paredzētas pārvietošanai no nosūtītājas muitas iestādes līdz saņēmējai muitas iestādei.  

7. Ja viens un tas pats transportlīdzeklis tiek izmantots preču pārvietošanai starp vairākām preču nosūtītājām muitas iestādēm un preču saņēmējām muitas iestādēm, katrai tranzīta procedūrai izmantojama atsevišķa tranzīta deklarācija.  

8. Uzsākot tranzīta procedūru, principāls vai viņa pārstāvis iesniedz nosūtītājai muitas iestādei, kura ar Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu ir pilnvarota noformēt tranzīta procedūras, atbilstoši aizpildītu un ar parakstu apstiprinātu tranzīta deklarāciju un preču pavaddokumentu (preču pārvadājumos pa dzelzceļu vai cauruļvadu - šo noteikumu 22. vai 23.punktā minētos dokumentus).  

9. Ja tranzīta deklarācija noformēta atbilstoši preču deklarēšanas kārtībai, nosūtītāja muitas iestāde nekavējoties to pieņem un Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā reģistrē, piešķirot tranzīta deklarācijai numuru, norāda tajā ziņas par veiktajiem preču identificēšanas pasākumiem un termiņu preču nogādāšanai saņēmējā muitas iestādē un izdara atzīmi par preču izlaišanu. Termiņu preču nogādāšanai saņēmējā muitas iestādē nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu iespējas, maršrutu un tranzītā pārvadājamo preču veidus. Preču autopārvadājumos nosūtītāja muitas iestāde termiņu preču nogādāšanai saņēmējā muitas iestādē nosaka pēc pārvadātāja ierosinājuma, taču ņemot vērā, ka minētais termiņš nedrīkst pārsniegt 48 stundas. 

10. Pēc šo noteikumu 9.punktā noteiktās reģistrēšanas nosūtītāja muitas iestāde patur savā rīcībā tai paredzēto tranzīta deklarācijas eksemplāru, bet pārējos tranzīta deklarācijas eksemplārus atdod principālam vai viņa pārstāvim. Principālam vai viņa pārstāvim atdotajiem tranzīta deklarācijas eksemplāri e m tranzīta procedūras laikā jāatrodas kopā ar attiecīgajām precēm.  

11. Ja tranzīta pārvadājuma laikā notikusi avārija vai nepārvaramas varas iedarbība vai nozaudēti muitas nodrošinājumi, principāls vai viņa pārstāvis saskaņā ar preču deklarēšanas kārtību izdara atbilstošu atzīmi tranzīta deklarācijā un saskaņā ar Muitas likuma 92.panta pirmo daļu informē muitas iestādes.  

12. Ja saņemta attiecīga muitas iestāžu atļauja, šo noteikumu 11.punktā minētajos gadījumos muitas iestāžu amatpersonu kontrolē ir atļauts nomainīt transportlīdzekli vai pārkraut preces citā transportlīdzeklī, nepārtraucot tranzīta procedūru. Par transportlīdzekļa nomaiņu vai preču pārkraušanu citā transportlīdzeklī muitas iestāde saskaņā ar preču deklarēšanas kārtību izdara atbilstošu atzīmi tranzīta deklarācijā.  

13. Tranzīta procedūra tiek pabeigta, kad preces un attiecīgā tranzīta deklarācija tiek nogādāta saņēmējā muitas iestādē.  

14. Kad saņēmēja muitas iestāde saņēmusi preces un attiecīgo tranzīta deklarāciju, tā tranzīta deklarācijā izdara nepieciešamās kontroles atzīmes par procedūras pabeigšanu un nekavējoties nosūta nosūtītājai muitas iestādei tranzīta deklarācijas atpakaļ nosūtāmo eksemplāru (tranzīta deklarācijas piekto eksemplāru).  

15. Ja notikusi avārija vai nepārvaramas varas iedarbība un to apstiprina muitas apskates akts vai ceļu policijas protokols, tranzīta procedūru ir atļauts pabeigt citā muitas iestādē, kura nav norādīta tranzīta deklarācijā kā saņēmēja muitas iestāde. Minētā muitas iestāde kļūst par saņēmēju muitas iestādi, lai veiktu tranzīta procedūras kontroli.  

16. Ja nomainīta saņēmēja muitas iestāde, tranzīta deklarācijas atpakaļ nosūtāmajā eksemplārā (tranzīta deklarācijas piektajā eksemplārā) ailē "Saņēmējas muitas iestādes kontrole" muitas iestāde izdara atzīmi "Atšķirības: preču saņēmēja iestāde ............................ (nosaukums un kods)".

III. Galvojums tranzīta procedūras veikšanai  

17. Lai veiktu tranzīta procedūru, principāls vai viņa pārstāvis nosūtītājā muitas iestādē iesniedz galvojumu par iespējamā muitas parāda vai citu maksājumu samaksu, izņemot gadījumus, kad principāls vai viņa pārstāvis:

17.1. tiek atbrīvots no galvojuma sniegšanas saskaņā ar Muitas likuma 93.panta otro vai trešo daļu;

17.2. izmanto muitas brokera pakalpojumus;

17.3. izmanto muitas pavadību.

IV. Tranzīta procedūras kontrole  

18. Nosūtītāja muitas iestāde kontrolē noformētās tranzīta procedūras izpildi un iesniegtā galvojuma dzēšanu.  

19. Ja tranzīta deklarācijas atpakaļ nosūtāmais eksemplārs (tranzīta deklarācijas piektais eksemplārs), kurā ir saņēmējas muitas iestādes atzīmes par procedūras pabeigšanu, netiek saņemts nosūtītājā muitas iestādē 10 dienu laikā pēc tranzīta procedūras uzsākšanas, nosūtītāja muitas iestāde paziņo principālam vai viņa pārstāvim par tranzīta procedūras nepabeigšanu un muitas parāda rašanos saskaņā ar Muitas likuma 180.pantu.  

20. Principāls vai viņa pārstāvis tranzīta procedūras pabeigšanu var apstiprināt, iesniedzot nosūtītājā muitas iestādē šādus dokumentus:

20.1. saņēmējas muitas iestādes apstiprinātu tranzīta deklarācijas vai cita preču pavaddokumenta eksemplāra kopiju;

20.2. saņēmējas muitas iestādes noformētu tranzīta kvīti (tranzīta deklarācijas piektā eksemplāra noplēšamo daļu), kas apstiprina tranzīta procedūras pabeigšanu;

20.3. citas valsts muitas iestāžu noformētu muitas dokumentu (oriģinālu vai muitas iestāžu apstiprinātu kopiju), kas apliecina, ka tranzīta procedūrā esošās preces ir faktiski izvestas no muitas teritorijas (ja ar attiecīgo valsti Latvijai ir noslēgts līgums par savstarpējo sadarbību muitas jomā).  

21. Ja preces saņēmējā muitas iestādē netiek nogādātas noteiktajā termiņā, kā arī ja 10 dienu laikā pēc muitas parāda paziņošanas dienas nosūtītājā muitas iestādē netiek iesniegti šo noteikumu 20.punktā minētie pierādījumi, muitas parāds jāsamaksā nekavējoties.

V. Tranzīta procedūras piemērošana atsevišķiem transporta veidiem  

22. Veicot tranzīta procedūru preču pārvadāšanai pa dzelzceļu, tranzīta deklarācijas vietā var izmantot natūrlapu vai dzelzceļa pavadzīmi, ja saņemta attiecīga muitas iestāžu atļauja un ievēroti šādi nosacījumi:

22.1. natūrlapā vai dzelzceļa pavadzīmē tiek norādītas ziņas, kas nepieciešamas tranzīta procedūras piemērošanai;

22.2. natūrlapā vai dzelzceļa pavadzīmē nosūtītāja muitas iestāde un saņēmēja muitas iestāde izdara atzīmi, ka preces atrodas tranzīta procedūrā;

22.3. muitas iestādes patur savā rīcībā natūrlapas vai dzelzceļa pavadzīmes kopiju un reģistrē to savā uzskaites sistēmā.  

23. Pārvietojot preces pa cauruļvadu, tranzīta procedūra veicama vienkāršotā kārtībā:

23.1. tranzīta procedūra tiek uzsākta, ievedot preces muitas teritorijā, un pabeigta, izvedot preces no muitas teritorijas;

23.2. cauruļvada operators ir principāls;

23.3. principāls ir atbildīgs par visu saņemto preču uzskaites veikšanu un muitas iestādes savlaicīgu informēšanu par preču saņemšanu, iesniedzot preču nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas vai, ja saņemta attiecīga muitas iestāžu atļauja, nosūtot ziņas elektroniskā veidā;

23.4. tranzīta procedūru kontrolē muitas iestāde, kuras teritoriālajā uzraudzībā atrodas pārvadātājs, un, noslēdzot muitas kontroli, - termināla operators;

23.5. principāls preci nodod termināla rezervuāros vai dabas gāzes pazemes krātuvēs saskaņā ar nodošanas un pieņemšanas aktu.

VI. Transportlīdzekļu un konteineru izmantošana tranzīta procedūras piemērošanai  

24. Tranzīta procedūru atļauts veikt, ja preces tiek pārvadātas īpaši aprīkotos transportlīdzekļos un konteineros.  

25. Ja saņemta attiecīga muitas iestāžu atļauja, preces, kuras svara, izmēru vai fizisko īpašību dēļ nav iespējams pārvadāt noslēgtos transportlīdzekļos un konteineros, var pārvadāt transportlīdzekļos un konteineros, kas nav īpaši aprīkoti.

VII. Noslēguma jautājumi  

26. Atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumus Nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 111.nr.; 1994, 111., 136.nr.; 1995, 43., 102.nr.; 1996, 123., 135., 228./229./230.nr.; 1997, 199./200., 225.nr.);

26. 2. Ministru kabineta 1994.gada 15.novembra noteikumus Nr.210 "Par grozījumiem Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumos Nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 136.nr.);

26.3. Ministr u kabineta 1995.gada 14.marta noteikumus Nr.52 "Grozījumi Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumos Nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 43.nr.);

26.4. Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumus Nr.177 "Grozījumi Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumos Nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 102.nr.; 1996, 228./229./23 0.nr.);

26.5. Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumus Nr.472 "Grozījumi Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumos Nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 228./229./230.nr.);

26.6. Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumus Nr.289 "Grozījums Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumos Nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 199./200.nr.);

26.7. Ministru kabineta 1997.gada 9.septembra noteikumus Nr.317 "Grozījums Ministru kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumos Nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 225.nr.).  

27. Izdarīt Ministru kabineta 1994.gada 6.septembra noteikumos Nr.189 "Par Transporta tarifu un tranzīta pārvadājumu padomes izveidošanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 111.nr.) grozījumu un svītrot 3.punktu.  

28. Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumos Nr.261 "Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr.) grozījumu un svītrot 32.punktu.  

29. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.oktobri.  

Ministru prezidents G.Krasts

Satiksmes ministrs V.Krištopans

 

  

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - tranzīts Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 339Pieņemts: 08.09.1998.Stājas spēkā: 01.10.1998.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 265/266, 11.09.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
49692
01.10.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)