Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2020. gada 1. jūlijā.

Skatīt 2017. gada 14. decembra likumu: Fizisko personu reģistra likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Iedzīvotāju reģistra likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt, kā Latvijas teritorijā darbojas vienota iedzīvotāju uzskaites sistēma - Iedzīvotāju reģistrs (turpmāk - Reģistrs) un kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk - Pārvalde) tiek sniegtas Reģistrā iekļaujamās ziņas un tiek lietota Reģistrā esošā informācija.

2.pants. (1) Par ziņu iekļaušanu Reģistrā un iekļauto ziņu aktualizēšanu savas kompetences ietvaros atbild Pārvalde, attiecīgā pašvaldība un Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

(2) Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Pārvalde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.06.2007. un 06.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

2.1 pants. Metodisko vadību pār ziņu iekļaušanu un aktualizēšanu Reģistrā, kā arī ziņu izsniegšanu no Reģistra nodrošina Pārvalde.

(06.05.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

3.pants. Reģistrā iekļauj un aktualizē ziņas par:

1) Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem;

2) personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

3) personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība;

4) personām, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu.

(09.05.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

4.pants. (1) Ziņu iekļaušana Reģistrā ir:

1) pirmuzskaites dokumenta aizpildīšana;

2) ieraksta izdarīšana Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.

(2) Ziņu aktualizēšana ir Reģistrā iekļauto ziņu grozīšana, norādot grozījumu izdarīšanas datumu, tiesisko pamatu un šos grozījumus apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, izdevējvalsti un izdevējiestādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 23.01.2013.)

II nodaļa
Personu reģistrācija

5.pants. (1) Iekļaujot Reģistrā ziņas par personu, tai piešķir individuālu personas kodu.

(2) Personas kodu piešķir tikai Pārvalde. Tas ir nemainīgs, izņemot gadījumus, kad personai tiek precizēts dzimšanas datums vai persona tikusi adoptēta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2002.)

6.pants. Dokuments, uz kura pamata ziņas par personu iekļauj Reģistrā, ir noteikta parauga pirmuzskaites veidlapa, kā arī Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā izdarīts ieraksts par dzimšanu. Pirmuzskaites veidlapas paraugu apstiprina un tās aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(21.07.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 23.01.2013.)

7.pants. (1) Pārvalde iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 3.pantā minētajām personām.

(2) Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ieraksta ziņas pirmuzskaites veidlapā par Latvijas pilsoni un Latvijas nepilsoni, kas uzturas ārvalstī.

(3) Pašvaldība iekļauj Reģistrā ziņas par bērnu līdz triju mēnešu vecumam, izņemot gadījumu, kad bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs — citas valsts pilsonis vai abi vecāki ir ārzemnieki, kā arī aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.

(4) Tieslietu ministrija iekļauj Reģistrā ziņas par adoptēto bērnu.

(06.05.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2012. un 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

7.1 pants. Reģistrā par personu norāda, ka tai ir:

1) aktīvs statuss, ja Reģistrā iekļautas ziņas par šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā minētajām personām;

2) pasīvs statuss, ja:

a) Reģistrā iekļautas ziņas par šā likuma 3.panta 3. un 4.punktā minētajām personām,

b) personai Latvijā zudis tiesiskais statuss un jauns statuss nav noteikts,

c) pēc adopcijas vai tās atcelšanas personai mainīts vārds, uzvārds vai personas kods.

(09.05.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

8.pants. (1) Darbiniekam, kas iekļauj Reģistrā ziņas par personu, ir pienākums pārbaudīt šo ziņu atbilstību tās apliecinošajiem dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijā.

(2) Pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pareizību persona, kura sniedz ziņas, apliecina ar savu parakstu.

(3) Ziņu pareizību attiecībā uz personu, kas jaunāka par 18 gadiem, kā arī attiecībā uz personu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, apliecina šīs personas likumiskais pārstāvis. Personām, kurām ierobežota rīcībspēja, ir tiesības apliecināt par sevi sniegto ziņu pareizību.

(4) Šā panta otrā un trešā daļa neattiecas uz ārzemnieku, kura pirmuzskaites veidlapu aizpilda darbinieks atbilstoši ziņām, ko ārzemnieks vai viņa likumiskais pārstāvis sniedzis, pieprasot uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.06.2007., 06.05.2010. un 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

9.pants. Ziņas Reģistrā ieraksta latviešu valodā, izņemot ārzemnieka vārdu, uzvārdu un personas adresi ārvalstī. Ārzemnieka vārdu un uzvārdu ieraksta latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši ārvalsts izsniegtajam ceļošanas dokumentam. Ziņas par personas adresi ārvalstī ieraksta latīņalfabētiskajā transliterācijā un valsti norāda atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) klasifikatoram.

(06.05.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

III nodaļa
Reģistrā iekļaujamās ziņas

10.pants. (1) Reģistrā par personu iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vārds (vārdi);

3) uzvārds;

4) dzimtais uzvārds;

5) personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma un citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona to vēlas un var šo formu apliecināt dokumentāri, kā arī ārzemnieka personvārda atveide latviešu valodā;

6) ziņas par dzimšanu;

7) dzimums;

8) valstiskā piederība un tās veids;

9) tautība;

10) deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese. Personas norādītajai dzīvesvietas adresei ir informatīvs raksturs;

11) ziņas par personu apliecinošu dokumentu;

12) ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu — uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

13) ziņas par ģimenes stāvokli;

14) ziņas par laulību;

15) ziņas par bērniem līdz 18 gadu vecumam;

16) ziņas par tēvu un māti;

17) ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

18) ziņas par personas miršanu;

19) ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

20) ziņas par ārpusģimenes aprūpes vai aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu vai aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, vai atjaunošanu;

21) ziņas par personas aizbildņiem, aizgādņiem vai audžuģimeni;

22) ziņas par bērnu aprūpes iestādi;

23) ziņas par adopcijas nodibināšanas vai atcelšanas nolēmumu;

24) ziņas par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu;

25) ziņas par dokumentu, kas apliecina aizliegumu izsniegt personu apliecinošu dokumentu bērnam, kurš ir jaunāks par 14 gadiem, vai aizliegumu izbraukt no valsts bērnam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem;

26) ziņas par personu, kurai aizliegts izsniegt bērna, kas ir jaunāks par 14 gadiem, personu apliecinošu dokumentu vai izvest no valsts bērnu, kas ir jaunāks par 18 gadiem.

(11) Ministru kabinets nosaka Reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu.

(2) Šajā likumā minētā valstiskā piederība ir personas saikne ar valsti, kas personai izdevusi vai likumā noteiktajā kārtībā izdos pasi vai to aizstājošu dokumentu. Valstiskās piederības veidi šā likuma izpratnē ir:

1) pilsonis;

2) nepilsonis;

3) bezvalstnieks;

4) bēglis;

5) alternatīvais statuss;

6) pagaidu aizsardzība;

7) nenoteikts.

(3) (Izslēgta ar 09.05.2013. likumu)

(4) Ziņas par bērnu, kas vecāks par 18 gadiem, Reģistrā iekļauj pēc personas vēlēšanās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002., 26.09.2002., 21.06.2007., 06.05.2010., 20.01.2011., 20.12.2012. un 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

11.pants.

(Izslēgts ar 21.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2007.)

12.pants. Reģistrā par personu nav iekļaujamas šādas ziņas:

1) rase vai ādas krāsa;

2) reliģiskā pārliecība vai piederība pie kādas konfesijas;

3) politiskā pārliecība, piederība pie kādas politiskās partijas vai kustības, kā arī ziņas par politiskajiem uzskatiem;

4) seksuālā nosliece vai saslimšana;

5) citas šā likuma 10.pantā neparedzētas ziņas.

13.pants. Ja kādas no Reģistrā iekļautajām ziņām tiek grozītas, jaunās ziņas ierakstāmas, neiznīcinot iepriekšējās.

14.pants. Personas nāves, bezvēsts prombūtnes vai tiesiskā statusa maiņas gadījumā Reģistrā iekļautās ziņas par šo personu tiek saglabātas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002. un 06.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

IV nodaļa
Informācijas sniedzēju un lietotāju
tiesības un pienākumi

15.pants. (1) Šā likuma 3.pantā minēto personu pienākums ir sniegt Pārvaldei ziņas par sevi iekļaušanai Reģistrā. Ziņas par personām, kas jaunākas par 18 gadiem vai atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, Pārvaldei sniedz attiecīgo personu likumiskie pārstāvji. Personām, kurām ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pārvaldei ziņas par sevi iekļaušanai Reģistrā.

(2) Ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā (ar Latvijas konsulārās vai diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību), ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās. Personām, kurām ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pārvaldei minētās ziņas.

(3) Ziņas par jaundzimušajiem, nedzīvi dzimušajiem un dzemdībās mirušajiem bērniem, kuras atbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem, sniedz divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002., 21.06.2007., 06.05.2010. un 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

16.pants. (1) Ministru kabinets nosaka Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai iesniedzamo ziņu apjomu un kārtību, kādā tās Pārvaldei sniedz:

1) valsts varas institūcijas;

2) valsts pārvaldes iestādes;

3) pašvaldības un to iestādes;

4) tiesas;

5) zvērināti notāri;

6) šā likuma 3.pantā minētās personas.

(2) Informācijas sniedzēji ir atbildīgi par ziņu savlaicīgu sniegšanu Pārvaldei un šo ziņu atbilstību tās apliecinošajiem dokumentiem.

(3) (Izslēgta ar 06.05.2010. likumu)

(4) (Izslēgta ar 06.05.2010. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002., 26.09.2002., 06.05.2010. un 20.01.2011. likumu, kas stājas spēkā 09.02.2011.)

17.pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde, attiecīgās pašvaldības un Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs savas kompetences ietvaros izsniedz Reģistrā iekļautās ziņas.

(20.01.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.02.2011.)

17.1 pants. Par informācijas saņemšanu no Reģistra maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus valsts nodevas maksāšanā un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas.

(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)

18.pants. (1) Persona ir tiesīga divas reizes kalendāra gadā bez maksas pieprasīt un saņemt visu Reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem.

(2) Par personām, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, Reģistra informāciju divas reizes kalendāra gadā bez maksas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

(3) (Izslēgta ar 21.06.2007. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.06.2007. un 06.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

19.pants. Fiziskās un juridiskās personas var saņemt Reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata. Iesniegumā var nenorādīt motivāciju, ja tiek pieprasītas ziņas par citas personas rīcībspēju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

19.1 pants. Šā likuma 10.panta pirmās daļas 23.punktā minētās ziņas ir tiesīgs pieprasīt un saņemt tikai adoptētais pēc pilngadības sasniegšanas. Līdz adoptētā pilngadībai šīs ziņas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt tikai adoptētāji.

(06.05.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

20.pants. Ja reģistrētā persona Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī par personām, kas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, konstatē kļūdu vai ar šo likumu aizliegtu ziņu iekļaušanu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota, bet aizliegtās ziņas - izslēgtas no Reģistra. Šādas tiesības ir arī bērna likumiskajam pārstāvim, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, un personām, kurām ierobežota rīcībspēja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.06.2007., 06.05.2010., 20.01.2011. un 09.05.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2013.)

21.pants. Iestādēm, komersantiem un organizācijām, kā arī fiziskajām personām ir tiesības saņemt no Reģistra statistiskās ziņas. Pārvalde var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas, kas neļauj identificēt konkrētu personu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 11.11.2005.)

22.pants. Valsts varas un pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un komersantiem, kuriem deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, kā arī tiesām un prokuratūrai ir tiesības saņemt no Reģistra šā likuma 10.pantā minētās ziņas atbilstoši minēto iestāžu kompetencei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 11.11.2005.)

23.pants. Ārvalstu valdībām, kā arī starptautiskajām valdību organizācijām un nevalstiskajām organizācijām Pārvalde Reģistrā iekļauto informāciju sniedz saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai īpašos gadījumos, kad šādi līgumi nav noslēgti, - ārlietu ministra un iekšlietu ministra savstarpēji saskaņotā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Iedzīvotāju reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 2./3., 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 6.pantā minētos noteikumus.

(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)

3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.1 pantā minētos noteikumus.

(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)

4. Līdz šā likuma 17.1 pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.119 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)

5. Ziņas par politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas lēmumiem, kas pieņemti līdz 2010.gada 1.jūlijam, Reģistrā aktualizē Pārvalde.

(06.05.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 27.augustā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 10.septembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iedzīvotāju reģistra likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.08.1998.Stājas spēkā: 24.09.1998.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Pilsonība, migrācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 261/264, 10.09.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 19, 01.10.1998.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
49641
{"selected":{"value":"11.06.2013","content":"<font class='s-1'>11.06.2013.-29.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2018","iso_value":"2018\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-31.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2018","iso_value":"2018\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-13.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2016","iso_value":"2016\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2013","iso_value":"2013\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2013.-18.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2013","iso_value":"2013\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2013.-29.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.01.2013","iso_value":"2013\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2013.-10.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2011","iso_value":"2011\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2011.-22.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-08.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2007","iso_value":"2007\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2005","iso_value":"2005\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2005.-18.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2002","iso_value":"2002\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2002.-10.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2002","iso_value":"2002\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2002.-22.10.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.1998","iso_value":"1998\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.1998.-25.03.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.06.2013
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva