Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 24. februāra likumu: Meža likums.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 319

Rīgā 1998.gada 25.augustā (prot. Nr. 46, 9.§)

Cirsmu un atsevišķu koku izsoles noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts meža izmantošanu" 14.pantu

 

1. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.1. cirsma - ciršanai paredzētie koki noteiktā platībā;

1.2. dalības maksa - iemaksa, ko veic izsoles dalībnieks, lai segtu ar izsoli saistītos izdevumus.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta un veikta valsts mežu fonda cirsmu un atsevišķu koku izsole (turpmāk - izsole).

3. Atļauts izsolīt cirsmas un atsevišķus kokus, kas nav iekļauti platībās, par kurām noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi, un kas nav paredzēti sociāliem mērķiem.

4. Izsoli izsludina laikrakstos, radio vai televīzijā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles dienas. Paziņojumu par izsoli izliek arī izsoles vietā.

5. Sludinājumā un paziņojumā par izsoli norāda:

5.1. izsoles organizētāju;

5.2. izsoles vietu un laiku;

5.3. kur un kad var iepazīties ar izsoles noteikumiem un izsoles kārtību, cirsmu un koku sarakstiem, izsoles sākuma cenu un nodrošinājumu.

6. Izsoli organizē izsoles komisija (turpmāk - komisija) vismaz trīs cilvēku sastāvā, ko apstiprina valsts virsmežzinis. Komisijas sastāvā jābūt Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvim.

7. Izsolei paredzēto cirsmu un koku sarakstu sastāda valsts mežzinis un apstiprina valsts virsmežzinis.

8. Izsoles sākumcena ir valsts noteiktā cena augošu koku izsniegšanai uz celma, kurai pieskaitīta pievienotās vērtības nodokļa summa. Izsoles sākumcenā netiek iekļauta drošības nauda. Drošības nauda nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

9. Izsole var būt ar augšupejošu vai ar lejupejošu cenu. Izsolē ar augšupejošu cenu cirsmu nedrīkst pārdot lētāk par tās slepeno cenu, kuru nosaka izsoles komisija izsoles dienā. Slepenā cena nedrīkst būt zemāka par valsts noteikto cenu augošu koku izsniegšanai uz celma. Informācija par slepeno cenu glabājama slēgtā aploksnē.

10. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt cirsmas un veikt kontroles novērtējumu.

11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iemaksā nodrošinājumu 10 % apmērā no cirsmas sākuma cenas. Izsoles dalībniekiem, kuri cirsmu nav nosolījuši, nodrošinājumu atmaksā piecu dienu laikā pēc izsoles.

12. Dalības maksas apmēru nosaka komisija. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta.

13. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar izsoles kārtību pirms dalības maksas samaksas.

14. Telpā, kurā notiek izsole, izvieto izsolāmo cirsmu un koku sarakstus un plānu, kurā ir iezīmētas izsolāmās cirsmas, izvešanas ceļi un norādīts pievešanas attālums.

15. Izsole var notikt mutiski, rakstiski vai jaukti.

16. Izsolē nedrīkst piedalīties personas, kuras pēc tiesas nolēmuma nav nokārtojušas finansiālās saistības ar Valsts meža dienesta teritoriālajām struktūrvienībām, ir nodokļu parādnieki vai divas dienas pirms izsoles nav iesniegušas šo noteikumu 17.punktā minētās ziņas.

17. Lai piedalītos izsolē, komisijā jāiesniedz šādas ziņas:

17.1. juridiskajām personām - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, nodokļu maksātāja kods, izziņa par nodokļu samaksu, ko izsniegusi Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kurā izsoles dalībnieks reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

17.2. fiziskajām personām - vārds un uzvārds, personas kods un nodokļu maksātāja kods, dzīvesvietas adrese, izziņa par iepriekšējā gada nodokļu samaksu, ko izsniegusi Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kurā izsoles dalībnieks reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

18. Ja izsole notiek mutiski, tās vadītājs pirms izsoles sastāda dalībnieku sarakstu un iepazīstina tos ar izsoles kārtību. Pirms izsoles sākuma tās dalībnieki ar parakstu apliecina, ka ar izsoles noteikumiem ir iepazinušies.

19. Izsoles dalībnieku sarakstā komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu, un dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par cirsmu vai kokiem, apstiprina to ar savu parakstu. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņš zaudē iemaksāto nodrošinājumu un turpmākajā izsolē nepiedalās.

20. Pēc izsoles beigām jaunus piedāvājumus nepieņem.

21. Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, izsoles dalībnieki papildus šo noteikumu 17.punktā minētajām ziņām līdz izsoles sākumam iesniedz komisijai piedāvājumu, kurā norāda:

21.1. nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskās personas) vai vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskās personas);

21. 2. cirsmas numuru un piedāvāto cenu (ar cipariem un vārdiem);

21.3. piedāvājuma iesniegšanas laiku.

22. Piedāvājumu slēgtā aploksnē (ar atzīmi par izsoles veidu) komisijai nosūta pa pastu līdz sludinājumā norādītajam laikam vai personiski iesniedz līdz izsoles sākumam.

23. Pirms piedāvājuma iesniegšanas samaksājama dalības maksa un nodrošinājums.

24. Saņemtos piedāvājumus komisija glabā neatvērtus līdz izsoles sākumam.

25. Norādītajā izsoles stundā komisija pārbauda attiecīgās dienas pastu un pārliecinās, vai nav atsūtīti piedāvājumi. Ja tādu nav, klātesošajiem tiek paziņots, ka piedāvājumu pieņemšana ir beigusies.

26. Pēc noteiktā termiņa atsūtītie piedāvājumi netiek ņemti vērā.

27. Komisija izsoles dalībnieku klātbūtnē atver aploksnes ar iesniegtajiem piedāvājumiem, un uz tiem parakstās visi komisijas locekļi.

28. Pēc aplokšņu atvēršanas komisija:

28.1. atzīst par nederīgiem piedāvājumus, kas neatbilst šo noteikumu 16., 17. un 21.punktā noteiktajām prasībām;

28.2. sastāda iesniegtajos piedāvājumos minēto cenu sarakstu;

28.3. pārbauda dalības maksu un nodrošinājuma iemaksas;

28.4. noraida izsoles noteikumiem neatbilstīgus piedāvājumus.

29. Mutiski piedāvājumi rakstiskajā izsolē ir aizliegti.

30. Jauktajā izsolē rakstiskie piedāvājumi iesniedzami pirms mutiskās izsoles sākuma. Izsoles laikā rakstiskie piedāvājumi slēgtās aploksnēs novietojami izsoles telpā redzamā vietā, kur tie glabājas neatvērti līdz mutiskās izsoles beigām.

31. Pēc mutiskās izsoles beigām komisija izsoles dalībnieku klātbūtnē atver iesniegtās aploksnes, atklāti nolasa piedāvājumus un uz tiem parakstās.

32. Pēc rakstisko piedāvājumu izskatīšanas par solītāju izziņo izsoles dalībnieku, kurš piedāvājis visaugstāko cenu.

33. Ja visaugstākā rakstiski piedāvātā cena ir vienāda ar visaugstāko mutiski piedāvāto cenu, priekšroka tiek dota rakstiskajam piedāvājumam.

34. Izsoles dalībnieks, kurš iesniedzis rakstisku piedāvājumu, var piedalīties mutiskajā izsolē tikai tad, ja viņš līdz izsoles sākumam atsakās no sava rakstiskā piedāvājuma.

35. Izsol es dalībnieks, kurš no rakstiskā piedāvājuma nav atteicies, bet piedalās mutiskajā izsolē, zaudē nodrošinājumu, un viņa piedāvājumi netiek ņemti vērā.

36. Organizējot jaukto izsoli, jāņem vērā atteicīgie šo noteikumu punkti, kas reglamentē mutiskās un rakstiskās izsoles norisi.

37. Izsoles norisi protokolē, un komisija paraksta protokolu izsoles dienā.

38. Ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis visaugstāko cenu un ievērojis izsoles noteikumus, tiek noslēgts pirkuma līgums.

39. Valsts mežniecība trīs darbdienu laikā pēc izsoles solītājam izsniedz rēķinu nosolītās cenas samaksai. Nosolītajā cenā ieskaita solītāja iemaksāto nodrošinājumu. Nosolītajā cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

40. Nosolītā cena jāsamaksā 10 darbdienu laikā pēc izsoles.

41. Pēc nosolītās cenas samaksas valsts mežniecība solītājam izsniedz koku ciršanas biļeti.

42. Ja 10 darbdienu laikā solītājs nav samaksājis nosolīto cenu, viņš zaudē iesniegto nodrošinājumu.

43. Informāciju par izsoles rezultātiem komisijas priekšsēdētājs 15 dienu laikā pēc izsoles iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc izsoles rīkotāja juridiskās adreses.

44. Izsoles dokumentu paraugus apstiprina Valsts meža dienests.

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumus Nr.332 "Cirsmu un atsevišķu koku izsoles noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 177.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Cirsmu un atsevišķu koku izsoles noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 319Pieņemts: 25.08.1998.Stājas spēkā: 28.08.1998.Zaudē spēku: 17.03.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246/247, 27.08.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
49493
28.08.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)