Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 260

Rīgā 1998.gada 21.jūlijā (prot. Nr. 39, 6.§)

Kārtība, kādā izsniedzamas spridzināšanas darbu atļaujas un atļaujas sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts darba inspekciju" 1.panta 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. atbildīgais speciālists - juridiskās personas norīkots speciālists, kurš ir atbildīgs par spridzināšanas darbu veikšanu vai sprāgstvielu noliktavu;

1.2. sprāgstvielas - sprāgstošas vielas un izstrādājumi, kas atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas rekomendācijām par bīstamu preču pārvietošanu ietilpst Eiropas valstu nolīgumā "Par bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)" noteiktajā pirmajā klasē;

1.3. spridzināšanas darbi - sprāgstvielu enerģijas izmantošana ēku un būvju sagraušanā, derīgo izrakteņu ieguvē, ledus sastrēgumu un meža ugunsgrēku likvidēšanā un citos darbos, kā arī darbība, kas saistīta ar sprāgstvielu izmantošanu inženiertehniskos, zinātniskos, eksperimentālos un mācību nolūkos (uzglabāšana, izpēte, demonstrējumi mācību procesā u.tml.).

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts darba inspekcija izsniedz spridzināšanas darbu atļaujas (1.pielikums) un atļaujas sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai (2.pielikums).

3. Šie noteikumi neattiecas uz spridzināšanas darbiem un sprāgstvielu noliktavu ierīkošanu, kas saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas kompetencē.

II. Spridzināšanas darbu atļaujas un atļaujas sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai saņemšana un izmantošana

4. Spridzināšanas darbu atļauju un atļauju sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai var saņemt jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kas saskaņā ar likumu "Par valsts darba inspekciju" ir saņēmusi speciālu atļauju (licenci) uzņēmējdarbībai spridzināšanas darbu veikšanai un (vai) sprāgstvielu uzglabāšanai.

5. Lai saņemtu spridzināšanas darbu atļauju un atļauju sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai, juridiskajai personai (vadītājam vai viņa pilnvarotajai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu) jāiesniedz Valsts darba inspekcijā šādi dokumenti:

5.1. pieteikums;

5.2. šo noteikumu 16. un 18. vai 22. un 24.punktā minētie dokumenti.

6. Par pieteikumā sniegto ziņu patiesumu ir atbildīgs juridiskās personas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona.

7. Valsts darba inspekcija 10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par spridzināšanas darbu atļaujas vai atļaujas sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai izsniegšanu vai motivētu atteikumu. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Valsts darba inspekcija par to informē pieteikuma iesniedzēju. Pēc papildu informācijas saņemšanas jautājums 10 dienu laikā izskatāms atkārtoti.

8. Spridzināšanas darbu atļauju izsniedz katram atsevišķam spridzināšanas gadījumam. Ja spridzināšanas darbi vienā objektā veicami ilgstoši (vairākkārt) un ir sastādīts šo darbu veikšanas tipveida projekts, atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešu.

9. Atļauju sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās juridiskajai personai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāiesniedz Valsts darba inspekcijā pieteikums jaunas atļaujas saņemšanai vai rakstisks paziņojums par sprāgstvielu noliktavas ekspluatācijas pārtraukšanu.

10. Saņemot spridzināšanas darbu atļauju un atļauju sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai, pieteikuma iesniedzējs parakstās atļauju izsniegšanas reģistrācijas žurnālā.

11. Juridiskajai personai, ņemot vērā sprāgstvielu bīstamību un to lietošanas vai uzglabāšanas apstākļus, jāievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.

12. Juridiskajai personai, kurai izsniegta spridzināšanas darbu atļauja vai atļauja sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai, nav tiesību minētās atļaujas nodot izmantošanai citai personai.

13. Ja spridzināšanas darbu atļauja vai atļauja sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai tiek nozaudēta, juridiskā persona par šo faktu nekavējoties ziņo Valsts darba inspekcijai, kas 10 dienu laikā pēc nozaudēšanas fakta apstākļu noskaidrošanas izlemj jautājumu par atļaujas dublikāta vai jaunas atļaujas izsniegšanu. Jauna atļauja saņemama šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

14. Par spridzināšanas darbu uzsākšanu un sprāgstvielu noliktavas ierīkošanu bez atļaujas, kā arī par darbības turpināšanu pēc atļaujas anulēšanas vai atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās juridiskās personas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona saucama pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.

15. Juridiskā persona Valsts darba inspekcijas lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un lēmumu par atļaujas anulēšanu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

III. Spridzināšanas darbu atļaujas izsniegšana

16. Lai saņemtu spridzināšanas darbu atļauju, juridiskā persona Valsts darba inspekcijā iesniedz pieteikumu, kurā norādīts:

16.1. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, speciālās atļaujas (licences) spridzināšanas darbiem numurs, tās saņemšanas datums un derīguma termiņš;

16.2. juridiskās personas adrese un tālruņa numurs;

16.3. spridzināšanas darbu veikšanas vieta un termiņš (laiks);

16.4. spridzināšanas darbu raksturs, darbu metodes un spridzināšanas veids;

16.5. spridzināšanas darbu vadītāja (vadītāju) amats, vārds un uzvārds;

16.6. ziņas par sprāgstvielu uzglabāšanas vietu: noliktavas nosaukums, izvietojums, piederība un tilpums.

17. Pieteikumu paraksta un ar zīmogu apliecina attiecīgās juridiskās personas vadītājs.

18. Pieteikumam pievieno:

18.1. apkārtnes plāna kopiju, kurā atzīmētas spridzināšanas darbu vietas, bīstamo zonu robežas ar tajās izvietotajiem objektiem, kā arī apsardzes posteņu izvietojums;

18.2. spridzināšanas darbu drošības pasākumu aprakstu (plānu);

18.3. rīkojuma par spridzināšanas darbu vadītāja iecelšanu kopiju un rīkojuma par apsardzes personāla norīkošanu kopiju;

18.4. valsts uzraudzības un kontroles institūciju saskaņojumu kopijas, ja spridzināšanas darbi veicami īpaši aizsargājamos dabas objektos vai īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijās, ūdens akvatorijā, arī zemūdens un (vai) ūdens aizsardzības joslā;

18.5. to uzņēmumu vai zemes īpašnieku, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu saskaņojumu kopijas, kuri atrodas bīstamajā zonā vai kuru teritorijās un to tiešā tuvumā paredzēti spridzināšanas darbi, ja spridzināšanas darbi veicami dabas, kultūras pieminekļu, tautsaimniecības un citu objektu tuvumā, kuriem ir noteiktas speciālas aizsardzības (drošības) joslas (zonas ).

19. Iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai, jāuzrāda:

19.1. ar attiecīgo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālo vides pārvaldi saskaņots spridzināšanas darbu projekts vai saskaņots tipveida projekts un pēc lādiņu faktiskā izvietojuma katrai sprādziena sērijai koriģēta pase vai saskaņota to seismiskās izpētes darbu profilu shēma, kuros izmanto sprāgstvielas;

19.2. juridiskās personas speciālistu atestācijas komisijas izsniegts atbildīgā speciālista atestācijas protokols, kurā ir vismaz šāda informācija:

19.2.1. ziņas par izglītību (mācību iestādes nosaukums, izglītības dokuments (izsniegšanas gads un numurs), kas apliecina, ka atbildīgajam speciālistam ir vismaz vidējā izglītība, iegūtā profesija un kvalifikācija);

19.2.2. ziņas par atbildīgā speciālista praktiskā darba pieredzi, kas nedrīkst būt mazāka par vienu gadu spridzināšanas darbos;

19.2.3. ziņas par obligāto medicīnisko pārbaudi (ārstniecības iestādes nosaukums, izsniegtās izziņas par veselības pārbaudi numurs un pārbaudes veikšanas datums);

19.2.4. apliecinājums par atbildīgā speciālista valsts valodas zināšanu līmeni, kas nedrīkst būt zemāks par valsts valodas prasmes otro (vidējo) pakāpi;

19.2.5. atestācijas komisijas atzinums par atbildīgā speciālista pārbaudes rezultātiem, kurā vērtētas viņa zināšanas par spridzināšanas darbiem;

19.3. to personāla darba aizsardzības, ugunsdrošības un veselības aizsardzības instrukciju saraksts, kas jāievēro arī amatpersonām, kuras veic uzraudzību un kontroli spridzināšanas darbu objektā.

20. Ja mainās spridzināšanas darbu vadītājs, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jāsaņem jauna atļauja. Spridzināšanas darbu vadītāja īslaicīgas prombūtnes laikā (atvaļinājums, komandējums, slimība) juridiskā persona var uz laiku ar rīkojumu iecelt citu spridzināšanas darbu vadītāju, un par šo faktu obligāti jāinformē Valsts darba inspekcija. Šādā gadījumā jauna atļauja nav nepieciešama.

21. Juridiskajai personai, kurai ir speciāla atļauja (licence) spridzināšanas darbu veikšanai un atbilstoši atestēts personāls, ir atļauts veikt neatliekamos spridzināšanas darbus, lai novērstu dabas katastrofu vai citu negadījumu izraisītās avārijas vai postījumus, un par to obligāti jāinformē Valsts darba inspekcija un attiecīgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālā vides pārvalde. Šādos gadījumos atļauja saņemama šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pēc darbu pabeigšanas.

IV. Atļaujas sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai izsniegšana

22. Lai saņemtu atļauju sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai, juridiskā persona, kas vēlas nodarboties ar sprāgstvielu uzglabāšanu noliktavās, glabātavās, konteineros, atsevišķos laukumos, seifos u.tml. (turpmāk - noliktava), pirms sprāgstvielu ievietošanas noliktavā iesniedz Valsts darba inspekcijā pieteikumu, kurā norādīts:

22.1. juridiskās personas nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, speciālās atļaujas (licences) sprāgstvielu uzglabāšanai numurs, tās saņemšanas datums un derīguma termiņš;

22.2. juridiskās personas adrese un tālruņa numurs;

22.3. sprāgstvielu noliktavas tips, tās raksturojums pēc izvietojuma veida un ekspluatācijas termiņa;

22.4. sprāgstvielu noliktavas adrese un tālruņa numurs;

22.5. sprāgstvielu noliktavas vadītāja vārds un uzvārds;

22.6. noliktavā izvietojamo sprāgstvielu nosaukums un daudzums pa savietojamības grupām;

22.7. termiņš, uz kuru juridiskā persona vēlas saņemt atļauju.

23. Pieteikumu paraksta un ar zīmogu apliecina attiecīgās juridiskās personas vadītājs.

24. Pieteikumam pievieno:

24.1. noliktavas pases kopiju; ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav nepieciešama noliktavas pase, jāiesniedz noliktavas un tās apkārtnes shēma, kuras rādiuss atbilst attālumam, kurš izskaitļots, ņemot vērā gaisa viļņa triecienu eksplozijā pēc ietilpības vislielākajā sprāgstvielu uzglabāšanas noliktavā;

24.2. akta par sprāgstvielu noliktavas pieņemšanu ekspluatācijā kopiju;

24.3. noliktavas izmantošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

24.4. noliktavas aprīkojuma shēmu un tehniskās ekspluatācijas noteikumu kopiju;

24.5. rīkojuma par noliktavas vadītāja iecelšanu kopiju un viņa paraksta paraugu;

24.6. par pārvietojamām noliktavām, kas novietotas uz transportlīdzekļiem, papildus jāiesniedz sertifikāta kopija, kas apliecina, ka transportlīdzeklis paredzēts sprāgstvielu pārvadājumiem;

24.7. attiecīgās fiziskās aizsardzības (ugunsdrošības, apsardzes, zibensaizsardzības u.tml.) nodrošinājuma sistēmas aprakstu.

25. Iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda:

25.1. noliktavas projekts;

25.2. juridiskās personas speciālistu atestācijas komisijas izsniegts atbildīgā speciālista atestācijas protokols, kurā ir vismaz šāda informācija:

25.2.1. ziņas par izglītību (mācību iestādes nosaukums, izglītības dokuments (izsniegšanas gads un numurs), kas apliecina, ka atbildīgajam speciālistam ir vismaz vidējā izglītība, iegūtā profesija un kvalifikācija);

25.2.2. ziņas par atbildīgā speciālista praktiskā darba pieredzi, kas nedrīkst būt mazāka par vienu gadu ar sprāgstvielu noliktavām saistītā darbā;

25.2.3. ziņas par obligāto medicīnisko pārbaudi (ārstniecības iestādes nosaukums, izsniegtās izziņas par veselības pārbaudi numurs un pārbaudes veikšanas datums);

25.2.4. apliecinājums par atbildīgā speciālista valsts valodas zināšanu līmeni, kas nedrīkst būt zemāks par valsts valodas prasmes otro (vidējo) pakāpi;

25.2.5. atestācijas komisijas atzinums par atbildīgā speciālista pārbaudes rezultātiem, kurā vērtētas viņa zināšanas par spridzināšanas darbiem un sprāgstvielu noliktavām;

25.3. to personāla darba aizsardzības, ugunsdrošības un veselības aizsardzības instrukciju saraksts, kas jāievēro arī amatpersonām, kuras veic uzraudzību un kontroli sprāgstvielu uzglabāšanas noliktavā.

26. Juridiskajai personai jāsniedz Valsts darba inspekcijai informācija par jebkādām paredzamām izmaiņām drošības nodrošinājumā, lai Valsts darba inspekcija varētu izskatīt jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanas nepieciešamību.

27. Ja mainās noliktavas vadītājs, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā jānoformē jauna atļauja. Noliktavas vadītāja īslaicīgas prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība, komandējums) juridiskā persona var uz laiku ar rīkojumu iecelt citu noliktavas vadītāja pienākumu izpildītāju, un par šo faktu obligāti jāinformē Valsts darba inspekcija. Šādā gadījumā jauna atļauja nav nepieciešama.

28. Atļauja sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai uzglabājama noliktavā pie noliktavas vadītāja.

V. Valsts darba inspekcijas tiesības un pienākumi

29. Valsts darba inspekcijai ir šādas tiesības:

29.1. pirms atļaujas izsniegšanas Valsts darba inspekcijas attiecīgās amatpersonas ir tiesīgas pārliecināties par juridiskās personas pieteikumā sniegto ziņu patiesumu, izdarīt noliktavas apskati, kā arī pieprasīt dokumentus par sprāgstvielu uzskaiti;

29.2. neizsniegt atļauju, ja nav sniegta pilnīga informācija jautājuma objektīvai izlemšanai vai nav ievērota šajos noteikumos noteiktā kārtība;

29.3. kontrolēt atļaujā noteikto prasību ievērošanu;

29.4. anulēt izsniegto atļauju, ja:

29.4.1. juridiskā persona sniegusi nepatiesas un (vai) nepareizas ziņas atļaujas saņemšanai;

29.4.2. atļauja nozaudēta un juridiskā persona nav par to ziņojusi Valsts darba inspekcijai;

29.4.3. netiek ievērotas atļaujā noteiktās prasības;

29.4.4. iesniegts motivēts attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles institūciju iesniegums par to kompetencē esošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas apdraud strādājošo vai trešo personu dzīvību, veselību un mantu.

30. Jautājumu par atļaujas anulēšanu Valsts darba inspekcija izskata triju dienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas un lēmumu nekavējoties rakstiski paziņo attiecīgajai juridiskajai personai.

31. Valsts darba inspekcijai, izsniedzot atļaujas, jāpārliecinās, vai darbībās ar sprāgstvielām ir noteikta kārtība, kādā ir iespējams izsekot sprāgstvielu kustībai, lai jebkurā laikā būtu iespējams noteikt, kuru personu rīcībā ir sprāgstvielas, un vietas , kur attiecīgajā brīdī sprāgstvielas atrodas.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās spridzināšanas darbu atļaujas ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 1998.gada 31.decembrim.

33. Juridiskajai personai, kuras valdījumā ir sprāgstvielu uzglabāšanas noliktavas, divu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas Valsts darba inspekcijā jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu atļauju sprāgstvielu noliktavas ierīkošanai.

34. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs J.Gaigals

1.JPG (91551 BYTES)

2.JPG (95516 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzamas spridzināšanas darbu atļaujas un atļaujas sprāgstvielu noliktavas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 260Pieņemts: 21.07.1998.Stājas spēkā: 01.10.1998.Zaudē spēku: 31.12.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217/218, 24.07.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
49240
01.10.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)