Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 253

Rīgā 1998.gada 14.jūlijā (prot. Nr. 38, 12.§)

Noteikumi par privātā pensiju fonda gada pārskatu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 25.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka privātā pensiju fonda (turpmāk - pensiju fonds) gada pārskata sastādīšanas kārtību.

2. Pensiju fonds atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", šiem noteikumiem, Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem un citiem normatīvajiem aktiem (līdz Latvijas Republikas grāmatvedības standartu pieņemšanai - atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem) sagatavo pārskatu par katru darbības gadu. Pensiju fonda gada pārskatā (turpmāk - gada pārskats) sniedzama patiesa informācija par pensiju fonda aktīviem un saistībām, tā finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem.

3. Gada pārskatu veido:

3.1. pensiju fonda bilance (1.pielikums);

3.2. pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķins (2.pielikums);

3.3. pensiju fonda naudas plūsmas pārskats (VIII nodaļa);

3.4. pensiju fonda bilances, ieņēmumu un izdevumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata piezīmes;

3.5. pensiju fonda vadības ziņojums;

3.6. pensiju fonda vadības atbildības apstiprinājums;

3.7. pensiju plāna pārskats, kas sastāv no:

3.7.1. pensiju plāna bilances (3.pielikums);

3.7.2. pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķina (4.pielikums);

3.7.3. pensiju plāna bilances un ieņēmumu un izdevumu aprēķina piezīmēm;

3.7.4. ziņojuma par pensiju plānu.

4. Gada pārskatā:

4.1. norāda pilnu pensiju fonda nosaukumu;

4.2. norāda pensiju fonda valdes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja, kā arī valdes un padomes locekļu vārdu un ieņemamo amatu;

4.3. pensiju plāna pārskatā norāda pilnu pensiju plāna nosaukumu, pensiju plāna vadības locekļu vārdu un līdzekļu pārvaldītāju un turētāju. Ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata perioda laikā atstājušas minētos amatus;

4.4. bilances, ieņēmumu un izdevumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata katras dokumenta lapas apakšējā malā parakstās pensiju fonda valdes un padomes priekšsēdētājs, kā arī pensiju fonda vadītāja pilnvarota persona, kas ir atbildīga par pensiju fonda grāmatvedības reģistru kārtošanu.

5. Bilances, ieņēmumu un izdevumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata piezīmēs sniedz paskaidrojošu informāciju par posteņu saturu, kā arī citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt pensiju fonda un pensiju plāna vai plānu finansiālā stāvokļa novērtēšanu.

6. Ja nepieciešams, pensiju fon da vadība atbilstoši attiecīgā fonda īpatnībām drīkst paplašināt bilanci, ieņēmumu un izdevumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu.

7. Bilances posteņus ārvalstu valūtās novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda beigās.

II. Gada pārskata sagatavošana

8. Pārskata periods ir 12 mēneši. Jaunizveidota pensiju fonda pārskata periods var būt atšķirīgs, bet tas nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus.

9. Gada pārskatu paraksta pensiju fonda valdes priekšsēdētājs un padomes priekšsēdētājs, kā arī pensiju fonda vadītāja pilnvarota persona, kas ir atbildīga par pensiju fonda grāmatvedības reģistru kārtošanu. Ja kāds pensiju fonda valdes vai padomes loceklis uzskata, ka gada pārskats nav apstiprināms, vai arī izvirza iebildumus, kurus viņš vēlas paziņot akcionāru pilnsapulcei, to norāda īpašā piezīmē pensiju fonda vadības ziņojumā.

III. Ziņojumi

10. Pensiju fonda vadības ziņojumā sniedzama informācija par tiem apstākļiem, kas nav atspoguļoti bilancē, ieņēmumu un izdevumu aprēķinā un naudas plūsmas pārskatā, bet ir nozīmīgi, lai novērtētu līdzekļus un saistības, pensiju fonda finansiālo stāvokli un pārskata perioda finansu rezultātus, izņemot gadījumus, kad īpašu apstākļu dēļ šāda informācija varētu kaitēt pensiju fondam, kā arī sniedzama informācija par:

10.1. būtiskiem notikumiem kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām;

10.2. turpmāko pensiju fonda attīstību.

11. Pensiju fonda vadības atbildības apstiprinājumā apliecināma pensiju fonda vadības atbildība par gada pārskata patiesumu, un to paraksta pensiju fonda valdes priekšsēdētājs un padomes priekšsēdētājs.

12. Ziņojumu par pensiju plānu veido:

12.1. informācija par pensiju plānu:

12.1.1. pensiju plāna īss apraksts;

12.1.2. pensiju plāna vadība;

12.1.3. pensiju plāna komiteja;

12.1.4. pensiju plāna revidenti, konsultanti, aktuāri un juristi;

12.1.5. statistikas ziņas par pensiju plāna dalībniekiem;

12.2. ziņojums par investīcijām, kurā norādāms:

12.2.1. līdzekļu pārvaldītājs;

12.2.2. investīciju rezultātu apskats;

1 2.2.3. līdzekļu turētājs.

IV. Pensiju fonda bilance

Aktīvs

13. Ilgtermiņa ieguldījumi:

13.1. nemateriālie ieguldījumi:

13.1.1. pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas;

13.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības;

13 .1.3. citi nemateriālie ieguldījumi;

13.1.4. sabiedrības nemateriālā vērtība;

13.1.5. avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem;

13.2. pamatlīdzekļi:

13.2.1. zemesgabali, ēkas un būves;

13.2.2. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs;

13.2.3. pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas;

13.3. ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

13.3.1. līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā;

13.3.2. līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā;

13.3.3. pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.

14. Apgrozāmie līdzekļi:

14.1. krājumi:

14.1.1. avansa maksājumi par precēm;

14.1.2. citi krājumi;

14.2. debitori:

14.2.1. radniecīgo uzņēmumu parādi;

14.2.2. saistīto uzņēmumu parādi;

14.2.3. citi debitori;

14.2.4. neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā;

14.2.5. nā kamo periodu izmaksas;

14.3. vērtspapīri un līdzdalība kapitālos:

14.3.1. līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā;

14.3.2. pašu akcijas un daļas;

14.3.3. pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos;

14.4. naudas līdzekļi;

14.5. kopā aktīvi.

15. Pensiju plāna aktīvi.

16. Aktīvu kopsumma.

Pasīvs

17. Pašu kapitāls:

17.1. parakstītais pamatkapitāls;

17.2. akciju emisijas uzcenojums;

17.3. ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve;

17.4. nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) pārskata perioda beigās.

18. Uzkrājumi:

18.1. uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām;

18.2. uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem;

18.3. citi uzkrājumi.

19. Kreditori (īstermiņa un ilgtermiņa):

19.1. aizņēmumi pret obligācijām;

19.2. akcijās pārvēršamie aizņēmumi;

19.3. aizņēmumi no kredītiestādēm;

19.4. citi aizņēmumi;

19.5. parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem;

19.6. maksājamie vekseļi;

19.7. parādi radniecīgajiem uzņēmumiem;

19.8. parādi saistītajiem uzņēmumiem;

19.9. nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi;

19.10. pārējie kreditori;

1 9.11. nākamo periodu ieņēmumi;

19.12. kopā pasīvi.

20. Pensiju plāna saistības.

21. Pensiju plāna kapitāls.

22. Pasīvu kopsumma.

V. Norādījumi par atsevišķiem pensiju fonda bilances posteņiem

23. Aktīva 15.postenī - pensiju plāna aktīvi - norāda pensiju plāna vai plānu kopējos aktīvus. Ja pensiju fondā ir vairāki pensiju plāni, pensiju fonda bilances piezīmēs norāda katra pensiju plāna kopējos aktīvus.

24. Pasīva 17.1.postenī - parakstītais pamatkapitāls - norāda pensiju fonda parakstītā kapitāla lielumu, kas norādīts attiecīgā pensiju fonda akcionāru reģistrā.

25. Pasīva 17.4.postenī - nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) pārskata perioda beigās - norāda pensiju fonda nesadalītos ieņēmumus vai izdevumus pārskata perioda beigās. Postenis sakrīt ar pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķina 43.posteni.

26. Pasīva 21.postenī - pensiju plāna kapitāls - norāda pensiju plāna vai plānu dalībnieku uzkrāto papildpensijas kapitālu. Ja pensiju fondā ir vairāki pensiju plāni, pensiju fonda bilances piezīmēs norāda katra pensiju plāna dalībnieka uzkrāto papildpensijas kapitālu.

VI. Pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķins

27. Ieņēmumi no pamatdarbības.

28. Klientu piesaistīšanas izdevumi.

29. Administratīvie izdevumi.

30. Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumiem vērtspapīros.

31. Ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņēmumu un saistīto uzņēmumu kapitālos.

32. Citi ieņēmumi.

33. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.

34. Citas izmaksas.

35. Ieņēmumi (izdevumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (27. + 28. + 29. + 30. + 31. + 32. +33. +34.).

36. Ārkārtas ieņēmumi.

37. Ārkārtas izdevumi.

38. Ārkārtas ieņēmumi (izdevumi) pirms nodokļiem (36. + 37.).

39. Nodokļi.

40. Neto ieņēmumi (izdevumi) pārskata periodā (35. + 38. + 39.).

41. Nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) iepriekšējā pārskata perioda beigās.

42. Pārskaitījumi pensiju plānā vai plānos.

43. Nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) pārskata perioda beigās (40. + 41. + 42.).

VII. Norādījumi par atsevišķiem pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķina posteņiem

44. Ieņēmumi no pamatdarbības (27.). Šajā postenī norāda pensiju fonda ieņēmumus no pensiju plāna vai plānu administrēšanas.

45. Klientu piesaistīšanas izdevumi (28.). Šajā postenī norāda pensiju fonda izdevumus, kas saistīti ar reklāmu, prezentāciju u.tml. izdevumiem.

46. Ārkārtas ieņēmumi (36.) un ārkārtas izdevumi (37.). Šajos posteņos norāda attiecīgi ieņēmumus vai izdevumus, kas nav saistīti ar pensiju fonda pamatdarbību vai kas attiecas uz citu pārskata periodu.

47. Pārskaitījumi pensiju plānā vai plānos (42.). Šajā postenī norāda pensiju plānā vai plānos pārskaitīto pensiju fonda ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. Postenis atspoguļojas pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķina 87.1.1.postenī.

48. Nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) pārskata perioda beigās (43.). Šajā postenī norāda pensiju fonda nesadalītos ieņēmumus vai izdevumus pārskata perioda beigās. Postenis sakrīt ar pensiju fonda bilances 17.4.posteni.

VIII. Pensiju fonda naudas plūsmas pārskats

49. Pensiju fonda nauda s plūsmas pārskatā sniedzama informācija par naudas ieņēmumiem un izdevumiem pārskata perioda laikā, atspoguļojot neto naudas plūsmu no pamatdarbības, naudas plūsmu no ieguldījumu darbības un naudas plūsmu no finansu darbības. Lai pilnīgāk atklātu informāciju par minētajiem naudas plūsmas pārskata posteņiem, pensiju fonds papildus izstrādā apakšpunktus, kur norāda būtisku informāciju detalizētā sadalījumā.

50. Neto naudas plūsma no pamatdarbības:

50.1. neto ieņēmumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem;

50.2. korekcijas;

50.3. neto naudas plūsma no pamatdarbības (50.1. + 50.2.).

51. Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības.

52. Neto naudas plūsma no finansu darbības.

53. Neto naudas un tās ekvivalentu izmaiņas (50.3. + 51. + 52.).

54. Naudas līdzekļi iepriekšējā pārskata perioda beigās.

55. Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās (53. + 54.).

IX. Norādījumi par atsevišķiem pensiju fonda naudas plūsmas pārskata posteņiem

56. Neto ieņēmumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (50.1.). Šajā postenī norāda pensiju fonda neto ieņēmumus pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem. Postenis sakrīt ar pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķina 35.posteni.

57. Korekcijas (50.2.). Šajā postenī norāda pamatlīdzekļu nolietojumu, valūtas kursa svārstības, kā arī citus pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķina posteņus un bilances posteņu izmaiņas, kas neatspoguļo naudas kustību.

58. Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības (51.). Šajā postenī norāda maksājumus un saņemtās naudas summas par pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un realizāciju.

59. Neto naudas plūsma no finansu darbības (52.). Šajā postenī norāda naudas plūsmu, kas saistīta ar pašu kapitāla un ilgtermiņa finansējuma izmaiņām.

60. Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās (55.). Šajā postenī norāda pensiju fonda naudas līdzekļus pārskata perioda beigās. Postenis sakrīt ar pensiju fonda bilances 14.4.posteni.

X. Pensiju plāna bilance

61. Pensiju plāna aktīvus un saistības atspoguļo to likviditātes secībā.

Aktīvs

62. Nauda un naudas ekvivalenti.

63. Termiņnoguldījumi.

64. Akcijas.

65. Vērtspapīri ar fiksētu ienesīgumu.

66. Debitori.

67. Nekustamais īpašums.

68. Citi aktīvi.

69. Kopā aktīvi.

Pasīvs

70. Pensiju plāna saistības.

71. Pensiju plāna kapitāls.

72. Kopā pasīvi.

XI. Norādījumi par atsevišķiem pensiju plāna bilances posteņiem

73. Aktīva 62.postenī - nauda un naudas ekvivalenti - norāda pensiju plāna naudu kasē, norēķinu kontos un naudas ekvivalentos (augstas likviditātes ieguldījumi, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir mazāks par trīs mēnešiem un kurus ir viegli pārvērst naudā, un pastāv neliels risks, ka to vērtība mainīsies).

74. Aktīva 63.postenī - termiņnoguldījumi - norāda pensiju plāna termiņnoguldījumus kredītiestādēs.

75. Aktīva 64.postenī - akcijas - norāda pensiju plāna ieguldījumus uzņēmējsabiedrību akcijās.

76. Aktīva 65.postenī - vērtspapīri ar fiksētu ienesīgumu - norāda pensiju plāna ieguldījumus vērtspapīros ar fiksētu ienesīgumu.

77. Aktīva 66.postenī - debitori - norāda pensiju plāna debitorus, tai skaitā pārskata perioda maksājuma grafikā paredzētās, bet vēl nesaņemtās iemaksas pensiju plānā no pensiju plāna dalībniekiem un darba devēja.

78. Aktīva 67.postenī - nekustamais īpašums - norāda pensiju plāna ieguldījumus nekustamajā īpašumā.

79. Aktīva 68.postenī - citi aktīvi - norāda pensiju plāna ieguldījumus, kas nav atspoguļoti no 62. līdz 67.postenim.

80. Aktīva 69.postenī - kopā aktīvi - norāda pensiju plāna kopējos aktīvus. Postenis atspoguļojas pensiju fonda bilances 15.postenī.

81. Pasīva 70.postenī - pensiju plāna saistības - norāda pensiju plāna īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Atšifrējot posteni pensiju plāna bilances piezīmēs, atsevišķi izdala saistības pret pensiju fondu, Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, līdzekļu pārvaldītāju un līdze k ļu turētāju. Postenis atspoguļojas pensiju fonda bilances 20.postenī. Pieļaujamo pensiju plāna saistību attiecības apjomu pret pensiju plāna dalībnieku uzkrāto papildpensijas kapitālu nosaka Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

82. Pasīva 71.postenī - pensiju plāna kapitāls - norāda pensiju plāna dalībnieku uzkrāto papildpensijas kapitālu. Postenis sakrīt ar pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķina 88.posteni un atspoguļojas pensiju fonda bilances 21.postenī.

83. Pasīva 72.postenī - kopā pasīvi - norāda pensiju plāna kopējos pasīvus. Postenis vienāds ar 70. un 71.posteņa summu.

XII. Pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķins

84. Pensiju plāna ieņēmumu (izdevumu) aprēķins atspoguļo iemaksas (izmaksas) pensiju plānā un ieņēmumus (izdevumus) no darbības ar investīcijām.

85. Pensiju plāna kapitāls pārskata periodā:

85.1. pensiju plāna dalībnieku uzkrātais kapitāls iepriekšējā pārskata perioda beigās;

85.2. izmaksātais papildpensijas kapitāls.

86. Iemaksas un izmaksas pensiju plānā:

86.1. iemaksas no pensiju plāna dalībniekiem;

86.2. iemaksas no darba devējiem;

86.3. pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem;

86.4. administratīvās izmaksas.

87. Pensiju plāna darbības rezultāts:

87.1. pensiju plāna ieņēmumi:

87.1.1. ieņēmumi no pensiju fonda;

87.1.2. citi ieņēmumi;

87.2. investīciju rezultāts:

87.2.1. ieņēmumi no investīcijām;

87.2.2. pārvērtēšanas rezultāts;

87.2.3. investīciju pārvaldes izdevumi;

87.2.4. citi izdevumi.

88. Pensiju plāna kapitāls pārskata perioda beigās.

XIII. Norādījumi par atsevišķiem pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķina posteņiem

89. Izmaksātais papildpensijas kapitāls (85.2.). Šajā postenī norāda attiecīgajā pārskata periodā pensiju plāna dalībniekiem izdarītos uzkrātā papildpensijas kapitāla maksājumus. Šo posteni atspoguļo pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķina piezīmēs, norādot izmaksu veidus.

90. Administratīvās izmaksas (86.4.). Šajā postenī norāda pensiju plāna administratīvās izmaksas un atskaitījumus Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

91. Ieņēmumi no pensiju fonda (87.1.1.). Šajā postenī norāda pensiju fonda ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kas ir pārskaitīts pensiju plānā.

92. Citi ieņēmumi (87.1.2.). Šajā postenī norāda pensiju plāna ieņēmumus, kas nav atspoguļoti 87.1.1.postenī.

93. Ie ņēmumi no investīcijām (87.2.1.). Šajā postenī norāda ieņēmumus no pensiju plāna investīcijām.

94. Investīciju pārvaldes izdevumi (87.2.3.). Šajā postenī norāda izdevumus līdzekļu turētājam, pārvaldītājam u.tml. pensiju plāna investīciju pārvaldes izdevumus.

95. Citi izdevumi (87.2.4.). Šajā postenī norāda izdevumus, kas nav atspoguļoti 87.2.1., 87.2.2. un 87.2.3.postenī.

96. Pensiju plāna kapitāls pārskata perioda beigās (88.). Postenis sakrīt ar pensiju plāna bilances 71.posteni.

XIV. Gada pārskata posteņu novērtēšana

97. Bilances posteņus novērtē atbilstoši šādiem vispārīgiem nosacījumiem:

97.1. pieņem, ka pensiju fonds darbosies arī turpmāk;

97.2. lieto tādas pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā perioda pārskatā;

97.3 . ievēro piesardzību un šādus nosacījumus:

97.3.1. gada pārskatā norāda tikai līdz bilances dienai iegūtos ieņēmumus, t.i., ieņēmumus norāda tikai tad, kad tie jau iegūti vai to ieguve droši paredzama, bet izdevumus norāda jau tad, kad paredzama to iespējamība;

97.3.2. ņem vērā visus iespējamos zaudējumus neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tos, kas attiecas uz pārskata periodu un iepriekšējiem darbības posmiem), arī tos, kas kļuvuši zināmi laikposmā starp pārskata perioda beigām un gada pārskata sagatavo šanas dienu;

97.3.3. ņem vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata periods noslēgts ar ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem;

97.4. gada pārskatā atspoguļo ieņēmumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata periodu, neatkarīgi no saņemšanas vai maksājuma datuma;

97.5. gada pārskatā atspoguļo visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata periodā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt gada pārskata lietotāju turpmāko lēmumu pieņemšanu;

97.6. aktīvu un pasīvu posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi;

97.7. katra pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā perioda slēguma bilanci;

97.8. saimnieciskos darījumus grāmato un atspoguļo gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

98. Ja, ievērojot šo noteikumu 97.punktā minētos nosacījumus, rodas pretrunas, atsevišķus darījumus vai notikumus novērtē, dodot priekšroku piesardzīguma principam.

99. Sagatavojot gada pārskatu, pensiju fonda vadība drīkst neievērot šo noteikumu 97.punkta nosacījumus tikai pamatotu iemeslu dēļ, kuru būtību un ietekmi uz pensiju fonda finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem paskaidro gada pārskata piezīmēs, kā arī n o rāda, kā tas ietekmēs pensiju fonda līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finansu rezultātus.

100. Katrā pensiju fonda bilances, ieņēmumu un izdevumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata postenī norāda pārskata gada un iepriekšējā perioda rādītājus. Ja minētie rādītāji nav salīdzināmi, gada pārskata piezīmēs sniedz attiecīgu paskaidrojumu.

101. Pirmajā gada pārskatā norāda tikai attiecīgā pārskata perioda rādītājus. Pensiju fonda bilances, ieņēmumu un izdevumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata posteņus, kuros nav minētas summas, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar norādītu summu.

102. Gada pārskatā aktīvus vai saistības norāda pēc vērtības, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīva vērtības saistības vērtību vai atskaitot no saistības vērtības aktīva vērtību, izņemot gadījumus, kad pensiju fondam ir juridiski pamatotas tiesības šādai aktīvu vai saistību vērtības samazināšanai.

103. Ieņēmumu un izdevumu aprēķinā ieņēmumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji dzēst, izņemot šādus gadījumus:

103.1. savstarpēji dzēst drīkst tos ieņēmumus (izdevumus), kas saistīti ar konkrēta aktīva (saistības) riska ierobežošanu un ar izdevumiem (ieņēmumiem) no šī aktīva (saistības);

103.2. savstarpēji dzēst drīkst ieņēmumus un izdevumus no aktīviem un saistībām, kuru vērtību pensiju fonds, izmantojot juridiski pamatotas tiesības, savstarpēji samazina.

104. Aktīvus un saistības sākotnēji grāmato pēc to pašizmaksas vai iegādes cenas (sākotnējās vērtības).

105. Pamatlīdzekļus, nemateriālos aktīvus un pensiju plāna nekustamo īpašumu gada pārskatā norāda pēc to sākotnējās vērtības saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

105.1. pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (ar ierobežotu lietošanas laiku), kā arī pensiju plāna nekustamā īpašuma sākotnējo vērtību samazina par nolietojumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz šo aktīvu izmantošanas laiku;

105.2. pamatlīdzekļu un pensiju plāna nekustamā īpašuma rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas attiecīgi pieskaita pamatlīdzekļu vai pensiju plāna nekustamā īpašuma bilances vērtībai (sākotnējā vērtība, no kuras atskaitīts nolietojums), ja pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas ir uzlabojušies pamatlīdzekļu un pensiju plāna nekustamā īpašuma ekonomiskie rādītāji;

105.3. ja pamatlīdzekļu un pensiju plāna nekustamā īpašuma reālā (tirgus) vērtība nepārejošu apstākļu dēļ kļūst mazāka par to bilances vērtību, pamatlīdzekļus vai pensiju plāna nekustamo īpašumu gada pārskatā attiecīgi norāda pēc samazinātās reālās vērtības un vērtības samazinājumu iekļauj ieņēmumu un izdevumu aprēķinā.

106. Ja nepieciešams pārvērtēt kādas pamatlīdzekļu vai pensiju plāna nekustamā īpašuma kategorijas vienību, pārvērtē visas šīs kategorijas vienības.

107. Ilgtermiņa ieguldījumus vērtspapīros ar fiksētu ienākumu bilancē norāda pēc to iegādes cenas saskaņā ar šādiem noteikumiem:

107.1. ar prēmiju iegādāto vērtspapīru vērtību (iepirkšanas cena pārsniedz vērtspapīru dzēšanas vērtību) periodā līdz vērtspapīru dzēšanas dienai pakāpeniski samazina, amortizējot šo prēmiju, un amortizētās summas iekļauj ieņēmumu un izdevumu aprēķinā;

107.2. ar diskontu iegādāto vērtspapīru vērtību (vērtspapīru dzēšanas vērtība pārsniedz iepirkšanas cenu) periodā līdz vērtspapīru dzēšanas dienai pakāpeniski palielina, amortizējot diskonta summu, un šo pieaugumu iekļauj ieņēmumu un izdevumu aprēķinā.

108. Parāda vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, akcijas un citus vērtspapīrus ar nefiksētu ienākumu, kas nav turēti kā ilgtermiņa ieguldījumi, grāmato pēc to iepirkšanas cenas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

108.1. ja vērtspapīru tirgus cena ir zemāka nekā to iepirkšanas cena, pensiju fonda bilancē vērtspapīru vērtību norāda pēc tirgus cenas un starpību noraksta izdevumos;

108.2. ja vērtspapīru iepriekš samazinātā vērtība pieaug, pieaugumu attiecina uz ieņēmumiem.

109. Ieguldījumus šo noteikumu 108.punktā minētajos vērtspapīros, kurus kotē biržā un kuru apjoms nepārsniedz šo vērtspapīru parasto biržas apgrozījumu, drīkst norādīt atbilstoši to tirgus cenai (oficiāli biržā kotētajai pirkšanas un pārdošanas vidējai cenai) pārskata perioda beigās. Ja tirgus cena ir lielāka vai mazāka par to iegādes cenu, pārvērtēšanas rezultātu iekļauj ieņēmumu un izdevumu aprēķinā.

110. Ja realizē viena veida vērtspapīrus, vērtspapīru iegādes cenu nosaka kā to vidējo svērto cenu vai pēc metodes "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO).

111. Ilgtermiņa ieguldījumus citu uzņēmumu pamatkapitālā novērtē saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

111.1. ieguldījumus pamatkapitālā (ja līdzdalības daļa ir mazāka par 20 procentiem no uzņēmuma pamatkapitāla vai pensiju fondam uzņēmumā nav būtiskas ietekmes) novērtē atbilstoši šo noteikumu 108.punkta prasībām;

111.2. līdzdalību saistīto uzņēmumu un meitas uzņēmumu pamatkapitālā novērtē, lietojot konsolidācijas metodes saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu, kas sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās ārvalsts tiesību aktiem.

112. Pamatlīdzekļus vai pensiju plāna nekustamo īpašumu drīkst novērtēt (neievērojot šo noteikumu 105.punktu) šo aktīvu pēdējā novērtēšanas dienā pēc to reālās (tirgus) vērtības šādā kārtībā:

112.1. ja pensiju fonda pamatlīdzekļu tirgus cena kļūst lielāka par to bilances vērtību un ir pamats domāt, ka vērtības paaugstinājums būs nepārejošs, tos drīkst pārvērtēt atbilstoši to tirgus vērtībai, iekļaujot vērtības pieaugumu pensiju fonda bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve". Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais objekts ir likvidēts vai netiek izmantots, vai vērtības palielināšanai nav pamata;

112.2. ja pensiju fonda bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izdara grozījumus, pensiju fonda bilances piezīmēs sniedz paskaidrojumu, kurā norāda šādas ziņas:

112.2.1. pārvērtēšanas rezerve pārskata perioda sākumā;

112.2.2. pārvērtēšanas rezerves palielinājums pārskata periodā;

112.2.3. no rezerves atskaitītās summas atbilstoši šo noteikumu 112.1.apakšpunkta nosacījumiem, norādot samazinājuma veidu;

112.2.4. pārvērtēšanas rezerves summa pārskata perioda beigās;

112.3. ja pensiju plāna nekustamā īpašuma tirgus cena kļūst lielāka par to bilances vērtību un ir pamats domāt, ka vērtības paaugstinājums būs nepārejošs, to drīkst pārvērtēt atbilstoši tirgus vērtībai, iekļaujot vērtības pieaugumu pensiju plāna dalībnieku uzkrātajā papildpensijas kapitālā;

112.4. pamatlīdzekļu un pensiju plāna nekustamā īpašuma vērtības pieaugumu drīkst atspoguļot bilancē, ja vērtības pieaugumu apstiprinājuši vismaz divi neatkarīgi eksperti un ja saņemta Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas rakstiska atļauja.

113. Ja pensiju fonds likumos un ar tiem saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piemēro nodokļu atlaides un atvieglojumus, attiecīgās nodokļu atlaižu summas norāda gada pārskatā. Lai pensiju fonds pārskata perioda beigās reāli norādītu debitoru un kreditoru parādos visas nodokļu un nodevu saistības (nodokļi, nodevas, kavējuma naudas, soda naudas u.c. summas) pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, attiecīgās saistības saskaņo ar nodokļu administrāciju un detalizēti atspoguļo pensiju fonda bilances piezīmēs.

114. Debitoru un kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros ar pašu debitoru un kreditoru uzskaites datiem bilances sastādīšanas dienā. Ja radies strīds, atlikumus bilancē norāda atbilstoši grāmatvedības datiem. Ja debitoru parādu saņemšanas iespējas tiek apšaubītas, apšaubāmās summas apmērā drīkst izveidot uzkrājumus šiem parādiem. Debitoru parādu atlikumus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. Gada pārskata piezīmēs sniedz nedrošiem parādiem izveidoto krājumu apjoma pamatojumu. Ja parāds uzskatāms par bezcerīgu (zaudētu, bez cerībām to kādreiz atgūt), to attiecīgi noraksta no nedrošiem parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj zaudējumos.

115. Pensiju fonds sākotnēji norāda savu līdzdalību meitas uzņēmuma pamatkapitālā iegādes izmaksās, bet katra pārskata perioda beigās koriģē to atbilstoši pensiju fonda daļai meitas uzņēmuma pašu kapitālā. Šim nolūkam nepieciešams izmantot meitas uzņēmuma īpašnieku pilnsapulcē apstiprinātā gada pārskata informāciju. Pensiju fonda gada pārskatā līdzdalību saistītā uzņēmuma kapitālā norāda līdzīgi tam, kā tiek norādīta līdzdalība meitas uzņēmuma kapitālā, ievērojot šī punkta nosacījumus, pēc kuriem novērtējama līdzdalība meitas uzņēmuma pamatkapitālā. 

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministra vietā -
ekonomikas ministrs L.Strujevičs

1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.253

Pensiju fonds

Reģistrācijas numurs

Licences numurs

Adrese

 
 

Tālrunis

Fakss

Valsts ieņēmumu dienesta nodaļa

 

Mērvienība: lati (Ls)

 

Pensiju fonda bilance
par 199___. gadu

Nr.
p.k.

Pensiju fonda bilances posteņi

Piezīmes numurs

Pārskata gadā

Iepriekšējā gadā

1

2

3

4

5

 

Aktīvs

     

I.

Ilgtermiņa ieguldījumi

     

1.

Nemateriālie ieguldījumi

     

1.1.

pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas

1.    

1.2.

koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

2.    

1.3.

citi nemateriālie ieguldījumi

3.

   

1.4.

sabiedrības nemateriālā vērtība

     

1.5.

avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

4.

   

2.

Pamatlīdzekļi

     

2.1.

zemesgabali, ēkas un būves

5.

   

2.2.

pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

6.

   

2.3.

pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas

7.    

3.

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

     

3.1.

līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

8.

   

3.2.

līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā

9.

   

3.3.

pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

10.

   

II.

Apgrozāmie līdzekļi

     

1.

Krājumi

     

1.1.

avansa maksājumi par precēm

11.

   

1.2.

citi krājumi

12.

   

2.

Debitori

     

2.1.

radniecīgo uzņēmumu parādi

13.

   

2.2.

saistīto uzņēmumu parādi

14.

   

2.3.

citi debitori

15.

   

2.4.

neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā

     

2.5.

nākamo periodu izmaksas

16.

   

3.

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

     

3.1.

līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

17.

   

3.2.

pašu akcijas un daļas

18.

   

3.3.

pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

19.

   

4.

Naudas līdzekļi

     

5.

Kopā aktīvi

     

III.

Pensiju plāna aktīvi

20.

   

IV.

Aktīvu kopsumma

     
 

Pasīvs

     

I.

Pašu kapitāls

     

1.

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

     

2.

Akciju emisijas uzcenojums

     

3.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

21.

   

4.

Nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) pārskata perioda beigās

     

II.

Uzkrājumi

     

1.

Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

22.

   

2.

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

     

3.

Citi uzkrājumi

23.

   

III.

Kreditori (īstermiņa un ilgtermiņa)

     

1.

Aizņēmumi pret obligācijām

24.

   

2.

Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

25.

   

3.

Aizņēmumi no kredītiestādēm

26.

   

4.

Citi aizņēmumi

27.

   

5.

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

28.

   

6.

Maksājamie vekseļi

29.

   

7.

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

30.

   

8.

Parādi saistītajiem uzņēmumiem

31.

   

9.

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

32.

   

10.

Pārējie kreditori

33.

   

11.

Nākamo periodu ieņēmumi

34.

   

12.

Kopā pasīvi

     

IV.

Pensiju plāna saistības

35.

   

V.

Pensiju plāna kapitāls

36.

   

VI.

Pasīvu kopsumma

     

 

Valdes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Padomes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

 

   
Finansu ministra vietā -
ekonomikas ministrs L.Strujevičs

2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.253

Pensiju fonds

Reģistrācijas numurs

Licences numurs

Adrese

 
 

Tālrunis

Fakss

Valsts ieņēmumu dienesta nodaļa

 

Mērvienība: lati (Ls)

 

Pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķins
par 199____. gadu

Nr.
p.k.

Pensiju fonda ieņēmumu un izdevumu aprēķina posteņi

Piezīmes numurs

Pārskata gadā

Iepriekšējā gadā

1

2

3

4

5

1.

Ieņēmumi no pamatdarbības

1.

   

2.

Klientu piesaistīšanas izdevumi

2.

   

3.

Administratīvie izdevumi

3.

   

4.

Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumiem vērtspapīros

4.

   

5.

Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos

5.    

6.

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

6.

   

7.

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

7.    

8.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgi izdevumi

8.

   

9.

Ieņēmumi (izdevumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

     

10.

Ārkārtas ieņēmumi

9.

   

11.

Ārkārtas izdevumi

10.

   

12.

Ārkārtas ieņēmumi (izdevumi) pirms nodokļiem

     

13.

Nodokļi

11.

   

14.

Neto ieņēmumi (izdevumi) pārskata periodā

     

15.

Nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) iepriekšējā pārskata perioda beigās

12.    

16.

Pārskaitījumi pensiju plānā (plānos)

13.

   

17.

Nesadalītie ieņēmumi (izdevumi) pārskata perioda beigās

14.    

 

Valdes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Padomes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Finansu ministra vietā -
ekonomikas ministrs L.Strujevičs

3.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.253

Pensiju fonds

Reģistrācijas numurs

Licences numurs

Adrese

 
 

Tālrunis

Fakss

Valsts ieņēmumu dienesta nodaļa

 

Mērvienība: lati (Ls)

 

Pensiju plāna bilance
par 199 _____. gadu

Nr.
p.k.

Pensiju plāna bilances posteņi

Piezīmes numurs

Pārskata gadā

Iepriekšējā gadā

 

Aktīvs

     

1.

Nauda un naudas ekvivalenti

1.

   

2.

Termiņnoguldījumi

2.

   

3.

Akcijas

3.

   

4.

Vērtspapīri ar fiksētu ienesīgumu

4.

   

5.

Debitori

5.

   

6.

Nekustamais īpašums

6.

   

7.

Citi aktīvi

7.

   

8.

Kopā aktīvi

     
 

Pasīvs

     

1.

Pensiju plāna saistības

8.

   

2.

Pensiju plāna kapitāls

9.

   

3.

Kopā pasīvi

     

 

Valdes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Padomes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Finansu ministra vietā -
ekonomikas ministrs L.Strujevičs

 

4.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.253

Pensiju fonds

Reģistrācijas numurs

Licences numurs

Adrese

 
 

Tālrunis

Fakss

Valsts ieņēmumu dienesta nodaļa

 

Mērvienība: lati (Ls)

 

Pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķins
par 199 ____. gadu

Nr.
p.k.

Pensiju plāna ieņēmumu un izdevumu aprēķina posteņi

Piezīmes numurs

Pārskata gadā

Iepriekšējā gadā

1

2

3

4

5

1.

Pensiju plāna kapitāls pārskata periodā

     

1.1.

pensiju plāna dalībnieku uzkrātais kapitāls iepriekšējā pārskata perioda beigās

1.    

1.2.

izmaksātais papildpensijas kapitāls

2.

   

2.

Iemaksas un izmaksas pensiju plānā

     

2.1.

pensiju plāna dalībnieku iemaksas

3.

   

2.2.

darba devēju iemaksas

4.

   

2.3.

pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

5.

   

2.4.

administratīvās izmaksas

6.

   

3.

Pensiju plāna darbības rezultāts

     

3.1.

pensiju plāna ieņēmumi

     

3.1.1.

ieņēmumi no pensiju fonda

7.

   

3.1.2.

citi ieņēmumi

8.

   

3.2.

investīciju rezultāts

     

3.2.1.

ieņēmumi no investīcijām

9.

   

3.2.2.

pārvērtēšanas rezultāts

10.

   

3.2.3.

investīciju pārvaldes izdevumi

11.

   

3.2.4.

citi izdevumi

12.

   

4.

Pensiju plāna kapitāls pārskata perioda beigās

     

Valdes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Padomes priekšsēdētājs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Finansu ministra vietā -
ekonomikas ministrs L.Strujevičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par privātā pensiju fonda gada pārskatu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 253Pieņemts: 14.07.1998.Stājas spēkā: 18.07.1998.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212/213, 17.07.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
49190
18.07.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)