Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumus Nr. 609 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei".

Precizēts 08.07.1998., Latvijas Vēstnesis Nr.199/200 (1260/1261)

Ministru kabineta noteikumi nr. 237

Rīgā 1998.gada 30.jūnijā (prot. nr. 34 13.§)

Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu,
60.panta ceturto daļu, 62.panta
ceturto daļu un 63.panta trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi i

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. atpakaļizvešanas periods - laikposms, kurā kompensācijas produktiem jāpiemēro kāda no Muitas likuma 24.pantā noteiktajām muitas procedūrām;

1.2. ceturkšņa pārskats - datu kopums par atpakaļizvešanas periodu, kas sākas vienā kalendāra ceturksnī un tiek uzskatīts par pabeigtu atļaujā norādītā kalendāra ceturkšņa pēdējā dienā;

1.3. iepriekšēja izvešana - no līdzvērtīgām precēm iegūtu kompensācijas produktu izvešana no Latvijas Republikas muitas teritorijas, izmantojot muitas maksājumu atlikšanas sistēmu, pirms ievestās preces tiek pakļautas muitas procedūrai - ievešana pārstrādei;

1.4. kompensācijas galvenie produkti - pārstrādes operāciju rezultātā radušās preces un produkti;

1.5. kompensācijas papildu produkti - pārstrādes gaitā radušies blakusprodukti, kas nav kompensācijas galvenie produkti;

1.6. kvantitatīvās skalas metode - tās ievesto preču daļas (ieguves normas) aprēķināšana, kura atbilstoši ievesto preču daudzumam iestrādāta dažādos kompensācijas produktos;

1.7. līdzvērtīgās kompensācijas sistēma - sistēma, ar kuru tiek atļauta kompensācijas produktu iegūšana no līdzvērtīgām precēm atbilstoši šo noteikumu 3.nodaļai;

1.8. mēneša pārskats - datu kopums par atpakaļizvešanas periodu, kas sākas vienā kalendāra mēnesī un tiek uzskatīts par pabeigtu atļaujā norādītā kalendāra mēneša pēdējā dienā;

1.9. pārstrādes veicējs - persona, kas veic visu pārstrādes operāciju vai tās daļu;

1.10. trīsstūra satiksme - sistēma, ar kuru ievestās preces tiek pakļautas muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - citā muitas iestādē, nevis tajā muitas iestādē, caur kuru kompensācijas produkti izvesti iepriekš;

1.11. uzraudzības muitas iestāde - atļaujā norādītā muitas iestāde, kas veic muitas procedūras - ievešana pārstrādei - uzraudzību;

1.12. vērtības skalas metode - tās ievesto preču daļas aprēķināšana, kura atbilstoši ievesto preču vērtībai iestrādāta dažādos kompensācijas produktos;

1.13. zudumi - ievesto preču daļa, kas ir iznīcināta vai zudusi pārstrādes gaitā.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedzama atļauja preču ievešanai pārstrādei, kā arī kārtību, kādā Latvijas Republikas muitas teritorijā preces ievedamas uz pārstrādes laiku un izvedamas no Latvijas Republikas muitas teritorijas, un kārtību, kādā kontrolējama preču ievešana pārstrādei, izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei - un iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā prasība par muitas maksājumu atlikšanu vai atmaksāšanu.

2. Atļaujas preču ievešanai pārstrādei saņemšana

2.1. Vispārīgā kārtība

3. Lai saņemtu atļauju preču ievešanai pārstrādei, persona, kura veiks pārstrādes operācijas vai būs atbildīga par to veikšanu, iesniedz tai teritoriālajai muitas iestādei, kuras teritorijā paredzēts veikt pārstrādes operācijas, iesniegumu atļaujas preču ievešanai pārstrādei saņemšanai (1.pielikums) un pielikumu iesniegumam minētās atļaujas saņemšanai (2.pielikums).

4. Ja pārstrādes operācijas paredzēts veikt vairāku rajonu teritorijās, atļauju preču ievešanai pārstrādei (3.pielikums) (turpmāk - atļauja) izsniedz tā teritoriālā muitas iestāde, kuras teritorijā tiks izdarīta pirmā preču pārstrādes operācija, un iesnieguma atļaujas saņemšanai kopiju un atļaujas projektu nosūta tām teritoriālajām muitas iestādēm, kuru teritorijā tiks veiktas turpmākās preču pārstrādes operācijas.

5. Ja šo noteikumu 4.punktā minētās teritoriālās muitas iestādes 30 dienu laikā no dokumentu nosūtīšanas dienas nav izteikušas iebildumus, uzskatāms, ka tās piekrīt atļaujas izsniegšanai. Ja kādai no minētajām teritoriālajām muitas iestādēm ir pamatoti iebildumi, tā 15 dienu laikā par to informē attiecīgo teritoriālo muitas iestādi, kuras teritorijā paredzēts izdarīt pirmo pārstrādes operāciju, un šī muitas iestāde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

6. Atļauju izmantot muitas maksājumu atlikšanas sistēmu izsniedz, ja iesniedzējs iesniegumā atļaujas saņemšanai apliecina, ka kompensācijas galvenie produkti tiks izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas. Šajā gadījumā muitas maksājumu atlikšanas sistēmu var piemērot visiem kompensācijas produktiem.

7. Atļauju izmantot muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu izsniedz, ja ir iespēja izvest kompensācijas galvenos produktus no Latvijas Republikas muitas teritorijas.

8. Ja izpildīti nosacījumi šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto sistēmu piemērošanai, iesniedzējs var saņemt vienu atļauju muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmas vai muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošanai.

9. Izsniedzot attiecīgo atļauju, teritoriālā muitas iestāde ņem vērā, vai pārstrādes operācijās tiek ievēroti ekonomiskie nosacījumi, kas norādīti pielikumā iesniegumam atļaujas saņemšanai. Ja iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniedzējs uzskata, ka ekonomiskie nosacījumi ir izpildīti citos, nevis tikai minētā pielikuma ceturtajā ailē minētajos gadījumos, pamatojums norādāms minētajā iesniegumā.

10. Ja teritoriālā muitas iestāde uzskata, ka ekonomiskie nosacījumi izpildīti, atļauju izsniedz uz ierobežotu laiku, bet ne ilgāk kā uz deviņiem mēnešiem. Šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju, kas attiecas uz ekonomiskajiem nosacījumiem, teritoriālā muitas iestāde mēneša laikā no atļaujas izsniegšanas dienas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.

11. Ja izpildīti ekonomiskie nosacījumi, par pamatu atļaujas izsniegšanai nav uzskatāms fakts, ka:

11.1. Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas ražo līdzvērtīgas preces, kuras var pakļaut pārstrādes operācijai, ir tās personas konkurents, kura iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai;

11.2. preces Latvijā ražo tikai viens uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

12. Ja, izlemjot, vai konkrētajā gadījumā tiek ievēroti ekonomiskie nosacījumi, teritoriālajai muitas iestādei rodas grūtības vai ja tai radušās grūtības, nosakot preču pārstrādes laiku vai ievestās preces atpazīstot kompensācijas produktos, muitas iestāde var konsultēties ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi vai Ekonomikas ministrijas ekspertu komisiju un, ja nepieciešams, uzaicināt piedalīties ekspertus - attiecīgās nozares speciālistus. Šādā gadījumā muitas iestāde atļaujas izsniegšanas termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem un par to rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju.

13. Ja kompensācijas produktu sarakstā ir videi kaitīgas preces un produkti, saraksts atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai saskaņojams ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

14. Teritoriālā muitas iestāde, kuras teritorijā paredzēts veikt pārstrādes operācijas, 15 dienu laikā izsniedz atļauju vai pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. Šo noteikumu 4.punktā noteiktajos gadījumos atļauju izsniedz vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā.

15. Atļauju izsniedz trijos eksemplāros. Vienu atļaujas eksemplāru izsniedz iesnieguma iesniedzējam, otru atļaujas eksemplāru triju dienu laikā nosūta Valsts ieņēmumu dienesta rajona nodaļai, kurā persona reģistrēta kā nodokļu maksātājs, trešais atļaujas eksemplārs paliek muitas iestādē, kura ir izsniegusi atļauju.

16. Atļaujas derīguma termiņu nosaka muitas iestāde, ņemot vērā pārstrādes operāciju izpildei un kompensācijas produktu izvešanai nepieciešamo laiku, kā arī iesniedzēja individuālās vajadzības. Ja atļaujas derīguma termiņš pārsniedz divus gadus, nosacījumi, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja, periodiski pārskatāmi atļaujā noteiktajos termiņos. Atļaujas derīguma termiņš lauksaimniecības produktiem nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.

17. Izsniedzot atļauju, teritoriālā muitas iestāde nosaka laikposmu, kurā veicama kompensācijas produktu atpakaļizvešana. Minētais laikposms ir atkarīgs no laika, kas nepieciešams, lai veiktu atļaujā norādītā preču daudzuma pārstrādi, un laika, kas vajadzīgs, lai kompensācijas produktiem piemērotu attiecīgo muitas procedūru. Ja nepieciešams, atpakaļizvešanas periodu var pagarināt pēc sākotnēji noteiktā perioda izbeigšanās. Ja tiek pārstrādāti lauksaimniecības produkti, atpakaļizvešanas periods nosakāms saskaņā ar Latvijas lauksaimniecības attīstības gada programmas noteikto kārtību, un tas nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.

18. Ja paredzēta iepriekšēja izvešana, muitas iestāde, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams ievedamo preču sagādāšanai un ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā, nosaka laikposmu, kurā ārvalstu preces ir deklarējamas muitas procedūrai. Šis laikposms sākas ar dienu, kad pieņemta no līdzvērtīgajām precēm iegūto kompensācijas produktu eksporta deklarācija. Laikposms, kurā preces deklarējamas muitas procedūrai, nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus. Šo termiņu var pagarināt, ja atļaujas turētājs iesniedz pamatotu prasību un garantē, ka kopējais attiecīgā laikposma ilgums nepārsniegs 12 mēnešu.

19. Persona, kurai izsniegta atļauja, veic ievesto un pārstrādē esošo preču uzskaiti, kā arī kompensācijas produktu uzskaiti preču uzskaites žurnālos un iesniedz uzraudzības muitas iestādē izrakstus no preču uzskaites žurnāliem par attiecīgo mēnesi vai ceturksni, kuros norāda:

19.1. ievesto preču muitas deklarācijas numuru, preču ievešanas datumu un daudzumu;

19.2. iegūto kompensācijas produktu muitas deklarācijas numuru, preču izvešanas datumu un daudzumu;

19.3. kompensācijas papildu produktus.

20. Ja pārstrādes operācijas veic divos vai vairākos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), mēneša vai ceturkšņa pārskatā iekļaujama šo noteikumu 19.punktā minētā informācija par visos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) veicamajām pārstrādes operācijām.

2.2. Vienkāršotā kārtība atļaujas saņemšanai

21. Vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai var piemērot, ja:

21.1. pārstrādes operācijas paredzēts veikt viena rajona teritorijā un ja netiks izmantota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma;

21.2. ievedamo preču vērtība vienam preču veidam kalendāra gadā nepārsniegs 60000 latu;

21.3. preces tiks ievestas tikai remontam;

21.4. muitas procedūra - ievešana pārstrādei - tiks piemērota, lai izmantotu vietējo darbaspēku.

22. Izmantojot vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai, teritoriālajā muitas iestādē, kurai ir tiesības izsniegt atļauju, iesniedzama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta deklarācija muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu vai deklarācija muitas procedūrai - preču izlaišana brīvam apgrozījumam - saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu. Minētās deklarācijas uzskatāmas par iesniegumu attiecīgās atļaujas saņemšanai.

23. Ja muitas iestāde pieņem šo noteikumu 22.punktā minēto deklarāciju, uzskatāms, ka tā piekrīt atļaujas izsniegšanai, un šī deklarācija ir izmantojama par atļauju.

24. Šo noteikumu 22.punktā minētajai deklarācijai pievieno deklarētāja noformētu dokumentu, kurā norādīta šāda informācija:

24.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese, ja iesnieguma iesniedzējs un deklarētājs nav viena un tā pati persona;

24.2. preču pārstrādes veicēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese, ja pārstrādi neveic pats iesniedzējs vai deklarētājs;

24.3. pārstrādes operāciju veidi;

24.4. kompensācijas produktu tirdzniecības raksturojums un tehniskais apraksts;

24.5. ieguves norma vai metode, ar kuru tika noteikta ieguves norma;

24.6. kompensācijas papildu produkti, kas tiks izvesti, to veids un daudzums;

24.7. teritoriālās muitas iestādes - atļaujas izsniedzējas - novērtētais atpakaļizvešanas periods;

24.8. paredzētās preču pārstrādes operāciju veikšanas vietas nosaukums.

3. Līdzvērtīgās kompensācijas sistēma un iepriekšēja izvešana

25. Izmantojot līdzvērtīgās kompensācijas sistēmu vai muitas maksājumu atlikšanas sistēmu, līdzvērtīgajām precēm salīdzinājumā ar ievestajām precēm: :

25.1. jāatbilst attiecīgajam Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņu ciparu kodam;

25.2. jābūt tādai pašai tirdzniecības kvalitātei;

25.3. jāpiemīt tādām pašām tehniskajām īpašībām.

26. Līdzvērtīgās kompensācijas sistēmas vai muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošana ir iespējama, ja to pieprasījis iesnieguma iesniedzējs un atļaujā norādīti šo noteikumu 25.punktā minētie nosacījumi un metodes, ar kurām šie nosacījumi var tikt pārbaudīti. Ja atļauja paredz līdzvērtīgās kompensācijas sistēmas vai muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošanu, atļaujā norāda pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu attiecīgās sistēmas piemērošanu.

27. Ja atļauja neparedz līdzvērtīgās kompensācijas sistēmas vai muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošanu, bet atļaujas turētājs vēlas izmantot vienu no šīm sistēmām, viņš iesniedz muitas iestādē papildu informāciju, kas nepieciešama, lai izdarītu grozījumus sākotnēji izsniegtajā atļaujā.

28. Atsevišķos gadījumos Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā ir pieļaujams, ka līdzvērtīgās preces ir augstākā pārstrādes pakāpē nekā ievestās preces, ar nosacījumu, ka preču pārstrādes operācijas pamatdaļa, kura piemērojama līdzvērtīgajām precēm, tiek veikta atļaujas turētāja uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kur operāciju veic atļaujas turētāja vārdā.

29. Atbilstoši līdzvērtīgās kompensācijas sistēmai (bez iepriekšējas izvešanas) ievesto preču un līdzvērtīgo preču muitas statusa maiņa notiek vienlaikus ar attiecīgās muitas procedūras deklarācijas pieņemšanu.

30. Ja atļaujas turētājs ievestās preces izlaiž brīvam apgrozījumam nemainītā veidā vai kompensācijas produktu veidā, pirms muitas procedūra ir pabeigta, ievesto preču un līdzvērtīgo preču muitas statusa maiņa notiek laikā, kad preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam.

31. Preču muitas statusa maiņa neietekmē izvesto preču izcelsmi.

32. Ja preces vai kompensācijas produkti ir pilnībā iznīcināti vai neatgriezeniski zuduši, tad, aprēķinot iznīcināto vai zudušo preču daļu, ņem vērā ievesto tāda paša veida preču daļu, kas ir uzskaitē un kuru ievedis atļaujas turētājs laikā, kad notikusi preču iznīcināšana vai zudums, izņemot gadījumu, kad atļaujas turētājs var pierādīt iznīcināto vai zudušo ievesto preču īsto daudzumu.

33. Ja piemērota iepriekšēja izvešana, preču muitas statusa maiņa notiek:

33.1. attiecībā uz izvestajiem kompensācijas produktiem - eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā (ar nosacījumu, ka ievestās preces deklarētas muitas procedūrai - ievešana pārstrādei);

33.2. attiecībā uz ievestajām precēm un līdzvērtīgajām precēm - ievesto preču importa deklarācijas pieņemšanas dienā.

4. Muitas maksājumu atlikšanas sistēmas piemērošanas nosacījumi

4.1. Preču deklarēšana muitas procedūrai - ievešana pārstrādei

34. Normas, kas nosaka preču deklarēšanu muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - (muitas maksājumu atlikšanas sistēma), tiek piemērotas arī attiecībā uz tām ievestajām precēm, kurām piemērota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma ar iepriekšēju izvešanu vai bez tās. .

35. Līdzvērtīgās preces, kurām piemērota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma ar iepriekšēju izvešanu vai bez tās, nav jādeklarē muitas procedūrai.

4.2. Vispārīgā kārtība

36. Deklarācija muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - (muitas maksājumu atlikšanas sistēma) iesniedzama vienā no preču ievešanas muitas iestādēm, kas norādītas atļaujā, izņemot šo noteikumu 22.punktā noteikto gadījumu.

37. Ja piemēro līdzvērtīgās kompensācijas sistēmu, deklarācijā sniedzama pietiekami plaša un šo noteikumu 25.punktā minētajiem obligātajiem nosacījumiem atbilstoša informācija.

38. Iesniedzot deklarāciju, tai pievieno dokumentus, kas nepieciešami, lai pareizi veiktu muitas procedūru - ievešana pārstrādei. Ja piemēro trīsstūra satiksmi, deklarācijai pievienojama veidlapa "INF 1" (4.pielikums) un "INF 5" (5.pielikums).

39. Muitas iestādes nevar izsniegt atļauju, piemērojot vienkāršoto muitas deklarēšanu, ja attiecīgās personas preču uzskaites žurnāli nedod iespēju kontrolēt pārstrādei ievesto preču kustību. .

40. Deklarāciju muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - (muitas maksājumu atlikšanas sistēma) iesniedz vienā no minētās procedūras izpildes muitas iestādēm, kas norādīta atļaujā, izņemot gadījumus, kad tiek piemērota šo noteikumu 2.nodaļā noteiktā kārtība. Ja piemēro šo noteikumu 2.nodaļā noteikto kārtību, deklarācija muitas procedūrai - preču ievešana pārstrādei - (muitas maksājumu atlikšanas sistēma) iesniedzama tajā muitas iestādē, kura ir izsniegusi atļauju. Uzraudzības muitas iestāde var atļaut minēto deklarāciju uzrādīt citā, šajā punktā neminētā muitas iestādē.

41. Deklarāciju aizpilda saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajai muitas procedūrai. Aprakstam par kompensācijas produktiem vai precēm nemainītā veidā, kas sniegts deklarācijā, jāatbilst atļaujā sniegtajam aprakstam.

42. Izpildot muitas procedūru - ievešana pārstrādei - (muitas maksājumu atlikšanas sistēma), ja iespējams, piemēro vienkāršoto kārtību preču izlaišanai brīvam apgrozījumam, izvešanai vai atpakaļizvešanai, izmantojot vienkāršoto muitas deklarēšanu.

4.3. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpilde

43. Pamatojoties uz Muitas likuma 62.pantu, muitas procedūra - ievešana pārstrādei - (muitas maksājumu atlikšanas sistēma) uzskatāma par izpildītu, kad kompensācijas produkti vai preces nemainītā veidā deklarētas citai muitas procedūrai, kā arī tad, kad izpildīti visi pārējie minētās procedūras izpildei nepieciešamie nosacījumi.

44. Lai izpildītu muitas procedūru - ievešana pārstrādei -, par izvešanu no Latvijas Republikas muitas teritorijas uzskatāma:

44.1. kompensācijas produktu piegāde citu valstu bruņotajiem spēkiem;

44.2. civilo lidmašīnu piegāde aviopārvadājumu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kas reģistrēts Latvijas Republikas muitas teritorijā;

44.3. civilo lidmašīnu remonts, noregulēšana un pārveidošana, kas veikta saskaņā ar muitas procedūru - ievešana pārstrādei.

45. Muitas procedūra uzskatāma par izpildītu, ja šo noteikumu 43. un 44.punktā minētās darbības piemēro vienā no šādiem veidiem:

45.1. ievesto preču daudzumam attiecībā pret kompensācijas produktiem;

45.2. preču daudzumam nemainītā veidā.

46. Ja ievestās preces vai to tehniskās pazīmes ir mainījušās neparedzamu apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ tā, ka nav iespējams iegūt tos kompensācijas produktus, kuru iegūšanai izsniegta atļauja (muitas maksājumu atlikšanas sistēma), atļaujas turētājs par notikušo informē uzraudzības muitas iestādi.

47. Nosacījumi kompensācijas produktu vai preču nemainītā veidā izlaišanai brīvam apgrozījumam uzskatāmi par izpildītiem, ja par kompensācijas produktiem vai precēm atbildīgā persona ir deklarējusi, ka tā nevar piemērot šiem produktiem vai precēm muitas procedūru, kura neparedz muitas maksājumu piemērošanu.

48. Ievestās preces var izlaist brīvam apgrozījumam gan kompensācijas produktu veidā, gan nemainītā veidā arī tad, ja laikā, kad preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam, nav pabeigta muitas formalitāšu izpilde. Šādā gadījumā precēm nosaka Latvijas preču statusu.

49. Ievestās preces - kompensācijas produktus vai preces nemainītā veidā -, ja tās ir iekļautas atļaujā preču izlaišanai brīvam apgrozījumam, bet atpakaļizvešanas perioda beigās tām nav piemērota neviena no muitas procedūrām, uzskatāmas par brīvam apgrozījumam izlaistām precēm, un deklarācija preču izlaišanai brīvam apgrozījumam uzskatāma par iesniegtu un pieņemtu. Preču izlaišanu brīvam apgrozījumam piemēro pēc atpakaļizvešanas perioda beigām.

50. Jebkuri kompensācijas produkti vai preces nemainītā veidā, kurām piemērojama muitas procedūra - ievešana pārstrādei -, uzrādāmas saņēmējā muitas iestādē, lai varētu izpildīt muitas formalitātes, kas saskaņā ar šiem noteikumiem paredzētas, veicot minēto procedūru. Uzraudzības muitas iestāde var atļaut kompensācijas produktus vai preces nemainītā veidā uzrādīt arī citai muitas iestādei, nevis tai muitas iestādei, kura izlaiž kompensācijas produktus un preces brīvam apgrozījumam.

51. Ja preces ievestas, pamatojoties uz vienu atļauju, bet ar vairākām deklarācijām, kompensācijas produkti vai preces nemainītā veidā, kas pakļautas pārstrādei, uzskatāmas par iegūtām no ievestajām precēm, kas deklarētas procedūrai saskaņā ar pirmo deklarāciju.

52. Šo noteikumu 51.punktu nepiemēro, ja atļaujas turētājs var uzrādīt konkrētas ievestās preces, no kurām iegūti kompensācijas produkti vai preces nemainītā veidā.

4.4. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpildes dokuments

53. Atļaujas turētājs iesniedz uzraudzības muitas iestādē muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpildes dokumentu (turpmāk - izpildes dokuments). Izpildes dokumentā ietver:

53.1. atsauci uz atļaujā norādīto informāciju;

53.2. norādi par katra ievesto preču veida daudzumu un atsauci uz deklarāciju muitas procedūras uzsākšanai;

53.3. ievesto preču Latvijas kombinētās nomenklatūras kodu;

53.4. ievesto preču muitas vērtību un ievedmuitas nodokļa likmi;

53.5. noteikto ieguves normu;

53.6. norādi par kompensācijas produktu veidu, daudzumu un muitas procedūru, kas tiem piemērota, kā arī atsauci uz deklarācijām, ar kurām minētajiem produktiem jau piemēro muitas procedūru;

53.7. kompensācijas produktu vērtību, ja izpildes mērķiem lieto vērtības skalas metodi;

53.8. maksājamā ievedmuitas nodokļa apmēru par to ievesto preču daudzumu, kuras uzskatāmas par izlaistām brīvam apgrozījumam;

53.9. to ievesto preču nosaukumus, kuras pakļautas muitas procedūrai saskaņā ar trīsstūra satiksmi.

54. Ja tiek piemērota vienkāršotā kārtība atļaujas saņemšanai, Valsts ieņēmumu dienests nosaka dokumentus, kas nepieciešami tās veikšanai. Izpildes dokumentā norāda arī to preču daudzumu, kuras saskaņā ar šo noteikumu 47., 48. un 49.punktu tiek uzskatītas par izlaistām brīvam apgrozījumam.

55. Izpildes dokuments uzraudzības muitas iestādē iesniedzams 30 dienu laikā pēc atpakaļizvešanai paredzētā termiņa beigām, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 18. un 58.punktu. Ja uzraudzības muitas iestāde pieprasa mēneša pārskatu vai ceturkšņa pārskatu, izpildes dokuments iesniedzams tikai par katru mēnesi vai ceturksni.

56. Ja piemēro iepriekšēju izvešanu, izpildes dokumentu iesniedz 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā noteiktā termiņa beigām.

57. Uzraudzības muitas iestāde var pieļaut, ka izpildes dokumentu sagatavo ar datoru vai citādā veidā, ja to akceptējusi uzraudzības muitas iestāde. Izpildes dokumentā norādītajai informācijai jāatbilst preču ievešanas deklarācijā sniegtajai informācijai. Uzraudzības muitas iestāde, izdarot attiecīgo atzīmi atļaujā, var noformēt izpildes dokumentu, ņemot vērā šo noteikumu 55. un 56.punktā noteiktos termiņus.

58. Mēneša pārskatu vai ceturkšņa pārskatu var piemērot tā teritoriālā muitas iestāde, kurā ievestās preces regulāri tiks reģistrētas pārstrādei un atpakaļizvešanai kompensācijas produktu veidā. Mēneša pārskatu vai ceturkšņa pārskatu piemēro, lai īstenotu muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

59. Muitas maksājumus par precēm, kas ievestas gan kompensācijas produktu veidā, gan nemainītā veidā un izlaistas brīvam apgrozījumam saskaņā ar šo noteikumu 48.punktu, samaksā izpildes dokumenta uzrādīšanas vai iesniegšanas brīdī.

60. Atļaujas turētājs nodrošina, lai uzraudzības muitas iestādei būtu pieejami nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz brīvam apgrozījumam izlaistajām precēm saskaņā ar šo noteikumu 48.punktu.

61. Uzraudzības muitas iestāde, pamatojoties uz veikto pārbaudi, izdara atzīmi uz izpildes dokumenta un, ja nepieciešams, informē atļaujas turētāju par pārbaudes rezultātiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzglabā izpildes dokumentu. Ja uzraudzības muitas iestāde izlemj, ka dokumentus, kas saistīti ar izpildes dokumentu, var uzglabāt atļaujas turētājs , dokumentu uzglabāšanas termiņš nemainās.

5. Trīsstūra satiksme

62. Muitas iestādes var atļaut trīsstūra satiksmes izmantošanu vienīgi iepriekšējas izvešanas gadījumā.

63. Izmantojot trīsstūra satiksmi, aizpilda informācijas veidlapas "INF 5" oriģinālu un trīs kopijas un iesniedz muitas iestādē, kurā noformē preču izvešanu. Informācijas veidlapu "INF 5" aizpilda, norādot ievesto preču daudzumu, kuras iestrādātas attiecīgā daudzuma izvedamajos kompensācijas produktos. Ja ir plānots ievest preces vairākos sūtījumos, noformē vairākas minētās veidlapas.

64. Ja informācijas veidlapa "INF 5" tiek nozaudēta vai iznīcināta, importētājs var lūgt muitas iestādi, kura apstiprinājusi šo veidlapu, izsniegt dublikātu. Minētā iestāde izpilda lūgumu, ja attiecīgajām ievestajām precēm vēl nav noteikta muitas procedūra. Uz veidlapas oriģināla, kas izsniegts no jauna, un kopijām ir īpaša norāde "Dublikāts".

65. Ja eksporta deklarāciju uzrāda muitas iestādē, kurā izpilda eksporta formalitātes, uzrādāma arī informācijas veidlapa "INF 5".

66. Ja kompensācijas produktus izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas caur muitas iestādi, kurā ir pieņemta eksporta deklarācija, minētā muitas iestāde apstiprina informācijas veidlapu "INF 5", aizpildot veidlapas 9. un 10.aili. Veidlapas pirmā kopija paliek muitas iestādē, bet oriģināls un pārējās kopijas tiek atdotas deklarētājam. Ja šī muitas iestāde nav uzraudzības muitas iestāde, tā apstiprina veidlapas pirmo kopiju un nosūta to uzraudzības muitas iestādei.

67. Ja kompensācijas produktus izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas caur citu muitas iestādi, nevis to, kura ir pieņēmusi eksporta deklarāciju, no muitas teritorijas tie izvedami saskaņā ar tranzīta procedūru. Minētajiem kompensācijas produktiem var piemērot tikai izvešanu uz citu valsti, bet ne citu muitas procedūru.

68. Tā muitas iestāde, kura ir pieņēmusi eksporta deklarāciju, aizpilda informācijas veidlapas "INF 5" 9.aili, ierakstot T1 dokumenta informāciju un T1 simbolu. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpildes muitas iestāde aizpilda minētās veidlapas 10.aili un veidlapas pirmo kopiju nosūta uzraudzības muitas iestādei, bet oriģinālu un pārējās kopijas atdod deklarētājam.

69. Ievestās preces var deklarēt muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - citā muitas iestādē, nevis tajā, kura sākotnēji ir noteikta, ja šādu maiņu pieļauj uzraudzības muitas iestāde vai muitas iestāde, kurā faktiski tiek izpildītas deklarācijas formalitātes. Šajā gadījumā muitas iestāde par to paziņo uzraudzības muitas iestādei. .

70. Deklarācijai par ievesto preču pieteikšanu muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - pievieno informācijas veidlapas "INF 5" oriģinālu, kā arī šīs veidlapas otro un trešo kopiju. Tā muitas iestāde, kurā uzrādīta deklarācija, uz informācijas veidlapas "INF 5" oriģināla, kā arī uz veidlapas otrās un trešās kopijas norāda to ievesto preču daudzumu, kuras deklarētas muitas procedūrai, un deklarācijas saņemšanas datumu. Veidlapas trešo kopiju nosūta uzraudzības muitas iestādei, oriģinālu atdod deklarētājam, bet veidlapas otro kopiju patur muitas iestādē. Pēc veidlapas trešās kopijas saņemšanas uzraudzības muitas iestāde nekavējoties paziņo atļaujas turētājam par muitas procedūrai pieteikto ievesto preču daudzumu, kā arī norāda datumu, kad šīs preces ir pieteiktas muitas iestādē.

6. Preču pārvietošana a

71. Ja preces vai kompensācijas produkti pārvietojami Latvijas Republikas muitas teritorijā, nododot atļauju nākamajam pārstrādes veicējam vai pamatojoties uz vienotu atļauju, atļaujā jābūt atzīmei par preču pārvietošanu, kas tiek veikta saskaņā ar tranzīta procedūru. Ja preces pārvieto no viena atļaujas turētāja pie otra atļaujas turētāja, abās šajās atļaujās jāparedz preču pārvietošanas kārtība.

72. Muitas iestāde preču pārvietošanu var atļaut tikai tad, ja atļaujas turētājs izdara vai ir izdarījis attiecīgos ierakstus preču uzskaites žurnālā.

73. Ir atļauta kompensācijas produktu vai preču nemainītā veidā pārvietošana bez muitas formalitātēm no viena pārstrādātāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) uz otru pārstrādātāju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), lai turpinātu preču pārstrādi, ja to pārvietošanas kārtība ir reģistrēta preču uzskaites žurnālā.

74. Ir atļauta kompensācijas produktu vai preču nemainītā veidā pārvietošana no viena atļaujas turētāja pie otra atļaujas turētāja, ja ir paredzēts, ka preču pārvietošana tiek reģistrēta pirmās atļaujas turētāja preču uzskaites žurnālā.

75. Par pārvietotajiem kompensācijas produktiem vai precēm nemainītā veidā otrās atļaujas turētājs ir atbildīgs ar dienu, kad viņš uzņēmies minēto produktu vai preču piegādi un reģistrējis tās preču uzskaites žurnālā.

7. Muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmas piemērošanas nosacījumi

76. Ievestajām precēm, kā arī tām ievestajām precēm, kurām piemērota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma bez iepriekšējas izvešanas (īpaša preču izlaišana brīvam apgrozījumam bez muitas maksājumu piemērošanas), piemēro muitas procedūru - preču izlaišana brīvam apgrozījumam - saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu. .

77. Deklarāciju preču izlaišanai brīvam apgrozījumam saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu iesniedz vienā no atļaujā norādītajām muitas iestādēm, izņemot gadījumus, kad piemēro šo noteikumu 2.nodaļā minētos nosacījumus.

78. Vienkāršoto deklarēšanu, kas ir paredzēta preču izlaišanai brīvam apgrozījumam (muitas maksājumu atmaksāšanas sistēma) Muitas likuma 147.1 un 147.2 pantā, piemēro saskaņā ar šo noteikumu 44.punktu. Muitas procedūras veikšanai nepieciešamie papildu dokumenti iesniedzami ne vēlāk par dienu, kad iesniedz muitas maksājumu atmaksāšanas prasību.

8. Muitas maksājumu atmaksāšana vai to atlikšana a

79. Deklarācijā vai iesniegumā piemērot kompensācijas produktiem vienu no muitas maksājumu atmaksāšanas nosacījumiem, kas norādīti Muitas likuma 70.pantā, iekļaujama visa informācija, kas nepieciešama muitas maksājumu atmaksāšanas prasības apmierināšanai.

80. Katrs kompensācijas produkts, kuram piemēro kādu no muitas procedūrām, uzrādāms muitas iestādē, kur tiek izvestas preces vai kompensācijas produkti, kā arī izpildāmas attiecīgajai muitas procedūrai noteiktās muitas formalitātes.

81. Deklarāciju, ar kuru saskaņā kompensācijas produktiem piemēro vienu no muitas maksājumu atmaksāšanas nosacījumiem, kas norādīti Muitas likuma 70.pantā, iesniedz vienā no preču izvešanas muitas iestādēm, kas norādītas atļaujā, izņemot gadījumus, kad piemēro vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai.

82. Lai noteiktu muitas maksājumu apmēru vai atbrīvojuma no muitas maksājumiem apmēru, ja nepieciešams, aprēķina kompensācijas produktos iestrādāto ievesto preču daļu. Šāds aprēķins nav jāveic, ja visiem kompensācijas produktiem piemēro vienu no Muitas likuma 70.pantā norādītajiem nosacījumiem. Aprēķins veicams saskaņā ar šo noteikumu 84., 85., 86., 87., 88., 89. un 90.punktā norādītajām metodēm.

83. Kvantitatīvās skalas metode (kompensācijas produktiem) lietojama, ja, piemērojot muitas procedūru - ievešana pārstrādei -, ir iegūti viena veida kompensācijas produkti. Šādā gadījumā ievesto preču daudzumu, kas atbilst tam kompensācijas produktu daudzumam, par kuriem var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai to atlikšanu, aprēķina, visām minētajām precēm piemērojot koeficientu, kas atbilst tā kompensācijas produktu daudzuma attiecībai pret visiem kompensācijas produktiem, par kuriem var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai atlikšanu.

84. Kvantitatīvās skalas metode (ievestajām precēm) piemērojama, ja visas brīvam apgrozījumam izlaisto preču daļas atrodamas katrā no kompensācijas produktiem.

85. Izlemjot par attiecīgās metodes piemērošanas atbilstību, netiek ņemti vērā zudumi.

86. Saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu ievesto preču daudzumu, kas izmantots katra kompensācijas produkta ražošanā, nosaka, piemērojot visam ievesto preču daudzumam koeficientu, kas atbilst minēto preču daudzumam, kurš atrodams proporcionāli katrā kompensācijas produktu grupā salīdzinājumā ar visām precēm.

87. Saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu ievesto preču daudzumu atbilstoši kompensācijas produktu daudzumam, par kuriem var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai atlikšanu, nosaka, piemērojot koeficientu, kas iegūts ar kvantitatīvās skalas (kompensācijas produktiem) metodi, ievesto preču daudzumam, kas izmantots minēto produktu ražošanā un aprēķināts saskaņā ar kvantitatīvās skalas metodi (ievestajām precēm).

88. Ja nevar piemērot šo noteikumu 83., 84., 85., 86. un 87.punktā minētos nosacījumus, izmanto vērtības skalas metodi. Lai vienkāršotu aprēķinu izdarīšanu, pēc saskaņošanas ar atļaujas turētāju muitas iestāde var piemērot kvantitatīvās skalas metodi (ievestajām precēm) vērtības skalas metodes vietā, ja šo metožu piemērošanas rezultāti ir līdzīgi.

89. Lai noteiktu ievesto preču daudzumu, kas izmantots katra veida kompensācijas produktu ražošanā, visām ievestajām precēm piemēro attiecīgos koeficientus, kuri atbilst proporcijai starp katra kompensācijas produkta salīdzināmo vērtību, kas aprēķināta atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajai kārtībai.

90. Ievesto preču daudzumu, kas atbilst kompensācijas produktu daudzumam, par kuru var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai to atlikšanu, aprēķina, piemērojot koeficientu, kas iegūts ar kvantitatīvās skalas (kompensācijas produktiem) metodi, ievesto preču daudzumam, kas izmantots minēto produktu ražošanā un aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 88.punktu.

91. Muitas maksājumus var atmaksāt vai tos atlikt, ja atļaujas turētājs uzraudzības muitas iestādē iesniedz muitas maksājumu atmaksāšanas prasību. Minētā prasība iesniedzama kopā ar tās kopiju. Laikposmu, kurā iesniedzama muitas maksājumu atmaksāšanas prasība, nosaka Valsts ieņēmumu dienests, taču tas nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kurā kompensācijas produktiem piemērota muitas procedūra - ievešana pārstrādei. Ja ir pamatots iemesls, muitas iestāde termiņu var pagarināt.

92. Muitas maksājumu atmaksāšanas prasībā ietver:

92.1. atsauci uz atļaujā norādīto informāciju;

92.2. norādi par katra ievesto preču veida daudzumu, par kurām tiek pieprasīta muitas maksājumu atmaksāšana vai to atlikšana;

92.3. ievesto preču Latvijas kombinētās nomenklatūras kodu;

92.4. ievesto preču muitas vērtību un piemērojamo ievedmuitas nodokļa likmi, kura ir noteikta laikā, kad pieņemta deklarācija par preču izlaišanu brīvam apgrozījumam saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu;

92.5. datumu, kad ievestās preces izlaistas brīvam apgrozījumam saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu;

92.6. atsauces uz deklarācijām, ar kurām saskaņā ievestās preces izlaistas brīvam apgrozījumam;

92.7. norādi par kompensācijas produktu veidu un daudzumu, kā arī tiem piemērojamo muitas procedūru;

92.8. kompensācijas produktu vērtību, ja izpildes mērķiem izmanto vērtības skalas metodi;

92.9. noteikto ieguves normu;

92.10. atsauci uz deklarācijām, ar kurām saskaņā kompensācijas produktiem piemērota viena no muitas procedūrām;

92.11. ievedmuitas nodokļa apmēru, kas atmaksājams vai no kura maksāšanas atbrīvo, ņemot vērā arī ievedmuitas nodokli par citiem kompensācijas produktiem.

93. Ja uzraudzības muitas iestāde piekrīt, ka deklarācijas un pārējie dokumenti glabājas pie atļaujas turētāja, tiem jebkurā laikā jābūt pieejamiem uzraudzības muitas iestādes pārstāvim.

94. Ja pārstrādes operācijās iegūtos kompensācijas produktus saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu, neiesniedzot muitas maksājumu atmaksāšanas prasību, pārsūta uz citu uzraudzības muitas iestādi, nevis uz to, kurā noformēta preču izlaišana brīvam apgrozījumam un kura ir piekritusi muitas maksājumu atmaksāšanai vai to atlikšanai, muitas iestāde, kurā produktiem piemēro šo muitas procedūru, pēc ieinteresētās personas lūguma izsniedz informācijas veidlapu "INF 7" (6.pielikums) un tās kopijas.

95. Ja tiek piemērots šo noteikumu 94.punkts, muitas maksājumu atmaksāšanas prasībai pievieno informācijas veidlapas "INF 7" oriģinālu. Ieinteresētā persona uzrāda informācijas veidlapu "INF 7" kopā ar muitas deklarāciju, kas paredzēta muitas procedūras piemērošanai. Muitas iestāde, kurā ir uzrādīta deklarācija, apstiprina informācijas veidlapas "INF 7" oriģinālu, vienu veidlapas kopiju atdod atļaujas turētājam un otru kopiju patur sev.

96. Uzraudzības muitas iestāde var atļaut muitas maksājumu atmaksāšanas prasībā nenorādīt kādu no šo noteikumu 92.punktā minētajām ziņām, ja tas neietekmē atmaksājamo vai atlikto muitas maksājumu summas apmēru. .

97. Uzraudzības muitas iestāde, pamatojoties uz veikto pārbaudi, izdara atzīmi muitas maksājumu atmaksāšanas prasībā un informē atļaujas turētāju par pārbaudes rezultātiem. Uzraudzības muitas iestāde vai ar tās piekrišanu atļaujas turētājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzglabā muitas maksājumu atmaksāšanas prasību un ar to saistītos dokumentus.

9. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - centralizēta uzraudzība

98. Valsts ieņēmumu dienests līdz 1998.gada 1.novembrim un mēneša laikā pēc muitas iestāžu reorganizācijas apkopo informāciju un izveido šādus sarakstus: :

98.1. teritoriālo muitas iestāžu sarakstu, kurām iesniedzami iesniegumi, lai saņemtu atļauju;

98.2. muitas iestāžu sarakstu, kuras, piemērojot vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai, ir tiesīgas pieņemt deklarāciju preču pakļaušanai muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - (muitas maksājumu atlikšanas sistēma) vai deklarāciju preču izlaišanai brīvam apgrozījumam (muitas maksājumu atmaksāšanas sistēma).

99. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 98.1. un 98.2.apakšpunktā minēto informāciju publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" reizi sešos kalendāra mēnešos.

100. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - centralizētai uzraudzībai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde apkopo šādu teritoriālo muitas iestāžu sniegto informāciju:

100.1. muitas procedūras - ievešana pārstrādei - informatīvajā paziņojumā (7.pielikums) minētās ziņas par katru atļauju, ar kuru saskaņā ievesto preču vērtība, rēķinot uz vienu pārstrādātāju kalendāra gadā, pārsniedz pielikuma iesniegumam atļaujas saņemšanai (2.pielikums) 4.punkta 1.apakšpunkta "e" apakšpunktā noteiktās normas;

100.2. muitas procedūras - ievešana pārstrādei - informācijas lapā (8.pielikums) minētās ziņas par katru atļauju, kuras izsniegšana ir atteikta tādēļ, ka nav izpildīti ekonomiskie nosacījumi.

101. Šo noteikumu 100.punktā minēto informāciju teritoriālās muitas iestādes sniedz mēneša laikā pēc tam, kad ir izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei ir tiesības izskatīt šos gadījumus un ieteikt cita lēmuma pieņemšanu.

10. Pārejas jautājumi

102. Atzīt par spēku zaudējušiem:

102.1. Ministru kabineta 1995.gada 4.aprīļa noteikumus nr.87 "Par preču un citu priekšmetu pagaidu ievešanu pārstrādei" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 56.nr.; 1996, 86.nr.);

102.2. Ministru kabineta 1996.gada 14.maija noteikumus nr.167 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 4.aprīļa noteikumos nr.87 "Par preču un citu priekšmetu pagaidu ievešanu pārstrādei"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 86.nr.).

103. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

1. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

Iesniegums atļaujas preču ievešanai pārstrādei un saņemšanai

11.JPG (78172 BYTES)

12.JPG (66737 BYTES)

13.JPG (134947 BYTES)

14.JPG (113217 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

2. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

Pielikums iesniegumam atļaujas preču ievešanai pārstrādei saņemšanai

1. Iesniedzējs Ekonomiskie nosacījumi (norādīt, kuri no 4. punktā minētajiem apakšpunktiem attiecas uz iesniedzēju
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese)1
2. Ievedamās preces2

Tirdzniecības raksturojums un tehniskais apraksts
Kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai
Daudzums
Vērtības
3. Kompensācijas produkti1
Tirdzniecības raksturojums un tehniskais apraksts

Kompensācijas galvenie produkti

Kompensācijas papildu produkti

 

4. Ekonomiskie nosacījumi:
Latvijas ražotāju pamatintereses nav ietekmētas, jo:

Kods

1) paredzētas šādas operācijas    
a) pārstrāde saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts ar ārvalstu personu2   6201
b) operācija nav komerciāla 6202
c) remonts, ieskaitot apskati vai regulēšanu 6301
d) saskaņā ar Muitas likuma normām operācija atzīta par preču apstrādes veidu muitas noliktavā 6302
e) operācija attiecas uz precēm, kuru viena veida kopējā vērtība kalendāra gadā nepārsniedz 60000 latu 6400
2) preces neražo Latvijā 6101
3) preces Latvijā ražo nepietiekamā daudzumā3 6102
4) Latvijas preču ražotāji nevar nodrošināt preču piegādi iesniedzējam piemērotā laikā 6103
5) tāda paša veida preces ražo Latvijā, bet tās nav izmantojamas, jo:    
a) to cena piedāvāto komerciālo operāciju padara ekonomiski neizdevīgu4 6104
b) tām nav nepieciešamās kvalitātes pieprasīto kompensācijas produktu ražošanai5 6105
c) tās neatbilst ārvalstu pircēja noteiktajām prasībām kompensācijas produktiem6 6106
d) kompensācijas produkti iegūstami no ievedamām precēm, kas atbilst ražošanas un komerciālajām prasībām7 6107
6) norādītajā laikposmā iesniedzējs:    
a) saņem 80% no saviem krājumiem (materiāliem) noteiktam laikposmam Latvijā ražoto preču veidā salīdzinājumā ar ievedamajām precēm, kas iegūtas Latvijas Republikas muitas teritorijā8 7001
b) iesniedzējs risina ar preču piegādi saistītās problēmas, jo Latvijā ražo mazāk par 80% preču no piegādes apjoma9 7002
c) iesniedzējs ir mēģinājis iegūt preces pārstrādei Latvijā, bet nav atradis šo preču ražotāju Latvijā10 7003
d) iesniedzējs būvē pasažieru lidmašīnas aviopārvadājumu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vajadzībām 7004
e) iesniedzējs remontē vai pārveido pasažieru lidmašīnas 7005
7) papildu (turpmākās) atļaujas 6303
8) citi pakalpojumi11 8000
5. Komentāri

Piezīmes

* Atzīmējiet ar [x] attiecīgajā ailē.

 

1 Aizpilda saskaņā ar iesniegumā minētajiem datiem.

2 Pievieno līguma kopiju.

3 Pievieno apliecinošus dokumentus.

4 5. ailē (Komentāri) norāda ievedamo preču un Latvijā ražoto preču vienas vienības cenu un to, kā šī cenu starpība ietekmē kompensācijas produktu cenas veidošanos.

5 5. ailē (Komentāri) norāda īpašos apstākļus vai prasības, kāpēc nav iespējams izmantot Latvijā ražotās tā paša veida preces.

6 Pievieno apliecinošus dokumentus, norādot tehniskā apraksta un tirdzniecības raksturojuma piemērus.

7 Norāda atbilstību, piemēram, patentam vai preču zīmei noteiktajām prasībām.

8 Uzrāda apliecinošus dokumentus, kas dod iespēju pārbaudīt, vai paredzētie Latvijā ražoto preču iepirkumi ir veicami. Var izmantot, piemēram, tirdzniecības vai Vienotā administratīvā dokumenta kopijas, kas attiecas uz agrāk veiktiem pirkumiem vai pasūtījumiem vai noteiktā laikposmā paredzētiem pirkumiem.

9 Sniedz pierādījumus, kas apliecina, ka ir problēmas ar Latvijā ražotā attiecīgā preču veida piegādi.

10 Pievieno pierādījumus, kas apliecina, mēģinājumu risināt minēto problēmu.

11 Izmanto, ja ekonomiskie pamatojumi konkrētajā gadījumā nesaskan ar aprakstītajiem, bet piedāvātā preču pārstrādes operācija nevar negatīvi ietekmēt Latvijas ražotāju intereses. Norādīt īpašos iemeslus.

Finansu ministrs R.Zīle

3. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

 

Atļauja preču ievešanai pārstrādei

 

(norāde uz iesniegumu un iesnieguma pieņemšanas datums)

1. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese:
a) atļaujas turētājs1  
b) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašnieks
2. Atļautā sistēma2:  
a) muitas maksājumu atlikšanas sistēma  
b) muitas maksājumu atmaksāšanas sistēma
3. Īpašā kārtība2:  
a) līdzvērtīgās kompensācijas sistēma  
b) preču iepriekšēja izvešana
c) trīsstūra satiksme
4. Pārstrādājamās preces3:  
a) tirdzniecības raksturojums un tehniskais apraksts  
b) kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai
c) daudzums
d) vērtība
e) izcelsmes valsts
5. Kompensācijas produkti3:  
a) tehniskais apraksts  
b) kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai
c) kompensācijas galvenie produkti
d) kompensācijas papildu produkti
6. Ieguves norma vai metode, ar kuru tā nosakāma4
7. Preču pārstrādes veids
8. Vieta, kur preču pārstrādes operācija tiks veikta
9. Atpakaļizvešanas termiņš5
10. Atļautais laiks ārvalstu preču deklarēšanai muitas procedūrai6
11. Apstiprinātā identifikācijas metode
12. Muitas iestāde:  
a) uzraudzības muitas iestāde  
b) muitas iestāde preču ievešanas muitas procedūrai
c) muitas iestāde preču izvešanas muitas procedūrai
13. Derīguma termiņš7
14. Līdzvērtīgās preces8
15. Importētājs, kas pilnvarots deklarēt preces muitas procedūrai9
16. Ekonomisko nosacījumu pārbaudes datums10

 

Datums     Paraksts  

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Informācija sniedzama norādītajā kārtībā. Atļaujā jānorāda informācija, kas ietverta iesniegumā atļaujas preču ievešanai pārstrādei saņemšanai'. Ja informāciju sniedz, atsaucoties uz minēto iesniegumu, tam jābūt būtiskai atļaujas sastāvdaļai.

1 Aizpilda, ja atļaujas turētājs un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašnieks nav viena un tā pati persona.

2 Minēt atļauto sistēmu un veidus.

3 Informācija, kas nepieciešama, lai muitas iestādes varētu pārbaudīt atļaujas izmantošanu, ar īpašu norādi par apstiprinātajām vai paredzamajām ieguves normām un pievēršot uzmanību precu daudzumam un vērtībai, kā arī ievērojot norādītos ekonomiskos nosacījumus. Preču daudzumu un vērtību var norādīt, ņemot vērā to importu attiecīgajā laikposmā. Informācijā par kompensācijas produktiem norādīt atsevišķi kompensācijas galvenos produktus un papildu produktus.

4 Norādīt ieguves normu vai metodes, ar kuru palīdzību uzraudzības muitas iestāde to nosaka. Ja ieguve ir tā pati, kas norādīta atļaujas turētāja preču uzskaites žurnālos, ierakstīt "Preču ievešanas pārstrādei uzskaites žurnāls".

5 Laiks, kas nepieciešams, lai veiktu tās pārbaudes operācijas, kuras attiecas uz ievesto preču daudzumu un kompensācijas produktu izvietošanu.

6 Aizpilda, ja tiks izmantota preču iepriekšējā izvešana.

7 Ja tie apstiprināta atļaujas izsniegšana uz laikposmu, kas pārsniedz divus gadus, 13. punktā norādāmais derīguma termiņš jāpapildina un jānorāda 16. punktā minētais pārbaudes termiņš.

8 Aizpilda tikai tad, ja paredzēts izmantot līdzvērtīgās kompensācijas sistēmu. Norādīt astoņu ciparu kodu, kā arī līdzvērtīgo preču tirdzniecības raksturojumu un tehnisko aprakstu.

9 Aizpildīt, ja ir apstiprināta trīsstūra satiksme. Norādīt preču importētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un juridisko adresi.

10 Sk. 7. piezīmi.

Finansu ministrs R.Zīle

4. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

Informācijas veidlapa "INF 1"

 

41.JPG (66098 BYTES)

42.JPG (22886 BYTES)

43.JPG (99072 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

5. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

Informācijas veidlapa "INF 5"

51.JPG (60620 BYTES)

52.JPG (89615 BYTES)

53.JPG (46083 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

6. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

Informācijas veidlapa "INF 7"

61.JPG (49398 BYTES)

62.JPG (53306 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

7. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - informatīvais paziņojums

7.JPG (45970 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

8. pielikums
ministru kabineta
1998. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr.237

Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - informācijas lapa

8.JPG (52536 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 30.06.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196/197, 03.07.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
48999
01.01.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)