Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Izdarīt Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums ".

2. Papildināt 1.pantu pēc vārdiem "Pilsētas domi" ar vārdiem "novada domi".

3. Papildināt 3.pantu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada".

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Tiesību vēlēt nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

Balsošanā nepiedalās:

1) personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētās, apsūdzētās vai tiesājamās personas, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums."

5. 9.pantā:

izteikt 3.un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kuras ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;".

6. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts kontroles padomes kolēģijas locekļus" ar vārdiem "Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģiju locekļus".

7. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Domes (padomes) vēlēšanas sagatavo un sarīko pilsētas, rajona, novada un pagasta vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas, kas izveidotas likumā noteiktajā kārtībā."

8. 15.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā.

Visos pagastos, kā arī pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā;

4) vēlētāju apvienības.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt piekto daļu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada".

9. Izslēgt 16.panta otrajā daļā vārdu "Rajona" un papildināt šo daļu pēc vārdiem "pilsētas domes deputātu kandidātu saraksts" ar vārdiem "novada domes deputātu kandidātu saraksts".

10. 17.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

"3) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, tautība,

b) personas kods,

c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

d) dzīvesvieta (rajons vai pilsēta),

e) darbavieta un ieņemamie amati,

f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta nekustamie īpašumi un viņam piederošās kapitāla daļas (akcijas, pajas) bankās, uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos),

i) ģimenes stāvoklis.";

uzskatīt līdzšinējo 3.punktu par 4.punktu;

papildināt otro daļu pēc vārdiem "zemesgrāmatas akta noraksts" ar vārdiem "vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību";

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "Pilsētas domes" ar vārdiem "novada domes".

11. Papildināt 19.panta pirmo un otro daļu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada".

12. 22.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "Pilsonības un imigrācijas departamenta" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes";

izteikt trešās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihisku slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;".

13. Papildināt 23.panta otro daļu pēc vārdiem "Rajona pilsētas domes" ar vārdiem "novada domes" un aizstāt šajā daļā vārdu "(pagasta)" ar vārdiem "novada vai pagasta".

14. 24.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja līdz šā likuma 15.pantā noteiktajam termiņam attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts vai ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.";

uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Ja līdz šā likuma 15.pantā noteiktajam termiņam reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas. Ja arī tad kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.";

papildināt ceturto un sesto daļu pēc vārda "Pilsētas" ar vārdu "novada";

papildināt sesto daļu pēc vārda "rajonu" ar vārdu "novadu".

15. 25.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "norakstu" ar vārdiem "vai zemesgrāmatas nodaļas izziņu par nekustamā īpašuma piederību".

16. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos."

17. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji (35.panta otrā daļa).

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā.

Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta administratīvajā teritorijā.

Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten 10 vakarā.

Vēlētāji, kuri saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā kastē.

Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām un pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā."

18. 35.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sākot ar vēlēšanu telpu atvēršanu vēlēšanu dienā, vēlēšanu komisijas sekretārs raksta vēlēšanu gaitas protokolu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji iesniedz vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi jāizskata vēlēšanu komisijā, jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, un tā jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā."

19. Aizstāt 36.pantā vārdus un skaitli "pulksten 8 vakarā" ar vārdiem un skaitli "pulksten 10 vakarā".

20. Papildināt 40.panta devīto daļu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada" un izteikt šīs daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Līdz ar vēlēšanu materiāliem nosūtāms vēlēšanu gaitas protokols un pavadraksts, kurā atzīmēts nosūtīšanas datums, laiks un tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti."

21. Papildināt 41.panta pirmo daļu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada".

22. 44.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada" un trešo teikumu pēc vārdiem "Rajona pilsētas" ar vārdu "novada";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "pilsētas domes" ar vārdiem "novada domes".

23. Papildināt 45.pantu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada".

24. Papildināt 46.panta otro daļu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada".

25. Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 6.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 20.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.04.2000.Stājas spēkā: 04.05.2000.Tēma: Vēlēšanas; Pašvaldības; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 142/144, 20.04.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 18.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
4892
04.05.2000
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"