Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 185

Rīgā 1998.gada 19.maijā (prot. nr.25, 26.§)

Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu,
likuma "Par akcīzes nodokli" 6.pantu,
likuma "Par Valsts proves uzraudzību " 27.pantu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. un 11.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprite - visi saimnieciskie darījumi, muitas procedūras un citas darbības, kuru objekts ir dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi;

1.2. dārgmetālu pārstrāde - jebkura darbība ar dārgmetāliem, kas izmaina to sakausējumu ķīmisko sastāvu vai proporcijas;

1.3. dārgmetālu apstrāde - jebkura darbība ar dārgmetāliem (arī remonts), kas izmaina to formu (ģeometriskos izmērus), nemainot ķīmisko sastāvu vai proporcijas;

1.4. dārgakmeņu izstrādājumi - apstrādāti juvelierakmeņi, dabiskās pērles un koraļļi;

1.5. dārgmetālu izstrādājumi - izstrādājumi no dārgmetālu sakausējuma, kurā dārgmetāla daudzums nav mazāks par likumā "Par Valsts proves uzraudzību" noteiktajām provēm;

1.6. dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izgatavošana - preču ražošana, apstrādājot vai pārstrādājot dārgmetālus un dārgakmeņus;

1.7. dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķējums - katrai preces vienībai piestiprināta (pievienota) marķēšanas zīme, kurā ir informācija patērētājiem;

1.8. kvalitātes apliecība - Valsts proves uzraudzības dokuments, kas apliecina dārgmetālu provi un dārgakmeņu izstrādājumu raksturojumu.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprite un tiek veikta ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem saistītās uzņēmējdarbības licencēšana, kā arī nosaka šīs kārtības ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli.

3. Šie noteikumi nav piemērojami:

3.1. dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tranzītpārvadājumiem;

3.2. dzintara apritei.

II. Licencēšanas kārtība

4. Ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem saistītās uzņēmējdarbības licencēšanas kritēriji un kārtība noteikta Ministru kabineta noteikumos par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu, šajos noteikumos un Akcizēto preču pārvaldes direktora izveidotas licencēšanas komisijas (turpmāk - licencēšanas komisija) nolikumā, kuru apstiprina finansu ministrs.

5. Uzņēmējdarbību, kas saistīta ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirdzniecību (iegādi un realizāciju), izgatavošanu (apstrādi un pārstrādi) un pakalpojumu sniegšanu (izgatavošanu, apstrādi, pārstrādi un komisijas tirdzniecību), ir tiesīgi veikt tikai Uzņēmumu reģistrā reģistrēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - uzņēmumi), kuri saņēmuši speciālu atļauju (licenci) uzņēmējdarbībai ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem (turpmāk - licence). Licence nepieciešama arī uzņēmējsabiedrībām (lombardiem), kuru pastāvīgā uzņēmējdarbība saistīta ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu kā ķīlas objektu pieņemšanu un uzglabāšanu.

6. Licenci izsniedz uz vienu gadu.

7. Valsts nodeva par licences izsniegšanu ir 30 latu, un to maksā pirms licences saņemšanas. Saņemot licenci, uzrādāms maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu valsts pamatbudžetā.

8. Licenci izsniedz uzņēmumam, kuram ir juridiskās personas statuss un kura īpašumā vai nomā ir attiecīgajai uzņēmējdarbībai nepieciešamās telpas.

9. Lai saņemtu licenci, uzņēmums aizpilda licences saņemšanas pieteikuma veidlapu, norādot tos uzņēmējdarbības veidus (saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu), ar kuriem uzņēmums nodarbosies. Licences saņemšanas pieteikumā minētajiem uzņēmējdarbības veidiem jābūt norādītiem uzņēmuma statūtos.

10. Licences saņemšanas pieteikumam pievieno Akcizēto preču padomes apstiprinātajā sarakstā noteiktos dokumentus. Minētais saraksts tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Iesniedzamo dokumentu norakstus apliecina licences saņemšanas pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma vadītājs ar savu parakstu un uzņēmuma zīmoga nospiedumu.

11. Licences saņemšanas pieteikumu un šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci pieņem licencēšanas komisija.

12. Akcizēto preču pārvalde izsniedz licenci vai dod motivētu atteikumu izsniegt licenci 10 darbadienu laikā pēc licences saņemšanas pieteikuma un visu šo noteikumu 10.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Licence ir spēkā ar tajā norādīto izsniegšanas datumu.

13. Uzņēmumam izsniegtajā licencē jānorāda:

13.1. sērija un numurs;

13.2. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības numurs un tās izsniegšanas datums;

13.3. uzņēmējdarbības veids vai veidi saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu;

13.4. uzņēmējdarbības vietu adreses;

13.5. licences izsniegšanas datums;

13.6. Akcizēto preču pārvaldes pilnvarotas amatpersonas paraksts un Akcizēto preču pārvaldes zīmoga nospiedums;

13.7. datums, līdz kuram jāiesniedz pieteikums licences darbības termiņa pagarināšanai (pārreģistrācijai).

14. Uzņēmums ir tiesīgs nodarboties tikai ar licencē norādītajiem uzņēmējdarbības veidiem tikai licencē norādītajās uzņēmējdarbības vietās. Izbraukuma tirdzniecībai vietās, kuras nav minētas licencē, saņemama attiecīga Akcizēto preču pārvaldes atļauja.

15. Uzņēmums nodrošina, lai licencē norādītajās uzņēmējdarbības vietās būtu izvietotas izkārtnes, kurās norādīts uzņēmuma nosaukums un darba laiks, un lai klientiem redzamā vietā būtu novietota licence vai tās notariāli vai Akcizēto preču pārvaldē apstiprināta kopija.

16. Lai pagarinātu licences darbības termiņu, licenci pārreģistrē Akcizēto preču pārvaldē. Licences pārreģistrācijas pieteikums iesniedzams Akcizēto preču pārvaldē ne vēlāk kā licencē norādītajā pārreģistrācijas datumā.

17. Licence pārreģistrējama arī tad, ja notikušas izmaiņas licencē norādītajās ziņās. Licences pārreģistrācijas pieteikumu kopā ar attiecīgajiem dokumentiem iesniedz Akcizēto preču pārvaldē piecu darbadienu laikā pēc izmaiņu iestāšanās dienas.

18. Akcizēto preču pārvalde pārreģistrē licenci 10 darbadienu laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas. Valsts nodeva par licences pārreģistrāciju ir 10 % no valsts nodevas apmēra, kāds noteikts par licences izsniegšanu. Pārreģistrējot licenci, uzrādāms maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu valsts pamatbudžetā.

19. Ja pārkāpts šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētais termiņš, uzņēmums ar termiņa pārkāpuma pirmo dienu aptur licencē norādīto uzņēmējdarbību. Izvērtējot termiņa pārkāpuma faktiskos apstākļus, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu vai atļauju turpināt uzņēmējdarbību.

20. Ja licence anulēta, uzņēmums ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc lēmuma par licences anulēšanu saņemšanas rakstiski informē Akcizēto preču pārvaldi par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu atlikumiem, kurus realizēt vai pārvietot no licencē norādītās uzņēmējdarbības vietas atļauts tikai ar licencēšanas komisijas atļauju.

21. Ja licence anulēta, par to samaksāto valsts nodevu uzņēmumam neatmaksā, bet jaunu licenci uzņēmums var saņemt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

22. Akcizēto preču pārvalde:

22.1. nosaka licences paraugu un tās aizsargelementus;

22.2. izsniedz licences saņemšanas pieteikuma un licences pārreģistrācijas pieteikuma veidlapas.

23. Licencēšanas komisija ir tiesīga uzņēmumam licenci neizsniegt, ja:

23.1. uzņēmumam gada laikā pirms licences saņemšanas pieteikuma iesniegšanas dienas ir anulēta licence par šo noteikumu vai citu ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

23.2. uzņēmums veicis uzņēmējdarbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem bez licences;

23.3. licences saņemšanas pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos nav sniegta visa licences saņemšanai nepieciešamā informācija vai ir sniegta nepatiesa informācija.

III. Norēķinu un uzskaites kārtība

24. Uzņēmums, kas saņēmis licenci, visas ar preču apriti saistītās darbības apliecina ar attaisnojuma dokumentiem šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Uzņēmums rakstiski paziņo Akcizēto preču pārvaldei un attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei norēķinu kontus (konta numurs, kredītiestāde, tās adrese un kods), kuri tiks izmantoti bezskaidras naudas norēķiniem par darījumiem ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem. Citus norēķinu kontus izmantot aizliegts.

26. Uzņēmumi un citas juridiskās personas savstarpējos norēķinus par dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem kārto tikai ar kredītiestāžu starpniecību. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti. Par skaidras naudas norēķinu uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa citas juridiskās personas norēķinu kontā kredītiestādē.

27. Uzņēmums ir tiesīgs iegādāties dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus (vai pieņemt tos, lai sniegtu licencē minētos pakalpojumus) no fiziskajām personām, veicot skaidras naudas norēķinus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noformējot attaisnojuma dokumentu, kurā norādītas šādas ziņas:

27.1. uzņēmuma nosaukums un licences numurs;

27.2. dokumenta nosaukums (rēķins, kvīts u.tml.);

27.3. dokumenta sagatavošanas datums un reģistrācijas numurs;

27.4. saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums (preču veids, pakalpojumu veids u.tml.);

27.5. saimnieciskā darījuma mērvienības saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu;

27.6. ar darījumu saistītā dokumenta sagatavošanas datums un reģistrācijas numurs;

27.7. uzņēmuma zīmoga nospiedums;

27.8. darījuma izpildes termiņi;

27.9. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, kā arī personu apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs;

27.10. par saimnieciskā darījuma veikšanu un informācijas pareizību atbildīgo personu paraksti un to atšifrējums.

28. Darījumos starp uzņēmumiem katrai pārvietotajai dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu partijai noformē stingrās uzskaites pavadzīmes saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību.

29. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu pārvietošanu viena uzņēmuma ietvaros noformē ar iekšējām pavadzīmēm saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.

30. Uzņēmums reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Akcizēto preču pārvaldē pārskatu par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu apriti.

IV. Provēšana un marķēšana

31. Visi dārgmetāli un to izstrādājumi, kā arī dārgakmeņi - dimanti (briljanti), safīri, smaragdi un rubīni - un to izstrādājumi, kas saskaņā ar Muitas likumu ir Latvijas preces (izlaistas brīvam apgrozījumam vai izgatavotas, apstrādātas vai pārstrādātas Latvijā), ir pakļauti obligātajai provēšanai saskaņā ar likumu "Par Valsts proves uzraudzību", šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

32. Par ārvalstu izcelsmes preču provēšanu Valsts proves uzraudzības inspekcijā ir atbildīgs uzņēmums, kura vārdā attiecīgās preces deklarētas izlaišanai brīvam apgrozījumam.

33. Par Latvijas izcelsmes preču provēšanu Valsts proves uzraudzības inspekcijā ir atbildīgs uzņēmums, kurš attiecīgās preces izgatavojis, apstrādājis vai pārstrādājis.

34. Par tādu preču provēšanu Valsts proves uzraudzības inspekcijā, kuru izcelsmes valsts nav zināma, ir atbildīgs uzņēmums, kas attiecīgās preces iegādājies (pieņēmis realizācijai).

35. Par tādu preču provēšanu Valsts proves uzraudzības inspekcijā, kas Latvijā iegādātas (pieņemtas realizācijai) no fiziskajām personām vai no juridiskajām personām, kuras neveic šo noteikumu 5.punktā minēto uzņēmējdarbību, ir atbildīgs uzņēmums, kas attiecīgās preces iegādājies (pieņēmis realizācijai).

36. Provēšanas izdevumus sedz par provēšanu atbildīgais uzņēmums.

37. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanu nodrošina uzņēmums, kas preces realizē.

38. Uzņēmumam aizliegts:

38.1. realizēt neprovētas vai nemarķētas preces;

38.2. iegādāties no cita uzņēmuma neprovētas vai nemarķētas preces.

39. Marķēšanas zīme piestiprināma (pievienojama) katrai preces vienībai.

40. Marķēšanas zīmē norāda šādas ziņas:

40.1. dārgmetāliem un to izstrādājumiem - preces nosaukumu, metāla veidu, metāla svaru gramos ar precizitāti līdz 0,01 g (sudrabam - līdz 0,1 g), pamatmetāla provi, cenu un uzņēmuma - preces realizētāja - nosaukumu;

40.2. dārgakmeņiem un to izstrādājumiem - preces nosaukumu, raksturojumu, dimantiem (briljantiem), safīriem, smaragdiem un rubīniem - svaru karātos (ja izstrādājumā ir vairāki minētie dārgakmeņi, norāda katra dārgakmeņu veida kopējo svaru karātos), cenu, kvalitātes apliecības numuru un uzņēmuma - preces realizētāja - nosaukumu;

40.3. dārgmetālu izstrādājumiem ar dārgakmeņiem - preces nosaukumu, metāla veidu, preces kopējo svaru gramos ar precizitāti līdz 0,01 g (sudraba izstrādājumiem ar dārgakmeņiem - līdz 0,1 g), pamatmetāla provi, dārgakmeņu izstrādājuma raksturojumu, dimantiem (briljantiem), safīriem, smaragdiem un rubīniem - svaru karātos (ja izstrādājumā ir vairāki minētie dārgakmeņi, norāda katra dārgakmeņu veida kopējo svaru karātos), cenu , kvalitātes apliecības numuru un uzņēmuma - preces realizētāja - nosaukumu.

41. Katras preces marķēšanas zīmē ietveramo informāciju, preces iegādes (pieņemšanas vai saņemšanas) un realizācijas (nodošanas) dienu hronoloģiskā secībā reģistrē speciālā caurauklotā, zīmogotā un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētā dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites grāmatā. Identiskas preces atļauts reģistrēt vienā ierakstā, norādot to kopīgos marķēšanas datus. Minētā informācija glabājama vismaz trīs gadus.

42. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites grāmatai jāatrodas katrā licencē fiksētajā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā. Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par to, lai ar minēto grāmatu uzņēmuma darba laikā netraucēti varētu iepazīties pilnvarotas valsts uzraudzības un kontroles iestādes.

43. Neprovētas vai nemarķētas preces atļauts uzglabāt tikai seifā vai metāla skapī.

44. Valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemto dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu testēšanas izdevumus uzņēmums apmaksā piecu darbadienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ja Valsts proves uzraudzības inspekcija devusi atzinumu, ka dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi neatbilst likuma "Par Valsts proves uzraudzību" vai citu normatīvo aktu prasībām.

V. Uzraudzība un kontrole

45. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Akcizēto preču pārvalde un citas valsts institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

46. Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts proves uzraudzības inspekcija, kas atbilstoši savai kompetencei veic dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites kontroli, reizi mēnesī sniedz Akcizēto preču pārvaldei informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām. Akcizēto preču pārvalde reizi mēnesī sniedz informāciju Valsts proves uzraudzības inspekcijai. Cita informācija, kas nepieciešama šo noteikumu un citu tiesību aktu ievērošanas valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, iesniedzama pēc Akcizēto preču pārvaldes rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

47. Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga pieprasīt un saņemt no uzņēmuma ar licences izmantošanu saistīto informāciju.

48. Uzņēmums Akcizēto preču pārvaldei rakstiski paziņotajā darba laikā nodrošina Akcizēto preču pārvaldes un citu pilnvarotu valsts institūciju amatpersonu piekļūšanu dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī to uzskaites dokumentiem uzņēmuma ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un administrācijas telpās.

49. Uzņēmums, kurā ir konstatēts šo noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, triju darbadienu laikā no attiecīga dokumenta (pārbaudes akta vai protokola) sastādīšanas dienas nodrošina:

49.1. izņemto vai konfiscēto dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu nogādāšanu kontrolējošās institūcijas norādītajā vietā un sedz ar nogādāšanu saistītos izdevumus;

49.2. izņemto vai konfiscēto dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanu pārkāpuma izdarīšanas vietā līdz turpmākā kontrolējošās institūcijas rīkojuma saņemšanai.

VI. Atbildība

50. Licencēšanas komisija ir tiesīga uzņēmumam licenci anulēt, ja:

50.1. uzņēmuma pilnvarota amatpersona gada laikā ir atkārtoti sodīta par šo noteikumu vai citu ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumu;

50.2. uzņēmuma pilnvarota amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kurš ir uzlikts par šo noteikumu vai citu ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumu;

50.3. licences darbības laikā vai lai saņemtu vai pārreģistrētu licenci, uzņēmums ir sniedzis Akcizēto preču pārvaldei nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

50.4. uzņēmums nav iesniedzis Akcizēto preču pārvaldē informāciju par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu apriti;

50.5. uzņēmumā tiek traucēta valsts institūciju amatpersonu darbība, kad tās pilda savus pienākumus, kas saistīti ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites valsts uzraudzību un kontroli;

50.6. uzņēmums atzīts par maksātnespējīgu;

50.7. uzņēmums iesaistījis apritē nelegāli ražotus, nelegāli iepirktus vai viltotus dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus;

50.8. uzņēmums noteiktajā termiņā nav iesniedzis licences pārreģistrācijas pieteikumu;

50.9. uzņēmums 30 darbadienu laikā pēc noteiktā licences pārreģistrācijas termiņa nav iesniedzis Akcizēto preču pārvaldē visu licences pārreģistrācijai nepieciešamo informāciju;

50.10. uzņēmums nav ievērojis šo noteikumu 44. un 49.punktā minētās prasības;

50.11. licences anulēšanu atbilstoši savai kompetencei pieprasa cita valsts uzraudzības un kontroles vai pašvaldības institūcija.

51. Licencēšanas komisijas lēmumu par licences anulēšanu vai atteikumu izsniegt licenci var pārsūdzēt Akcizēto preču pārvaldes direktoram 10 darbadienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Ja uzņēmums, par kuru pieņemts lēmums, attaisnojošu iemeslu dēļ minēto termiņu nokavējis, institūcija (amatpersona), kas tiesīga izskatīt sūdzību, pēc attiecīga uzņēmuma iesnieguma saņemšanas šo termiņu var atjaunot. Akcizēto preču pārvaldes direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumos noteiktajā kārtībā.

VII. Pārejas jautājumi

52. Uzņēmums, kas saņēmis licenci līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, licences pārreģistrācijas pieteikumu Akcizēto preču pārvaldē iesniedz:

52 .1. ne vēlāk kā gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja licences derīguma termiņš pārsniedz minēto laikposmu;

52.2. ne vēlāk kā licences derīguma termiņa pēdējā dienā, ja licences derīguma termiņš ir īsāks par vienu gadu no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

53. Šo noteikumu 31.punktā noteiktās dimantu (briljantu), safīru, smaragdu un rubīnu obligātās provēšanas prasības piemērojamas:

53.1. dimantu (briljantu) provēšanai - ar 1998.gada 1.jūliju;

53.2. safīru, smaragdu un rubīnu provēšanai - ar 2000.gada 1.janvāri.

54. Izdarīt Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumos nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 51., 88., 100., 103., 146., 180.nr.; 1996, 7., 53., 110., 142., 177.nr.; 1997, 143./144., 180./181., 260./262.nr.; 1998, 31., 73./74.nr.) grozījumu un svītrot 1.2.apakšpunktu.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 185Pieņemts: 19.05.1998.Stājas spēkā: 23.05.1998.Zaudē spēku: 01.09.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147/149, 22.05.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
48236
23.05.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)