Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finansu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt preambulas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma noteikumi neattiecas uz valsts un pašvaldību uzņēmumu finansiālo darbību, izņemot gadījumus, kad tiem piešķirti valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļi vai to īpaši nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi."

2. I nodaļā "Likumā lietotie termini":

izteikt terminu "Budžeta institūcijas" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Budžeta finansētas institūcijas - budžeta iestādes, visi pilnīgi vai daļēji tieši no budžeta finansētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas.";

izslēgt terminu "Deficīts vai pārpalikums" un tā skaidrojumu;

izteikt termina "Ieņēmumi" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Ieņēmumi - saskaņā ar nodokļu likumiem savāktie vai saņemtie nodokļu, valsts un pašvaldību nodevu un citi maksājumi budžetos, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumi no to sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, aktīvu realizācijas tīrie ieņēmumi, saņemtie procentu maksājumi un dividendes, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā).";

izteikt termina "Pamatbudžets" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Pamatbudžets - budžeta daļa, kuru veido visi ieņēmumi, izņemot īpašiem mērķiem iezīmētos ieņēmumus, ziedojumus un dāvinājumus, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.";

izteikt termina "Speciālais budžets" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Speciālais budžets - budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, kā arī ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) un kuras līdzekļi izlietojami saistībā ar šiem ieņēmumiem.";

izslēgt terminu "Valsts kase" un tā skaidrojumu;

papildināt nodaļu ar jauniem terminiem (alfabēta secībā) šādā redakcijā:

"Aizdevumi - juridiskajām personām nodoti budžeta līdzekļi, ar kuriem šīm personām ir tiesības rīkoties un kurus ir pienākums atdot, kā arī aizdevumi pārņemto saistību pildīšanai, ja aizdevuma ņēmējs palicis parādā valstij vai pašvaldībai.";

"Aizdevumu atmaksas - valstij vai pašvaldībai atmaksātie aiz devumi.";

"Budžeta iestādes - visas pilnīgi vai daļēji no budžeta finansētās iestādes.";

"Dotācijas - budžeta līdzekļi, kurus piešķir citiem budžetiem, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), organizācijām, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi." ;

"Konsolidētais kopbudžets - valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžetu un pašvaldību speciālo budžetu summa, no kuras atskaitīti transferti - tiešie savstarpējie naudas līdzekļu pārskaitījumi dažādiem budžetiem.";

"Mērķdotācijas - valsts budžeta līdzekļi, kurus piešķir citiem budžetiem noteikta mērķa finansēšanai.";

"Subsīdijas - budžeta līdzekļi, kurus uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) piešķir ar noteiktu preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu saistītu izdevumu daļējai vai pilnīgai segšanai.";

"Tīrais aizdevums - kopējie aizdevumi, kurus no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķir juridiskajām personām valsts mērķu sasniegšanai un no kuriem atskaitīti atmaksātie aizdevumi.";

"Valsts parāds - to saistību kopējā summa naudas izteiksmē, kuru sedz no valsts budžeta līdzekļiem."

3. Aizstāt 3.panta trešajā daļā vārdus "Latvijas Republikas kopbudžetu" ar vārdiem "konsolidēto kopbudžetu".

4. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Visi maksājumi, kas saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu vai līgumu ieskaitāmi valsts budžeta ieņēmumos, ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktu apropriāciju var apropriēt valsts mērķim.

(2) Valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt vienīgi ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju vai ar pastāvīgu apropriāciju.

(3) Valsts budžeta izdevumi sastāv no apropriācijām, kas noteiktas konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu (ieskaitot speciālā budžeta kontus).

(4) Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība ir budžeta finansiālais pārpalikums (ja ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem) vai budžeta finansiālais deficīts (ja izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem).

(5) Valsts budžeta aizdevumi ir valsts budžeta līdzekļi, kas nodoti juridiskajām personām un rada tiesības rīkoties ar tiem un pienākumu atdot saņemto aizdevumu, kā arī aizdevumi no valsts budžeta pārņemto saistību pildīšanai, ja aizdevuma ņēmējs palicis parādā valstij.

(6) Valsts budžeta aizdevumu atmaksas veido visi atmaksātie aizdevumi.

(7) Valsts budžeta finansiālā pārpalikuma vai finansiālā deficīta (finansiālā bilance) un tīro aizdevumu starpība veido valsts budžeta fiskālo deficītu vai fiskālo pārpalikumu (fiskālo bilanci)."

5 . Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pamatbudžets ir budžeta daļa, kas ietver:

1) visus valsts vai pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti izdevumu segšanai un nav iezīmēti īpašiem mērķiem;

2) apropriācijas visiem valsts vai pašvaldības izdevumiem, kurus paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļiem.

(2) Valsts budžeta aizdevumi, valsts budžeta aizdevumu atmaksas, izdevumi valsts vārdā izsniegto galvojuma saistību izpildei, kas sedzamas no valsts budžeta līdzekļiem, attiecināmi tikai uz pamatbudžetu, ja likumā nav noteikts citādi."

6. Aizstāt 8.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu "institūcija" ar vārdu "iestāde".

7. 9.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "pilnībā neizlietot" ar vārdiem "uz laiku samazināt";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tikai tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu apmērus un līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā galvenajiem budžeta izpildītājiem noteiktos apjomus un šā likuma 27.pantā noteiktajā kārtībā aprēķināto budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā, ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai kā pastāvīgu apropriāciju vai, noslēdzot īpašu vienošanos ar Valsts kasi, izlietot citiem mērķiem."

8. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Klasifikācija

Finansu ministrs nosaka valsts budžeta ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas un valsts parāda uzskaites klasifikāciju, kas nodrošina budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli un dod iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām u n ekonomiskajām kategorijām."

9. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Noteiktiem nacionālās drošības pasākumiem paredzētos slepenos izdevumus gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprina bez izklāsta."

10. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finansu ministrs izdod budžeta pieprasījumu izstrādāšanas instrukciju, kurā informē resorus par ekonomiskajiem apstākļiem nākamajā saimnieciskajā gadā un sniedz ieteikumus budžeta pieprasījuma izstrādāšanai."

11. 18.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) jānorāda kapitālieguldījumiem - kapitālajam remontam, investīcijām, pamatlīdzekļu iegādēm - plānojamo naudas līdzekļu apjoms.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Budžeta finansētas institūcijas, kas tieši saņem valsts budžeta dotāciju, izstrādā valsts budžeta pieprasījumu saskaņā ar finansu ministra izdoto budžeta pieprasījumu izstrādāšanas instrukciju."

12. 19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Finansu ministrs nosaka katram resoram maksimāli pieļaujamo budžeta izdevumu apjomu nākamajam saimnieciskajam gadam.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Saeimas budžeta pieprasījums budžeta pieprasījumu izskatīšanas procesā līdz budžeta likuma projekta iesniegšanai Saeimā bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms."

13. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumu projektu paketes) iesniegšana

(1) Ministru kabinets līdz attiecīgā gada 1.oktobrim iesniedz Saeimai pieņemšanai gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu (budžeta likumu projektu paketi) nākamajam saimnieciskajam gadam, priekšlikumus par grozījumiem likumos, lai tie atbilstu budžeta pieprasījumiem, un valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumu projektu paketes) paskaidrojumus.

(2) Valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumu projektu paketes) paskaidrojumi ietver:

1) Ministru prezidenta ievadziņojumu;

2) finansu ministra ziņojumu, kurā sniegti galvenie valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumu projektu paketes) paskaidrojumi;

3) informāciju par valsts ekonomisko stāvokli un valsts budžeta pamatā liktās makroekonomiskās stratēģijas aprakstu;

4) ieņēmumu kopapjomu, aprēķinus un analīzi pa ieņēmumu veidiem;

5) izdevumu kopapjomu, līdzekļu sadalījumu pa budžeta klasifikācijas kategorijām, ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojumu;

6) pieprasījumu attiecībā uz valsts investīciju programmas projekta īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem un sīkāku izklāstu par finansēšanas avotiem;

7) pieprasījumu attiecībā uz investīciju projekta pabeigšanai nepieciešamajiem izdevumiem nākamajos gados, ja pieprasījums ir saistīts ar jaunu projektu, kas pārsniedz saimnieciskā gada ietvarus, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus pēc projekt a pabeigšanas;

8) priekšlikumus par tiem likumos izdarāmajiem grozījumiem, kuri nav ietverti valsts budžeta likuma projektā (budžeta likumu projektu paketē), lai šie likumi atbilstu budžeta pieprasījumiem;

9) izdevumu finansēšanai ieteiktos valsts aizņēmumus, paskaidrojumu par saistībām un operācijām ar aizņēmumiem iepriekšējā, kārtējā, nākamajā un aiznākamajā saimnieciskajā gadā;

10) nodokļu atvieglojumu summas;

11) konsolidētā kopbudžeta projektu, kas ietver valsts budžeta projekta un pašvaldību budžetu projektu kopsavilkuma prognozes;

12) valsts parādu un galvojumu finansiālo saistību kopsavilkumu attiecībā uz kārtējo saimniecisko gadu un vismaz pieciem turpmākajiem gadiem, šajos aprēķinos norādot valdības rīcības pieļaujamās robežas, lai segtu izdevumus, kas var rasties, pildot uz valsts budžetu attiecināmās parāda saistības;

13) pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinus."

14. Izteikt 22.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts parāda un budžeta fiskālā deficīta maksimāli pieļaujamo summu saimnieciskajā gadā, fiskālā deficīta segšanai izlietojamā valsts aizņēmuma maksimāli pieļaujamo summu, kā arī valsts vārdā izsniegto galvojumu saistību izpildei paredzēto summu valsts parādā un no jauna saimnieciskajā gadā izsniedzamo galvojumu apjomus; ".

15. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Valsts kase

Valsts kase ir Finansu ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kas asignē un veic maksājumus noteiktiem mērķiem no valsts budžeta ieņēmumiem, organizē un veic valsts budžeta kontroles un uzskaites funkcijas, valsts parāda vadības funkcijas, kā arī citas ar finansu vadību saistītās funkcijas."

16. 25.pantā:

aizstāt visā pantā vārdu "deficīts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "fiskālais deficīts" (attiecīgā locījumā);

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Speciālā budžeta asignējumus Valsts kase izdara tā, lai kopējie izdevumi šā budžeta mērķiem nebūtu lielāki par līdzekļiem, kas šiem mērķiem saņemti speciālajā budžetā, un par naudas līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada sākumā."

17. Izteikt 26 .panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts budžeta apropriācijas, arī to apjomus, mērķus un termiņus, var grozīt tikai tad, ja tas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā."

18. Izteikt 27.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Gada beigās budžeta iestāžu kontos esošo līdzekļu atlikumi, kuri radušies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ja šo ieņēmumu atlikums nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek iestāžu rīcībā un var tikt izlietoti nākamajā gadā papildu izdevumu finansēšanai kā pastāvīga apropriācija."

19. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Budžeta finansētas institūcijas saskaņā ar Valsts kases rīkojumiem un instrukcijām iesniedz grāmatvedības pārskatus un ziņojumus par budžeta izpildi. Budžeta iestādes, mainoties budžeta izpildītājam, iesniedz arī ziņojumus par lietu nodošanu un pieņemšanu."

20. Izslēgt 34.panta pirmajā daļā vārdu "īstermiņa".

21. Izteikt 35. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finansu ministrs valsts vārdā var ņemt aizņēmumus gadskārtējā valsts budžeta likumā atļautajos apmēros. Aizņēmumu līdzekļi tiek izlietoti tikai apropriācijas kārtībā. Finansu ministrs valsts vārdā var ņemt aizņēmumus tikai valsts budžeta fiskālā deficīta finansēšanai un valsts parāda refinansēšanai, kā arī citiem mērķiem, ja tie noteikti gadskārtējā valsts budžeta likumā."

22. Izteikt 36.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tikai finansu ministrs drīkst kārtot valsts aizņēmumu vai aizdevumu lietas gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajos ietvaros, tāpēc viņš:

1) pārstāv valsti visos aizņēmuma vai aizdevuma līgumos;

2) pilnvaro atbildīgo institūciju glabāt dokumentu oriģinālus un visu valsts vārdā noslēgto aizņēmuma un aizdevuma līgumu un valsts vārdā izsniegto galvojumu reģistrus, kā arī neparedzētu apstākļu radīto parādu saistību reģistrus;

3) nosaka aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību;

4) dara sabiedrībai zināmus valsts vārdā noslēgto līgumu noteikumus attiecībā uz aizņēmumiem naudas vai kapitāla tirgū."

23. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Galvojumi

(1) Tikai finansu ministrs valsts vārdā var gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros dot galvojumus, kas uzliek saistības valsts līdzekļiem, ar noteikumu, ka:

1) viņš ir saņēmis un izskatījis nepieciešamo pamatojumu un saistības sakarā ar ierosinātajiem vai jau esošajiem galvojumiem;

2) izdevumi, kas rodas sakarā ar šo galvojumu saistību izpildi, tiek attiecināti uz valsts parādu.

(2) Galvojumu apkalpošanas kārtību nosaka finansu ministrs."

24. Izteikt 41.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldību budžetiem ir jāatspoguļo pašvaldību administratīvās struktūras un jāatbilst šā likuma 11.pantā noteiktajām prasībām."

25. Aizstāt 46.panta pirmajā daļā vārdus "budžeta izpildītāji" ar vārdiem "budžeta finansētu institūciju vadītāji".

26. Izteikt 47.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja ir pārkāpti finansu vadības noteikumi, arī finansēšanas plānu izstrādāšanas kārtība, saskaņā ar šo likumu finansu ministrs, kā arī Valsts kases pārvaldnieks un resoru vadītāji attiecībā uz budžeta izpildītājiem, kuriem viņi piešķīruši asignējumus, var veikt šādus pasākumus:

1) uz laiku atņemt pilnvarojumu asignēt vai rīkot budžeta ieņēmumus vai izdevumus;

2) noteikt budžeta kontu lietošanas ierobežojumus;

3) atsaukt vai apturēt asignējumus, lai tiktu atlīdzināti nelikumīgi izlietotie līdzekļi, vai arī pieprasīt nelikumīgi izlietoto līdzekļu atmaksāšanu;

4) iesniegt tiesā civilprasību vai nodot materiālus krimināllietas ierosināšanai.

(4) Valsts kasei atbilstoši likumam par pašvaldību finansu izlīdzināšanu ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt no pašvaldības budžeta līdzekļiem naudas summas, ko attiecīgā pašvaldība nav savlaicīgi vai pilnā apmērā ieskaitījusi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā, n orakstot šīs summas no attiecīgās pašvaldības budžeta konta."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 1.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 16.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.04.1998.Stājas spēkā: 17.04.1998.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100/101, 16.04.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 07.05.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
47739
17.04.1998
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)