Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

Rīgā 1997.gada 30.decembrī (prot. nr.73 16.§)

Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar
Konkurences likuma 9., 16. un 18.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Konkurences padome (turpmāk - Padome) ierosina lietas par iespējamiem vienošanās aizlieguma, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma, negodīgas konkurences un ar to saistītās maldinošās reklāmas aizlieguma pārkāpumiem, kā arī kārtību, kādā notiek ierosināto lietu izpēte, konstatētā pārkāpuma novēršana un soda naudu aprēķināšana.

II. Lietas izpētes uzsākšana

2. Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu lietas izpēti uzsāk, saņemot iesniegumu no personas, kurai ir pamatota interese likumpārkāpuma novēršanā, kā arī pēc Padomes vai citu valsts institūciju iniciatīvas. Pamatota interese var būt tādām personām, kurām Konkurences likuma pārkāpuma rezultātā radušies vai varētu rasties zaudējumi, kā arī personām, kas iesaistītas Konkurences likuma pārkāpumā.

3. Ja personai nav pamatotas intereses likumpārkāpuma novēršanā, Padomei ir tiesības šādu iesniegumu noraidīt.

4. Iesniegums par iespējamo Konkurences likuma pārkāpumu ietver informāciju:

4.1. par pārkāpumā iesaistītajām personām;

4.2. par faktiem, kas liecina par iespējamo pārkāpumu;

4.3. par faktiem, kas liecina par iesniedzēja pamatotu interesi likumpārkāpuma novēršanā;

4.4. par iesniedzēja rīcībā esošajiem pierādījumiem;

4.5. par pasākumiem, kas veikti pārkāpuma pārtraukšanai pirms Padome saņēmusi iesniegumu.

5. Padome izvērtē, vai iesniegumā ietvertā informācija ir pietiekama Padomes lēmuma pieņemšanai. Ja nepieciešams, Padome patstāvīgi vai saziņā ar iesniedzēju iegūst papildu informāciju.

6. Padome izskata informāciju un pieņem lēmumu uzsākt lietas izpēti par Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu, noraida vai aptur iesnieguma tālāku izskatīšanu.

7. Padome par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas.

8. Ja Padome noraida iesnieguma tālāku izskatīšanu, iesniedzējs tiek informēts par apsvērumiem, argumentiem un faktiem, saskaņā ar kuriem Padome pieņēmusi attiecīgo lēmumu, kā arī par iespējamo iesnieguma izskatīšanas atjaunošanu pēc papildu informācijas saņemšanas.

9. Ja Padome aptur iesnieguma tālāku izskatīšanu, iesniedzējam tiek noteikts laikposms (ne ilgāks par sešiem mēnešiem), kurā viņš var iesniegt papildu informāciju lietas izpētes uzsākšanai.

10. Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu lietas izpētes uzsākšana pēc Padomes iniciatīvas var notikt, pamatojoties uz tirgus pētījumos un apsekojumos gūto informāciju vai masu saziņas līdzekļos un no citiem avotiem gūto informāciju.

11. Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu lietas izpētes uzsākšana pēc citu valsts institūciju iniciatīvas var notikt pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ja tajā ietverta vismaz šo noteikumu 4.2. un 4.4.apakšpunktā minētā informācija.

III. Padomes darbinieku un informācijas sniedzēju tiesības un pienākumi

12. Informāciju, kas iegūta no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), veicot lietas izpēti, Padome var izmantot tikai šīs lietas izskatīšanā.

13. Informācijas sniedzējam ir tiesības pārliecināties par Padomes darbinieka pilnvarām.

14. Informācijas sniedzējs gan rakstiski, gan mutiski norāda, kura informācijas daļa ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām.

15. Ja informācija tiek pieprasīta no Konkurences likuma iespējamā pārkāpēja un ir uzsākta lietas izpēte par šo pārkāpumu, informācijas sniedzēju informē par Konkurences likuma pantu, kurš, iespējams, ir pārkāpts.

16. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) apmeklējuma laikā Padomes darbinieki ir tiesīgi:

16.1. iepazīties ar dokumentiem un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem pierakstiem;

16.2. iegūt dokumentu un citu ar uzņēmējdarbību saistītu pierakstu kopijas un izrakstus;

16.3. pieprasīt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus no amatpersonām un citiem darbiniekiem;

16.4. iekļūt jebkurās uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) telpās, zemes īpašumos un transportlīdzekļos.

IV. Informācijas iesniegšanas termiņi

17. Informācijas sniedzējam informācija jāiesniedz Padomes norādītajā termiņā.

18. Ja tiek pieprasīta informācija, kuras sagatavošanai nepieciešams īpašs apkopošanas un analīzes darbs, norādītais termiņš nedrīkst būt īsāks par desmit darbadienām.

19. Ja informācijas sniedzējs objektīvu iemeslu dēļ nevar sagatavot pieprasīto informāciju norādītajā termiņā, viņam par to jāziņo Padomei, minot iemeslus un laiku, kurā informācija tiks iesniegta. Padome pēc šī paziņojuma izskatīšanas var noteikt citu informācijas iesniegšanas termiņu.

V. Pārkāpuma konstatēšana, izbeigšana un seku novēršana

20. Padome pēc materiālu izvērtēšanas un apspriešanas konstatē Konkurences likuma pārkāpumu, nosaka, ka lietas izpētes darbs turpināms, vai konstatē, ka Konkurences likuma pārkāpums nav noticis.

21. Padome drīkst konstatēt Konkurences likuma pārkāpumu, tikai pamatojoties uz tiem pierādījumiem, par kuriem pārkāpumā iesaistītajām personām tiek dota iespēja izteikt savu viedokli.

22. Ja Padome konstatē Konkurences likuma pārkāpumu, tā pieņem attiecīgu lēmumu un par to rakstiski informē vainīgās personas.

23. Padome cenšas panākt pārkāpuma izbeigšanu un tā seku novēršanu sarunu ceļā. Sarunās var piedalīties citas personas, kurām ir pamatota interese likumpārkāpuma novēršanā.

24. Ja sarunas par pārkāpuma izbeigšanu un tā seku novēršanu nav devušas nepieciešamo rezultātu, vainīgajām personām tiek nosūtīts oficiāls paziņojums par likuma pārkāpumu, kurā tiek norādīts:

24.1. kurš Konkurences likuma pants ir pārkāpts;

24.2. pierādījumi, uz kuru pamata Padome ir konstatējusi likuma pārkāpumu;

24.3. kādas sekas radījis pārkāpums;

24.4. kāds tiesiskais pienākums uzlikts vainīgajām personām;

24.5. likumā paredzētā atbildība par šādu pārkāpumu;

24.6. laiks (ne ilgāk par vienu mēnesi no paziņojuma izsūtīšanas dienas), kurā vainīgā persona var izteikt savu viedokli par paziņojumā minētajiem pierādījumiem un iesniegt Padomei savus argumentus un pierādījumus, ja uzskata, ka Konkurences likuma normas nav pārkāptas.

25. Vainīgā persona paziņojumā norādītajā laikā ir tiesīga iepazīties ar Padomes rīcībā esošajiem konkrētās lietas materiāliem, uz kuru pamata ir konstatēts likuma pārkāpums, izņemot Padomes iekšējo dokumentāciju, citu tirgus dalībnieku komercnoslēpumus saturošu dokumentāciju un citus konfidenciālus materiālus, par kuriem Padome var sniegt apkopojošu informāciju.

26. Pārkāpumā iesaistītās personas, kā arī citas personas, kurām ir pamatota interese likumpārkāpuma novēršanā, var rakstiskā pieprasījumā lūgt Padomi tās uzklausīt attiecīgā pārkāpuma lietā, ievērojot konfidencialitāti.

27. Ja šo noteikumu 22., 23., 24., 25. un 26.punktā noteiktās procedūras laikā pārkāpumā iesaistītās personas ir izbeigušas pārkāpumu un novērsušas tā sekas, Padome pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu.

28. Ja šo noteikumu 22., 23., 24., 25. un 26.punktā noteiktās procedūras laikā ir mainījušies lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi vai pārkāpumā iesaistītās personas novērsušas pārkāpumu tikai daļēji, Padome pieņem lēmumu par jauna paziņojuma nosūtīšanu pārkāpumā iesaistītajām personām.

29. Ja paziņojumā norādītajā laikā vainīgā persona nav izbeigusi likumpārkāpumu un nav spējusi argumentēti pierādīt, ka nav pārkāpusi likumu, Padome pieņem lēmumu par Konkurences likuma pārkāpuma izbeigšanu. Lēmumā Padome var uzlikt pienākumu vainīgajai personai atjaunot stāvokli, kāds bijis pirms pārkāpuma izdarīšanas, kā arī izvirzīt citus nosacījumus, norādot termiņu, kādā tie izpildāmi.

30. Konkurences likumu pārkāpusī persona šo noteikumu 29.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā ziņo Padomei par lēmuma izpildi.

31. Ja lēmums norādītajā termiņā nav izpildīts, Padome var pieņemt lēmumu:

31.1. par soda naudas uzlikšanu, piedziņu un ieskaitīšanu valsts budžetā;

31.2. par pārkāpuma rezultātā nelikumīgi gūtās peļņas piedziņu un ieskaitīšanu valsts budžetā;

31.3. par vainīgo personu saukšanu pie administratīvās atbildības;

31.4. par lietas materiālu iesniegšanu prokuratūrā.

VI. Soda naudas aprēķināšana

32. Lemjot par soda naudas uzlikšanu un nosakot tās apmēru, Padome ņem vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu.

33. Par pārkāpuma ilgumu uzskatāms tikai tas laikposms, par kuru Padomei ir pierādījumi.

34. Vērtējot pārkāpuma smagumu, Padome ņem vērā:

34.1. pārkāpuma veidu;

34.2. iesaistīto tirgus dalībnieku tirgus daļas un apgrozījumu;

34.3. pārkāpuma radītās sekas;

34.4. katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā.

35. Nosakot soda naudas apmēru, Padome parasti ievēro proporcionalitātes principu atkarībā no Konkurences likumu pārkāpušo personu tirgus daļas un apgrozījuma.

36. Pārkāpuma radīto seku analīzes rezultāti ir noteicošie soda naudas apmēra noteikšanā. Padome izvērtē, kādus zaudējumus izdarītais pārkāpums radījis citiem tirgus dalībniekiem un patērētājiem, kādu komerciālu labumu sev guvuši pārkāpēji, kā normatīvajos aktos tiek regulēts attiecīgais tirgus, un citus apstākļus.

37. Izvērtējot pārkāpumā iesaistīto tirgus dalībnieku lomu, tiek ņemts vērā, vai pārkāpums izdarīts ļaunprātīgi, ar nolūku vai neuzmanības dēļ, kurš no dalībniekiem ir bijis pārkāpuma iniciators, kāda bijusi dalībnieku attieksme pret Padomes prasībām izmeklēšanas laikā, un tamlīdzīgi apstākļi.

38. Ja tirgus dalībnieks informē Padomi par aizliegtu vienošanos, kurā tas iesaistīts, pirms Padome uzsākusi lietas izmeklēšanu, sniedz Padomei visu tā rīcībā esošo informāciju un pierādījumus, pārtrauc piedalīšanos aizliegtajā darbībā ne vēlāk, kā tā atklāta, un ja tas nav spiedis citus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) piedalīties aizliegtajā darbībā, nav bijis tās ierosinātājs vai tam nav bijusi noteicošā loma aizliegtajā darbībā, Padome samazina soda naudu, kas uzliekama šim dalībniekam, vismaz par 75 procentiem vai pilnīgi atbrīvo no soda naudas maksāšanas.

39. Ja tirgus dalībnieks pirmais iesniedz Padomei izšķirošus pierādījumus par aizliegtu vienošanos, kurā tas iesaistīts, un ja tas nav spiedis citus uzņēmumus piedalīties aizliegtajā darbībā, nav bijis tās ierosinātājs vai tam nav bijusi noteicošā loma aizliegtajā darbībā, Padome samazina soda naudu, kas uzliekama šim dalībniekam, no 50 līdz 75 procentiem.

40. Ja aizliegtas vienošanās dalībnieks iesniedz Padomei informāciju, dokumentus un pierādījumus, kas ievērojami palīdz Padomei konstatēt un pamatot likumpārkāpumu, Padome samazina soda naudu, kas uzliekama šim dalībniekam, no 10 līdz 50 procentiem.

41. Ja vainīgās personas pārtraukušas pārkāpumu šo noteikumu 22., 23., 24., 25. un 26.punktā noteiktās procedūras laikā, tas neatbrīvo tās no soda naudas maksāšanas.

42. Informācija par Padomes lēmumiem, kas pieņemti par attiecīgajiem pārkāpumiem, publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

VII. Noslēguma jautājumi

43. Noteikumu 31.punkta un VI nodaļas nosacījumi attiecībā uz vienošanām, kas ir aizliegtas saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmo daļu un ir noslēgtas līdz 1997.gada 31.decembrim, stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

44. Noteikumu 31.punkta un VI nodaļas nosacījumi attiecībā uz dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas aizsākta līdz 1997.gada 31.decembrim, stājas spēkā ar 1998.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 444Pieņemts: 30.12.1997.Stājas spēkā: 04.01.1998.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1/2, 03.01.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
46496
04.01.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)