Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 29. augusta noteikumus Nr. 298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 351

Rīgā 1997.gada 7.oktobrī (prot. nr.56 22.§)

Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu,
likuma "Par akcīzes nodokli" 6.pantu,
likuma "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas,
reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu
" 5.panta pirmās daļas 2.punktu
un 7.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. tabakas un tabakas izstrādājumu aprite - tabakas un tabakas izstrādājumu ražošana un realizācija, izvešana (eksports), ievešana (imports), vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, glabāšana, vietējie un tranzīta pārvadājumi;

1.2. norēķini skaidrā naudā - fiziskās vai juridiskās personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas fiziskās vai juridiskās personas norēķinu kontā kredītiestādē vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kasē;

1.3. atbilstības sertifikāts - dokuments, kas izsniegts saskaņā ar sertifikācijas sistēmas noteikumiem un ar noteiktu ticamību apliecina, ka tabakas izstrādājumu kvalitāte atbilst normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

1.4. realizācija - atsavināšana pārdodot;

1.5. vietējie pārvadājumi - to tabakas un tabakas izstrādājumu transporta pārvadājumi Latvijas teritorijā, kuri izlaisti brīvam apgrozījumam.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama ar tabaku un tabakas izstrādājumiem saistītā uzņēmējdarbība, speciālu atļauju (licenču) izsniegšana un anulēšana, tabakas un tabakas izstrādājumu aprite, kā arī kontrolējama noteiktās kārtības ievērošana, lai nodrošinātu valsts ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību.

3. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - uzņēmumi), kuri saņēmuši šo noteikumu 7.punktā noteiktās licences, reizi ceturksnī iesniedz (deklarē) Akcizēto preču pārvaldē informāciju par tabakas un tabakas izstrādājumu apriti.

4. Akcizēto preču padome un Akcizēto preču pārvalde saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbildīga par konfidenciālās informācijas neizpaušanu.

II. Atļauja uzņēmējdarbībai ar tabaku un tabakas izstrādājumiem

5. Tabaku un tabakas izstrādājumus izgatavot realizācijai un ievest (importēt) realizācijai, kā arī pārdot vairumtirdzniecībā ir tiesīgi tikai tie uzņēmumi, kuri saņēmuši Akcizēto preču pārvaldes speciālu atļauju (licenci) (turpmāk - licence).

6. Tabaka un tabakas izstrādājumi uzglabājami un realizējami tikai licencē norādītajās vietās, kurās ir nodrošināta tabakai un tabakas izstrādājumiem noteiktā preču uzskaite.

7. Licence ir nepieciešama šādu uzņēmējdarbības veidu veikšanai:

7.1. tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai;

7.2. tabakas izstrādājumu ievešanai (importam) un realizācijai;

7.3. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai.

8. Licenci šo noteikumu 7.punktā minētās uzņēmējdarbības veikšanai juridiskajai personai izsniedz uz trim gadiem. Licencē norādāmas visas attiecīgā uzņēmuma tabakas un tabakas izstrādājumu izgatavošanas, tirdzniecības un uzglabāšanas vietas.

9. Licenci ir tiesīga izmantot tikai tā juridiskā persona, kurai tā ir izsniegta. Licences saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.

10. Ja licences darbības laikā licencē noteiktās vietas valdījuma vai izmantošanas tiesības iegūst cita juridiskā persona, līdzšinējam vietas valdītājam vai izmantotājam licence jānodod Akcizēto preču pārvaldē anulēšanai vai pārreģistrēšanai, ja licencē norādītas arī citas tirdzniecības vietas.

11. Licences veidlapu un tās aizsargelementus nosaka Akcizēto preču pārvalde.

12. Licences veidlapā ir šādi rekvizīti:

12.1. uzņēmējdarbības veida apzīmējums;

12.2. licences sērija un numurs;

12.3. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības numurs un tās izsniegšanas datums;

12.4. tabakas un tabakas izstrādājumu tirdzniecības (realizācijas), uzglabāšanas, ražošanas un pārstrādes vietas adrese;

12.5. licences derīguma termiņš;

12.6. izsniedzēja amatpersonas paraksts, licences izsniegšanas datums un spiedogs.

13. Akcizēto preču padome apstiprina Akcizēto preču pārvaldē iesniedzamo dokumentu sarakstu licences saņemšanai uzņēmējdarbībai ar tabaku un tabakas izstrādājumiem.

14. Mainoties nosacījumiem, kas norādīti licencē (uzglabāšanas, tirdzniecības (realizācijas), ražošanas vietu uzskaitījums un citas ziņas), kā arī pieteikumam pievienotajos dokumentos, licence ir pārreģistrējama piecu darbadienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās. Valsts nodeva par licences pārreģistrāciju netiek iekasēta.

15. Lai pārreģistrētu licenci, uzņēmums iesniedz pārreģistrācijas pieteikumu uz Akcizēto preču pārvaldes apstiprinātas veidlapas. Pieteikumam pievieno licences oriģinālu un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina attiecīgās izmaiņas licencē vai pieteikumam pievienotajos dokumentos.

16. Pirms licences saņemšanas pieprasītājs samaksā valsts nodevu par katru licenci (latos):

16.1. tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai - 200;

16.2. tabakas izstrādājumu ievešanai (importam) un realizācijai - 100;

16.3. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai (par katru tirdzniecības vietu) - 50.

17. Valsts nodevu par licences izsniegšanu uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem ieskaita valsts pamatbudžetā.

18. Akcizēto preču pārvalde izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā. Komisijas nolikumu apstiprina finansu ministrs.

19. Licenci vai motivētu rakstisku atteikumu uzņēmējdarbības veikšanai ar tabakas izstrādājumiem Akcizēto preču pārvalde izsniedz (vai nosūta pa pastu) pieteikuma iesniedzējam ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

20. Ja licences saņemšanai iesniegtie dokumenti neatbilst Akcizēto preču padomes noteiktajām prasībām vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, licencēšanas komisija atliek lietas izskatīšanu uz laiku līdz 30 darbadienām un informē par to pieteikuma iesniedzēju. Ja pieteikuma iesniedzējs minētajā termiņā neizpilda licencēšanas komisijas prasības, pieteikums iesniedzams no jauna.

21. Komisijas atteikumu izsniegt licenci var pārsūdzēt Akcizēto preču pārvaldes direktoram, bet direktora lēmumu - tiesā.

22. Licenci tabakas izstrādājumu tirdzniecībai neizsniedz, ja tirdzniecība paredzēta likuma "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" 7.panta otrajā daļā minētajās vietās.

23. Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga neizsniegt (vai anulēt) uzņēmumam licenci, ja:

23.1. licences pieteikuma iesniedzējam kalendāra gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir anulēta licence par šo noteikumu vai citu ar tabakas un tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

23.2. uzņēmums veicis uzņēmējdarbību ar tabaku un tabakas izstrādājumiem bez attiecīgās licences;

23.3. uzņēmuma dibinātājs, direktors, valdes loceklis, grāmatvedis vai cita pilnvarota amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu tiesību aktu pārkāpumiem;

23.4. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

23.5. uzņēmums neiesniedz (nedeklarē) Akcizēto preču pārvaldē informāciju par tabakas un tabakas izstrādājumu apriti;

23.6. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas, pildot viņu pienākumus tabakas un tabakas izstrādājumu aprites valsts uzraudzības jomā.

24. Ja licence tiek anulēta, par to samaksāto valsts nodevu uzņēmumam neatmaksā.

25. Lēmumu par licences anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

26. Tabakas un tabakas izstrādājumu uzglabāšana, realizācija, iznīcināšana un pārvietošana no licencē noteiktās uzglabāšanas vietas pēc attiecīgās licences darbības termiņa beigām ir pieļaujama tikai ar rakstisku Akcizēto preču pārvaldes atļauju. Pirms rakstiskās Akcizēto preču pārvaldes atļaujas saņemšanas attiecīgais uzņēmums par to rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.

27. Licence vai tās notariāli vai Akcizēto preču pārvaldē apstiprinātā kopija ir novietojama tirdzniecības vietā klientiem redzamā vietā.

28. Uzņēmumiem, kas saņēmuši licenci, aizliegts iegādāties vai pieņemt realizācijai tabaku un tabakas izstrādājumus no fiziskajām personām.

III. Marķēšana

29. Latvijas teritorijā ir atļauts realizēt tikai ar noteikta parauga akcīzes nodokļa marku marķētus tabakas izstrādājumus, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus.

30. Tabakas izstrādājumi ar uzlīmētu akcīzes nodokļa marku apliecina, ka ar akcīzes nodokli apliekamā prece saskaņā ar akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem ir ņemta valsts kontrolē un attiecīgajai produkcijai ir legāla izcelsme.

31. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markas pasūta un saņem Finansu ministrija. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markas izsniedz un uzskaita Valsts ieņēmumu dienests.

32. Akcīzes nodokļa markas ir izsniedzamas tikai tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai vai tabakas izstrādājumu ievešanai un realizācijai.

33. Akcīzes nodokļa marku katrai tabakas izstrādājumu paciņai, kas paredzēta realizācijai Latvijas teritorijā, ražošanas procesā piestiprina šādi:

33.1. cietā un mīkstā iepakojuma cigarešu paciņām - zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma;

33.2. cigarešu un papirosu paciņām bez slēgtā caurspīdīgā iepakojuma - pāri paciņas atvēruma vietai.

34. Nosacīti apgrūtinoši marķējamu tabakas izstrādājumu (piemēram, cigāru, cigarillu, pīpju tabakas) samaksātā vai atliktā akcīzes nodokļa un preces legalitātes apliecināšanas kārtība ir šāda:

34.1. muitas kravas deklarācija par katru partiju ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā uzrādāma Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kuras jurisdikcijā ir attiecīgā tirdzniecības vieta vai uzglabāšanas vieta;

34.2. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc dokumentu (muitas kravas deklarācijas, licences) pārbaudes ne vēlāk kā divu darbadienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas uzņēmumam, kuram ir Akcizēto preču pārvaldes izsniegtā licence, izsniedz izziņu par akcīzes nodokļa samaksu vai atlikšanu un norāda šādas ziņas:

34.2.1. kam, kad un uz kādu dokumentu pamata izsniegta attiecīgā izziņa;

34.2.2. apliecinājumu, ka minētais uzņēmums ir samaksājis attiecīgos nodokļus;

34.2.3. bez speciālā marķējuma realizācijai atļautās produkcijas sortimentu, skaitu un iepakojumu;

34.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa vai Valsts ieņēmumu dienesta vai izplatītāja apliecināta kopija atrodas tirdzniecības vietā un uzrādāma pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma;

34.4. uz brīvā apgrozījumā Latvijas teritorijā esošu tabakas izstrādājumu iepakojuma jābūt piestiprinātam brīdinājuma uzrakstam par smēķēšanas kaitīgumu.

35. Realizācijai beznodokļu tirdzniecības veikalos un eksportam paredzētie tabakas izstrādājumi marķējami saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" nosacījumiem.

36. Nemarķētus, kā arī ar realizācijai Latvijas teritorijā nederīgām markām marķētus tabakas izstrādājumus Latvijas teritorijā ir atļauts pārvietot tikai šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un tranzītu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

37. Nemarķēti vai ar realizācijai Latvijas teritorijā nederīgām markām marķēti tabakas izstrādājumi, izņemot nosacīti apgrūtinoši marķējamus tabakas izstrādājumus, uzglabājami tikai Ministru kabineta noteiktajās muitas noliktavās.

IV. Eksports

38. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar tabakas izstrādājumu izgatavošanu Latvijas teritorijā, un uzņēmumi, kas nodarbojas ar tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību, eksportam paredzētos tabakas izstrādājumus ārpus ražošanas teritorijas var uzglabāt tikai Ministru kabineta noteiktajās muitas noliktavās.

39. Eksportam paredzētā produkcija uzglabājama nodalīti no pārējās produkcijas un uzskaitāma atsevišķi.

40. Eksportam paredzētie tabakas izstrādājumi pārvadājami no ražošanas teritorijas uz valsts robežu un muitas noliktavām vai no tām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

41. Tabakas izstrādājumus ir atļauts izvest no Latvijas teritorijas tikai cauri Ministru kabineta noteiktajiem muitas kontrolpunktiem.

V. Imports

42. Tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā ir tiesīgi ievest uzņēmumi, kas saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu ievešanai (importam) un realizācijai.

43. Tabaku (izejviela tabakas izstrādājumu izgatavošanai) Latvijas Republikā ir tiesīgi ievest uzņēmumi, kas saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai. Tabaku medicīnas un lauksaimniecības vajadzībām vai tādu izstrādājumu ražošanai, kuri nav tabakas izstrādājumi, atļauts ievest ar Akcizēto preču pārvaldes rakstisku atļauju.

44. Licencē tabakas izstrādājumu ievešanai un realizācijai norādītajās vietās (izņemot muitas noliktavas un tirdzniecībai muitas kontrolē) atļauts uzglabāt un realizēt tikai tos tabakas izstrādājumus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti ar Latvijas akcīzes nodokļa marku vai kuriem ir attiecīgais Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājums par akcīzes nodokļa samaksu vai tās atlikšanu un preces legalitāti saskaņā ar šiem noteikumiem.

45. Tabaku un tabakas izstrādājumus ir atļauts ievest Latvijas teritorijā tikai cauri Ministru kabineta noteiktajiem muitas kontrolpunktiem.

VI. Vietējie un tranzīta pārvadājumi

46. Uzņēmumiem, veicot tabakas izstrādājumu vietējos pārvadājumus, kā arī piegādājot tabakas izstrādājumus attiecīgajām uzņēmuma struktūrvienībām, jāizraksta stingrās uzskaites preču pavadzīme-rēķins atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību.

47. Nemarķētu tabakas izstrādājumu vietējie pārvadājumi ir aizliegti, izņemot šādus gadījumus:

47.1. ja tie tiek veikti saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

47.2. ja attiecīgās valsts institūcijas pavadībā notiek no brīvas apgrozības izņemto, bet ne valstij piekritīgo tabakas izstrādājumu nogādāšana uz muitas noliktavām;

47.3. ja notiek no muitas zonas izlaisto nosacīti apgrūtinoši marķējamo tabakas izstrādājumu pārvietošana no muitas zonas uz licencē norādīto uzglabāšanas vai tirdzniecības vietu pirms šo noteikumu 34.punktā noteiktās izziņas saņemšanas. Pārvietojot minēto produkciju, muitas kravas deklarācija ir obligāta;

47.4. ja tiek veikti valstij piekritīgo tabakas izstrādājumu pārvadājumi.

48. Transporta uzņēmumi un citas personas, kas sniedz transporta pakalpojumus vietējos pārvadājumos, ir tiesīgi pieņemt pārvadāšanai tabaku un tabakas izstrādājumus tikai no tiem uzņēmumiem, kas saņēmuši šajos noteikumos noteikto licenci vai reģistrēti Akcizēto preču pārvaldē.

49. Tabakas un tabakas izstrādājumu tranzīta procedūras piemērošana veicama atbilstoši Muitas likumam.

VII. Izgatavošana un realizācija

50. Ar tabakas izstrādājumu izgatavošanu un izgatavotās produkcijas realizāciju ir tiesīgi nodarboties uzņēmumi, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai.

51. Uzņēmumi, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā, nodot realizācijai vai eksportēt tikai attiecīgajā uzņēmumā izgatavotos tabakas izstrādājumus.

52. Uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai, ir aizliegts realizēt (vairumā un mazumā) produkciju fiziskajām personām.

VIII. Vairumtirdzniecība

53. Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība atļauta uzņēmumiem, kuri saņēmuši vismaz vienu no šo noteikumu 7.punktā noteiktajām licencēm (turpmāk - tabakas izstrādājumu vairumtirgotāji).

54. Tabakas izstrādājumu vairumtirgotāji ir tiesīgi realizēt tabakas izstrādājumus tikai tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai vai reģistrēti Akcizēto preču pārvaldē.

55. Tabakas izstrādājumu vairumtirgotājiem aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus fiziskajām personām.

IX. Mazumtirdzniecība

56. Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība atļauta uzņēmumiem, kas reģistrējušies Akcizēto preču pārvaldē (turpmāk - tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji).

57. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotāju reģistrācijas kārtība ir šāda:

57.1. uzņēmums iesniedz (nosūta pa pastu) Akcizēto preču pārvaldē vēstuli, kurā norāda:

57.1.1. uzņēmuma nosaukumu, Uzņēmumu reģistra apliecības numuru un izsniegšanas datumu, juridisko adresi, tālruņa numuru un atbildīgo amatpersonu;

57.1.2. tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības un uzglabāšanas vietas adresi;

57.1.3. uzņēmuma norēķinu kontus (konta numurs, kredītiestāde, tās adrese un kods), kuri tiks izmantoti bezskaidras naudas norēķiniem par darījumiem ar tabakas izstrādājumiem. Citus norēķinu kontus izmantot aizliegts;

57.2. Akcizēto preču pārvalde 10 darbadienu laikā izsniedz (nosūta pa pastu) pieteikuma iesniedzējam izziņu par stāšanos uzskaitē. Izziņa ir spēkā vienu gadu;

57.3. uzņēmums ir tiesīgs uzsākt mazumtirdzniecību ar tabakas izstrādājumiem pēc Akcizēto preču pārvaldes izziņas saņemšanas.

58. Likuma "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" 7.panta otrajā daļā minētajās tirdzniecības vietās Akcizēto preču pārvaldes izziņa nav spēkā un tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem uzskatāma par nereģistrētu.

59. Akcizēto preču pārvaldes izziņa uzrādāma kontrolējošo institūciju amatpersonām, tām veicot pārbaudi tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības un uzglabāšanas vietās.

60. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt tikai no tiem uzņēmumiem saņemtos tabakas izstrādājumus, kuriem ir vismaz viena no šo noteikumu 7.punktā minētajām licencēm.

61. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt Akcizēto preču pārvaldē reģistrētajās mazumtirdzniecības vietās un ar tām saistītajās telpās tikai noteiktā kārtībā marķētus tabakas izstrādājumus, kuriem ir pavaddokumenti un kuros ir norāde uz atbilstības sertifikātu.

62. Preses izplatīšanas vietās (kioskos) ir atļauta tabakas izstrādājumu tirdzniecība bez elektroniskā kases aparāta, ja tabakas izstrādājumu apgrozījums mēnesī nepārsniedz 30% no citu realizējamo preču apjoma katrā tirdzniecības vietā. Katrā preses izplatīšanas vietā (kioskā) jāatrodas stingrās uzskaites pavadzīmēm par realizējamajiem tabakas izstrādājumiem.

63. Pārvietojamās mazumtirdzniecības vietās (autoveikalos) ir atļauta tabakas izstrādājumu tirdzniecība bez elektroniskā kases aparāta, ja ir stingrās uzskaites pavadzīmes un tabakas izstrādājumu apgrozījums mēnesī nepārsniedz 25% no citu realizējamo preču apjoma katrā tirdzniecības vietā.

X. Norēķini

64. Uzņēmumi un citas juridiskās personas savstarpējos norēķinus par tabaku un tabakas izstrādājumiem kārto tikai ar kredītiestāžu starpniecību. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti.

65. Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar muitas kontrolē esošu kuģu, lidmašīnu un beznodokļu veikalu, kā arī ārvalstu vēstniecību Latvijas Republikā apgādi, ir tiesīgi veikt norēķinus par tabakas izstrādājumiem skaidrā naudā, izmantojot stingrās uzskaites pavadzīmes, tikai ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju. Skaidrās naudas darījumi deklarējami saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30.pantu.

66. Uzņēmumi, kuri saņem licenci uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem, deklarē Akcizēto preču pārvaldē un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē norēķinu kontus (konta numurs, kredītiestāde, tās adrese un kods), kuri tiks izmantoti bezskaidras naudas norēķiniem par darījumiem ar tabaku un tabakas izstrādājumiem. Citus norēķinu kontus izmantot aizliegts.

XI. Kvalitātes nodrošināšana

67. Latvijas teritorijā ir atļauts ražot (izgatavot), ievest (importēt) un realizēt tabaku un tabakas izstrādājumus, kuri atbilst likuma "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" 5. un 6.panta, likuma "Par preču un pakalpojumu drošumu un ražotāja un pakalpojuma sniedzēja atbildību" otrās nodaļas prasībām, kā arī citu normatīvo aktu un šo noteikumu nosacījumiem.

68. Tabakas izstrādājums tiek uzskatīts par obligātajām drošuma prasībām neatbilstošu, ja ir konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm:

68.1. darvas, nikotīna vai citu vielu saturs konkrētajā tabakas izstrādājumā pārsniedz Latvijas teritorijā noteiktos normatīvus;

68.2. attiecīgā izstrādājuma marķējumā sniegtā informācija par darvas vai nikotīna saturu ir nepatiesa vai maldinoša;

68.3. attiecīgā izstrādājuma iepakojuma noformējums neatbilst likuma "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" 6.panta un šo noteikumu 34.4.apakšpunkta prasībām;

68.4. izstrādājuma marķējumā nav sniegta informācija par ražotāja nosaukumu un tā atrašanās vietu vai minētā informācija ir nepatiesa vai maldinoša.

69. Latvijā atļauts ražot, ievest (importēt) un realizēt:

69.1. cigaretes, kurās nikotīna saturs vienā cigaretē nepārsniedz 1,6 miligramus, - līdz 1998.gada 31.decembrim;

69.2. cigaretes, kurās nikotīna saturs vienā cigaretē nepārsniedz 1,5 miligramus, - ar 1999.gada 1.janvāri;

69.3. cigaretes, kurās nikotīna saturs vienā cigaretē nepārsniedz 1,4 miligramus, - ar 2001.gada 1.janvāri;

69.4. cigaretes, kurās nikotīna saturs vienā cigaretē nepārsniedz 1,2 miligramus, - ar 2003.gada 1.janvāri.

70. Ar 1998.gada 1.janvāri Latvijas teritorijā ražotiem vai ievestiem (importētiem) tabakas izstrādājumiem nikotīna daudzumu tajos apliecina obligātais kvalitātes atbilstības sertifikāts, ko izsniedz valsts pilnvarota kvalitātes atbilstības novērtēšanas institūcija.

71. Nikotīna un darvas daudzums cigāriem, cigarillām un pīpju tabakai nosakāms, pamatojoties uz starptautisko praksi un tehnoloģiskajām iespējām.

72. Ārvalstīs izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu un apstiprinājumu atzīšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā Latvijas Republikā tiek atzīti ārvalstīs izdotie produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanas apstiprinājumi un apliecinājumi reglamentētajā sfērā.

73. Uzņēmumi, kuri importē, izgatavo (ražo) vai realizē tabakas izstrādājumus, par saviem līdzekļiem nodrošina tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšanu pilnvarotajā atbilstības novērtēšanas institūcijā.

74. Tabakas izstrādājumi, kuriem nav kvalitātes atbilstības sertifikāta vai kuri nav marķēti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, uzskatāmi par neatbilstošiem normatīvi tehnisko dokumentu prasībām, atzīstami par veselībai un dzīvībai sevišķi bīstamiem un ir iznīcināmi.

75. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar tabakas izstrādājumu izgatavošanu vai importu, ir atbildīgi par tabakas izstrādājumu atbilstību obligātajām drošuma prasībām, kā arī šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tabakas izstrādājumu vairumtirgotāji un mazumtirgotāji ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas kriminālkodeksu un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.

XII. Uzraudzība un kontrole

76. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un valsts kontroli veic Akcizēto preču pārvalde un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.

77. Valsts institūcijas, kuras savas kompetences ietvaros nodarbojas ar tabakas un tabakas izstrādājumu aprites kontroli, reizi mēnesī sniedz Akcizēto preču pārvaldei informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām. Cita informācija, kura nepieciešama šo noteikumu un citu tiesību aktu uzraudzības un valsts kontroles nodrošināšanai, iesniedzama pēc Akcizēto preču pārvaldes rakstiska pieprasījuma.

78. Uzņēmumi valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemto tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšanas izdevumus sedz piecu darbadienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ja tabakas izstrādājumi neatbilst šo noteikumu XI nodaļas prasībām.

79. Uzņēmumi izdevumus par normatīvi tehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstošu tabakas izstrādājumu glabāšanu, transportēšanu, iznīcināšanu (pārstrādi), kā arī citus ar to saistītos izdevumus sedz piecu darbadienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

80. Valsts institūcijas, kuras veic šo noteikumu un citu ar tabakas un tabakas izstrādājumu apriti saistīto tiesību aktu uzraudzību un kontroli:

80.1. nosūta (nogādā) izņemto tabaku un tabakas izstrādājumus tikai uz Valsts ie-ņēmumu dienesta norādītajām vietām, kuras ir reģistrētas Akcizēto preču pārvaldē;

80.2. pēc lēmuma pieņemšanas par tabakas un tabakas izstrādājumu piekritību valstij (konfiskācija, atzīšana par bezīpašnieka mantu u.c.) nodod Valsts ieņēmumu dienesta iestādēm uzskaites veikšanai un glabāšanas un iznīcināšanas organizēšanai.

81. Uzņēmumi, kuros ir konstatēti šo noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumi, triju darbadienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas vai attiecīgā dokumenta (pārbaudes akta, protokola) sastādīšanas saskaņā ar attiecīgās valsts institūcijas rīkojumu nodrošina:

81.1. izņemtās vai konfiscētās tabakas un tabakas izstrādājumu nogādi minētās institūcijas norādītajā vietā un sedz ar nogādi saistītos izdevumus;

81.2. izņemtās vai konfiscētās tabakas un tabakas izstrādājumu atbilstošu uzglabāšanu pārkāpuma vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vietā līdz kontrolējošās institūcijas turpmākā rīkojuma saņemšanai.

82. Fizisko personu un amatpersonu atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem nosakāma saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa un Latvijas kriminālkodeksa normām.

XIII. Noslēguma jautājumi

83. Licences uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam. Pirms licences uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem derīguma termiņa izbeigšanās ir jāsaņem jauna licence uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai jāreģistrējas Akcizēto preču pārvaldē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

84. Līdz 1997.gada 31.decembrim valsts nodevas likmes par licences saņemšanu ir šādas (latos):

84.1. tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai - 1500;

84.2. tabakas izstrādājumu ievešanai (importam) un realizācijai - 500;

84.3. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai (par katru tirdzniecības vietu) - 150.

85. Atzīt par spēku zaudējušiem:

85.1. Ministru kabineta 1995.gada 30.maija noteikumus nr.143 "Tabakas izstrādājumu marķēšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 88., 184.nr.; 1996, 91., 110., 228./229./230.nr.);

85.2. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumus nr.349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 30.maija noteikumos nr.143 "Tabakas izstrādājumu marķēšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 184.nr.);

85.3. Ministru kabineta 1996.gada 21.maija noteikumus nr.181 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 30.maija noteikumos nr.143 "Tabakas izstrādājumu marķēšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 91.nr.);

85.4. Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumus nr.218 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 30.maija noteikumos nr.143 "Tabakas izstrādājumu marķēšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 110.nr.);

85.5. Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumus nr.471 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 30.maija noteikumos nr.143 "Tabakas izstrādājumu marķēšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 228./229./230.nr.);

85.6. Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumus nr.294 "Noteikumi par pieļaujamo nikotīna daudzumu cigaretēs" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 199.nr.).

86. Izdarīt Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumos nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 51., 88., 100., 103., 146., 180.nr.; 1996, 7., 53., 110., 142., 177.nr.; 1997, 143./144., 180.nr.) grozījumu un svītrot 1.7.apakšpunktu.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 351Pieņemts: 07.10.1997.Stājas spēkā: 10.10.1997.Zaudē spēku: 02.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 260/262, 09.10.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
45208
10.10.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)