Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1997. gada 30. oktobra likumu: Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 271

Rīgā 1997.gada 5.augustā (prot. nr.43 4.§)

 

Noteikumi par zemes reformas pabeigšanas kārtību lauku apvidos

Izdoti Satversmes 81.panta kārtībā

 

1.pants. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pabeidzama zemes reforma lauku apvidos, kā arī līdz zemes reformas pabeigšanai sakārtojamas zemes lietošanas tiesības un īpašuma attiecības un izskatāmi strīdi ar zemes reformu saistītajos jautājumos.

2.pants. Pēc mēneša no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, un pagastu zemes komisijām jāizskata līdz minētajam termiņam saņemtie iesniegumi un divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas jāpieņem attiecīgi lēmumi (atzinumi).

3.pants. Zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja attiecīgajā pašvaldības teritorijā zemes reformas pirmās un otrās kārtas ietvaros izpildīti šādi nosacījumi:

1) izskatīti saņemtie iesniegumi par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai īpašumā par samaksu un pieņemti attiecīgi zemes komisiju lēmumi (atzinumi);

2) izskatīti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku iesniegumi un, pamatojoties uz īpašuma vai mantojuma tiesības apliecinošiem dokumentiem, kas iesniegti līdz 1996.gada 1.jūnijam, šo noteikumu 2.pantā noteiktajā termiņā pieņemti attiecīgi zemes komisiju lēmumi (atzinumi) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai līdzvērtīgas zemes piešķiršanu īpašumā, vai kompensācijas piešķiršanu;

3) pamatojoties uz šī panta 1. un 2.punktā minētajiem zemes komisiju lēmumiem (atzinumiem), izgatavots attiecīgās pašvaldības teritorijas zemes lietojumu un zemes īpašumu pārskata plāns ar ieprojektētām zemes lietojumu un zemes īpašumu robežām;

4) ierādītas (uzmērītas) lietošanā un īpašumā piešķirto zemes gabalu robežas dabā, un visi zemes lietojumi un īpašumi reģistrēti Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā.

4.pants. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.pantā minēto zemes reformas pirmās un otrās kārtas darbu pabeigšanas attiecīgā pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestā pārskatu, kurā uzrādāms pašvaldības teritorijā esošo zemju sadalījums atbilstoši to izmantošanas galvenajam mērķim.

5.pants. Tieslietu ministrs noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā Valsts zemes dienesta sagatavotos rīkojumu projektus par zemes reformas pabeigšanu attiecīgo pašvaldību teritorijās.

6.pants. Zemes, kuras līdz šo noteikumu 2.pantā noteiktajam termiņam nav pieprasītas pastāvīgā lietošanā, ir valstij piekrītošās zemes un likumā noteiktajā kārtībā nostiprināmas zemesgrāmatās.

7.pants. Uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - Latvijas Hipotēku un zemes banka) personā zemesgrāmatās nostiprināmas zemes:

1) kuras līdz šo noteikumu 2.pantā noteiktajam termiņam pieprasītas un piešķirtas pastāvīgā lietošanā fiziskajām personām, ja šīs personas saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 15.pantu nav tiesīgas iegūt zemi īpašumā;

2) kuras līdz šo noteikumu 2.pantā noteiktajam termiņam pieprasītas un piešķirtas pastāvīgā lietošanā juridiskajām personām, izņemot zemes, kuras saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.pantu nostiprināmas uz valsts vārda citu institūciju personā.

8.pants. Latvijas pilsoņi, kuriem zeme līdz 1996.gada 1.novembrim piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, kā arī Latvijas pilsoņi, kuri ieguvuši šo zemju lietošanas tiesības to pārejas gadījumos, ir tiesīgi izpirkt zemi līdz likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" noteiktajam privatizācijas sertifikātu izmantošanas termiņam saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 18.pantā minētajiem samaksas noteikumiem un kārtību.

9.pants. Latvijas pilsoņi, kuriem zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā no 1996.gada 1.novembra līdz šo noteikumu 2.pantā noteiktajam termiņam, kā arī Latvijas pilsoņi, kuri ieguvuši šo zemju lietošanas tiesības to pārejas gadījumos, ir tiesīgi izpirkt zemi par īpašuma kompensācijas sertifikātiem un latiem gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Maksāšanas līdzekļu attiecību nosaka Ministru kabinets. Pēc minētā termiņa zeme izpērkama par latiem. Zemes izpirkšanas maksu nosaka atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai, bet maksu par mežaudzi - atbilstoši mežierīcības materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikto mežaudzes novērtējuma kārtību.

10.pants. Šo noteikumu 6.pantā minētās zemes pārdodamas izsolēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.pants. Šo noteikumu 7.pantā minētās zemesgrāmatā nostiprinātās zemes pārdod Latvijas Hipotēku un zemes banka šādā kārtībā:

1) fiziskajām personām - Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem (ja viņiem ir tiesības uz nepilsoņa pasi), kuriem zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā līdz 1996.gada 1.novembrim dzīvojamo māju celtniecībai un uzturēšanai, dārzkopības vajadzībām un vasarnīcu, garāžu un citu ēku un būvju uzturēšanai, kā arī fiziskajām personām, kuras ieguvušas šo zemju lietošanas tiesības to pārejas gadījumos, zemi pārdod īpašumā, noslēdzot zemes pirkuma līgumus un ievērojot šo noteikumu 8.pantā noteikto samaksas kārtību un likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā noteiktos ierobežojumus;

2) fiziskajām personām - Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem (ja viņiem ir tiesības uz nepilsoņa pasi), kuriem zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā pēc 1996.gada 1.novembra līdz šo noteikumu 2.pantā noteiktajam termiņam dzīvojamo māju celtniecībai un uzturēšanai, dārzkopības vajadzībām un vasarnīcu, garāžu un citu ēku un būvju uzturēšanai, kā arī fiziskajām personām, kuras ieguvušas šo zemju lietošanas tiesības to pārejas gadījumos, zemi pārdod īpašumā, noslēdzot zemes pirkuma līgumus un ievērojot šo noteikumu 9.pantā noteikto samaksas kārtību un likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā noteiktos ierobežojumus;

3) juridiskajām personām, kuras minētas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā līdz šo noteikumu 2.pantā noteiktajam termiņam, zemi pārdod īpašumā par īpašuma kompensācijas sertifikātiem un latiem vai tikai par latiem un noslēdz zemes pirkuma līgumus. Maksāšanas līdzekļu attiecību nosaka Ministru kabinets. Zemes pirkšanas maksu nosaka atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai, bet maksu par mežaudzi - atbilstoši mežierīcības materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikto mežaudzes novērtējuma kārtību;

4) juridiskajām personām, kuras minētas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta otrajā daļā un kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā līdz šo noteikumu 2.pantā noteiktajam termiņam ēku un būvju uzturēšanai, zemi pārdod īpašumā par īpašuma kompensācijas sertifikātiem un latiem vai tikai par latiem, noslēdzot zemes pirkuma līgumus gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un ievērojot likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā noteiktos ierobežojumus. Maksāšanas līdzekļu attiecību nosaka Ministru kabinets. Pēc minētā termiņa zeme izpērkama par latiem. Zemes pirkšanas maksu nosaka atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai, bet maksu par mežaudzi - atbilstoši mežierīcības materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikto mežaudzes novērtējuma kārtību.

12.pants. Ar zemes pārdošanu īpašumā un zemes īpašuma tiesību noformēšanu un nostiprināšanu uz valsts vārda zemesgrāmatās saistītie izdevumi maksājami latos.

13.pants. Latvijas Hipotēku un zemes banka, kārtojot zemju pārdošanu šo noteikumu 11.pantā minētajām personām, piemēro likuma "Par pašvaldībām" 78.panta normas.

14.pants. Pagastu un pilsētu ar lauku teritoriju zemes komisijas (turpmāk - pagastu zemes komisijas) attiecībā uz lauku zemi izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 3.panta 1., 2. un 3.punktā minēto nosacījumu izpildes dienas. Pagastu zemes komisijām šajā termiņā jānodod zemes komisiju protokoli un ar zemes reformu saistītā dokumentācija Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļā. Dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši normatīvajiem aktiem par arhīviem.

15.pants. Pēc pagasta zemes komisijas darbības izbeigšanās likuma "Par zemes komisijām" 2.pantā un likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktās funkcijas pārņem Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļa.

16.pants. Pēc pagasta zemes komisijas darbības izbeigšanās līdz zemes reformas pabeigšanai ar zemes lietojuma un īpašuma robežām saistītos strīdus izskata Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļas izveidota komisija, kuras lēmumu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministra vietā - finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zemes reformas pabeigšanas kārtību lauku apvidos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 271Pieņemts: 05.08.1997.Stājas spēkā: 09.08.1997.Zaudē spēku: 27.11.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199/200, 08.08.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
44578
09.08.1997
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"