Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdu "produkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "produkti" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) lauksaimniecība - tautsaimniecības nozare, kas nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu;";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) lauksaimniecības produkti - zemkopības, lopkopības un zvejas produkti, kā arī to pirmās pakāpes pārstrādes produkti. Lauksaimniecības produktu sarakstu atbilstoši Eiropas Kopienas līguma 1.pielikumam apstiprina Ministru kabinets;";

izslēgt 4. punktu;

uzskatīt līdzšinējo 5.punktu par 4.punktu un izslēgt tajā vārdus "vai veic to pirmapstrādi";

izslēgt 6.punktu;

uzskatīt līdzšinējo 7. - 10.punktu attiecīgi par 5. - 8.punktu;

uzskatīt līdzšinējo 11.punktu par 9.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"9) tirgus intervence - valsts iejaukšanās lauksaimniecības produktu tirgū, regulējot pieprasījuma - piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu noteiktu minimālu produktu cenas līmeni valsts iekšējā tirgū. Tirgus intervence var izpausties kā produktu iepirkums intervencei vai kā uzglabāšana intervencei;";

uzskatīt līdzšinējo 12.punktu par 10.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"10) intervences cena - Ministru kabineta noteiktā lauksaimniecības un pārtikas produktu cena, kurai pastāvot valsts uzsāk tirgus intervences pasākumus;";

uzskatīt līdzšinējo 13.punktu par 11.punktu;

papildināt pantu ar 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"12) bioloģiskā lauksaimniecība - lauksaimniecības metode, kas pamatojas uz dabas pašregulēšanās procesu veicināšanu un augsnes bioloģiskās aktivitātes palielināšanu un nepieļauj ķīmiskās sintēzes ceļā rūpnieciski iegūtu minerālmēslu un pesticīdu, kā arī ģenētiski modificēto organismu un to produktu lietošanu;

13) bioloģiskās lauksaimniecības produkti - produkti, kuriem ir akreditētas institūcijas izdots bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts;

14) ražošanas kvotas - konkrētā produkta ražošanas kvantitatīvs ierobežojums;

15) lauksaimniecības produktu pirmās pakāpes pārstrāde - process, kurā maina zemkopības, lopkopības un zvejas produktu sākotnējo mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības un kura galaprodukts atbilst Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības produktu sarakstam."

3. Izslēgt 2.panta 8.punktu.

4. Papildināt 4.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju valstī nodrošina Lauku atbalsta dienests, kas ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā. Lauku atbalsta dienests administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

(3) Vienotas administrēšanas sistēmas izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot:

1) vienotas administrēšanas un kontroles sistēmas izveidi un darbības kārtību;

2) lauku reģistra veidošanas mērķus un pamatprincipus;

3) valsts atbalsta reģistra un Eiropas Savienības atbalsta reģistra, kā arī datorizētas datu bāzes veidošanas mērķus un pamatprincipus."

5. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām

(1) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija konsultējas ar Sadarbības padomi, kas pārstāv Latvijā reģistrētās lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas.

(2) Sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā apstiprina nolikumu, kurā nosaka Sadarbības padomes darbības mērķi un galvenos uzdevumus.

(3) Zemkopības ministrija konsultējas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija, tajā skaitā valsts atbalsta sniegšana;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starp-tautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai."

6. 5.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ražošanas kvotas;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 9. punktu;

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalstu lauksaimniecībai."

7. Aizstāt 7.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "1.augustam" ar skaitli un vārdu "1.septembrim".

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādā metodiku statistikas datu iegūšanai par lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, izlases veidā veic lauksaimniecības apsekojumus un izstrādā to metodoloģiju, kā arī reizi desmit gados veic vispārējo lauksaimniecības skaitīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Zemkopības ministrija katru gadu apkopo informāciju par lauksaimniecības produktu ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā. Lai klasificētu lauksaimniecības produktu ražotājus pēc to lieluma, tipa un ekonomiskās darbības veida, Zemkopības ministrija apkopo un izvērtē lauksaimniecības produktu ražotāju darba rezultātus, kurus iekļauj lauku saimniecību uzskaites datu tīklā. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Zemkopības ministrija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produktu tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produktu un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes informācija, kā arī Zemkopības ministrijas un lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju sagatavotā informācija."

9. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:

1) atzīšanas, ražošanas, sertificēšanas, glabāšanas, pārstrādes, marķēšanas un tirdzniecības noteikumus;

2) aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtību.

(2) Personas, kuras iesaistītas bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē, tiek reģistrētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestā.

(3) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzību un kontroli veic, kā arī šo produktu apritē iesaistīto personu reģistru veido Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests."

10. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Valsts subsīdijas

Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem."

11. Izslēgt 19.panta trešās daļas otro teikumu.

12. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemes izmantošana un saglabāšana

(1) Zemkopības ministrija metodiski vada lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

(2) Nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

(3) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē nepieciešama zemes transformācijas atļauja, ko izsniedz Lauku atbalsta dienests."

13. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Mēslošanas līdzekļu glabāšana un lietošana

(1) Ministru kabinets:

1) nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību, kurā ir ietvertas agrotehniskās un vides aizsardzības prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu, lai samazinātu augu barības elementu zudumus un pasargātu vidi no lauksaimnieciskās darbības radītā piesārņojuma;

2) apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus.

(2) Zemkopības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par agrotehniskajām prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par vides aizsardzības prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu."

14. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

1) līdz 2001.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību;

2) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē vienotas administrēšanas sistēmas (datorizēta datu bāze, lauku reģistrs, valsts atbalsta reģistrs un Eiropas Savienības atbalsta reģistrs) izveidošanas kārtību;

3) līdz 2001.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību;

4) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus un mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

5) līdz 2001.gada 1.septembrim apstiprina lauksaimniecības produktu sarakstu.

2. Līdz jauno Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.maijam ir spēkā Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.300 "Zemes transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtība".

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.februārī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 6.martā

 

Likums stājas spēkā ar 2001.gada 20.martu

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Lauksaimniecības likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.02.2001.Stājas spēkā: 20.03.2001.Zaudē spēku: 24.04.2004.Tēma: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 06.03.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 05.04.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
4422
20.03.2001
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"