Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā

1.pants. 1997.gada 18.februārī Ankarā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.jūnijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis
Rīgā 1997.gada 26.jūnijā
Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā

Latvijas Republikas valdība un Turcijas Republikas valdība, turpmāk sauktas "Puses",

apstiprinādamas uzticību Draudzības un sadarbības līgumam, kas noslēgts 1994.gada 12.jūlijā starp Latvijas Republiku un Turcijas Republiku,

vēlreiz apstiprinādamas uzticību Apvienoto Nāciju hartas, Helsinku noslēguma dokumenta, Parīzes Hartas Jaunajai Eiropai un citu Eiropas Drošības un sadarbības konferences apstiprināto dokumentu mērķiem,

uzsvērdamas miera un drošības garantiju nozīmi Eiropā, atzīdamas dialoga nepieciešamību miera, starptautiskās drošības un stabilitātes uzturēšanā, nacionālās drošības politikā, militārajā stratēģijā un militārās attīstības programmās,

vēlēdamās nodibināt ciešu sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā,

vienojas par turpmāko:

1.pants

DEFINĪCIJAS

Vienošanās tekstā sastopamo terminu skaidrojumi:

a) "Nosūtošā Puse" — valsts, kura nosūta savu militāro vai civilo personālu uz Uzņemošās Puses teritoriju.

b) " Uzņemošā Puse" — valsts, kuras teritorijā notiek šīs vienošanās 4. pantā aprakstītās darbības.

c) "Trešā Valsts"— citas valstis, izņemot šīs vienošanās dalībvalstis.

2.pants

MĒRĶIS

Šīs vienošanās mērķis ir izveidot un ieviest sadarbību starp Pusēm aizsardzības jomā saskaņā ar Pušu kompetenci, kas noteikta nacionālajos likumos un balstoties uz abpusēja izdevīguma principa.

3.pants

SADARBĪBAS SFĒRAS

Pušu sadarbība aptvers dažādu jautājumu aspektus, kurus, ja tas ir nepieciešams, nosaka ar šai vienošanai pakļautu papildvienošanos palīdzību, uzsverot:

3.1. aizsardzības un drošības politiku,

3.2. militārā un civilā personāla mācības un kvalifikācijas celšanu,

3.3. aizsardzības sistēmas struktūru, materiāli tehniskās apgādes un finansu organizāciju,

3.4. kara medicīnu,

3.5. militārās zinības,

3.6. militāro tehnoloģiju,

3.7. un citas sfēras pēc abpusējas vienošanās.

4.pants

SADARBĪBAS FORMAS

Pušu sadarbībai ir šādas formas:

4.1. Pušu delegāciju oficiālās un darba vizītes,

4.2. instruktoru un studentu apmaiņa,

4.3. konsultācijas un ekspertu apmaiņa,

4.4. piedalīšanās konferencēs, simpozijos, semināros, kursos, praktiskajās nodarbībās un kolokvijos, kā arī citos līdzīga rakstura pasākumos,

4.5. apmainīšanās ar informatīvu un mācību materiālu,

4.6. citi divpusējās sadarbības aspekti.

5.pants

ĪSTENOŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI

5.1. Sadarbības īstenošana notiek saskaņā ar speciāliem ikgadējiem plāniem, kurus detalizēti izstrādā katram turpmākajam gadam. Savstarpēji vienojoties, šos plānus var izmainīt.

5.2. Sadarbība norisinās, ievērojot Uzņēmējā Pusē spēkā esošos likumus.

5.3. Pušu sadarbībā nav pieļaujama nekāda rīcība Trešās Valsts interesēs.

6.pants

PUŠU SAISTĪBAS SASKAŅĀ AR CITIEM STARPTAUTISKAJIEM LĪGUMIEM

Šīs vienošanās nosacījumi neietekmēs Pušu saistības, kas noteiktas citos starptautiskajos līgumos, kurus Puses ir parakstījušas, un tie nevērsīsies pret trešo valstu interesēm, drošību un teritoriālo integritāti.

7.pants

FINANSIĀLIE, LIKUMDOŠANAS UN ADMINISTRATĪVIE JAUTĀJUMI

7.1. Privāto tiesību īstenošanu un finansiālo izdevumu segšanu, kas attiecas uz vienošanās mērķa realizēšanu, veiks Nosūtošā Puse.

7.2. Militārais personāls un viņu piederīgie, ja nepieciešams, saņems medicīnisko palīdzību, tāpat kā attiecīgā ranga Uzņēmējas Puses personāls, tomēr izdevumus, kas saistīti ar ārstēšanu, medikamentiem un visiem pārējiem medicīnas pakalpojumiem, segs Nosūtītāja Puse.

7.3. Personāls, kas ir norīkots abās valstīs, un viņu piederīgie pakļaujas Uzņēmējas Puses likumiem.

7.4. Viesu personāls tiks pakļauts Uzņēmējas Puses muitas un nodokļu likumiem un nelietos diplomātiskās pases.

8.pants

INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Sadarbības ietvaros iegūto informāciju Puses apņemas neizpaust Trešajai Valstij bez informāciju sniegušās Puses rakstiskas piekrišanas.

9.pants

DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Personālam, kurš pārkāpis Uzņēmējas Puses vai Nosūtošās Puses likumus, sava darbība jāpārtrauc.

10.pants

DOMSTARPĪBU ATRISINĀŠANA

Domstarpības, kas radušās šīs vienošanās interpretācijā un izmantošanā, Puses risinās sarunu ceļā.

11.pants

LABOŠANA UN PĀRSKATĪŠANA

Abas Puses var ierosināt labot vai pārskatīt šo vienošanos. Sarunas var uzsākt 30 dienu laikā pēc rakstiska pieteikuma iesniegšanas.

12.pants

DARBĪBAS IZBEIGŠANA

Ja viena Puse uzskata, ka otra Puse nepilda vai nav spējīga pildīt šīs vienošanās noteikumus, tā ar rakstisku pieteikumu var ierosināt konsultācijas. Konsultācijas var sākties 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Ja atrisinājums nav rasts 60 dienu laikā, kā viena, tā otra Puse var izbeigt šo vienošanos ar rakstisku paziņojumu 30 dienas pirms šīs vienošanās termiņa izbeigšanās.

13.pants

DARBĪBAS ILGUMS

Vienošanās ir spēkā 5 gadus. Tās derīgums var tikt pagarināts ik pēc gada, ja vien viena no Pusēm 30 dienas pirms vienošanās termiņa beigām rakstiski nepaziņo par tās denonsēšanu.

14.pants

RATIFIKĀCIJA UN SPĒKĀ STĀŠANĀS

Šī vienošanās ir ratificējama un stājas spēkā nākošajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas par visu prasību izpildi, kuras noteiktas katras Puses likumdošanā attiecībā uz līgumu un vienošanos spēkā stāšanos.

15.pants

TEKSTS UN PARAKSTĪŠANA

Šī vienošanās parakstīta Ankarā 1997. gada 19. februārī latviešu, turku un angļu valodā. Visi teksti ir autentiski. Interpretēšanas domstarpību gadījumā par pamatu tiek izmantots teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Turcijas Republikas valdības vārdā
Andrejs Krastiņš, Ismails H. Karadajs,
Latvijas Republikas aizsardzības ministrs ģenerālis, Turcijas Ģenerālštāba priekšnieks
Agreement
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Turkey for Cooperation on the Military Fields of Training, Technics and Science

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred as "the Parties",

Confirming their commitments of the Friendship and Cooperation Agreement, dated 12 July, 1994 between the Republic of Latvia and the Republic of Turkey,

Reaffirming their commitments to the goals and principles of the United Nations Charter, the Helsinki Final Act and Charter of Paris for a New Europe and other documents approved during the Conference on Security and Cooperation in Europe,

Emphasizing the importance of peace and security guarantees in Europe,

Recognizing the importance of dialogue in peacekeeping, international security and stability, national security policy, military strategy and programs of military development,

Desiring to establish close cooperation on matters of defense, technology and science,

have agreed on the followings:

Article 1

DEFINITIONS

In this Agreement the following definitions apply:

1.1. "Sending Party" means state sending its military or civilian personnel to territory of the Receiving Party.

1.2. "Receiving Party" means state in the territory of which the activities described in article 4 of this Agreement are to take place.

1.3. "Third State" means all other states other than the two states entering into this Agreement.

Article 2

SUBJECT

The purpose of this agreement is to establish and implement cooperation between the Parties in the defense fields according to the competence of the Parties defined by their national laws on the principles of reciprocity and mutual benefit.

Article 3

AREAS OF COOPERATION

Cooperation between the Parties includes all the aspects of different issues, if its necessary, determinated by the supplementary agreements done according to this Agreement, emphasizing:

3.1. Security and defense policy:

3.2. Training and improvement of qualifications of military and civil personnel,

3.3. Structure of the defense system, organization of logistics and financing,

3.4. Military medicine,

3.5. Military science,

3.6. Military technology,

3.7. And other issues on mutual agreement.

Article 4

FORMS OF COOPERATION

Cooperation between Parties implemented in the following aspects:

4.1. Official and working-group visits between the Parties,

4.2. Exchange of students and instructors,

4.3. Consultations and exchange of experts,

4.4. Participation in conferences, seminars, symposia, courses and practical training and colloquiums as well as other activities of such kind,

4.5. Exchange of informative and educational materials,

4.6. Other aspects on bilateral agreement.

Article 5

TERMS OF IMPLEMENTATION

5.1. The implementation of cooperation goes according to special annual programs which are worked out in detail for every year to come. Amendments to the programs can be brought in according to mutual agreement.

5.2. The cooperation is implemented according to the laws of the Receiving Party.

5.3. The cooperation between the Parties shall not have any relation with the interests of Third States.

Article 6

COMMITMENTS OF THE PARTIES IN ACCORDANCE WITH OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

The provisions of this Agreement shall not effect the commitments of the Parties originating from other international agreements to which the Parties are signatories and shall not be augmented against interests, security and territorial integrity of Third States.

Article 7

FINANCIAL, LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE MATTERS

7.1. Personal rights and financial expenditures regarding the activities carried out according to the objective of this Agreement will be borne by the Sending Party.

7.2. Military personnel and their dependents, if needed, will benefit from the examination and treatment opportunities that are provided to personnel of similar positions in the Receiving Party. However, expenses regarding treatment, medicine and all other health services will be borne by the Sending Party.

7.3. Personnel who will be assigned in both countries and their dependents will be subjected to the law and regulations in effect of the Receiving Party.

7.4. The visiting personnel will be subject to the customs and tax laws of the Receiving Party and will not carry diplomatic passports.

Article 8

PROTECTION OF INFORMATION

Information and documentation received by either of the Parties as a result of the cooperation will not be given to a Third State without the written consent of the generating Party.

Article 9

TERMINATION OF MISSION

The activities of the personnel who have violated the laws of the Receiving Party or the Sending Party shall be terminated.

Article 10

SETTLEMENT OF DISPUTES

The parties shall resolve the disagreements arisen from the interpretation and implementation of this Agreement, by means of negotiations.

Article 11

AMENDMENT AND REVISION

Both Parties may propose, in writing to amend or revise this Agreement. Negotiations shall start within 30 days of the date of the written notification.

Article 12

TERMINATION

Whenever one of the Parties concludes that the other Party is not complying or unable to comply with the provisions of this Agreement, may propose through written notification consultations. These consultations shall start within 30 days of the date of the written notification. In case no result is reached within 60 days, either Party may terminate this Agreement with a written notice 30 days before the date of termination.

Article 13

DURATION

This Agreement is valid for a period of 5 years. Its validity shall be extended for consecutive periods of one year unless one of the Parties notifies in writing the denouncement 30 days before the expire of the agreement.

Article 14

RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE

This Agreement is to be ratified and to take effect next day after receipt of latest notification of complience with all requirements specified in laws of each Party pertaining to agreement implementation.

Article 15

TEXT AND SIGNATURE

This Agreement has been signed on 19 February 1997 in Ankara, in Latvian, Turkish and English languages, each text being equally authentic. In case of divergency in interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia For the Government of the Republic of Turkey
Andrejs Krastiņš, Ismail H. Karaday,
Minister of Defence of Latvia General, Chief of Turkish General Staff
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību militāro .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.1997.Stājas spēkā: 26.06.1997.Tēma: Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 152/154, 26.06.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 24.07.1997.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
44065
26.06.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)