Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2019. gada 19. decembra likumu: Privāto pensiju fondu likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par privātajiem pensiju fondiem
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Terminu skaidrojums

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darba devējs — fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru fizisko personu saista darba vai dienesta attiecības;

2) individuālās dalības līgums — līgums, kas noslēgts starp fizisko personu un privāto pensiju fondu par šīs fiziskās personas dalību noteiktā pensiju plānā;

3) kolektīvās dalības līgums — līgums, kas noslēgts starp darba devēju un privāto pensiju fondu par šā darba devēja darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā;

4) līdzekļu pārvaldītājs — uzņēmējsabiedrība, kas pārvalda privātā pensiju fonda līdzekļus;

5) līdzekļu turētājs — banka, kas ir privātā pensiju fonda līdzekļu turētāja;

6) pensiju fonda valde — privātā pensiju fonda pārvaldes institūcija, kas vada privātā pensiju fonda darbību atbilstoši likuma prasībām, privātā pensiju fonda statūtiem un licencētiem pensiju plāniem un ir atbildīga par šo darbību;

7) pensiju plāna komiteja — pensiju plānā iestājušos darbinieku un darba devēja kopīgi izveidota privātā pensiju plāna kontroles institūcija šajā likumā noteikto kontroles funkciju veikšanai;

8) pensiju plāna dalībnieki — fiziskās personas, kuras izdara pašas un par kurām to darba devējs izdara iemaksas privātajā pensiju fondā (fiziskās personas, kuras izdara pašas vai par kurām to darba devējs izdara iemaksas privātajā pensiju fondā) un kurām ir tiesības saņemt papildpensijas kapitālu atbilstoši pensiju plānam;

9) papildpensijas kapitāls — naudas līdzekļi, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti pensiju plāna dalībnieka labā;

10) pensijas vecums — pensiju plāna dalībnieka vecums, kuru sasniedzot šim dalībniekam ir tiesības šajā likumā noteiktajā kārtībā saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu;

11) saistīti uzņēmumi — divi vai vairāki uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), ja tie atbilst kaut vienai no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" minētajām saistītu uzņēmumu pazīmēm.

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka privāto pensiju fondu veidus, to darbības pamatus, pensiju plānu dalībnieku uzņemšanas kārtību, pensiju plānu dalībnieku tiesības un pienākumus, līdzekļu pārvaldīšanu, līdzekļu turētāja kompetenci, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.

3.pants. Privātā pensiju fonda jēdziens

(1) Privātais pensiju fonds (turpmāk — pensiju fonds) ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta bezpeļņas finansu un kredīta akciju sabiedrība, kas saskaņā ar šo likumu un pensiju plāniem uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu.

(2) Pensiju fonds nav publiska akciju sabiedrība.

(3) Pensiju fonds drīkst veikt tikai šajā likumā paredzēto uzņēmējdarbību.

(4) Pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem nevar izņemt vai izmaksāt akcionāriem dividendēs, un tas pilnībā ieskaitāms pensiju plānu dalībnieku individuālajos kontos atbilstoši šā likuma prasībām.

4.pants. Pensiju fondu veidi

(1) Pensiju fondi var būt slēgti vai atklāti.

(2) Slēgtam pensiju fondam var būt viens vai vairāki pensiju plāni. Slēgtā pensiju fonda pensiju plānu dalībnieki var būt tikai personas, kuras, uzsākot dalību pensiju plānā, ir pensiju fonda viena dibinātāja (akcionāra) vai vairāku dibinātāju (akcionāru) darbinieki.

(3) Atklāts pensiju fonds ir tāds pensiju fonds, kura dibinātāji (akcionāri) ir šā likuma 6.panta otrajā daļā minētās juridiskās personas.

(4) Atklātam pensiju fondam var būt viens vai vairāki pensiju plāni. Par dalībnieku šajos pensiju plānos uz līguma pamata var kļūt ikviena fiziskā persona tieši vai ar darba devēja starpniecību šajā likumā noteiktajā kārtībā.

5.pants. Pensiju fonda nosaukums

Fonda nosaukumā jābūt ietvertai vārdkopai "pensiju fonds" ar norādi, vai tas ir slēgts vai atklāts pensiju fonds. Tikai tiem pensiju fondiem, kas dibināti šajā likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības izmantot savā nosaukumā šo vārdkopu.

II nodaļa
Pensiju fonda dibināšana

6.pants. Pensiju fonda dibinātāji (akcionāri)

(1) Par pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem) var būt jebkuras fiziskās un juridiskās personas, kuras atbilst likuma "Par akciju sabiedrībām" prasībām.

(2) Par atklāta pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem) var būt tikai:

1) banka, ja tai Latvijas Republikā ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus;

2) Latvijas Republikā reģistrēta dzīvības apdrošināšanas sabiedrība.

(3) Pēc pensiju fonda nodibināšanas tā akciju atsavināšana pieļaujama vienīgi ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

(4) Ja pēc atklāta pensiju fonda reģistrācijas un darbības uzsākšanas fonda akcionāriem — bankām tiek atņemtas tiesības pieņemt fizisko personu noguldījumus vai akcionāriem — dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tiek atņemtas tiesības veikt šāda veida apdrošināšanas darbību, to akcijas atsavināmas kārtībā, kādu paredz likums "Par akciju sabiedrībām" attiecībā uz slēgtās emisijas akciju pāriešanu citas personas īpašumā. Ja neviens no atklāta pensiju fonda akcionāriem vairs neatbilst šā panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir jāaptur šā atklātā pensiju fonda darbības licence un jānosaka termiņš, līdz kuram akcionāriem ir jāatsavina savas akcijas tādām juridiskajām personām, kuras atbilst šā panta otrajā daļā atklātu pensiju fondu akcionāriem noteiktajām prasībām, vai pensiju fondam ir jāveic reorganizācija, pārveidojoties par slēgtu pensiju fondu vai pievienojoties citam atklātam pensiju fondam, vai arī jānosaka citi pasākumi, kas veicami šā pensiju fonda darbības turpināšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

7.pants. Pensiju fonda statūti

(1) Pensiju fonda dibinātāji izstrādā un apstiprina (pieņem) fonda statūtus, kuros papildus likumos "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju" minētajām ziņām ir jānorāda arī:

1) pensiju fonda veids;

2) vispārējā kārtība, kādā pensiju plānos var iestāties un no tiem izstāties pensiju plānu dalībnieki;

3) pensiju plānu komiteju izveidošanas un darbības kārtība;

4) pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu uzskaites vispārējā kārtība;

5) pensiju fonda izdevumu segšanas un ienākumu izlietošanas kārtība;

6) citi noteikumi, kas nepieciešami pensiju fonda darbībai.

(2) Ja mainās pensiju fonda statūtos ietvertā informācija, statūtos izdarāmi attiecīgi grozījumi, kuri pēc saskaņošanas Finansu un kapitāla tirgus komisijā reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Grozījumi ir spēkā no brīža, kad tie reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, ja pirms tam šie grozījumi ir saskaņoti Finansu un kapitāla tirgus komisijā. Arī jebkuras locekļu sastāva pārmaiņas, kas attiecas uz pensiju fonda padomi, ja tāda izveidota, un valdes locekļiem un locekļu kandidātiem, rīkotājdirektoriem, citām personām ar paraksta tiesībām, zvērinātiem revidentiem un revīzijas komisiju, ja tāda izveidota, ir spēkā, ja tās iepriekš ir saskaņotas Finansu un kapitāla tirgus komisijā.

(3) Nekādi pensiju fonda statūtu grozījumi nedrīkst pasliktināt pensiju plānu dalībnieku vai trešo personu stāvokli ar atpakaļejošu datumu un nedrīkst ierobežot tās tiesības, kuras faktiski iegūtas līdz attiecīgo statūtu grozījumu pieņemšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

8.pants. Pensiju fonda reģistrācija un licencēšana

(1) Pensiju fonds reģistrējams likumos "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju", kā arī šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pensiju fonda darbības veikšanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence), kuru izsniedz Finansu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju fonds ir tiesīgs uzsākt darbību tikai pēc šādas speciālas atļaujas (licences) saņemšanas Finansu un kapitāla tirgus komisijā un tās iesniegšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram. Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) pensiju fonda darbības veikšanai, reglamentē šis likums un Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi.

(3) Pieteikums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai Finansu un kapitāla tirgus komisijā jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienu laikā no dienas, kad pensiju fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Lai pensiju fonds varētu saņemt speciālo atļauju (licenci), tam jāizpilda un jāievēro šādas prasības:

1) pensiju fondam jābūt dibinātam un reģistrētam atbilstoši šā likuma un likumu "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju" prasībām;

2) pensiju fonda akcionāriem nedrīkst būt sociālā nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa parādu;

3) jābūt izstrādātam un iesniegtam Finansu un kapitāla tirgus komisijā licencēšanai pensiju plānam (plāniem);

4) atbilstoši šā likuma prasībām jābūt noslēgtiem līgumiem ar līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju par pensiju fonda līdzekļu pārvaldīšanu un turēšanu;

5) pensiju fonda personālam jāatbilst šā likuma 14.panta otrās un trešās daļas prasībām.

(4) Finansu un kapitāla tirgus komisija izskata pensiju fonda iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija atsakās piešķirt pensiju fondam speciālo atļauju (licenci), bet, ja speciālā atļauja (licence) jau ir izsniegta, — aptur tās darbību gadījumos, kad pensiju fonds nav ievērojis un izpildījis šā likuma prasības un Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktos pensiju fonda darbības normatīvus. Apturot speciālās atļaujas (licences) darbību, Finansu un kapitāla tirgus komisija uzdod pensiju fondam novērst pārkāpumus un nosaka to novēršanas termiņu.

(6) Par šā likuma 7.panta otrajā daļā un 23.pantā noteikto prasību neievērošanu Finansu un kapitāla tirgus komisija pensiju fonda pārvaldes institūcijai izsaka brīdinājumu. Ja pēc brīdinājuma izteikšanas minētie pārkāpumi nav novērsti vai ja pensiju fonds darbības noteikumus pārkāpj sistemātiski, Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pensiju fondam uzlikt soda naudu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām vai anulēt speciālo atļauju (licenci). Iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas valsts budžetā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

III nodaļa
Pensiju plāns un dalība tajā

9.pants. Pensiju plāns

(1) Pensiju plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, saskaņā ar kuru pensiju fondā notiek pensiju uzkrāšana, uzkrāto līdzekļu ieguldīšana un izmaksa. Pensiju plānu izstrādā attiecīgais pensiju fonds, bet to licencē Finansu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju plānu licencēšanas kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija. Pēc licences saņemšanas jebkādus grozījumus attiecīgajā pensiju plānā drīkst izdarīt vienīgi ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišanu.

(2) Jebkāda naudas līdzekļu iemaksa, uzkrāšana, ieguldīšana pensiju fondā vai izmaksa pensiju nodrošināšanai, kā arī pensiju fonda darbības un sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā formā var notikt tikai atbilstoši Finansu un kapitāla tirgus komisijas licencētam pensiju plānam (plāniem).

(3) Pensiju plānā jānorāda:

1) pensiju fonda veids, nosaukums un juridiskā adrese;

2) pensiju plāna nosaukums;

3) institūcijas un amatpersonas, kas ir atbildīgas par pensiju plāna vadību un izpildi, to kompetences un atbildības apjoms;

4) kritēriji un nosacījumi, kas attiecas uz dalībnieku iestāšanos pensiju plānā un izstāšanos no tā;

5) līdzekļu iemaksas kārtība un sekas šīs kārtības pārkāpšanas gadījumos;

6) pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu, veikto iemaksu un uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas un uzskaites noteikumi;

7) pensijas vecuma noteikumi;

8) papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtība, pensiju plāna dalībniekam sasniedzot pensijas vecumu;

9) citi gadījumi, kad veicama papildpensijas kapitāla izmaksa, un izmaksāšanas kārtība šādos gadījumos;

10) ieguldīšanas (investīciju) noteikumi, kas tiks ievēroti pensiju plānā;

11) ienākumu sadales kārtība;

12) pensiju fonda izdevumu segšanas kārtība un kārtība, kādā pensiju plānu dalībnieki informējami par šīm pensiju fonda izmaksām;

13) citas pensiju plānam nepieciešamās ziņas.

(4) Sociālā nodokļa administrācija šā nodokļa parāda gadījumā var pieprasīt, lai darba devējs līdz parāda nomaksai aptur iemaksas ieviestajā pensiju plānā, vienlaikus par to informējot Finansu un kapitāla tirgus komisiju un pensiju plāna komiteju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

10.pants. Dalība pensiju plānā

(1) Pensiju plāna dalībnieks var uzkrāt sev papildpensijas kapitālu, tikai piedaloties noteiktā pensiju plānā.

(2) Pensiju plāna dalībnieki var piedalīties pensiju plānā gan tieši, gan ar savu darba devēju starpniecību.

(3) Pensiju plāna dalībnieki piedalās pensiju plānā tieši, noslēdzot ar atklāto pensiju fondu individuālās dalības līgumu. Individuālās dalības līguma forma un noteikumi jāapstiprina Finansu un kapitāla tirgus komisijā. Individuālās dalības līgumi ir jāreģistrē. Par līgumu reģistrāciju un uzskaiti ir atbildīga atklātā pensiju fonda valde. Individuālās dalības līgums ir derīgs tikai tad, ja uz tā ir reģistrācijas numurs. Līgumu reģistrācijas kārtība tiek noteikta pensiju plānā.

(4) Pensiju plāna dalībnieki piedalās pensiju plānā ar sava darba devēja starpniecību, ja darba devējs ir noslēdzis ar atklāto vai slēgto pensiju fondu kolektīvās dalības līgumu, turklāt kolektīvās dalības līgumu ar slēgto pensiju fondu drīkst slēgt vienīgi tajos gadījumos, kad attiecīgais darba devējs ir arī viens no šā paša slēgtā pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem). Darba devēja un darbinieku tiesiskās attiecības, kas rodas sakarā ar pensiju plāna ieviešanu un darbinieku dalību tajā, regulē darba līgums vai darba koplīgums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

11.pants. Pensiju plāna un dalības līguma obligātie nosacījumi

(1) Visos pensiju plānos, kā arī visos kolektīvās un individuālās dalības līgumos ir jāietver šajā likumā minētie nosacījumi. Nav spēkā kolektīvās vai individuālās dalības līgumi, kas pasliktina pensiju plānu dalībnieku stāvokli salīdzinājumā ar šajā likumā paredzēto.

(2) Ja darba devējs saviem darbiniekiem ievieš pensiju plānu, tiesības piedalīties šajā plānā ir visiem attiecīgā darba devēja darbiniekiem atbilstoši pensiju plānā noteiktajai profesijai, darba stāžam un ieņemamam amatam, kā arī citiem objektīviem kritērijiem.

(3) To personu dalības jautājumi, uz kuriem attiecas vieni un tie paši šā panta otrajā daļā minētie objektīvie kritēriji, tiek risināti vienādi, un nav pieļaujama nekāda diskriminācija atkarībā no izcelsmes, mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma vai attieksmes pret reliģiju.

(4) Kad pensiju plāna dalībnieks sasniedz pensijas vecumu, ar pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu pēc viņa izvēles rīkojas vienā no šādiem veidiem:

1) uzkrātais papildpensijas kapitāls tiek pārskaitīts uz Valsts sociālās apdrošināšanas fondu, kur to ieskaita sociāli apdrošinātās personas personīgajā kontā, un kopā ar pensijas kapitālu (kura veidošanos nosaka likums "Par valsts pensijām") tas tiek ņemts vērā, nosakot pensijas apmēru saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

2) par uzkrāto papildpensijas kapitālu dzīvības apdrošināšanas sabiedrībā tiek iegādāta dzīvības apdrošināšanas polise;

3) viss uzkrātais papildpensijas kapitāls tiek izmaksāts dalībniekam naudā.

(5) Pensiju plānā norādītais pensijas vecums nevar būt mazāks par 55 gadiem, izņemot speciālus pensiju plānus noteiktām profesijām, kuru sarakstu apstiprinājis Ministru kabinets.

(6) Uzkrātā papildpensijas kapitāla pārskaitīšana vai izmaksa pirms pensijas vecuma sasniegšanas pieļaujama, ja:

1) pensiju plāna dalībnieks tiek atzīts par pirmās grupas invalīdu uz mūžu;

2) darba devējs, kas veicis iemaksas pensiju plāna dalībnieku labā, ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra.

(7) Pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā pirms pensiju plānā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas tiesības uz papildpensijas kapitālu, kas uzkrāts līdz dalībnieka nāves dienai, ir dalībnieka mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā. Mantinieki pēc savas izvēles var mantoto papildpensijas kapitālu pārskaitīt uz citu pensiju plānu vai pensiju fondu vai arī saņemt mantoto papildpensijas kapitālu naudā.

(8) Pensiju plāna dalībniekam šajā likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības izbeigt dalību vienā pensiju plānā un pārskaitīt pensijas kapitālu uz citu plānu.

12.pants. Garantijas pensiju plāna dalībniekiem

(1) Pensiju plāna dalībniekam bez jebkādiem papildu nosacījumiem ir tiesības uz visu viņa individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu.

(2) Tiklīdz pensiju plāna dalībnieks iemaksā naudas līdzekļus pensiju fondā vai darba devējs veic iemaksu darba devēja ieviestā pensiju plāna dalībnieka labā, naudas līdzekļi nekavējoties ieskaitāmi dalībnieka individuālajā kontā.

(3) Nekādā gadījumā individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu.

13.pants. Dalības izbeigšana

(1) Ja darba devējs vēlas izbeigt kolektīvās dalības līgumu, lai pārskaitītu darbinieku pensiju kapitālu uz citu pensiju fondu, viņam jāiesniedz attiecīgs pieprasījums pensiju fonda valdei un Finansu un kapitāla tirgus komisijai vismaz sešus mēnešus iepriekš.

(2) Ja pensiju plāna dalībnieks vēlas izbeigt dalību pensiju plānā, lai pārskaitītu papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu vai pensiju plānu, viņam jāiesniedz attiecīgs rakstveida pieprasījums pensiju fonda valdei (vai arī attiecīgajai pensiju plāna komitejai, ja dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās dalības līguma pamata) vismaz vienu kalendāra mēnesi iepriekš.

(3) Vienmēr, kad pieprasījumu pārskaitīt uzkrātos līdzekļus iesniedz darba devējs, kurš šos līdzekļus pensiju fondā iemaksā savu darbinieku labā, šādu pārskaitījumu var veikt tikai ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

14.pants. Pensiju fonda pārvalde

(1) Pensiju fonda pārvaldi, pārvaldes institūciju izveidošanu un darbību regulē likums "Par akciju sabiedrībām", izņemot tā 48. panta trešo daļu par sabiedrības padomes izveidošanu, kas nav obligāta slēgtajiem pensiju fondiem.

(2) Par pensiju fonda amatpersonām, revidentiem un revīzijas komisijas locekļiem nedrīkst būt fiziskās personas, kuras pienākumu izpildes uzsākšanas brīdī ir pakļautas kriminālvajāšanai vai kuras ir sodītas par tīšu noziegumu.

(3) Par pensiju fonda amatpersonām, revidentiem un revīzijas komisijas locekļiem var būt personas, kurām:

1) ir pietiekama kompetence finansu vadības jautājumos;

2) ir atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze;

3) ir nevainojama reputācija uzņēmējdarbībā;

4) nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

V nodaļa
Pensiju plānu komitejas un to darbība

15.pants. Pensiju plāna komiteja

(1) Ja darba devējs ir ieviesis saviem darbiniekiem pensiju plānu, noslēdzot kolektīvās dalības līgumu ar atklātu vai slēgtu pensiju fondu, darba devējs un darbinieki, kas piedalās pensiju plānā, kopīgi izveido pensiju plāna komiteju.

(2) Pensiju plāna komiteja ir pensiju plāna kontroles institūcija, kas kontrolē attiecīgā pensiju plāna vadību un izpildi atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem.

(3) Katra pensiju plāna komiteja kontrolē darba devēja ieviestā pensiju plāna izpildi viena kolektīvās dalības līguma apjomā; komiteju skaits tādējādi ir vienāds ar kolektīvās dalības līgumu skaitu attiecīgajā pensiju fondā.

16.pants. Pensiju plāna komitejas izveidošana un tās sastāvs

(1) Pensiju plāna komiteju kopīgi izveido darba devējs un darbinieki, kuri piedalās pensiju plānā uz kolektīvās dalības līguma pamata.

(2) Pensiju plāna komiteja pilnībā izveidojama ne vēlāk kā trīs dienas pirms tam, kad darba devējam atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem ir jāveic pirmā iemaksa savu darbinieku — attiecīgā pensiju plāna dalībnieku — labā.

(3) Pensiju plāna komitejā ietilpst vienāds skaits personu no darba devēja administrācijas un no pensiju plāna dalībnieku izvirzītajiem pārstāvjiem. Tajā ir vismaz divi locekļi.

(4) Pensiju plāna dalībnieku sapulces lēmums par savu pārstāvju ievēlēšanu pensiju plāna komitejas sastāvā ir saistošs darba devējam un pensiju fondam.

(5) Darba devējs vai nu nosaka savus pārstāvjus, vai arī pats var būt pārstāvis.

(6) Pensiju plāna komitejas darba periods ir divi gadi. Šim periodam beidzoties, pensiju plāna komitejas locekļus var ievēlēt atkārtoti, tomēr ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Ja pensiju plāna komitejas loceklis —darbinieku pārstāvis — izbeidz darba attiecības ar iemaksas veicošo darba devēju, viņa dalība pensiju plāna komitejā izbeidzas. Ja viņam nav bijis vēlēta vietnieka, mēneša laikā ievēlams jauns pensiju plāna komitejas loceklis, kurš strādā līdz sava priekšgājēja darba perioda beigām.

17.pants. Darbinieku sapulce, tās sasaukšanas un darba kārtība

(1) Darbinieku — esošo un iespējamo pensiju plāna dalībnieku — sapulci sasauc darba devējs.

(2) Darbinieku sapulce:

1) ievēlē savus pārstāvjus darbam pensiju plāna komitejā;

2) apspriež ieviešamo pensiju plānu.

(3) Savus pārstāvjus darbam pensiju plāna komitejā sapulce ievēlē atkarībā no pašas lēmuma — atklāti vai aizklāti balsojot. Tiesības balsot ir tikai tiem darbiniekiem, kas piekrituši piedalīties attiecīgajā pensiju plānā. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja izvirzīto pārstāvju skaits pārsniedz atbilstošo vietu skaitu, ievēlēti ir tie, kuri saņēmuši vairāk balsu. Ja ievēlētā persona atsakās no pārstāvja pienākumu pildīšanas, rīkojamas jaunas vēlēšanas.

(4) Citu kārtību attiecībā uz darbinieku pārstāvju ievēlēšanu var paredzēt darba koplīgums.

18.pants. Pensiju plāna komitejas darbība

(1) Pensiju plāna komitejas sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā.

(2) Ikgadējā sēde rīkojama ne vēlāk kā četras nedēļas pēc kārtējās pensiju fonda akcionāru pilnsapulces par aizvadītā gada rezultātiem.

(3) Pensiju plāna komitejas sēdes sasauc pēc priekšsēdētāja vai komitejas locekļu vairākuma iniciatīvas, paziņojot par to vismaz 10 dienas iepriekš. Šo termiņu var arī neievērot, ja tam piekrīt visi komitejas locekļi.

(4) Pensiju plāna komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komitejas locekļu.

(5) Komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, lēmums netiek pieņemts.

(6) Komitejas sēdes vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē pēc pensiju plāna komitejas lēmuma — cits komitejas loceklis.

(7) Visas pensiju plāna komitejas sēdes tiek protokolētas. Pensiju plāna komitejas protokoli iesniedzami pensiju fonda valdei un attiecīgajam darba devējam.

(8) Pensiju plāna komiteja no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un, ja nepieciešams, arī citas amatpersonas ar paraksta tiesībām.

(9) Priekšsēdētājs un jebkura cita pensiju plāna komitejas amatpersona var būt gan darba devēja, gan darbinieku pārstāvis.

(10) Ziņas par pensiju plāna komitejas sastāvu, personām ar paraksta tiesībām un par jebkurām turpmākām pārmaiņām iesniedzamas pensiju fonda valdei un Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

(11) Pensiju plāna komitejas pienākums ir informēt pensiju fonda valdi par jebkurām darba devēja vai darbinieka neveiktajām iemaksām, ja šo iemaksu termiņš ir nokavēts vairāk par 10 dienām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

19.pants. Pensiju plāna komitejas kompetence

(1) Pensiju plāna komiteja veic šādas funkcijas:

1) sniedz pensiju fonda valdei pensiju plāna realizācijai nepieciešamo informāciju (izstāšanās, vārda vai uzvārda maiņa u.c.);

2) kontrolē, vai savlaicīgi un pareizi atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem tiek izdarītas darba devēju un darbinieku iemaksas un vai tās nekavējoties tiek pārskaitītas pensiju fondam;

3) sagatavo priekšlikumus pensiju fonda valdei un darba devējam par pensiju plāna noteikumu grozījumiem;

4) sniedz pensiju plāna dalībniekiem un darba devējam savlaicīgu, adekvātu un pilnīgu informāciju par pensiju fonda gada pārskatiem un revidentu ziņojumiem, līdzekļu ieguldījumiem (investīcijām) un ieņēmumiem no šiem ieguldījumiem, administratīvajām izmaksām, kā arī citām izmaksām, kas radušās pensiju plānam un pensiju fondam;

5) regulāri sagatavo un sniedz pensiju plāna dalībniekiem informāciju par pensiju plāna realizāciju;

6) sniedz ieteikumus, lai nepieļautu iespējamus ieguldījumu zaudējumus.

(2) Pensiju plāna komitejai savas kompetences ietvaros ir tiesības pieprasīt un saņemt no darba devēja un pensiju fonda valdes dokumentus par attiecīgā pensiju plāna un kolektīvās dalības līguma izpildi.

(3) Pensiju plāna komitejai ir tiesības informēt Finansu un kapitāla tirgus komisiju par pārkāpumiem, ko komiteja savas kompetences ietvaros ir konstatējusi, bet Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā šo informāciju pārbaudīt un par pārbaudes rezultātiem ziņot pensiju plāna komitejai un pensiju fonda valdei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

VI nodaļa
Pensiju fonda līdzekļu pārvaldīšana un turēšana

20.pants. Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs

(1) Pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus, ieskaitot jaunos noguldījumus un no tiem saņemtos ienākumus, drīkst pārvaldīt tikai šādas uzņēmējsabiedrības:

1) banka, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci banku operāciju veikšanai un starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū un kurai ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci dzīvības apdrošināšanas operāciju veikšanai;

3) brokeru sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū;

4) ieguldījumu sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai.

(2) Katrs pensiju fonds brīvi izvēlas pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāju saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

(3) Naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi tiek paredzēti līgumā, ko pensiju fonda valde slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu pieņem pensiju fonda valde. Līgums un jebkuri turpmākie grozījumi tajā reģistrējami Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā.

(4) Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs nodrošina pensiju plānā apstiprinātās ieguldījumu stratēģijas realizēšanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem, veic norēķinus ar fondā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus un veic citus darījumus ar fonda aktīviem atbilstoši likuma prasībām un Finansu un kapitāla tirgus komisijas licencētajiem pensiju plāniem.

(5) Slēgtos pensiju fondos līdzekļu pārvaldītājs un pensiju fonda dibinātājs (akcionārs) nedrīkst būt saistīti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

(6) Līdzekļu pārvaldītājam Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Latvijas Banku, ir jānogulda drošības nauda — ne mazāk par 50 000 latu, kas pēc tiesas sprieduma izlietojama pensiju fonda un pensiju plānu dalībnieku zaudējumu atlīdzināšanai, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.

(7) Līdzekļu pārvaldītājam Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā vienmēr jātur pašu aktīvi, kas nepieder pensiju fondam un ir ekvivalenti vismaz vienam procentam no visu to pensiju fondu aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs. Tā šo aktīvu daļa, kas pārsniedz šā panta sestajā daļā norādīto summu, pārvaldītājam jātur valsts vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.

(8) Līdzekļu pārvaldītājs ir atbildīgs par to, lai darījumi ar pensiju fondā uzkrāto papildpensiju kapitālu atbilstu likuma prasībām un Finansu un kapitāla tirgus komisijas licencētā pensiju plāna noteikumiem.

(01.06.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

21.pants. Pensiju fonda līdzekļu turētājs

(1) Līdzekļu turētājs atbilstoši ar pensiju fonda valdi noslēgtā līguma noteikumiem pieņem iemaksas pensiju fonda kontos, saņem un tur vērtspapīrus un noguldījumu sertifikātus, kā arī citus dokumentu oriģinālus attiecībā uz naudas līdzekļiem un citu īpašumu, kas veido pensiju uzkrājumu aktīvus, maksājumu dokumentus par naudas kreditēšanu vai debetēšanu pensiju kapitāla naudas līdzekļu turēšanai izveidotajos banku kontos, izpilda rīkojumus, kas attiecas uz pensiju fonda līdzekļu un vērtspapīru pārvedumiem.

(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi bankas — kredītiestādes, kuru darbību regulē Kredītiestāžu likums un kuras ir saņēmušas atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus.

(3) Pensiju fonda valde pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pensiju fonda līdzekļu turētāju pensiju fonda naudas līdzekļu, vērtspapīru un cita īpašuma drošai glabāšanai. Līgums un jebkuri turpmākie grozījumi tajā reģistrējami Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā.

(4) Slēgtos pensiju fondos līdzekļu turētājs un pensiju fonda dibinātājs (akcionārs) nedrīkst būt saistīti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

(5) Līdzekļu turētājs veic norēķinus ar naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus, kas attiecas uz līdzekļu pārvaldītāja veiktajiem darījumiem.

(6) Līdzekļu turētājs seko, vai līdzekļu pārvaldītājs ievēro šā likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem un Finansu un kapitāla tirgus komisijas licencēto pensiju plānu, kā arī ieguldījumu (investīciju) noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

22.pants. Individuālie konti

(1) Pensiju fonda valde nodrošina katram pensiju plāna dalībniekam uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanu un uzskaiti neatkarīgi no tā, vai šis dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās vai individuālās dalības līguma pamata. Šādas aprēķināšanas un uzskaites noteikumi jāparedz katrā konkrētajā pensiju plānā.

(2) Individuālajos kontos tiek reģistrētas visas iemaksas pensiju fondā, kuras izdarījusi attiecīgā persona vai kuras veiktas tās labā, kā arī visi no ieguldījumiem gūtie ienākumi, kas tiek aprēķināti pensiju plāna dalībniekiem no kopējiem pensiju fonda ienākumiem atbilstoši pensiju plānam.

(3) Ja pensiju plāna dalībnieks izbeidz dalību pensiju plānā, viņam uzkrātā summa izstāšanās dienā tiek aprēķināta, ņemot vērā sadalīto un nesadalīto pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem atbilstoši pensiju plāna noteikumiem, un pilnībā ieskaitīta personas individuālajā kontā.

(4) Pensiju fonda revidents ik gadu dod atzinumu par to, vai individuālie konti tiek kārtoti saskaņā ar šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām, pensiju fonda statūtiem, pensiju plāna un dalības līguma noteikumiem.

(5) Uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas vispārējo kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

23.pants. Pensiju kapitāla ieguldīšanas noteikumi

(1) Pensiju kapitāla līdzekļi ieguldāmi atbilstoši pensiju plānu noteikumiem, lai saglabātu un palielinātu līdzekļus pensiju plānu dalībnieku labā.

(2) Pensiju plānu ieguldījumiem piemērojami šādi obligātie ieguldījumu noteikumi:

1) ieguldījumi viena emitenta vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējā pensiju fonda aktīvu vērtības un 25 procentus no šo vērtspapīru emitenta kopējiem aktīviem, izņemot valsts vai pašvaldību vērtspapīrus, kuros ieguldījumi netiek ierobežoti. Ieguldījumi pieļaujami vienīgi publiskajā apgrozībā izlaistos un esošos vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos;

2) ieguldījumi vienā nekustamajā īpašumā nedrīkst pārsniegt 15 procentus no pensiju fonda aktīvu vērtības, bet kopējie pensiju fonda ieguldījumi nekustamajā īpašumā nedrīkst pārsniegt 25 procentus no kopējās pensiju fonda aktīvu vērtības;

3) ieguldījumi ārvalstīs (vērtspapīros, nekustamajā īpašumā u.c.) nedrīkst pārsniegt 15 procentus no kopējās pensiju fonda aktīvu vērtības;

4) nav pieļaujama pensiju fonda līdzekļu piešķiršana aizdevumos (kredītos);

5) nav pieļaujama pensiju fonda līdzekļu ieguldīšana uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kas ir tā paša pensiju fonda dibinātājs (akcionārs), līdzekļu pārvaldītājs, līdzekļu turētājs vai ar tiem saistīts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), izņemot ieguldījumu šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos.

(3) Finansu un kapitāla tirgus komisija var noteikt arī citus ierobežojumus attiecībā uz pensiju plānu ieguldījumiem.

(4) Pensiju fonda valdes pienākums ir sagatavot rakstveida informāciju par pensiju plānu īstermiņa un ilgtermiņa ieguldījumu politiku. Šai informācijai ir jābūt brīvi pieejamai pensiju fondu akcionāriem un pensiju plānu dalībniekiem, tā jāiesniedz arī Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

24.pants. Atskaites pensiju plānu dalībniekiem

(1) Pensiju fonda valde vismaz reizi gadā rakstveidā informē katru pensiju plāna dalībnieku par viņa individuālā konta stāvokli.

(2) Šajā atskaitē parādāma kopējā uzkrātā naudas līdzekļu summa, darba devēja un darba ņēmēja iemaksas pārskata periodā, pensiju fonda izdevumi un ieņēmumi, sadalītais un nesadalītais pensiju fonda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem.

(3) Pensiju fonda valdes pienākums ir paziņot pensiju plāna dalībniekiem par jebkurām pārmaiņām, kas attiecas uz revidenta, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja iecelšanu, kā arī sniegt citu būtisku informāciju par pensiju fonda darbību pēc iepriekšējā pārskata sniegšanas.

VII nodaļa
Citi noteikumi

25.pants. Grāmatvedība, uzskaite un pensiju fondu darbības pārbaude

(1) Pensiju fondi kārto grāmatvedību un uzskaiti saskaņā ar likuma prasībām, Finansu ministrijas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem un atbilstoši savai kompetencei.

(2) Pensiju fonda gada pārskata normatīvos noteikumus izdod Finansu un kapitāla tirgus komisija. Desmit dienas pirms tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām šis gada pārskats jāiesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai un Valsts ieņēmumu dienestam. Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai cita persona, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir piešķīrusi šīs tiesības.

(3) Pensiju fonds par zvērināta revidenta kandidatūru vai gadījumos, kad gada pārskatu pārbauda cita persona, par tās kandidatūru rakstveidā informē Finansu un kapitāla tirgus komisiju.

(4) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo pensiju fondam. Atzinumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Atzinuma norakstu nosūta Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija pieprasa no pensiju fonda mēneša un ceturkšņa pārskatus par tā finansiālo darbību un nosaka šo pārskatu formu, saturu un iesniegšanas termiņu.

(6) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir pienākums ne retāk kā reizi trijos gados veikt pensiju fonda darbības pilnu revīziju. Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai citu personu.

(7) Par sistemātisku grāmatvedības un uzskaites noteikumu neievērošanu Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības apturēt vai anulēt pensiju fonda licenci.

(27.08.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

26.pants. Līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja maksātnespēja

(1) Ja pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs vai līdzekļu turētājs ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra vai ja līdzekļu pārvaldītājam vai līdzekļu turētājam atņemta attiecīgā licence, ar pensiju fonda valdes lēmumu ieceļams jauns līdzekļu pārvaldītājs vai līdzekļu turētājs un fonda aktīvi pārvedami jaunajam līdzekļu pārvaldītājam vai līdzekļu turētājam.

(2) Ja darba devējs, kas izdara iemaksas, ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra, darbinieku pensiju plāns un attiecīgais kolektīvās dalības līgums tiek izbeigts, ja vien jaunais darba devējs nepārņem visas iepriekšējā darba devēja tiesības un saistības. Pensiju plāna dalībnieki var turpināt šo pensiju plānu ar jauno darba devēju.

(3) Ja darba devējs, kas izdara iemaksas, ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra, dalībnieks var izbeigt dalību pensiju plānā un pieprasīt uzkrāto līdzekļu pārskaitīšanu uz citu pensiju plānu vai arī pieprasīt izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu naudā. Pārskaitāmā vai izmaksājamā papildpensijas kapitāla vērtība šajā gadījumā aprēķināma saskaņā ar šā likuma 22.panta trešās daļas noteikumiem.

27.pants. Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija

(1) Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija notiek likumos "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju" un šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Akcionāru pilnsapulce nedrīkst pieņemt lēmumu par pensiju fonda likvidācijas pabeigšanu, kamēr nav pilnībā izpildītas saistības pret pensiju plānu dalībniekiem.

(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā lēmumu par pensiju fonda reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu un likvidatoru iecelšanu nevar reģistrēt bez Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas. Finansu un kapitāla tirgus komisija nosaka, vai pensiju fondu drīkst reorganizēt vai likvidēt.

(4) Pensiju fonda likvidācijas gadījumā pensiju plānu dalībniekiem ir tiesības uz visiem uzkrātā papildpensijas kapitāla līdzekļiem viņu individuālajos kontos.

(5) Likvidējamā pensiju fondā uzkrātais pensiju kapitāls saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem pārskaitāms citā pensiju fondā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.1998. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

28.pants. Privāto pensiju fondu darbības valsts uzraudzība

(1) Pensiju fonda valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pienākums ir nodrošināt profesionālu pieeju un stabilitāti pensiju fondu darbā, kā arī licencēto pensiju plānu dalībnieku likumīgo interešu un tiesību aizsardzību.

(3) Pensiju fonds Finansu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai veic Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā apmērā un kārtībā atskaitījumus no iemaksām, kuras pensiju fonda licencētos pensiju plānos izdarījuši pensiju plāna dalībnieki vai kuras izdarītas šo dalībnieku labā. Šos atskaitījumus ieskaita pensiju fonda izdevumos.

(4) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības veikt pensiju fonda darbības tematiskās pārbaudes un pieprasīt informāciju un dokumentus par tā darbību. Pensiju fonda pienākums ir sniegt Finansu un kapitāla tirgus komisijai visu pieprasīto informāciju un uzrādīt visus dokumentus, un tas nedrīkst atteikties to darīt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veiktajām pārbaudēm un revīzijām, novērtē pensiju fonda finansiālā stāvokļa stabilitāti un, ja nepieciešams, dod norādījumus attiecībā uz stāvokļa uzlabošanu. Pensiju fondam šie norādījumi jāizpilda noteiktajā laikā.

(6) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos Finansu un kapitāla tirgus komisijai paredzētos uzdevumus, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga izdot pensiju fondiem normatīvus noteikumus un rīkojumus. Pensiju fondiem normatīvie noteikumi un rīkojumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(7) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt pensiju fonda darbību un dokumentus tā galvenajā birojā un filiālēs un bez balsstiesībām piedalīties pensiju fonda pārvaldes institūciju sēdēs.

(8) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības ierosināt sasaukt pensiju fonda valdes un padomes sēdi vai akcionāru pilnsapulci un noteikt izskatāmos jautājumus.

(9) Finansu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par atteikšanos izsniegt licenci, tās apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(27.08.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.1999. un 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.)

29.pants. Nodokļu politika attiecībā uz pensiju fondiem

(1) Valsts nosaka attiecībā uz pensiju fondiem, to darbību, kā arī investīciju ienākumiem un iemaksām pensiju fondos īpašu nodokļu maksāšanas kārtību un iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus.

(2) Nodokļu atvieglojumi un īpašā maksāšanas kārtība attiecināma vienīgi uz tiem licencētajiem pensiju fondiem, kuru pensiju plāni ir licencēti atbilstoši šā likuma prasībām, un uz tiem pensiju plāna dalībniekiem, kuri piedalās licencētajos pensiju plānos.

Pārejas noteikumi

1. Līdz 1998. gada 1.jūlijam pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšanu var veikt tikai:

1) bankas, kurām ir Latvijas Bankas izsniegta licence un Vērtspapīru tirgus komisijas izsniegta licence starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū un kurām Latvijas Banka atļāvusi piesaistīt fizisko personu noguldījumus;

2) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības, kurām ir Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegta licence dzīvības apdrošināšanas operāciju veikšanai.

2. Ieguldījumu sabiedrības var pārvaldīt pensiju fondu līdzekļus tikai pēc likuma par ieguldījumu sabiedrībām pieņemšanas un stāšanās spēkā.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par ieguldījumu sabiedrībām".
(11.12.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.01.1998.)

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 5.jūnijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis
Rīgā 1997.gada 20.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.06.1997.Stājas spēkā: 01.07.1998.Zaudē spēku: 13.01.2020.Tēma:  Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 150/151, 20.06.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 24.07.1997.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
44006
{"selected":{"value":"01.07.2001","content":"<font class='s-1'>01.07.2001.-11.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.07.2019","iso_value":"2019\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2019.-12.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2017","iso_value":"2017\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2017.-15.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-13.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2016","iso_value":"2016\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2016.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2015","iso_value":"2015\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2015.-28.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2014","iso_value":"2014\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2014.-05.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2014","iso_value":"2014\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2014.-20.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-02.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2013","iso_value":"2013\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2012","iso_value":"2012\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2012.-06.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-24.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2008","iso_value":"2008\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2005","iso_value":"2005\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2005.-30.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2005","iso_value":"2005\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2005.-08.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2005","iso_value":"2005\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2005.-13.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-13.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2002","iso_value":"2002\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2002.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2001","iso_value":"2001\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2001.-11.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.1999","iso_value":"1999\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.1999.-30.06.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.1999","iso_value":"1999\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.1999.-22.06.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.1998","iso_value":"1998\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.1998.-05.01.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.1998","iso_value":"1998\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.1998.-24.09.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2001
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva