Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Rīgā 1997.gada 20.maijā (prot. Nr.29 3.§)
Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus (turpmāk - sertifikāti), kā arī kompensācijas izmaksas termiņus un apmērus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. bijušais zemes īpašnieks - fiziskā persona, kurai zeme Latvijas Republikā piederēja 1940.gada 21.jūlijā;

2.2. pirmās šķiras mantinieki - mantojuma atstājēja likumiskie lejupējie mantinieki (bērni, mazbērni, mazmazbērni utt. atbilstoši Civillikuma 404.panta 1.punktam);

2.3. pārdzīvojušais laulātais - persona, kura bijusi reģistrētā laulībā ar mantojuma atstājēju viņa nāves brīdī;

2.4. neapmierinātais zemes pieprasītājs - bijušais zemes īpašnieks, kurš zemi pieprasījis līdz 1992.gada 31.decembrim, bet līdz brīdim, kad iesniegts pieteikums kompensācijas izmaksāšanai naudā (turpmāk - pieteikums), nav varējis saņemt zemi likumā noteikto ierobežojumu dēļ un nav saņēmis kompensāciju, vai bijušā zemes īpašnieka pirmās šķiras mantinieks, kurš zemi pieprasījis līdz 1991.gada 20.jūnijam, bet nav varējis saņem t zemi likumā noteikto ierobežojumu dēļ un nav saņēmis kompensāciju (bijis ierakstīts neapmierināto zemes pieprasītāju reģistrā saskaņā ar Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 21.februārī apstiprinātā nolikuma "Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu" 9.punktu un 25.punkta trešo daļu, ja viņam atbilstoši likumam "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nav atjaunojamas zemes īpašuma tiesības);

2.5. norēķinu punkts - akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" sektors, filiāle vai Latvijas Hipotēku un zemes bankas nodaļa, norēķinu grupa, kurā atvērts privatizācijas sertifikātu konts.

(Grozīts ar MK 21.07.1998. noteikumiem Nr.264)

3. Tiesības dzēst sertifikātus, saņemot par vienu sertifikātu samaksu - 39,84 euro -, ir:

3.1. bijušajiem zemes īpašniekiem, kuri līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju par zemi vai pieprasījuši zemi un ir neapmierinātie zemes pieprasītāji;

3.2. bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantiniekiem, kuri:

3.2.1. līdz 1991.gada 20.jūnijam ir pieprasījuši zemi un ir neapmierinātie zemes pieprasītāji;

3.2.2. līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju par zemi, ir politiski represētās personas un mantojuši zemi no bijušā zemes īpašnieka - politiski represētās personas;

3.2.3. līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju par zemi, ir politiski represētās personas un mantojuši zemi no bijušā zemes īpašnieka, kurš nav bijis politiski represētā persona;

3.3. bijušo zemes īpašnieku pārdzīvojušajiem laulātajiem, kuri ir politiski represētās personas un līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju par zemi.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.918)

4. Personām, kuras pretendē uz sertifikātu dzēšanu, saņemot kompensāciju naudā, jāiesniedz pieteikums attiecīgās pašvaldības (pagasta vai pilsētas ar lauku teritoriju) zemes komisijā.

5. Pieteikums jāiesniedz personiski vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Ja pieteikums nosūtīts pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskatāms vēstules nosūtīšanas datums (pasta zīmogs).

6. Pieteikums rakstāms brīvā formā, un tajā jānorāda:

6.1. personas vārds, uzvārds, kods;

6.2. dzīvesvieta (adrese, arī pasta indekss);

6.3. bankas nosaukums un tā norēķinu punkta numurs, kurā ir atvērts vai tiks atvērts sertifikātu konts, kā arī konta numurs, ja konts jau ir atvērts.

7. Ja nepieciešams apliecināt īpašuma tiesības vai faktu, ka pieteikuma iesniedzējs vai mantojuma atstājējs (pieteikuma iesniedzējs un mantojuma atstājējs) ir politiski represētā persona, pieteikumam jāpievieno attiecīgo dokumentu noraksts vai izraksts. Politiski represētās personas statuss apliecināms ar Latvijas Republikas politiski represētās personas apliecību; ja bijušais zemes īpašnieks ir miris, viņa politiski represētās personas statuss apliecināms ar politiski represētās personas apliecību vai ar likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajiem dokumentiem. Pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, atzinumu par bijušā zemes īpašnieka politisko represiju faktu sniedz tā rajona politiski represēto personu lietu komisija, kurā atrodas kompensējamais zemes īpašums.

8. Ja kompensācijas pieprasītājs pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas ir miris, tiesības dzēst sertifikātus, saņemot par tiem samaksu naudā, ir viņa mantiniekiem, kuri par tādiem atzīti ar tiesas nolēmumu. Šajā gadījumā sertifikātus dzēš no mantojuma atstājēja konta, pamatojoties uz lēmumu par kompensācijas piešķiršanu naudā mantojuma atstājējam un tiesas nolēmumu par mantojuma tiesību apstiprināšanu mantiniekiem.

9. Bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantinieki, kuri ir politiski represētās personas, un bijušo zemes īpašnieku - neapmierināto zemes pieprasītāju - pirmās šķiras mantinieki, kā arī bijušo zemes īpašnieku pārdzīvojušie laulātie, kuri ir politiski represētās personas, ir tiesīgi saņemt kompensāciju naudā, ja zemi vai kompensāciju par zemi bijušais zemes īpašnieks ir pieprasījis līdz 1992.gada 31.decembrim, bet ir miris pirms pieteikuma iesniegšanas.

10. Sertifikātus dzēš un naudu izmaksā norēķinu punkts, kurā kompensācijas saņēmējam ir atvērts sertifikātu konts.

11. Kompensāciju izmaksā valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmā attiecīgajam gadam šim mērķim apstiprinātās naudas summas ietvaros.

12. Ekonomikas ministrija pārrauga šo noteikumu izpildi, kā arī nosaka kompensācijas izmaksas, darba finansēšanas un pārskatu sniegšanas kārtību.

II. Kompensācijas piešķiršana

13. Attiecīgās pašvaldības zemes komisija izskata iesniegto pieteikumu un pieņemto lēmumu izsniedz vai nosūta pieteikuma iesniedzējam:

13.1. ja sertifikāti ir piešķirti - mēneša laikā pēc pieteikuma un šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu saņemšanas (ja tādi nepieciešami);

13.2. ja sertifikāti nav piešķirti - trīs mēnešu laikā pēc pieteikuma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

14. Ja zemes komisija pieņēmusi lēmumu par kompensācijas izmaksu naudā, tā piecu dienu laikā nosūta Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centram (turpmāk - Informācijas centrs) ar pagasta padomes (pilsētas ar lauku teritoriju domes) priekšsēdētāja parakstu apstiprinātu to personu sarakstu, kurām piešķirtas tiesības dzēst sertifikātus, saņemot samaksu naudā (turpmāk - kompensācijas saņēmēju saraksts; pielikums). Par katru šo noteikumu 3.punktā minēto personu grupu sastādāms atsevišķs kompensācijas saņēmēju saraksts.

15. Ja lēmums par kompensācijas izmaksu naudā tiek grozīts, zemes komisija piecu dienu laikā rakstiski informē kompensācijas pieprasītāju, bet Informācijas centram nosūta jaunu kompensācijas saņēmēju sarakstu un paziņojumu par agrāk pieņemtā lēmuma atcelšanu.

16. Informācijas centrs pārbauda kompensācijas saņēmēju sarakstus mēneša laikā pēc to saņemšanas. Ja kompensācijas saņēmēju sarakstos tiek atklātas kļūdas vai citas neprecizitātes, Informācijas centrs sastāda protokolu un nosūta to attiecīgajai pašvaldībai. Informācijas centram ir tiesības un pienākums neakceptēt lēmumu par kompensācijas izmaksu naudā, ja tas neatbilst likumam "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un šiem noteikumiem.

17. Attiecīgā pašvaldība mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētā protokola saņemšanas iesniedz Informācijas centrā pieprasītās ziņas vai jaunu - precizētu - kompensācijas saņēmēju sarakstu. Informācijas centrs akceptē iesniegtos kompensācijas saņēmēju sarakstus un, pamatojoties uz tiem, sastāda jaunus sarakstus, kuros kompensācijas saņēmēji sagrupēti atbilstoši bankām, un nosūta tos Latvijas Hipotēku un zemes bankai.

18. Informācijas centrs ir atbildīgs par šo noteikumu 14. un 17.punktā minēto sarakstu savstarpējo atbilstību. Informācijas centra pienākums ir nodrošināt Latvijas Hipotēku un zemes bankai iespēju iepazīties ar visiem kompensācijas saņēmēju sarakstu oriģināliem un ziņot Centrālajai zemes komisijai un Ekonomikas ministrijai par zemes komisiju lēmumos atklātajām kļūdām (neprecizitātēm).

III. Sertifikātu dzēšana

19. Kompensācija naudā izmaksājama kompensācijas saņēmēju dzimšanas datumu hronoloģiskā secībā. Kompensācija naudā vispirms izmaksājama šo noteikumu 3.1. un 3.3.apakšpunktā minētajām personām. Pārējām šo noteikumu 3.punktā minētajām personām kompensācijas izmaksa tiek uzsākta pēc tam, kad šo noteikumu 3.1. un 3.3.apakšpunktā minētajām personām ir nosūtīti uzaicinājumi saņemt kompensāciju naudā.

(MK 21.07.1998. noteikumu Nr.264 redakcijā)

20. Ekonomikas ministrija sertifikātu dzēšanai paredzētos naudas līdzekļus noteiktā kārtībā pārskaita šim nolūkam Latvijas Hipotēku un zemes bankā atvērtajā kontā.

(MK 21.07.1998. noteikumu Nr.264 redakcijā)

21. Latvijas Hipotēku un zemes banka saņemtos līdzekļus pārskaita bankai, kurā kompensācijas saņēmējiem ir atvērts privatizācijas sertifikātu konts, proporcionāli šo noteikumu 14. vai 17.punktā minētajos sarakstos norādītajām summām, ņemot vērā iepriekšējā laikposmā kompensācijas saņēmējiem neizmaksāto summu, un nosūta bankai izrakstus no attiecīgajiem kompensācijas saņēmēju sarakstiem (katram norēķinu centram).

(MK 21.07.1998. noteikumu Nr.264 redakcijā)

22. Norēķinu punkts nosūta kompensācijas saņēmējam uzaicinājumu ierasties saņemt kompensāciju naudā.

23. Kompensāciju naudā izmaksā atbilstoši īpašuma kompensācijas sertifikātu skaitam kompensācijas saņēmēja privatizācijas sertifikātu kontā, bet nepārsniedzot dzēšamo sertifikātu skaitu. Par sertifikātiem, kuri kompensācijas saņemšanas brīdī ir ieķīlāti vai par kurie m izsniegta maksājuma garantija, kompensāciju neizmaksā. Pēc sertifikātu izmantošanas termiņa beigām kompensāciju naudā izmaksā atbilstoši sertifikātu skaitam, kurš norādīts aktā par neizmantoto sertifikātu anulēšanu (izņemot tos sertifikātus, kuru bankā reģistrētie ķīlas līgumi ir spēkā kompensācijas saņemšanas brīdī).

(MK 21.07.1998. noteikumu Nr.264 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.11.1999. noteikumiem Nr.396)

24. Naudas līdzekļi, kuri šo noteikumu 23.punktā minēto iemeslu dēļ nav izmaksāti kompensācijas saņēmējiem, tiek ieskaitīti valsts īpašuma privatizācijas fondā pēc tam, kad ir pabeigta kompensāciju iz maksa.

(MK 21.07.1998. noteikumu Nr.264 redakcijā)

25. Par visiem gadījumiem, kad kompensācijas saņēmējam ir izmaksāta mazāka naudas summa, nekā norādīts šo noteikumu 21.punktā minētajā izrakstā, banka paziņo Ekonomikas ministrijai un pievieno pārrēķina pamatojumu.

26. Kompensācijas saņēmējs pēc izvēles kompensāciju var saņemt skaidrā naudā vai dot rīkojumu bankai attiecīgo naudas summu ieskaitīt viņa norādītajā kontā.

27. Kompensācijas pieprasītājam, kurš nolēmis atteikties no tiesībām dzēst sertifikātus vai daļu no tiem, jāiesniedz bankā (norēķinu punktā) rakstisks atteikums.

28. Par sertifikātu dzēšanu tiek iekasēta maksa 0,8% apmērā no izmaksājamās summas, bet ne mazāk kā 4,27 euro. Minēto līdzekļu izlietojuma kārtību un sadalījumu nosaka ar ekonomikas ministra rīkojumu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.918)

IV. Noslēguma jautājumi

29. Šo noteikumu 3.punktā minētajām personām pieteikums jāiesniedz līdz 1997.gada 30.septembrim.

(Punkts atzīts par spēkā neesošu no 20.04.1999. attiecībā uz 1992.gada 9.jūlija likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12.panta otrajā daļā minētajām personām, ja tām ir politiski represētās personas statuss, ar Satversmes tiesas 20.04.1999. spriedumu.)

30. Ekonomikas ministrijai publicēt šos noteikumus visu rajonu lielākajos laikrakstos.

31. Atzīt par spēku zaudējušiem:

31.1. Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus nr.220 "Noteikumi par kompensācijas sertifikātu, kuri piešķirti par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos, dzēšanas kārtību, kompensācijas izmaksas termiņiem un apmēriem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 111.nr.; 1996, 61.nr.);

31.2. Ministru kabineta 1996.gada 2.aprīļa noteikumus nr.84 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumos nr.220 "Noteikumi par kompensācijas sertifikātu, kuri piešķirti par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos, dzēšanas kārtību, kompensācijas izmaksas termiņiem un apmēriem"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 61.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts
Pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 20.maija noteikumiem Nr.187

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.918)

Apstiprināts ar _________________ zemes komisijas Saraksta nr.____

199__.gada ___.________ lēmumu nr. _______ Pašvaldības kods (ATK) _________

.pagasta (pilsētas).
(kompensācijas saņēmēji)

kuriem zemes īpašuma kompensācijas sertifikāti dzēšami, izmaksājot par tiem naudu

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds un personas kods

Adrese un tālrunis

Pieteikuma iesniegšanas datums

Lēmums par sertifikātu piešķiršanu (datums un numurs)

Dzēšamo sertifikātu skaits

Aprēķinātā naudas summa (euro)

Banka (norēķinu punkts), kurā ir (tiks) atvērts sertifikātu konts (nosaukums un numurs)

Sertifikātu konta numurs bankā

.

Šajā sarakstā iekļautas ______ personas. Izmaksāšanai aprēķinātās naudas kopsumma saskaņā ar šo sarakstu ir ________ euro.

.pagasta padomes (pilsētas domes) priekšsēdētājs.
(paraksts un tā atšifrējums)

__________________
(datums)

Z.v.

Ekonomikas ministrs G.Krasts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 20.05.1997.Stājas spēkā: 24.05.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126/127, 23.05.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
43584
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.1999","iso_value":"1999\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.1999.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.1999","iso_value":"1999\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.1999.-03.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.1998","iso_value":"1998\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.1998.-19.04.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.1997","iso_value":"1997\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.1997.-24.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)