Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta ieteikumi Nr.1

Rīgā 1997.gada 13.maijā (prot. nr.27 6.§)

Par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta otro daļu

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums

______________________________ 199___.gada ____._____________________
(pilsēta, pagasts)

____________________________________________________________________,
(dzīvojamās mājas valdītājs)

turpmāk - Mājas pārvaldnieks, pamatojoties uz ______________________________
(dokuments,

________________________________________________________, no vienas puses,
kas pilnvaro slēgt līgumu)

un ___________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvokļa nr.____ ___________________________________ īpašnieks,
(dzīvojamās mājas adrese)

līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pamatojoties uz _______________________________

________________________________________________________________________
(pašvaldības lēmums par dzīvokļa nodošanu īpašumā

________________________________________________________________________,
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)

turpmāk - Dzīvokļa īpašnieks, no otras puses, pēc savstarpējas vienošanās noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1. Mājas pārvaldnieks apņemas uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju, savukārt Dzīvokļa īpašnieks apņemas Mājas pārvaldniekam segt ar dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu saistītos izdevumus proporcionāli izdevumu daļai, kas atbilst viņa dzīvokļa lielumam un aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumiem nr.169 "Dzīvokļa īres aprēķināšanas kārtība".

2. Līguma termiņš

2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā, līdz dzīvokļu īpašnieki noslēdz līgumu par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai izveido dzīvojamās mājas _______________________________________

____________________________________________________________________
(adrese)

dzīvokļu īpašnieku sabiedrību.

3. Maksājumi

3. Maksa par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu Ls (_____ )

___________________________________________________________
(summa vārdiem)

par kārtējo mēnesi līdz mēneša ______________. datumam Dzīvokļa īpašniekam jāsamaksā

Mājas pārvaldniekam:

/____/ iemaksājot namu pārvaldes kasē

___________________________________________________________
(adrese)

/____/ iemaksājot Mājas pārvaldnieka norē inu kontā

__________________________________________________________
(bankas nosaukums un norē inu konts)

4. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem veicama:

/____/ saskaņā ar noteiktajiem tarifiem

/____/ saskaņā ar noteiktajiem tarifiem, kā arī par:

_______________________________ maksa Ls ______ (___________________________________)
(pakalpojuma veids) (summa vārdiem)

_______________________________ maksa Ls ______ (___________________________________)
(pakalpojuma veids) (summa vārdiem)

5. Par komunālajiem pakalpojumiem jāmaksā:

/____/ Mājas pārvaldniekam - vienlaikus ar maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu

/____/ pakalpojumu sniedzējam

________________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids un maksājumu termiņš)

_______________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids un maksājumu termiņš)

/____/ Mājas pārvaldniekam un pakalpojumu sniedzējam:

a) Mājas pārvaldniekam - vienlaikus ar maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu - par šādiem pakalpojumiem:

______________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids)

______________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids)

______________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids)

b) pakalpojumu sniedzējam - par šādiem pakalpojumiem:

______________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids un maksājumu termiņš)

______________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids un maksājumu termiņš)

______________________________________________________________________________
(pakalpojuma veids un maksājumu termiņš)

6. Par komunālajiem pakalpojumiem veicamo maksājumu apmērs tiek mainīts likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pēc pušu savstarpējas vienošanās.

7. Par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu veicamo maksājumu apmērs tiek mainīts pēc pušu savstarpējas vienošanās.

8. Maksāšanas kārtība tiek grozīta pēc pušu savstarpējas vienošanās.

9. Ja maksājumi par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu un komunālie maksājumi, kas izdarāmi vienlaikus ar maksājumiem par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu, tiek veikti ar kavējumu, par katru nokavēto dienu maksājams līgumsods ______% apmērā no kopējās parādu summas.

4. Līguma grozīšana

10. Šo līgumu var grozīt tikai pēc Mājas pārvaldnieka un Dzīvokļa īpašnieka savstarpējas vienošanās, izņemot šī līguma 6.punktā minēto gadījumu (līgumā nepieciešamie grozījumi noformējami rakstiski), kā arī likumā noteiktajā kārtībā ar tiesas lēmumu.

5. Dzīvokļa īpašnieka pienākumi un tiesības

11. Dzīvokļa īpašnieks apņemas:

11.1. saudzīgi izturēties pret dzīvojamo māju, kā arī ievērot telpu lietošanas noteikumus, sanitārās un ugunsdrošības normas;

11.2. nebojāt viņa dzīvoklī esošās komunikāciju daļas un citu ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītu elementu daļas;

11.3. dot iespēju attiecīgām amatpersonām un speciālistiem apsekot viņa dzīvoklī esošās komunikāciju daļas un veikt tādas darbības, kas nodrošina komunikāciju normālu funkcionēšanu;

11.4. bez Mājas pārvaldnieka piekrišanas nepārplānot vai nepārbūvēt dzīvokli vai komunikāciju daļas, kas funkcionāli nedalāmi saistītas ar visas mājas ekspluatāciju;

11.5. likumā noteiktajā kārtībā atlīdzināt Mājas pārvaldniekam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar dzīvojamās mājas un tās iekārtu bojājumiem Dzīvokļa īpašnieka un ar viņu kopā dzīvojošo personu vainas dēļ, turklāt maksāt līgumsodu _______% apmērā no zaudējuma summas par labu Mājas pārvaldniekam;

11.6. ne vēlāk kā desmit dienu laikā informēt Mājas pārvaldnieku par dzīvoklī iemitinātajiem ģimenes locekļiem un citām personām.

12. Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības:

12.1. iemitināt savā dzīvoklī ģimenes locekļus un citas personas;

12.2. kopā ar citām dzīvoklī likumīgi iemitinātām personām netraucēti lietot dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un piemājas teritoriju;

12.3. slēgt dzīvojamās telpas īres līgumus, ja dzīvoklī tiek iemitināti īrnieki (likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā par to jāinformē pašvaldība);

12.4. pēc saskaņošanas ar Mājas pārvaldnieku veikt tos neatliekamos dzīvojamās mājas uzturēšanas darbus un remontu (pēc darbu izpildes tos pieņem Mājas pārvaldnieka norīkota komisija), kas jāveic Mājas pārvaldniekam, un pieprasīt attiecīgi samazināt maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu;

12.5. prasīt pārrēķinu, ja nav saņemti paredzētie komunālie pakalpojumi, par kuriem tiek maksāts Mājas pārvaldniekam, kā arī maksas par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu pārrēķinu, ja Mājas pārvaldnieks nav nodrošinājis dzīvojamās mājas (dzīvokļa, koplietošanas telpu vai ietaišu) lietošanu atbilstoši šī līguma un dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Ja attiecīgie pakalpojumi netiek saņemti, Dzīvokļa īpašnieks apņemas par to nekavējoties ziņot Mājas pārvaldniekam;

12.6. iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu tāmi;

12.7. izmantot:

12.7.1. veļas mazgātavu;

12.7.2. veļas žāvētavu;

12.7.3. dārzu, pagalmu;

12.7.4. garāžu, autostāvvietu;

12.7.5. pieliekamo;

12.7.6. telpu bērnu ratiņu un divriteņu novietošanai;

12.7.7. pagrabu, šķūnīti;

12.7.8. atkritumu vadu;

12.7.9. ______________________________;
(norādīt vajadzīgo)

12.8. tikai ar Mājas pārvaldnieka atļauju:

12.8.1. uzstādīt individuālo ārējo radio, televīzijas un satelīttelevīzijas antenu;

12.8.2. _____________________________________.
(norādīt vajadzīgo)

6. Mājas pārvaldnieka pienākumi un tiesības

13. Mājas pārvaldnieks apņemas:

13.1. pārrēķināt maksu par komunālajiem pakalpojumiem (ja par komunālajiem pakalpojumiem tiek maksāts Mājas pārvaldniekam), kā arī maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu gadījumos, ja dzīvojamās mājas (dzīvokļa, koplietošanas telpu vai ietaišu) lietošana un komunālie pakalpojumi nav nodrošināti atbilstoši šī līguma nosacījumiem, kā arī dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;

13.2. pēc Dzīvokļa īpašnieka pieteikuma par savstarpēji saskaņotu samaksu salabot dzīvokļa iekšējo iekārtu bojājumus;

13.3. veikt dzīvojamās mājas vispārējās apskates un iekārtu profilaktisko apkopi, kā arī kārtējo remontu dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar apstiprināto tāmi;

13.4. par saviem līdzekļiem segt soda naudu (ja tā jāmaksā Mājas pārvaldnieka vainas dēļ), kuru piedzen komunālo pakalpojumu sniedzēji.

14. Mājas pārvaldniekam ir tiesības:

14.1. veikt dzīvokļa īpašuma līdz dzīvojamās mājas privatizācijai apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu;

14.2. dot norādījumus Dzīvokļa īpašniekam, lai nodrošinātu sanitāri tehnisko, ugunsdrošības un drošības tehnikas prasību ievērošanu.

7. Citi noteikumi

15. Dzīvokļa īpašnieka ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā ar viņu, tāpat kā dzīvokļa īpašniekam, ir visas šajā līgumā paredzētās tiesības un jāpilda visi minētie pienākumi.

16. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek izlemti saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

17. Visas domstarpības vai strīdus, ja tādi rodas pēc šī līguma parakstīšanas, līgumslēdzējas puses atrisina sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks izšķirti tiesā.

8. Papildnoteikumi

18. _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

19. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Dzīvokļa īpašnieka, otrs - pie Mājas pārvaldnieka.

Mājas pārvaldnieks Dzīvokļa īpašnieks
   
(paraksts un tā atšifrējums) (paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Ar dzīvojamās mājas un piemājas teritorijas uzturēšanas, kā arī ar ugunsdrošības noteikumiem esmu iepazīstināts un informēts, ka par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība, kriminālatbildība vai civiltiesiskā atbildība.

Dzīvokļa īpašnieks ____________________________________
(paraksts)

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: ieteikumi Numurs: 1Pieņemts: 13.05.1997.Stājas spēkā: 17.05.1997.Zaudē spēku: 01.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 16.05.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
43485
17.05.1997
137
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)