Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 31

Rīgā 2000.gada 18.janvārī (prot. Nr. 4, 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 182./183.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "5.pantu" ar vārdiem "5.panta otrās daļas 4.punktu".

2. Aizstāt 1.4.apakšpunktā vārdu "standartizāciju" ar vārdu "klasificēšanu".

3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama, uzturama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma."

4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Par atsevišķu klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu ir atbildīgas attiecīgās ministrijas un citas valsts institūcijas (pielikums)."

5. Aizstāt 9.8.apakšpunktā vārdus "pirmo eksemplāru" ar vārdiem "vienu eksemplāru".

6. Papildināt noteikumus ar 9.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.10. ministrijas un citas valsts institūcijas, kuras ir atbildīgas par vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļauto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu, līdz 2002.gada 31.decembrim nodrošina valsts nozīmes informācijas tīklam pieslēgtajiem lietotājiem pieejamību klasifikācijām un klasifikatoriem (kodu sistēmām) tiešsaistes režīmā, izņemot, ja klasifikācija vai klasifikators (kodu sistēma) ir ar ierobežotu pieejamību."

7. Izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Izdevumi, kas saistīti ar vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļauto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu, tiek segti no valsts budžeta.

12. Klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietotājiem, kuri tiek finansēti no valsts budžeta, viens klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) eksemplārs tiek izsniegts bez maksas. Citas juridiskās un fiziskās personas klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas) iegādājas par izdevēja noteikto samaksu."

8. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 16.jūnija
noteikumiem Nr.222

Vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā ietvertās klasifikācijas un klasifikatori (kodu sistēmas) un to izstrādāšanā (adaptācijā) un uzturēšanā iesaistītās ministrijas un citas valsts institūcijas

Nr.
p.k.
Klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) nosaukums Par klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu atbildīgās ministrijas un citas valsts institūcijas Klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) izstrādāšanā (adaptācijā) un uzturēšanā iesaistītās ministrijas un citas valsts institūcijas Piezīmes
1 2 3 4 5
1. Administratīvi teritoriālais klasifikators (ATK) Centrālā statistikas pārvalde Valsts zemes dienests
2. Statistiskais teritoriālo vienību klasifikators (NUTS) - Nomenclature of Territorial Unit for Statistics (NUTS), Eurostat, 1999 Centrālā statistikas pārvalde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
3. Pilsētu un apdzīvoto vietu klasifikācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departaments
4. Tautību klasifikators Centrālā statistikas pārvalde Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
5. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību reģistrācijas numuru sistēma Tieslietu ministrija Uzņēmumu reģistrs
6. Nodokļu maksātāju reģistra reģistrācijas numuru sistēma Valsts ieņēmumu dienests
7. Īpašuma un uzņēmējdarbības formu identifikācijas klasifikators (IUFIK) Centrālā statistikas pārvalde
8. Vispārējā ekonomiskās darbības klasifikācija (NACE 1.red.) Centrālā statistikas pārvalde   Statistical classification of Economic Activities in the European Communities NACE Rev.1, Eurostat, 1991, adaptācija
9. Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā -Statistical classification of Economic Activities in the European Communities (NACE Rev.1), Eurostat, 1991 Centrālā statistikas pārvalde
10. Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija - International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC Rev.3), UN, 1989 Centrālā statistikas pārvalde Tiek lietota tikai statistikas datu sagatavošanai pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas institūciju pieprasījuma
11. Būvniecības un ar to saistīto uzņēmējdarbības veidu klasifikācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12. Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM) Centrālā statistikas pārvalde   PRODCOM, Eurostat1, tulkojums
13. Produkcijas un pakalpojumu klasifikācija atbilstoši darbības veidam (CPA) Centrālā statistikas pārvalde   Classification of Products According to Activities (CPA), Eurostat, 1996, adaptācija
14. Produkcijas klasifikācija atbilstoši darbības veidam - Classification of Products According to Activities (CPA), Eurostat, 1996 Centrālā statistikas pārvalde
15. Centrālā produkcijas klasifikācija (CPC 1.0 red.) - Central Product Classification (CPC) Version 1.0, UN, 1998 Centrālā statistikas pārvalde   Tiek lietota tikai statistikas datu sagatavošanai pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas institūciju pieprasījuma
16. Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām - Classification by Broad Economic Categories (BEC), UN, 1989 Centrālā statistikas pārvalde
17. Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija Centrālā statistikas pārvalde   Standard International Trade Classification, rev.3, UN, 1986, tulkojums
18. Latvijas kombinētā nomenklatūra (1999.g. versija) Finansu ministrija Combined Nomenclature (CN), Eurostat2, adaptācija
19. Kombinētā nomenklatūra - Combined Nomenclature (CN), Eurostat Finansu ministrija
20. Harmonizētā preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma - The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS), Customs Cooperation Council, 1996 Finansu ministrija
21. Transporta statistikas standartizētā preču nomenklatūra Centrālā statistikas pārvalde   Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics (NST/R), Eurostat, 1967, tulkojums
22. Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaitē) Valsts ieņēmumu dienests
23. Muitas procedūru klasifikators Valsts ieņēmumu dienests
24. Darījumu veidu klasifikators Valsts ieņēmumu dienests
25. Muitas iestāžu klasifikators Valsts ieņēmumu dienests
26. Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (COICOP) Centrālā statistikas pārvalde   Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP), OECD, 1996, tulkojums
27. Valdības funkciju klasifikācija Finansu ministrija Centrālā statistikas pārvalde Classification of the Functions of Government (COFOG), UN, 1980, adaptācija
28. Valdības funkciju klasifikācija - Classification of the Functions of Government (COFOG), UN, 1980 Finansu ministrija Centrālā statistikas pārvalde
29. Budžeta ieņēmumu klasifikācija Finansu ministrija   Classification of Government Revenue and Grants, GFSM, IMF, 1986, adaptācija
30. Budžeta izdevumu ekonomiskā klasifikācija Finansu ministrija   Economic Classification of Government Expenditure and Lending minus Repayment, GFSM, IMF, 1986, adaptācija
31. Finansēšanas klasifikācija pēc kreditora tipa Finansu ministrija   Classification of Financing by Type of Debt Holder, GFSM, IMF, 1986, adaptācija
32. Finansēšanas klasifikācija pēc finansu saistību veida Finansu ministrija   Classification of Financing by Type of Debt Instrument, GFSM, IMF, 1986, adaptācija
33. Parāda klasifikācija pēc kreditora tipa Finansu ministrija   Classification of Outstanding by Type of Debt Holder, GFSM, IMF, 1986, adaptācija
34. Parāda klasifikācija pēc saistību veida Finansu ministrija   Classification of Outstanding by Type of Debt Instrument, GFSM, IMF, 1986, adaptācija
35. Profesiju klasifikators Labklājības ministrija   International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988, adaptācija
36. Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija - International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988 Labklājības ministrija
37. Ārējās iedarbes izraisīto traumu Ziemeļvalstu klasifikācija Valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs"   Classification of External Causes of Injuries, NOMESCO, 1997, tulkojums
38. Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10.red.) 1.-3.sēj. Valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs" Centrālā statistikas pārvalde International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10, WHO, 1992, tulkojums
39. Starptautiskais iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes resursu un darbības rādītāju klasifikators Valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs" Centrālā statistikas pārvalde Health For All by the Year 2000, WHO Regional Office for Europe, 1996, tulkojums
40. Neveselības, nespējas un nevarības starptautiskā klasifikācija Valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs" Centrālā statistikas pārvalde International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, WHO, 1980, tulkojums
41. Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma (ESSPROS): vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā Labklājības ministrija Centrālā statistikas pārvalde European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), Eurostat, 1996: General Principles and the Core System; Classification of Benefits in the Core System, tulkojums
42. Latvijas izglītības klasifikācija Izglītības un zinātnes ministrija Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Zemkopības ministrija, Centrālā statistikas pārvalde International Standard Classification of Education (ISCED), UNESCO, 1997, adaptācija
43. Apmācību nozaru klasifikācija Izglītības un zinātnes ministrija Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Zemkopības ministrija, Centrālā statistikas pārvalde Classification of Fields of Training, Eurostat, 1999, tulkojums
44. Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - International Standard Classification of Education (ISCED), UNESCO, 1997 Izglītības un zinātnes ministrija Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Zemkopības ministrija, Centrālā statistikas pārvalde
45. Nacionālo bruņoto spēku karavīru, militāro profesiju speciālistu (MPS) amatu un dienesta pakāpju nosaukumu un kodu tabulas Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki
46. Būvju klasifikācija (CC) Centrālā statistikas pārvalde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts zemes dienests Classification of Types of Construction (CC), Eurostat, 1996, tulkojums
47. Dzīvokļu saimniecības klasifikators Centrālā statistikas pārvalde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts zemes dienests
48. Valsts ģeodēzisko tīklu klasifikators Valsts zemes dienests
49. Zemes lietošanas veidu klasifikators Valsts zemes dienests
50. Nekustamā īpašuma vienību apzīmējumu sistēmas klasifikators Valsts zemes dienests
51. Nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu klasifikators Valsts zemes dienests
52. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu un servitūtu veidu klasifikācija Valsts zemes dienests Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas
53. Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Institūts "Meliorprojekts"
54. Ūdenstilpju klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Institūts "Meliorprojekts"
55. Ūdens ņemšanas vietu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides datu centrs
56. Ūdens novadīšanas vietu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides datu centrs
57. Ūdensapgādes urbumu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Reģionālās vides pārvaldes, Valsts ģeoloģijas dienests
58. Ūdens horizontu klasifikators Valsts ģeoloģijas dienests Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
59. Bīstamo atkritumu klasifikācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
60. Adrešu klasifikators Valsts zemes dienests
61. Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikators Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Centrālā statistikas pārvalde
62. Uzskaites un pārskatu dokumentācijas klasifikators (UPDK) Centrālā statistikas pārvalde Visas ministrijas un valsts institūcijas, kuru kompetencē ietilpst ekonomiskās informācijas plūsmu organizēšana

1>1111 Katra gada atbilstošā versija.

2 Katra gada atbilstošā versija.

Piezīme. Ja Latvijā tiek lietots starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) precīzs tulkojums, tabulas 2.ailē dots Latvijā pieņemtais nosaukums, bet tabulas 5.ailē - starptautiskā etalona nosaukums oriģinālvalodā. Ja starptautiskā klasifikācija vai klasifikators (kodu sistēma) lietošanai Latvijā adaptēts, ņemot vērā vietējos apstākļus, tabulas 2.ailē nosauktas arī starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatori (kodu sistēmas), kuru principi jāievēro, sagatavojot un iesniedzot starptautiski salīdzināmu informāciju." 

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 18.01.2000.Stājas spēkā: 22.01.2000.Zaudē spēku: 10.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18/19, 21.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
422
22.01.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"