Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "Darba negadījumu un arodslimību apdrošināšanas fonds" un "Darba negadījumu fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas fonds" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "minimālā darba alga" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "minimālā mēnešalga (amatalga)" (attiecīgā locījumā).

3. 1. pantā:

papildināt 1. punktu pēc vārdiem "darba devējs" ar vārdiem "valsts civiliestādes vadītājs" un pēc vārda "darbinieki" - ar vārdiem "personas, kas ir valsts civildienesta attiecībās";

izteikt 8. punkta "a" un "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) apdrošinātajai personai - darbiniekam, personai, kas ir valsts civildienesta attiecībās, kā arī obligātā valsts dienesta dienestniekiem - vidējais darba ienākums par sešiem mēnešiem pirms nelaimes gadījuma darbā vai saslimšanas ar arodslimību,

b) apdrošinātajai personai - mācību un audzināšanas iestādes audzēknim vai studentam - valdības noteiktā minimālā mēnešalga (amatalga) pirms nelaimes gadījuma darbā."

4. 3. pantā:

papildināt 1.punkta "a" apakšpunktu ar vārdiem "un personām, kas stājušās valsts civildienesta attiecībās";

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) apdrošinājuma ņēmējiem - darba devējiem - neatkarīgi no viņu statusa, valsts civiliestāžu vadītājiem, to mācību un audzināšanas iestāžu vadītājiem, kuru audzēkņi un studenti nodarbināti darba vietās ražošanas vai mācību prakses laikā, kā arī tādu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kurās tiek pildīts obligātais valsts darba dienests."

5. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Valsts sociālās apdrošināšanas fonds

Apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām veic Valsts sociālās apdrošināšanas fonds."

6. 6.pantā:

aizstāt vārdus "Darba negadījumu fonda funkcijas ir šādas" ar vārdiem "Veicot apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, Valsts sociālās apdrošināšanas fonda funkcijas ir šādas:";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) pārvaldīt apdrošināšanas līdzekļus;".

7. 7. pantā:

aizstāt pirmās daļas 5. punktā skaitli "100" ar skaitli "80";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinājuma ņēmējam - darba devējam, valsts civiliestādes vadītājam reizi mēnesī jāpaziņo Valsts sociālās apdrošināšanas fondam, kādas pārmaiņas notikušas apdrošināto personu skaitliskajā sastāvā un darba ienākumos."

8. Izslēgt 8. panta otro daļu.

9. 9. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Darba negadījumu fonda";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "samaksa" ar vārdu "ienākums".

10. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinājuma ņēmēja atbilstību bīstamības grupai nosaka Valsts sociālās apdrošināšanas fonds."

11. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Apdrošināšanas maksājumu iekasēšana un izmaksu veikšana

Apdrošināšanas maksājumus apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām iekasē un izmaksas no šiem līdzekļiem veic Valsts sociālās apdrošināšanas fonds."

12. 12. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem "darba devēju" ar vārdiem "stājas valsts civildienesta attiecībās";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "samaksas" ar vārdu "ienākuma";

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdu "proporcionālu".

13. 13.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "fonda pārvaldīšanu" ar vārdiem "ar šā apdrošināšanas veida veikšanu";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus "citos sociālās apdrošināšanas fondos" ar vārdiem "citiem sociālās apdrošināšanas veidiem";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aprēķinot atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ievēro nosacījumu, ka minētā atlīdzība nedrīkst būt mazāka par atlīdzību (invaliditātes pensiju) tām personām (invalīdiem), kuru invaliditātes pakāpe vai grupa ir identiska apdrošinātās personas darbspēju zaudējumam, bet ir vispārējās saslimšanas vai iedzimtības sekas.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Aprēķinātās atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs pārskatāms ik gadu, ņemot vērā patēriņa cenu pieauguma indeksu.

(5) Ja aprēķinātā atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu summa nav laikā saņemta tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā šo atlīdzību, atlīdzības summu reizina ar inflācijas pieauguma koeficientu šajā laika periodā."

14. 14. pantā:

izteikt otrās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) vienreizējs pabalsts, ar ko var aizstāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ja VDEĀK noteikusi apdrošinātajai personai nepārejošu darbspēju zaudējumu 10 līdz 24 procentu robežās;

4) atlīdzība par protezēšanu, maksa par rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņa apmaksa, ārstniecības iestāžu apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa, kā arī personas izdevumu apmaksa par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, ja šie izdevumi pārsniedz veselības aprūpes bāzes programmā un rehabilitācijai sociālās aprūpes bāzes programmā vai veselības aprūpes bāzes programmā vai rehabilitācijai sociālās aprūpes bāzes programmā paredzēto."

15. Papildināt 16.panta 1.punktu pēc vārdiem "darba devēju" ar vārdiem "stājas valsts civildienesta attiecībās".

16. 19.pantā:

aizstāt trešajā daļā skaitli "100" ar skaitli "80";

izslēgt trešās daļas 1.punkta "a" un "b" apakšpunktā un 2.punktā vārdus "no Darba negadījumu fonda līdzekļiem".

17. Izslēgt 20.panta ceturto daļu un uzskatīt līdzšinējo piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu attiecīgi par ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu.

18. Izslēgt 21.panta pirmo daļu un uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par pirmo, otro un trešo daļu.

19. Izteikt 22.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts šā panta pirmajā daļā minētajiem ģimenes locekļiem un aprēķināts tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst mirušās personas mēneša vidējai izpeļņai, bet tas nedrīkst būt mazāks par trīskāršu valdības noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā."

20. 23.pantā:

izslēgt piektās daļas otro teikumu;

izslēgt septīto daļu un uzskatīt līdzšinējo astoto un devīto daļu attiecīgi par septīto un astoto daļu;

papildināt astotās daļas trešo teikumu pēc vārda "likumu" ar vārdiem "Par valsts pensijām".

21. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdus starp Valsts sociālās apdrošināšanas fondu, apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto personu vai trešo personu, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību, izskata likumā noteiktajā kārtībā."

22. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Likums attiecas arī uz personām, kuras līdz 1940. gada 17.jūnijam Latvijas Republikā bija apdrošinātas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un zaudēja darbspējas sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

2. Līdz likuma par sociālo apdrošināšanu pieņemšanai apdrošināšanas maksājumi par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām uzskatāmi par sociālās apdrošināšanas iemaksu un ir ieskaitāmi sociālā nodokļa likmē.

3. Izdevumi, kas nepieciešami, lai realizētu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, 1997.gadā daļēji tiek segti no valsts pamatbudžeta.

4. Personām, kuras cietušas nelaimes gadījumā darbā vai kurām konstatēta arodslimība līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, kaitējuma atlīdzību izmaksā darba devējs saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz personām, kurām līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai bija tiesības uz kaitējuma atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, ja apgādnieka nāves cēlonis bija nelaimes gadījums darbā vai arodslimība."

Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 27.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 7.janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.12.1996.Stājas spēkā: 07.01.1997.Tēma: Apdrošināšana; Darba tiesības; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 3/4, 07.01.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 13.02.1997.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
41778
07.01.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)