Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 01.11.1996., Latvijas Vēstnesis Nr.184/185 (669/670)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Valsts akciju sabiedrību dibināšanu un darbību regulē šis likums, likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

2. Izteikt 14.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) pārskata gada sākums, kā arī gada pārskatu sastādīšanas, pārbaudīšanas un pieņemšanas kārtība;".

3. 21.pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) valsts vērtspapīrus, kā arī vērtspapīrus, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Akciju sabiedrībā ieguldītās ķermeniskās lietas, intelektuālais īpašums un valsts vērtspapīri, kā arī vērtspapīri, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, kļūst par sabiedrības īpašumu.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"9. Ar valsts vērtspapīriem, kā arī vērtspapīriem, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu

biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, var segt ne vairāk kā 30 procentus no akciju sabiedrības pamatkapitāla."

4. Papildināt 35.pantu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) iegūst akcijas, kas veido valdes rezervi, atpērkot tās no valdes locekļiem. Šīs akcijas sabiedrība realizē jaunievēlētajiem valdes locekļiem;

6) nopērk no valsts vai pašvaldības savas akcijas, kas radušās, aizstājot akciju sabiedrības valsts vai pašvaldības budžeta parādus ar sabiedrības akcijām šā likuma 41.1 pantā noteiktajā kārtībā. Šīs akcijas sabiedrībai jārealizē gada laikā no to iegādes, bet, ja gada laikā tās nav realizētas, par to vērtību jāsamazina pamatkapitāls."

5. Papildināt 39.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām."

6. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. Pamatkapitāla palielināšana, aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām"

1. Ja akciju sabiedrības pamatkapitālu palielina, aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām, pamatkapitālā ieskaita tos parādus, kurus ir izvēlējusies akciju sabiedrība un kuru aizstāšanai ar akcijām rakstveida piekrišanu ir devuši izraudzītie kreditori.

2. Šajā gadījumā akciju sabiedrība slēgtā emisijā izlaiž papildu akcijas, kuras nodod attiecīgajiem kreditoriem.

3. Šajā pantā paredzētajā veidā pamatkapitālu var palielināt tikai pēc tam, kad iepriekšējais akciju laidiens ir pilnībā samaksāts. Uzņēmumu reģistrs var atļaut palielināt pamatkapitālu, ja iepriekšējais akciju laidiens vēl nav pilnībā samaksāts (līdz 10 procentiem no laidiena vērtības). Publiskai akciju sabiedrībai šādu atļauju var dot Vērtspapīru tirgus komisija.

4. Palielināt pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā nedrīkst, ja kreditoru saistības vairāk nekā piecas reizes pārsniedz akciju sabiedrības pašas kapitālu. Sabiedrības pašas kapitāla bilancei jābūt pozitīvai."

7. 42.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "ar papildu kapitāla iesaistīšanu";

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) paziņojumu par agrāk izlaisto akciju pilnīgu samaksu vai - šā likuma 40.panta otrajā daļā un 41.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos - paziņojumu par to, kādas iemaksas pamatkapitālā vēl nav izdarītas un kādēļ tās nav izdarītas, bet publiskas akciju sabiedrības valdei - šajos pašos pantos paredzēto Vērtspapīru tirgus komisijas atļauju;".

8. Papildināt 43.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja akciju sabiedrības pamatkapitālu palielina, daļu no sabiedrības uzkrātā kapitāla pārveidojot par tās pamatkapitālu, izlaistās obligācijas - par akcijām un aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām, laidiena noteikumos nav jānorāda pirmās daļas 6., 7., 8. un 10.punktā minētās ziņas.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto daļu.

9. Izteikt 44.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"44.pants. Jaunā laidiena akciju nominālvērtība un pārdošanas cena gadījumos, kad tiek iesaistīts papildu kapitāls"

10. Izteikt 45.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"45.pants. Parakstīšanās uz jaunā laidiena akcijām gadījumos, kad tiek iesaistīts papildu kapitāls"

11. Izteikt 46.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"46.pants. Pirmpirkuma tiesības uz jaunajām slēgtās emisijas akcijām gadījumos, kad tiek iesaistīts papildu kapitāls"

12. 56.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"2. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga izlemt šā likuma 28.panta ceturtajā daļā, 29.panta devītajā daļā, 36.panta septītajā daļā un 43.panta pirmajā daļā paredzētos jautājumus, kā arī jautājumus par publisko emisiju, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot, vai sabiedrības reorganizāciju, to pievienojot citai sabiedrībai vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ja pilnsapulcē pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.";

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu;

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Atkārtotā pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no pilnsapulcē pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.";

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "tā ir tiesīga lemtī ar vārdiem "visus darba kārtībā iekļautos jautājumus";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Šā panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā otrreiz atkārtoti sasauktā akcionāru ārkārtas pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla."

13. 61.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Lēmumu par publiskas akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par obligāciju emisiju, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, akcionāru pilnsapulce pieņem ar trim ceturtdaļām no pilnsapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.";

izslēgt trešo daļu;

uzskatīt ceturto daļu attiecīgi par trešo daļu.

14. Izslēgt 66.panta devīto daļu.

15. 74.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ievēlētajiem valdes locekļiem mēneša laikā no ievēlēšanas dienas jāiegādājas statūtos noteiktais akciju sabiedrības akciju daudzums un šīs akcijas kā nodrošinājums jāiesniedz glabāšanai sabiedrības valdē. Šīs akcijas pilnā to vērtības apjomā atpērkamas no valdes locekļiem pēc tam, kad viņi atstājuši amatu un atbrīvoti no atbildības. Ja valdes loceklis mēneša laikā neiesniedz valdei statūtos noteikto sabiedrības akciju daudzumu, jāuzskata, ka viņš izstājies no valdes. Valdes rezerves akcijas ir bezbalss akcijas. Statūtos jāparedz, ka šim nolūkam valdes rīcībā ir attiecīga akciju rezerve. Šajā panta daļā paredzētie noteikumi neattiecas uz akciju sabiedrībām - bezpeļņas organizācijām.";

izslēgt sestās daļas pēdējo teikumu.

16. Izteikt 79.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Akciju sabiedrībai var būt citāds pārskata gada sākums un beigas, ja to nosaka tās statūti."

17. 89.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saskaņā ar likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Likvidējot akciju sabiedrību bankrota gadījumā, šajā nodaļā neminētie jautājumi tiek risināti saskaņā ar likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju."

18. 91.pantā:

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka no likvidējamās akciju sabiedrības īpašumā esošās mantas nav iespējams pilnībā apmierināt visas kreditoru likumīgās prasības, likvidatoriem ir jāpaziņo par to akciju sabiedrības pārvaldes institūcijām un akcionāriem un jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu attiecīgi par sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu.

19. Izteikt 94.pantu šādā redakcijā:

"94.pants. Akciju sabiedrības atzīšana par neesošu

1. Katram akcionāram, akciju sabiedrības padomei, valdei, revīzijas komisijai vai revidentam, kā arī Uzņēmumu reģistram un prokuratūrai ir tiesības celt tiesā prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu, ja:

1) akciju sabiedrības statūti ir pretrunā ar šā likuma prasībām;

2) tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas akciju sabiedrības dibināšana, ir apstrīdamas atbilstoši likumu prasībām.

2. Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" attiecībā uz valsts īpašumu, kā arī pašvaldības domei (padomei) attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja akciju sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

3. Prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu var celt:

1) šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā - visu laiku, kamēr attiecīgās akciju sabiedrības statūti neatbilst šā likuma prasībām;

2) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - divu gadu laikā pēc akciju sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja akciju sabiedrība izveidota, neveicot privatizāciju;

3) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - sešu gadu laikā pēc akciju sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja akciju sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

4. Ja prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu ceļ akcionārs, akciju sabiedrības padome, valde, revīzijas komisija vai revidents, piemērojami šā likuma 63.panta ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumi.

5. Ja prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu ceļ bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" vai pašvaldības dome (padome), Uzņēmumu reģistrs vai prokuratūra, tas darāms Latvijas Civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no valsts nodevu samaksas šajās lietās.

6. Akcionāru pilnsapulcei ir tiesības novērst trūkumus akciju sabiedrības statūtos, izdarot tajos grozījumus šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja prasība tiek celta šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā.

7. Ja tiesa pieņem nolēmumu par akciju sabiedrības atzīšanu par neesošu, Uzņēmumu reģistrs uzsāk akciju sabiedrības likvidācijas procesu un tam piemērojami šā likuma 91.panta noteikumi.

8. Ja akciju sabiedrību atzīst par neesošu, darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā."

20. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Grozījumi šā likuma 14.panta pirmās daļas 12.punktā un 79.panta otrajā daļā stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 5.janvāra noteikumi nr.10 "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 23.jūlija noteikumi nr.269 "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 127.nr.)."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 9.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.09.1996.Stājas spēkā: 23.10.1996.Zaudē spēku: 19.05.2006.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 09.10.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
40793
23.10.1996
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)