Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību

(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aprite — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu imports, eksports, tranzīts, ražošana, izgatavošana, izplatīšana, izpēte un izstrāde;

2) eksports — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no Latvijas teritorijas uz citas valsts teritoriju, izvedot no Latvijas teritorijas;

3) imports — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latvijas teritoriju, ievedot Latvijas teritorijā;

4) izplatīšana — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;

5) kravas saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu vai zāļu sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto augu, vielu vai zāļu lietotāja;

6) narkotiskās un psihotropās zāles — zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas;

7) narkotiskā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

8) nelegālā aprite (nelegālais apgrozījums) — jebkura šā likuma noteikumiem neatbilstoša darbība ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm;

9) (izslēgts ar 11.05.2006. likumu);

10) psihotropā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

11) tranzīts — narkotisko vai psihotropo vielu un zāļu pārvadājumi cauri Latvijas teritorijai, ja Latvija nav ne šo vielu un zāļu eksportētāja, ne importētāja;

12) izgatavošana — darbības, kuru rezultātā var iegūt narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles un kuras ietver attīrīšanu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu pārveidošanu citās vielās;

13) jauna psihoaktīva viela — jauna narkotiska viela tīrā formā vai preparātā, kas nav uzskaitīta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un var radīt veselībai līdzvērtīgus draudus kā vielas, kas uzskaitītas minētās konvencijas I, II vai IV sarakstā, vai arī jauna psihotropa viela tīrā formā vai preparātā, kas nav uzskaitīta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Vienotajai konvencijai par psihotropajām vielām un var radīt veselībai līdzvērtīgus draudus kā vielas, kas uzskaitītas minētās konvencijas I, II, III vai IV sarakstā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998., 19.06.2003., 11.05.2006. un 17.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 14.11.2013.)

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites kārtību un novērst šo vielu un zāļu nokļūšanu nelegālajā apritē, kā arī noteikt atbildību par šā likuma pārkāpumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

II nodaļa
Narkotisko un psihotropo vielu klasifikācija

3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos.

(2) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas ieteikuma. I sarakstā ir iekļautas aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi. II sarakstā ir iekļautas ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un zāles, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem. III sarakstā ir iekļautas bīstamās psihotropās vielas un zāles, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. Prekursoru apriti regulē likums "Par prekursoriem".

(3) Augiem norāda to botāniskos nosaukumus, vielām un zālēm — starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai, ja tādu nav, — ķīmiskos nosaukumus. Uz vielu maisījumiem un zālēm, kuru sastāvā ir sarakstos iekļautās vielas, attiecināmi tādi paši kontroles pasākumi kā uz vielām, kas ir to sastāvā. Ja vielu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst vairākas sarakstos iekļautās vielas, piemērojami kontroles nosacījumi, kas attiecas uz šā maisījuma vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

4.pants. (1) Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar Veselības ministrijas lēmumu. Šajā lēmumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti.

(2) Ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums par jaunām psihoaktīvām vielām. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite aizliegta vai ierobežota ar šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, fiziskā vai juridiskā persona triju darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nodod Valsts policijai.

(4) Tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu glabāšanu, kuru aprite aizliegta vai ierobežota ar šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, nodrošina Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde, kura kriminālprocesa ietvaros izņēmusi jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus (turpmāk — izmeklēšanas iestāde).

(5) Ja jaunās psihoaktīvās vielas tiek iekļautas kādā no Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstiem, izmeklēšanas iestāde pieņem lēmumu par šo vielu vai tās saturošo izstrādājumu iznīcināšanu. Minētā lēmuma izpildi nodrošina Valsts policija, piemērojot kārtību, kāda noteikta normatīvajā aktā par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu.

(6) Ja jaunās psihoaktīvās vielas netiek iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstos, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde pieņem lēmumu par šo vielu vai tās saturošo izstrādājumu atdošanu to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam. Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde paziņo par to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, vienlaikus informējot par jauno psihoaktīvo vielu un tās saturošo izstrādājumu iznīcināšanu, ja īpašnieks vai likumīgais valdītājs divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas tos nebūs izņēmis. Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde jaunās psihoaktīvās vielas vai tās saturošos izstrādājumus atdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam vai iznīcina, sastādot par to aktu.

(7) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

(8) Veselības ministrijas lēmumu par apstrīdēto šā panta otrajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 14.11.2013.)

III nodaļa
I sarakstā iekļautie aizliegtie augi, vielas un zāles

5.pants. Aizliegts audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, transportēt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai I sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

6.pants. (1) Latvijā izliegts audzēt miega magoni (Papaver somniferum), kokaīnkrūmus (Erythroxylum) un Indijas kaņepi (Cannabis sativa subsp. indica). Lauksaimnieciski vai citādi izmantojamās zemēs to īpašnieka vai nomnieka pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās miega magones.

(2) Šķiedras un sēklu ieguvei, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa). Sējas kaņepju sējumus ierīko tikai atklātā laukā (tās nedrīkst audzēt telpās un segtajās platībās — siltumnīcās vai zem plēves). Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās kaņepes, kuras aizliegts audzēt saskaņā ar šo likumu.

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2007.)

7.pants. Gadījumos, kad I, II un III sarakstā iekļautie augi, vielas un zāles nepieciešamas medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai, kā arī apmācībām, personas var saņemt Zāļu valsts aģentūras izsniegtu atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai vai I, II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apritei. Atļauju izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī prasības, kuru izpildi nodrošina atļaujas saņēmējs, saņemot, iepērkot, izlietojot, uzglabājot, uzskaitot un iznīcinot I, II un III sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles, nosaka Ministru kabinets.

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

IV nodaļa
Licencēšana darbībai ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm

8.pants. Attiecībā uz II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm piemērojami tie paši nosacījumi, kādi izvirzīti medicīnā un veterinārijā izmantojamām vielām un zālēm tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

9.pants. (1) Aptiekā, zāļu lieltirgotavā un zāļu ražošanā darbību ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm veic tikai tad, kad saņemta speciāla atļauja (licence) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta.

(2) Licencē paredzētā darbība veicama vienīgi licencē norādītajās telpās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.03.2000. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

10.pants.

(Izslēgts ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

11.pants. Šā likuma 7.pantā minēto atļauju vai 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja:

1) juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu, kas neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību;

2) juridiskās personas dibinātāji un biedri, kā arī amatpersonas nav sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti;

3) fiziskā persona neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Licencētās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Zāļu valsts aģentūru.

(30.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003., 11.05.2006., 28.10.2010. un 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

13.pants. Licencētās personas operācijas ar II un III sarakstā iekļautajām vielām vai zālēm Latvijas teritorijā drīkst veikt tikai ar tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir attiecīgai darbībai izsniegta licence vai atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

14.pants. (1) Lēmumu izsniegt, atteikt izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) un lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu, atjaunošanu vai anulēšanu pieņem Zāļu valsts aģentūra. Zāļu valsts aģentūras lēmuma par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu vai anulēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(2) Zāļu valsts aģentūra uztur un aktualizē datu bāzi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par uzņēmumiem, kuri saņēmuši 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenci).

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006., 28.10.2010. un 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

14.1 pants. (1) Zāļu valsts aģentūra 90 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) zāļu vai veterināro zāļu ražošanai, importēšanai vai lieltirgotavas atvēršanai (darbībai), kurā norādīts, ka darbības ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļautas, vai par atteikumu izsniegt licenci.

(2) Zāļu valsts aģentūra 30 dienu laikā vai — izņēmuma gadījumos — 90 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) zāļu vai veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai, kurā norādīts, ka darbības ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļautas, ja nepieciešams izdarīt izmaiņas informācijā:

1) par ražotajām vai importētajām zālēm, zāļu formām, vietu, kur tās ražo vai kontrolē, kā arī par kvalificēto personu;

2) par telpām, kas paredzētas zāļu ražošanai vai importēšanas darbībām, par tehnisko aprīkojumu un kontroles iespējām zāļu ražošanas, kvalitātes kontroles un uzglabāšanas procesā;

3) attiecībā uz pētāmajām zālēm — par ražojamo vai importējamo pētāmo zāļu veidiem un formām, ražošanu un importēšanas darbībām un ražošanas procesu (kā gadījumos ar vīrusu vai netradicionālo aģentu dezaktivāciju), kā arī par vietu, kur pētāmās zāles ražo, par telpām, kas paredzētas pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanas darbībām, par tehnisko aprīkojumu un kontroles iespējām pētāmo zāļu ražošanas, kvalitātes kontroles un uzglabāšanas procesā un par kvalificēto personu.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

15.pants. Lēmums par licences apturēšanu vai anulēšanu neatbrīvo no administratīvās vai kriminālās atbildības par šā likuma pārkāpšanu.

V nodaļa
II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu
ražošanas, importa un eksporta kontrole

16.pants. (1) Zāļu valsts aģentūra veic narkotisko un psihotropo vielu un zāļu patēriņa aprēķinu analīzi un, pamatojoties uz to, sagatavo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei apstiprināšanai narkotisko un psihotropo vielu gada patēriņa kvotu.

(2) Zāļu valsts aģentūra apkopo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei ceturkšņa un gada statistikas pārskatus par narkotisko un psihotropo vielu apriti.

(3) Zāļu valsts aģentūra sniedz ziņojumus ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei par tādiem pasūtījumiem vai operācijām, kas narkotiskās un psihotropās vielas un zāles varētu novirzīt nelegālajā apritē.

(4) Valsts policija sagatavo ceturkšņa pārskatu par konfiscētām un aizturētām narkotiskajām un psihotropajām vielām un līdz nākamā mēneša 20. datumam iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(11.06.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

17.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu starptautiskajā tirdzniecībā drīkst iesaistīties tikai tās personas, kurām ir šā likuma 9.pantā minētā licence.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

18.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu importu un eksportu drīkst veikt tikai ar Zāļu valsts aģentūras izsniegtu un ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošu ikreizēju atļauju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

19.pants. (1) Importa vai eksporta atļaujas pieteikumā norādāma paredzētā darbība, attiecīgās licences numurs, importētājs un eksportētājs, to adreses, ziņas par kravas saņēmēju, katras vielas starptautiskais nepatentētais nosaukums vai arī starptautisko konvenciju sarakstos norādītais nosaukums, zāļu forma un to patentētais nosaukums, ja tāds ir, vielu un zāļu daudzums, transportēšanas vai nosūtīšanas veids, robežas šķērsošanas vieta un laiks.

(2) Līdztekus eksportēšanas pieteikumam iesniedzama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja, ja to paredz attiecīgās valsts likumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

20.pants. Importa vai eksporta atļaujā norādāmas tās pašas ziņas, kas minētas attiecīgajā pieteikumā, un atļaujas derīguma termiņš. Importa atļaujā norādāms, vai importa sūtījumā ir viena krava vai vairākas kravu partijas. Eksporta atļaujā, ja nepieciešams, norāda arī attiecīgās importa atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, tādējādi apstiprinot vielu vai zāļu importa atļauju.

21.pants. (1) Katram sūtījumam uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, nepieciešami četri importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru iesniedz ievešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski importēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Zāļu valsts aģentūrai, trešo eksemplāru pievieno sūtījumam, uz ceturtā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients iesniedz izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski eksportēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Zāļu valsts aģentūrai, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, trešo eksemplāru Zāļu valsts aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, ceturto eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

21.1 pants. (1) Katram sūtījumam uz valsti, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, nepieciešami trīs importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, uz trešā eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients pievieno sūtījumam, otru eksemplāru Zāļu valsts aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, trešo eksemplāru izsniedz klientam, kas pēc eksporta darījuma veikšanas norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

21.2 pants. (1) Importētājs nodrošina, lai katram sūtījumam tiek pievienota eksportētājvalsts kompetentās iestādes izdota eksporta atļauja.

(2) Zāļu valsts aģentūra importētājam pieprasa šā panta pirmajā daļā minētās eksporta atļaujas kopiju, kas pievienota importa sūtījumam, ja tā attiecīgo eksporta atļauju nav saņēmusi no eksportētājvalsts kompetentās institūcijas.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

22.pants. Tiklīdz importa sūtījums ir nonācis Latvijas teritorijā vai beidzies importa atļaujā minētais termiņš, Zāļu valsts aģentūra nosūta eksportētājas valsts kompetentajai institūcijai tās izsniegto eksporta atļauju, kurā norādīts faktiski importēto vielu vai zāļu daudzums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

23.pants. Ja faktiski eksportēto narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu daudzums ir mazāks nekā eksporta atļaujā minētais, Zāļu valsts aģentūra to fiksē eksporta atļaujas eksemplārā, kuru nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai.

(11.06.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

24.pants. Komercdokumentos (rēķinos, kravas pavadzīmēs, muitas, transporta un citos pavaddokumentos) norādāmi ANO konvenciju sarakstiem atbilstošie vielu un zāļu nosaukumi, no Latvijas teritorijas eksportējamo vai uz to importējamo vielu un zāļu daudzums, eksportētājs un importētājs, to adreses, kravas saņēmējs un tā adrese.

25.pants. Aizliegts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu eksports no Latvijas teritorijas vai imports uz to, ja saņēmēja adreses vietā ir norādīta tikai banka vai abonenta pastkastītes numurs.

26.pants. Aizliegts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu eksports uz konsignācijas noliktavu, izņemot gadījumus, kad šāds piegādes veids ir apstiprināts importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtajā importa atļaujā. Aizliegts arī šo vielu un zāļu imports uz konsignācijas noliktavu Latvijas teritorijā.

27.pants. Kompetento institūciju (iestāžu un robežapsardzības spēku) pienākums ir aizturēt tos sūtījumus, kuriem nav attiecīgās importa, eksporta vai tranzīta atļaujas, un pieprasīt, lai tiek apstiprināta sūtījumu likumība. Ja tas netiek izdarīts, krava konfiscējama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

28.pants. Ministru kabinets nosaka tos muitas punktus, caur kuriem atļauts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu imports, eksports un tranzīts uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

29.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta pārvadājumus cauri Latvijas teritorijai drīkst veikt tikai tad, ja ir saņemta Zāļu valsts aģentūras izsniegta tranzīta atļauja, neatkarīgi no tā, vai krava tiek vai netiek noņemta no transportlīdzekļa, kas to pārvadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

30.pants. (1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta pārvadājumi veicami atbilstoši pievienotajā eksporta atļaujā noteiktajam maršrutam un nogādājami šajā atļaujā minētajā galapunktā bruņotas apsardzes pavadībā.

(2) Šo vielu un zāļu tranzīta noteikumus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

31.pants. Neviens nedrīkst mainīt cauri Latvijas teritorijai sūtītās II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta kravas sastāvu, saturu vai iesaiņojumu, ja nav saņemta Zāļu valsts aģentūras atļauja. Šā panta noteikumi neierobežo kompetento institūciju (iestāžu un robežapsardzības spēku) likumīgās darbības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

32.pants. Attiecībā uz brīvostām un brīvās tirdzniecības zonām piemērojami tie paši kontroles un uzraudzības pasākumi, kādi noteikti citām Latvijas teritorijas daļām.

33.pants. Komercpārvadātāju pienākums ir veikt attiecīgos piesardzības pasākumus, lai viņu transportlīdzekļi netiktu izmantoti šajā likumā minēto augu, vielu un zāļu nelikumīgai pārvadāšanai. Ierodoties Latvijas teritorijā, viņu pienākums ir nekavējoties informēt Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroju par apstākļiem, kas rada aizdomas, ka transportlīdzekļi tiek izmantoti nelikumīgi.

34.pants. Personas, kas saņēmušas šā likuma 9.pantā minēto licenci, drīkst šajā likumā minētās vielas un zāles, ja tās iepakotas kastēs, nosūtīt pa pastu ierakstītos sūtījumos, norādot to vērtību un pieprasot apstiprinājumu par izsniegšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

VI nodaļa
II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšana

35.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles iepirkt profesionālai darbībai saskaņā ar šā likuma noteikumiem drīkst tikai no tādas personas, kurai izsniegta šā likuma 9.pantā minētā licence.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

36.pants. (1) II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles pacientiem drīkst izsniegt tikai pret recepti, kurā norādīta to terapeitiskā lietošana. Recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ja zāļu izsniedzējam receptes iesniedzējs nav personiski pazīstams, viņam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu uzrādīts personu apliecinošs dokuments.

(2) II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles dzīvniekiem ievada praktizējošs veterinār­ārsts vai viņa uzraudzībā veterinārārsts, veterinārfeldšeris vai veterinārārsta asistents.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998., 11.05.2006. un 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

37.pants. Ministru kabinets nosaka II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību:

1) zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās;

2) zāļu un veterināro zāļu ražošanā;

3) aptiekās;

4) ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

5) veterinārmedicīniskajos aprūpes uzņēmumos un personām, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi (praktizējošiem veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem).

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

38.pants.

(Izslēgts ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

39.pants. (1) Fiziskās personas iegādājas un uzglabā tikai ārstniecības kursam nepieciešamo II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu. Zāles izraksta un iegādājas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Fiziskās personas, kuras iebrauc no valsts, kas nav Šengenas nolīguma valsts, vai izbrauc uz šādu valsti, personiskai lietošanai bez speciālas atļaujas drīkst ievest vai izvest zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja II sarakstā iekļautās vielas saturošas zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 14 dienām, bet III sarakstā iekļautās vielas saturošas zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 30 dienām. Nepieciešamību lietot šīs zāles persona apliecina, uzrādot recepti, receptes norakstu vai kopiju vai citus šo faktu apliecinošus dokumentus.

(3) Fiziskās personas nav tiesīgas nosūtīt un saņemt II un III sarakstā iekļautās zāles, izmantojot iekšzemes un starptautiskos pasta sūtījumus.

(4) Latvijas pilsonim, nepilsonim un uzturēšanās atļauju saņēmušam ārzemniekam, izbraucot uz Šengenas nolīguma valsti, atļauts pārvadāt ārstēšanai nepieciešamās zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja attiecīgā persona saņēmusi apliecību par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu ārstnieciskām vajadzībām, kuru izsniedzis ārsts un apstiprinājusi Veselības inspekcija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedību.

(5) Fiziskā persona, kura iebrauc no valsts, kas ir Šengenas nolīguma valsts, personiskai lietošanai drīkst ievest zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja ir saņēmusi attiecīgās valsts kompetentās iestādes izsniegtu apliecību par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu ārstnieciskām vajadzībām.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

40.pants.

(Izslēgts ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

VII nodaļa
Īpaši noteikumi

41.pants. Ja kravā ir II sarakstā iekļautās vielas vai zāles, uz nosūtīšanai paredzēto saiņu ārējā iepakojuma drīkst būt vienīgi nosūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds un adrese. Sūtījumi aizzīmogojami ar nosūtītāja zīmogu.

42.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles nedrīkst reklamēt plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot to popularizēšanai jebkuru cita veida reklāmu, kas paredzēta nespeciālistiem.

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

VIII nodaļa
Šā likuma ievērošanas kontrole
un atbildība par tā pārkāpšanu

43.pants.

(Izslēgts ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

44.pants. (1) Veselības inspekcija uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm, izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.

(2) Veselības inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā.

(3) Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumus un personas, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi (praktizējošie veterinārārsti un veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti, veterinārās aptiekas) un veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm.

(30.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003., 27.09.2007., 10.07.2008. un 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

45.pants. Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Pārejas noteikumi

(30.03.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

1. Likuma 9.pantā minētās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, saglabā savu noteikto derīguma termiņu.

2. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā izsniedzamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, arī darbībai ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm, 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību nosaka labklājības ministrs.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 9.maijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse
Rīgā 1996.gada 23.maijā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.05.1996.Stājas spēkā: 06.06.1996.Tēma:  Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 23.05.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 20.06.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
40283
{"selected":{"value":"14.11.2013","content":"<font class='s-1'>14.11.2013.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"03.07.2019","iso_value":"2019\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2013","iso_value":"2013\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2013.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-13.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-12.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2007","iso_value":"2007\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2007.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2006","iso_value":"2006\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2006.-06.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2003","iso_value":"2003\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2003.-12.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2000","iso_value":"2000\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2000.-21.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2000","iso_value":"2000\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2000.-03.05.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.1998","iso_value":"1998\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.1998.-08.01.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.1996","iso_value":"1996\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.1996.-14.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.11.2013
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva