Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ceļu drošības audits - Ceļu satiksmes drošības direkcijas veikta oficiāla, neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu;";

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju;

papildināt pantu ar jaunu 27.punktu šādā redakcijā:

"27) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude - veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma);";

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

2. 4.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus "pār ceļu un ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju un citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "tehnisko stāvokli" ar vārdiem "veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un to uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu.

(9) Latvijas Autoceļu direkcija, veicot šajā likumā noteiktās funkcijas, par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, ko nosūta izskatīšanai institūcijām, kuras pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas."

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi

(1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī, un raudzīties, lai ceļš atbilstu kvalitatīvajiem rādītājiem;

2) nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem;

3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;

4) nodrošināt, lai tiktu izanalizēti ceļu satiksmes negadījumi, tādējādi pastāvīgi pilnveidojot satiksmes organizāciju;

5) kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību;

6) nodrošināt ceļu drošības audita veikšanu;

7) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros;

8) atlīdzināt personām zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā.

(2) Ministru kabinets nosaka ceļu kvalitatīvos rādītājus un ceļu drošības auditēšanas kārtību."

4. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Autoceļu direkcija" (attiecīgā locījumā).

5. 22.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kā arī transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

6. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma vai citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumu var piemērot administratīvo sodu - transportlīdzekļa vadītāja tiesību atņemšanu vai saukt pie kriminālatbildības, Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku aizturēt transportlīdzekļu vadītāja apliecību un izsniegt viņam transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju."

7. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

8. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu

(1) Prasības attiecībā uz darba un atpūtas laiku un tā uzskaiti transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošu transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības šo kategoriju transportlīdzekļu aprīkošanai ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīcēm un šo ierīču lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

9. 38.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Autoceļu direkciju.";

izslēgt ceturto daļu.

10. Aizstāt 40.panta pirmajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijā" ar vārdiem "Latvijas Autoceļu direkcijā".

11. Izteikt 42.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ceļu būvniecības un remontdarbu veicējs nodrošina, lai darba vietas uz ceļiem tiktu aprīkotas ar ceļa zīmēm, kā arī ierobežojošām un novirzošām ierīcēm atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām."

12. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda transportlīdzekļa marku un valsts numuru, ziņas par pārkāpēju nenorāda, lietu izskata bez pārkāpēja klātbūtnes un naudas sodu uzliek pārkāpuma izdarīšanas vietā.

(3) Naudas sods, kas uzlikts par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, nomaksājams desmit dienu laikā no soda uzlikšanas dienas. Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja).

(4) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas. Naudas soda samaksas apliecinājums ir attiecīgs norēķina dokuments.

(5) Ja nevis īpašnieka paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību dēļ transportlīdzeklis vairs neatrodas īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījumā, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

(6) Kārtību, kādā amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt šajā pantā minētās administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda protokolu, noformē paziņojumu par uzlikto naudas sodu un nosūta informāciju transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 30.pantā un 31.panta otrā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 15.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 27.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ceļu satiksmes likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.02.2001.Stājas spēkā: 13.03.2001.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 27.02.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 22.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
4026
13.03.2001
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)