Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1996. gada 19. decembra likumu: Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā.

Saeima ir pieņēmusi
  un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā

1.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas vajadzībām izveido pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu.

(2) Saimnieciskā gada laikā pašvaldību finansu izlīdzināšana notiek saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā doto pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritmu, uz kura pamata tiek noteiktas pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un dotācijas no tā. Finansu ministrija apstiprina prognozes aprēķinu un atbild par tajā izmantotajiem pašvaldību finansu datiem.

(3) Lai atbilstoši 1996.gada budžeta izpildes faktiskajiem rādītājiem saskaņotu no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 1996.gadā avansā saņemto dotāciju apjomus un fondā ieskaitītos līdzekļus, līdz 1997.gada 1.maijam izdara pārrēķinu, kura rezultāti tiek iestrādāti 1998.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas mehānismā, bet finansu līdzekļu pārdale netiek veikta.

2. pants. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonds

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 58 222 177 lati, ko veido:

1) dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 21 000 000 latu;

2) atlikums no 1994.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 3 000 000 latu;

3) pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu 34 222 177 lati.

(2) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 58 222 177 lati, ko veido:

1) dotācijas, kas izmaksājamas pašvaldībām procentos no fonda kopapjoma saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu, 46 734 686 lati;

2) mērķdotācijas no valsts budžeta psihoneiroloģisko pansionātu darbības nodrošināšanai saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 1996.gadam" 2 997 834 lati;

3) mērķdotācijas no valsts budžeta izglītības pasākumiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 1996.gadam" 7 489 657 lati;

4) mērķdotācijas no valsts budžeta pagastu un rajonu teritoriālplānošanai - attīstības projektu izstrādāšanai 1 000 000 latu.

3. pants. Līdzekļu ieskaitīšana pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

(1) Pašvaldības, kurām jāieskaita līdzekļi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā, tos ieskaita šā likuma 2.pielikumā noteiktajos procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, bet ne vairāk par pielikumā norādītajām summām.

(2) Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā pašvaldības veic atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildei divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 10. un 20.datumam. Dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta tiek pārskaitītas divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 10. un 20.datumam.

(3) Ja līdzekļi netiek pārskaitīti, Valsts kase, pamatojoties uz Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, ir tiesīga parādu norakstīt no attiecīgās pašvaldības budžeta konta.

4. pants. Izmaksas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Paredzamie atskaitījumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda rajonu, pilsētu un pagastu budžetos ir ieskaitāmi divas reizes mēnesī atbilstoši fondā ieskaitītajiem līdzekļiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 15. un 25.datumam. Rajonu, pilsētu un pagastu budžetos paredzētie atskaitījumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieskaitāmi tieši rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu kontos, nemainot noteiktās summas.

5. pants. Pašvaldību savstarpējie norēķini

(1) Pilsētu un pagastu pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā ir pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādes, nosaka šo iestāžu uzturēšanas normatīvus uz vienu skolēnu.

(2) Rajonu un republikas pilsētu pašvaldības nosaka vispārēja profila sociālās palīdzības iestāžu uzturēšanas normatīvus uz vienu iemītnieku.

(3) Pilsētu un pagastu pašvaldības, kuru skolēni mācās citu pilsētu un pagastu pašvaldību pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs vai kuru iedzīvotāji izmanto citu pašvaldību vispārēja profila sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumus, līdz 1996.gada 1.aprīlim noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu.

(4) Ja pašvaldības nav izpildījušas šā panta trešās daļas prasības, Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padome (pieņemot attiecīgu lēmumu) ir tiesīga pieprasīt Valsts kases departamentam norakstīt no attiecīgās pašvaldības budžeta konta summu, kāda nepieciešama citu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.

(5) Ja pašvaldības, kuras atrodas dažādu rajonu administratīvajās teritorijās, nav izpildījušas šā panta trešās daļas prasības, Valsts kases departaments, pamatojoties uz Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, ir tiesīgs norakstīt no attiecīgās pašvaldības budžeta konta summu, kāda nepieciešama citu pilsētu un pagastu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.

Pārejas noteikums

Sakarā ar šā likuma pieņemšanu Ministru kabinetam iesniegt Saeimai attiecīgus grozījumus likumā "Par valsts budžetu 1996.gadam".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, un tā darbība attiecināma uz visu saimniecisko gadu.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 28.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 9.aprīlī

1.pielikums

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritms

I. Pašvaldību budžetu ieņēmumu prognoze

1. Kopējā pašvaldību budžetu ieņēmumu prognoze 1996.gadam ir 234 335 000 latu, tai skaitā ir paredzami šādi pašvaldību ieņēmumi no:

a) iedzīvotāju ienākuma nodokļa 166 000 000 latu;

b) zemes nodokļa 12 800 000 latu;

c) īpašuma nodokļa 16 400 000 latu;

d) ienākumi no mežiem 3 500 000 latu;

e) ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas 500 000 latu;

f) valsts nodeva pašvaldību budžetā 600 000 latu;

g) nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 5 500 000 latu;

h) valsts mērķdotācijas un dotācija pašvaldību budžetos 24 035 000 latu;

i) atlikums no 1994.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 3 000 000 latu;

j) pašvaldību speciālo budžetu ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2 000 000 latu.

2. Aprēķinu vajadzībām katrai pašvaldībai prognozē 1996.gada ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, zemes nodokļa un īpašuma nodokļa (turpmāk - pašvaldības ieņēmumi).

3. Pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozē, 1995.gada faktiskos ieņēmumus reizinot ar koeficientu 1.31. Pašvaldības ieņēmumus no zemes nodokļa prognozē, 1995.gada faktiskos ieņēmumus reizinot ar koeficientu 1.19. Pašvaldības ieņēmumus no īpašuma nodokļa prognozē, 1993.gada un 1994.gada faktisko vidējo ieņēmumu salīdzinot ar 1995.gada faktisko ieņēmumu un maksimālo skaitlisko vērtību reizinot ar koeficientu 1.11.

II. Pašvaldību izdevumu nepieciešamības prognoze

1. Aprēķinu vajadzībām kopējā pašvaldību izdevumu nepieciešamība ir 217 812 509 lati. Šo rādītāju aprēķina, no pašvaldību budžetu ieņēmumu prognozes atskaitot ieņēmumus no dabas resursu nodokļa un valsts mērķdotācijām.

2. Izdevumu izlīdzināšana tiek veikta divās pašvaldību grupās - republikas pilsētu pašvaldību grupā un lauku pašvaldību grupā, kurā ietilpst rajonu, rajona pilsētu un pagastu pašvaldības.

3. Kopējo pašvaldību izdevumu nepieciešamību sadala šādās proporcijās:

a) republikas pilsētu pašvaldībām 45 procenti;

b) rajonu, rajona pilsētu un pagastu pašvaldībām 55 procenti.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti likumā "Par pašvaldībām" noteikto pastāvīgo funkciju izpildei paredzētie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (nepieciešamie izdevumi).

5. Aprēķinos izmanto Valsts statistikas komitejas datus par iedzīvotāju skaitu un sastāvu pašvaldībās pēc stāvokļa uz 1995.gada 1.janvāri un Finansu ministrijas apstiprinātos pašvaldību datus par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 1995.gadā pa ieņēmumu veidiem.

6. Aprēķinos izmanto šādus pašvaldības raksturojošus kritērijus un kritēriju īpatsvarus pašvaldību budžetos:

Kritēriji un to skaitliskās vērtības attiecīgajās pašvaldību grupās

Kritēriju īpatsvars republikas pilsētu pašvaldību budžetu izdevumos Kritēriju īpatsvars rajonu, rajona pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos
rajonu pašvaldību budžetu izdevumos rajona pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos

Pastāvīgie iedzīvotāji

0.660 0.300 0.245
1279505 1259991 1259991      
A1 A2 A3      

Bērni līdz 6 gadu vecumam

0.063 0.000 0.042
97582 114628 114628      
B1 B2 B3      

Bērni un jaunieši 7-18 gadu vecumā

0.163 0.020 0.228
204889 220588 220588      
C1 C2 C3      

Iedzīvotāji virs darbaspējas vecuma

0.114 0.030 0.135
288063 283503 283503      
D1 D2 D3      
Kopā     1.000 0.350 0.650
       

1.000

 

7. Pašvaldību izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) aprēķina, kritēriju īpatsvara un attiecīgā pašvaldību raksturojošā kritērija vienību skaita reizinājumu (a;b;c;d) dalot ar attiecīgā kritērija skaitu grupā [republikas pilsētu pašvaldību (A1;B1;C1;D1), rajonu pašvaldību (A2;B2;C2;D2), rajona pilsētu un pagastu (A3;B3;C3;D3) pašvaldību grupā] un iegūtās skaitliskās vērtības sasummējot:

k1i=0.660(ai/A1)+0.063(bi/B1)+0.163(ci/C1)+0.114(di/D1)

k2i=0.300(ai/A2)+0.020(ci/C2)+0.030(di/D2)

k3i=0.245(ai/A3)+0.042(bi/B3)+0.228(ci/C3)+0.135(di/D3)

k1i - izdevumu nepieciešamības koeficients republikas pilsētas pašvaldībai;

k2i - izdevumu nepieciešamības koeficients rajona pašvaldībai;

k3i - izdevumu nepieciešamības koeficients rajona pilsētas vai pagasta pašvaldībai;

ai - pastāvīgo iedzīvotāju skaits;

bi - bērnu skaits (līdz 6 gadu vecumam);

ci - bērnu un jauniešu (7ņ18 gadu vecumā) skaits;

di - iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma skaits.

8. Katras pašvaldības nepieciešamo izdevumu apjomu nosaka, reizinot pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) ar kopējo izdevumu apjomu attiecīgajā grupā (republikas pilsētu pašvaldību grupā; rajonu pašvaldību, rajona pilsētu un pagastu pašvaldību grupā).

III. Izdevumu un ieņēmumu izlīdzināšana

1. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir lielāki par vidējiem nepieciešamajiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldību grupā, samazina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

2. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir mazāki par vidējiem nepieciešamajiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldību grupā, palielina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

3. Prognozes aprēķinā tiek izlīdzināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, īpašuma nodokļa un zemes nodokļa (turpmāk - izlīdzinātie ieņēmumi).

Pārrēķinā tiek izlīdzināti visi šā pielikuma 1.punktā noteiktie pašvaldību ieņēmumi, izņemot valsts mērķdotācijas, pašvaldību nodevas un nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no dabas resursu nodokļa.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti pašvaldību budžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju. Rajonu pašvaldību budžetu ieņēmumi tiek izlīdzināti kopā ar attiecīgā rajona pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu ieņēmumiem, pieskaitot attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozei uz vienu iedzīvotāju attiecīgā rajona pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozi uz vienu iedzīvotāju.

5. Ieņēmumu izlīdzināšana tiek veikta divās pakāpēs:

a) izlīdzinot par 40 procentiem starpību starp izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldībā un izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju valstī;

b) aprēķinot starpību starp pirmajā pakāpē izlīdzinātajiem ieņēmumiem un 95 procentiem no izlīdzinātajiem izdevumiem. No pašvaldībām, kurām šī starpība ir pozitīva, pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā ieskaita ieņēmumus, kas vienādi ar 66 procentiem no šīs starpības, bet ne vairāk kā 32 procentus no izlīdzināmiem ieņēmumiem.

6. Galīgās iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā vai izmaksas no minētā fonda nosaka kā izlīdzināto izdevumu un izlīdzināto ieņēmumu saskaņošanas procedūras rezultātā aprēķināto iemaksu un izmaksu saldo. Iemaksa pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā tiek noteikta procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet ne vairāk par maksimālo iemaksājamo summu.

 

 

2.pielikums

Rajons Pilsēta/pagasts Iemaksu prognoze pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Iemaksu % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

Rīga 21 243 385 28,60

Daugavpils 1 648 454 18,16

Jelgava 934 961 16,70

Jūrmala 438 429 10,99

Liepāja 806 659 11,65

Rēzekne 343 783 11,68

Ventspils 3 149 800 40,60

Kopā pilsētās 28 565 471

Aizkraukles rajons Aizkraukle 362 837 53,34

Bauskas rajons Bauska 107 633 14,96

Cēsu rajons Cēsis 89 857 7,74

Cēsu rajons Liepas pagasts 13 146 9,10

Daugavpils rajons Ilūkste 24 275 12,10

Daugavpils rajons Šēderes pagasts 104 922 34,58

Dobeles rajons Dobele 265 042 29,28

Gulbenes rajons Gulbene 66 748 10,98

Jelgavas rajons Lielplatones pagasts 1 664 3,72

Jelgavas rajons Ozolnieku pagasts 4 558 2,63

Liepājas rajons Grobiņa 15 745 5,98

Limbažu rajons Limbaži 100 817 16,71

Limbažu rajons Salacgrīva 141 807 38,86

Madonas rajons Madona 13 131 2,44

Madonas rajons Lubāna 1 867 1,76

Madonas rajons Kalsnavas pagasts 38 687 24,77

Ogres rajons Ogre 612 575 31,06

Ogres rajons Ikšķile 30 069 13,11

Ogres rajons Ķegums 138 482 84,58

Rīgas rajons Baloži 41 698 14,30

Rīgas rajons Olaine 395 031 36,19

Rīgas rajons Salaspils 820 738 50,05

Rīgas rajons Saulkrasti 113 209 28,79

Rīgas rajons Sigulda 88 862 12,66

Rīgas rajons Vangaži 37 461 16,09

Rīgas rajons Ādažu pagasts 247 330 49,86

Rīgas rajons Babītes pagasts 53 894 15,22

Rīgas rajons Carnikavas pagasts 62 090 21,12

Rīgas rajons Garkalnes pagasts 47 407 24,54

Rīgas rajons Inčukalna pagasts 29 545 13,28

Rīgas rajons Ķekavas pagasts 304 193 31,43

Rīgas rajons Mārupes pagasts 249 147 43,39

Rīgas rajons Olaines pagasts 53 063 19,32

Rīgas rajons Stopiņu pagasts 125 937 25,56

Saldus rajons Saldus 49 379 6,73

Saldus rajons Brocēni 168 213 48,25

Talsu rajons Talsi 22 254 2,99

Talsu rajons Kolkas pagasts 19 766 21,34

Talsu rajons Rojas pagasts 366 0,15

Talsu rajons Virbu pagasts 6 158 10,11

Tukuma rajons Tukums 129 545 11,07

Tukuma rajons Engures pagasts 32 273 16,51

Valkas rajons Valka 43 570 9,68

Valkas rajons Smiltene 42 425 10,78

Valmieras rajons Valmiera 339 290 18,85

Kopā pagastos un rajona pilsētās 5 656 706

Kopā valstī 34 222 177

3.pielikums

 

Rajons Pilsēta/pagasts Dotācijas prognoze no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Dotācijas % no fondā ieskaitītajiem līdzekļiem

Aizkraukles rajons 1 037 129 2,219184697

Alūksnes rajons 709 040 1,517160081

Balvu rajons 848 955 1,816541573

Bauskas rajons 1 279 733 2,738293780

Cēsu rajons 1 518 584 3,249372425

Daugavpils rajons 1 073 950 2,297972003

Dobeles rajons 954 041 2,041398117

Gulbenes rajons 706 299 1,511295058

Jēkabpils rajons 1 466 708 3,138371359

Jelgavas rajons 933 024 1,996427236

Krāslavas rajons 1 059 813 2,267722522

Kuldīgas rajons 954 514 2,042410213

Liepājas rajons 1 231 105 2,634242584

Limbažu rajons 953 291 2,039793313

Ludzas rajons 1 045 199 2,236452386

Madonas rajons 1 196 481 2,560156283

Ogres rajons 1 384 022 2,961444953

Preiļu rajons 1 170 547 2,504664309

Rēzeknes rajons 1 153 004 2,467126879

Rīgas rajons 2 685 002 5,745201754

Saldus rajons 940 485 2,012391824

Talsu rajons 1 190 014 2,546318595

Tukuma rajons 1 331 980 2,850088690

Valkas rajons 853 237 1,825703932

Valmieras rajons 1 363 031 2,916529706

Ventspils rajons 386 284 0,826546690

Kopā rajonu budžetos 29 425 472

Aizkraukles rajons Jaunjelgava 20 646 0,044177038

Aizkraukles rajons Pļaviņas 38 019 0,081350712

Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts 19 585 0,041906776

Aizkraukles rajons Aizkraukles pagasts 14 467 0,030955595

Aizkraukles rajons Bebru pagasts 45 168 0,096647702

Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts 26 370 0,056424900

Aizkraukles rajons Iršu pagasts 16 452 0,035202975

Aizkraukles rajons Klintaines pagasts 32 451 0,069436649

Aizkraukles rajons Kokneses pagasts 37 619 0,080494817

Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts 33 768 0,072254685

Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts 21 063 0,045069309

Aizkraukles rajons Neretas pagasts 53 930 0,115396089

Aizkraukles rajons Pilskalnes pagasts 22 156 0,047408043

Aizkraukles rajons Seces pagasts 44 555 0,095336042

Aizkraukles rajons Sērenes pagasts 19 052 0,040766295

Aizkraukles rajons Skrīveru pagasts 40 552 0,086770670

Aizkraukles rajons Staburaga pagasts 17 153 0,036702932

Aizkraukles rajons Sunākstes pagasts 18 743 0,040105116

Aizkraukles rajons Valles pagasts 34 781 0,074422240

Aizkraukles rajons Vietalvas pagasts 31 675 0,067776212

Aizkraukles rajons Zalves pagasts 31 338 0,067055120

Alūksnes rajons Alūksne 61 959 0,132576049

Alūksnes rajons Ape 51 157 0,109462595

Alūksnes rajons Alsviķu pagasts 38 967 0,083379184

Alūksnes rajons Annas pagasts 22 825 0,048839528

Alūksnes rajons Gaujienas pagasts 36 533 0,078171061

Alūksnes rajons Ilzenes pagasts 8 759 0,018741968

Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts 41 823 0,089490277

Alūksnes rajons Jaunannas pagasts 18 912 0,040466732

Alūksnes rajons Jaunlaicenes pagasts 16 616 0,035553892

Alūksnes rajons Kalncempju pagasts 12 923 0,027651839

Alūksnes rajons Liepnas pagasts 40 341 0,086319185

Alūksnes rajons Malienas pagasts 18 147 0,038829832

Alūksnes rajons Mālupes pagasts 24 474 0,052367956

Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts 18 644 0,039893282

Alūksnes rajons Pededzes pagasts 38 469 0,082313595

Alūksnes rajons Trapenes pagasts 33 642 0,071985078

Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts 22 480 0,048101318

Alūksnes rajons Virešu pagasts 20 336 0,043513719

Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts 11 025 0,023590615

Alūksnes rajons Ziemera pagasts 33 357 0,071375252

Balvu rajons Balvi 37 464 0,080163158

Balvu rajons Viļaka 35 933 0,076887218

Balvu rajons Baltinavas pagasts 59 878 0,128123253

Balvu rajons Balvu pagasts 25 120 0,053750227

Balvu rajons Bērzkalnes pagasts 24 587 0,052609747

Balvu rajons Bērzpils pagasts 44 859 0,095986523

Balvu rajons Briežuciema pagasts 29 471 0,063060229

Balvu rajons Krišjāņu pagasts 20 098 0,043004461

Balvu rajons Kubuļu pagasts 45 885 0,098181894

Balvu rajons Kupravas pagasts 25 542 0,054653197

Balvu rajons Lazdukalna pagasts 51 505 0,110207224

Balvu rajons Lazdulejas pagasts 16 448 0,035194416

Balvu rajons Medņevas pagasts 36 788 0,078716694

Balvu rajons Rugāju pagasts 73 008 0,156218018

Balvu rajons Susāju pagasts 35 778 0,076555559

Balvu rajons Šķilbēnu pagasts 58 758 0,125784519

Balvu rajons Tilžas pagasts 43 507 0,093093596

Balvu rajons Vectilžas pagasts 23 886 0,051109790

Balvu rajons Vecumu pagasts 35 062 0,075023506

Balvu rajons Vīksnas pagasts 33 140 0,070910929

Balvu rajons Žīguru pagasts 4 137 0,008852098

Bauskas rajons Bārbeles pagasts 27 092 0,057969791

Bauskas rajons Brunavas pagasts 57 397 0,122814562

Bauskas rajons Ceraukstes pagasts 14 874 0,031826468

Bauskas rajons Codes pagasts 46 995 0,100557004

Bauskas rajons Dāviņu pagasts 40 971 0,087667220

Bauskas rajons Gailīšu pagasts 6 459 0,013820570

Bauskas rajons Iecavas pagasts 68 798 0,147209719

Bauskas rajons Īslīces pagasts 32 237 0,068978745

Bauskas rajons Mežotnes pagasts 16 983 0,036339176

Bauskas rajons Rundāles pagasts 46 212 0,098881589

Bauskas rajons Skaistkalnes pagasts 42 096 0,090074426

Bauskas rajons Stelpes pagasts 26 552 0,056814333

Bauskas rajons Svitenes pagasts 21 105 0,045159178

Bauskas rajons Vecsaules pagasts 74 522 0,159457581

Bauskas rajons Vecumnieku pagasts 66 222 0,141697753

Bauskas rajons Viesturu pagasts 39 874 0,085319927

Cēsu rajons Līgatne 22 491 0,048124855

Cēsu rajons Amatas pagasts 21 445 0,045886689

Cēsu rajons Drabešu pagasts 31 098 0,066541583

Cēsu rajons Drustu pagasts 41 539 0,088882591

Cēsu rajons Dzērbenes pagasts 34 357 0,073514991

Cēsu rajons Inešu pagasts 28 795 0,061613766

Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts 28 740 0,061496080

Cēsu rajons Kaives pagasts 22 087 0,047260401

Cēsu rajons Līgatnes pagasts 77 448 0,165718456

Cēsu rajons Mārsnēnu pagasts 25 658 0,054901407

Cēsu rajons Mores pagasts 26 194 0,056048306

Cēsu rajons Nītaures pagasts 24 481 0,052382935

Cēsu rajons Priekuļu pagasts 42 335 0,090585823

Cēsu rajons Raiskuma pagasts 42 194 0,090284120

Cēsu rajons Raunas pagasts 84 693 0,181220860

Cēsu rajons Skujenes pagasts 38 205 0,081748704

Cēsu rajons Stalbes pagasts 37 103 0,079390712

Cēsu rajons Straupes pagasts 42 587 0,091125037

Cēsu rajons Taurenes pagasts 31 050 0,066438876

Cēsu rajons Vaives pagasts 49 691 0,106325738

Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts 55 303 0,118333950

Cēsu rajons Veselavas pagasts 27 757 0,059392717

Cēsu rajons Zaubes pagasts 38 666 0,082735123

Cēsu rajons Zosēnu pagasts 19 270 0,041232758

Daugavpils rajons Subate 40 068 0,085735036

Daugavpils rajons Ambeļu pagasts 39 037 0,083528966

Daugavpils rajons Bebrenes pagasts 47 729 0,102127572

Daugavpils rajons Biķernieku pagasts 36 588 0,078288747

Daugavpils rajons Demenes pagasts 18 823 0,040276295

Daugavpils rajons Dubnas pagasts 30 653 0,065589400

Daugavpils rajons Dvietes pagasts 30 176 0,064568745

Daugavpils rajons Eglaines pagasts 32 302 0,069117828

Daugavpils rajons Kalkūnes pagasts 28 787 0,061596648

Daugavpils rajons Kalupes pagasts 64 052 0,137054521

Daugavpils rajons Laucesas pagasts 39 257 0,083999708

Daugavpils rajons Līdumnieku pagasts 29 274 0,062638701

Daugavpils rajons Līksnas pagasts 24 177 0,051732454

Daugavpils rajons Maļinovas pagasts 20 821 0,044551492

Daugavpils rajons Medumu pagasts 36 548 0,078203157

Daugavpils rajons Naujenes pagasts 39 674 0,084891979

Daugavpils rajons Nīcgales pagasts 19 869 0,042514461

Daugavpils rajons Pilskalnes pagasts 37 539 0,080323638

Daugavpils rajons Salienas pagasts 32 095 0,068674902

Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts 45 861 0,098130541

Daugavpils rajons Sventes pagasts 35 819 0,076643288

Daugavpils rajons Tabores pagasts 32 213 0,068927392

Daugavpils rajons Vaboles pagasts 29 553 0,063235688

Daugavpils rajons Vecsalienas pagasts 10 285 0,022007209

Daugavpils rajons Višķu pagasts 56 656 0,121229016

Dobeles rajons Auce 24 231 0,051848000

Dobeles rajons Annenieku pagasts 31 475 0,067348265

Dobeles rajons Augstkalnes pagasts 22 185 0,047470095

Dobeles rajons Auru pagasts 29 043 0,062144421

Dobeles rajons Bēnes pagasts 23 265 0,049781013

Dobeles rajons Bērzes pagasts 18 472 0,039525247

Dobeles rajons Bikstu pagasts 30 816 0,065938177

Dobeles rajons Bukaišu pagasts 29 308 0,062711452

Dobeles rajons Dobeles pagasts 15 115 0,032342145

Dobeles rajons Īles pagasts 19 137 0,040948173

Dobeles rajons Jaunbērzes pagasts 9 764 0,020892405

Dobeles rajons Krimūnu pagasts 7 150 0,015299129

Dobeles rajons Lielauces pagasts 16 785 0,035915508

Dobeles rajons Naudītes pagasts 10 168 0,021756860

Dobeles rajons Penkules pagasts 11 521 0,024651926

Dobeles rajons Tērvetes pagasts 16 817 0,035983980

Dobeles rajons Ukru pagasts 22 090 0,047266820

Dobeles rajons Vītiņu pagasts 33 952 0,072648397

Dobeles rajons Zebrenes pagasts 18 901 0,040443195

Gulbenes rajons Beļavas pagasts 54 534 0,116688491

Gulbenes rajons Daukstu pagasts 44 068 0,094293990

Gulbenes rajons Druvienas pagasts 20 523 0,043913850

Gulbenes rajons Galgauskas pagasts 24 580 0,052594769

Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts 35 849 0,076707480

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts 44 969 0,096221894

Gulbenes rajons Līgo pagasts 18 385 0,039339090

Gulbenes rajons Litenes pagasts 47 277 0,101160410

Gulbenes rajons Lizuma pagasts 38 048 0,081412765

Gulbenes rajons Rankas pagasts 36 477 0,078051236

Gulbenes rajons Stāmerienas pagasts 36 545 0,078196738

Gulbenes rajons Stradu pagasts 20 636 0,044155641

Gulbenes rajons Tirzas pagasts 42 121 0,090127919

Jēkabpils rajons Jēkabpils 137 376 0,293948696

Jēkabpils rajons Aknīste 36 316 0,077706738

Jēkabpils rajons Viesīte 67 488 0,144406662

Jēkabpils rajons Asares pagasts 24 324 0,052046996

Jēkabpils rajons Atašienes pagasts 33 595 0,071884510

Jēkabpils rajons Ābeļu pagasts 20 462 0,043783326

Jēkabpils rajons Dignājas pagasts 26 926 0,057614595

Jēkabpils rajons Dunavas pagasts 34 202 0,073183331

Jēkabpils rajons Elkšņu pagasts 25 036 0,053570489

Jēkabpils rajons Gārsenes pagasts 31 399 0,067185645

Jēkabpils rajons Kalna pagasts 25 100 0,053707433

Jēkabpils rajons Krustpils pagasts 28 599 0,061194377

Jēkabpils rajons Kūku pagasts 62 308 0,133322817

Jēkabpils rajons Leimaņu pagasts 27 710 0,059292150

Jēkabpils rajons Mežāres pagasts 40 743 0,087179360

Jēkabpils rajons Rites pagasts 30 577 0,065426780

Jēkabpils rajons Rubenes pagasts 50 776 0,108647355

Jēkabpils rajons Salas pagasts 57 473 0,122977182

Jēkabpils rajons Saukas pagasts 25 276 0,054084027

Jēkabpils rajons Sēlpils pagasts 36 106 0,077257393

Jēkabpils rajons Variešu pagasts 38 371 0,082103900

Jēkabpils rajons Vīpes pagasts 29 028 0,062112325

Jēkabpils rajons Zasas pagasts 40 951 0,087624425

Jelgavas rajons Kalnciems 37 691 0,080648878

Jelgavas rajons Cenu pagasts 13 936 0,029819394

Jelgavas rajons Elejas pagasts 18 742 0,040102976

Jelgavas rajons Glūdas pagasts 25 644 0,054871450

Jelgavas rajons Jaunsvirlaukas pagasts 38 819 0,083062503

Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts 18 312 0,039182889

Jelgavas rajons Platones pagasts 1 015 0,002171834

Jelgavas rajons Sesavas pagasts 37 329 0,079874293

Jelgavas rajons Sidrabenes pagasts 47 203 0,101002069

Jelgavas rajons Svētes pagasts 17 711 0,037896906

Jelgavas rajons Valgundes pagasts 28 958 0,061962543

Jelgavas rajons Vilces pagasts 53 265 0,113973163

Jelgavas rajons Vircavas pagasts 30 390 0,065026649

Jelgavas rajons Zaļenieku pagasts 18 423 0,039420400

Krāslavas rajons Krāslava 130 017 0,278202361

Krāslavas rajons Dagda 41 883 0,089618661

Krāslavas rajons Andrupenes pagasts 67 005 0,143373168

Krāslavas rajons Andzeļu pagasts 32 154 0,068801147

Krāslavas rajons Asūnes pagasts 28 026 0,059968307

Krāslavas rajons Aulejas pagasts 34 092 0,072947960

Krāslavas rajons Bērziņu pagasts 28 531 0,061048875

Krāslavas rajons Dagdas pagasts 22 702 0,048576340

Krāslavas rajons Ezernieku pagasts 40 966 0,087656521

Krāslavas rajons Grāveru pagasts 32 154 0,068801147

Krāslavas rajons Indras pagasts 68 496 0,146563518

Krāslavas rajons Izvaltas pagasts 40 932 0,087583770

Krāslavas rajons Kalniešu pagasts 46 683 0,099889405

Krāslavas rajons Kaplavas pagasts 33 281 0,071212632

Krāslavas rajons Kastuļinas pagasts 49 713 0,106372813

Krāslavas rajons Kombuļu pagasts 32 787 0,070155601

Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts 26 507 0,056718044

Krāslavas rajons Krāslavas pagasts 16 227 0,034721534

Krāslavas rajons Ķepovas pagasts 18 316 0,039191448

Krāslavas rajons Piedrujas pagasts 30 031 0,064258482

Krāslavas rajons Robežnieku pagasts 49 266 0,105416350

Krāslavas rajons Skaistas pagasts 39 126 0,083719403

Krāslavas rajons Svariņu pagasts 20 909 0,044739789

Krāslavas rajons Šķaunes pagasts 29 249 0,062585207

Krāslavas rajons Šķeltovas pagasts 42 918 0,091833291

Krāslavas rajons Ūdrīšu pagasts 26 657 0,057039005

Kuldīgas rajons Kuldīga 9 845 0,021065724

Kuldīgas rajons Alsungas pagasts 38 567 0,082523289

Kuldīgas rajons Ēdoles pagasts 23 765 0,050850882

Kuldīgas rajons Gudenieku pagasts 45 463 0,097278925

Kuldīgas rajons Īvandes pagasts 10 540 0,022552842

Kuldīgas rajons Kabiles pagasts 32 391 0,069308265

Kuldīgas rajons Kurmāles pagasts 43 378 0,092817570

Kuldīgas rajons Laidu pagasts 52 338 0,111989626

Kuldīgas rajons Nīkrāces pagasts 25 541 0,054651057

Kuldīgas rajons Padures pagasts 29 742 0,063640098

Kuldīgas rajons Pelču pagasts 13 328 0,028518433

Kuldīgas rajons Raņķu pagasts 9 779 0,020924501

Kuldīgas rajons Rendas pagasts 25 715 0,055023372

Kuldīgas rajons Rudbāržu pagasts 15 145 0,032406337

Kuldīgas rajons Rumbas pagasts 17 905 0,038312015

Kuldīgas rajons Skrundas pagasts 37 587 0,080426345

Kuldīgas rajons Snēpeles pagasts 32 929 0,070459444

Kuldīgas rajons Turlavas pagasts 43 581 0,093251937

Kuldīgas rajons Vārmes pagasts 32 464 0,069464466

Liepājas rajons Aizpute 68 234 0,146002907

Liepājas rajons Durbe 22 088 0,047262541

Liepājas rajons Pāvilosta 8 875 0,018990178

Liepājas rajons Priekule 22 311 0,047739702

Liepājas rajons Aizputes pagasts 22 742 0,048661930

Liepājas rajons Bārtas pagasts 21 524 0,046055728

Liepājas rajons Bunkas pagasts 43 761 0,093637090

Liepājas rajons Cīravas pagasts 41 565 0,088938225

Liepājas rajons Dunalkas pagasts 23 437 0,050149048

Liepājas rajons Dunikas pagasts 19 873 0,042523020

Liepājas rajons Embūtes pagasts 22 322 0,047763239

Liepājas rajons Gaviezes pagasts 24 920 0,053322280

Liepājas rajons Gramzdas pagasts 26 520 0,056745861

Liepājas rajons Grobiņas pagasts 29 226 0,062535993

Liepājas rajons Kalētu pagasts 32 764 0,070106387

Liepājas rajons Kalvenes pagasts 10 932 0,023391620

Liepājas rajons Kazdangas pagasts 41 016 0,087763508

Liepājas rajons Lažas pagasts 21 881 0,046819615

Liepājas rajons Medzes pagasts 34 198 0,073174772

Liepājas rajons Nīcas pagasts 37 107 0,079399271

Liepājas rajons Otaņķu pagasts 28 366 0,060695818

Liepājas rajons Priekules pagasts 17 870 0,038237124

Liepājas rajons Rucavas pagasts 43 482 0,093040103

Liepājas rajons Sakas pagasts 18 345 0,039253500

Liepājas rajons Tadaiķu pagasts 27 761 0,059401276

Liepājas rajons Vaiņodes pagasts 56 319 0,120507924

Liepājas rajons Vecpils pagasts 19 048 0,040757736

Liepājas rajons Vērgales pagasts 37 109 0,079403551

Liepājas rajons Virgas pagasts 23 468 0,050215380

Limbažu rajons Ainaži 10 504 0,022475812

Limbažu rajons Aloja 34 416 0,073641235

Limbažu rajons Staicele 59 748 0,127845087

Limbažu rajons Braslavas pagasts 32 399 0,069325383

Limbažu rajons Brīvzemnieku pagasts 44 419 0,095045038

Limbažu rajons Katvaru pagasts 34 188 0,073153375

Limbažu rajons Lēdurgas pagasts 51 842 0,110928316

Limbažu rajons Liepupes pagasts 63 381 0,135618756

Limbažu rajons Limbažu pagasts 52 271 0,111846263

Limbažu rajons Pāles pagasts 34 976 0,074839489

Limbažu rajons Salacas pagasts 25 862 0,055337913

Limbažu rajons Skultes pagasts 31 647 0,067716300

Limbažu rajons Umurgas pagasts 34 096 0,072956519

Limbažu rajons Vidrižu pagasts 45 940 0,098299580

Limbažu rajons Viļķenes pagasts 44 879 0,096029317

Ludzas rajons Ludza 103 625 0,221730387

Ludzas rajons Kārsava 42 643 0,091244863

Ludzas rajons Zilupe 33 230 0,071103505

Ludzas rajons Blontu pagasts 16 999 0,036373412

Ludzas rajons Briģu pagasts 30 629 0,065538046

Ludzas rajons Ciblas pagasts 37 793 0,080867132

Ludzas rajons Cirmas pagasts 19 518 0,041763413

Ludzas rajons Goliševas pagasts 22 260 0,047630576

Ludzas rajons Isnaudas pagasts 33 616 0,071929444

Ludzas rajons Istras pagasts 40 915 0,087547395

Ludzas rajons Lauderu pagasts 26 313 0,056302935

Ludzas rajons Līdumnieku pagasts 23 131 0,049494288

Ludzas rajons Malnavas pagasts 53 620 0,114732770

Ludzas rajons Mežvidu pagasts 45 273 0,096872374

Ludzas rajons Mērdzenes pagasts 35 488 0,075935035

Ludzas rajons Miglinieku pagasts 25 654 0,054892848

Ludzas rajons Nautrēnu pagasts 40 982 0,087690757

Ludzas rajons Nirzas pagasts 29 238 0,062561670

Ludzas rajons Nukšas pagasts 25 118 0,053745948

Ludzas rajons Pasienes pagasts 39 706 0,084960451

Ludzas rajons Pildas pagasts 31 914 0,068287610

Ludzas rajons Pureņu pagasts 23 267 0,049785292

Ludzas rajons Pušmucovas pagasts 28 878 0,061791364

Ludzas rajons Rundēnu pagasts 36 975 0,079116826

Ludzas rajons Salnavas pagasts 31 560 0,067530142

Ludzas rajons Zaļesjes pagasts 40 423 0,086494643

Ludzas rajons Zvirgzdenes pagasts 30 435 0,065122937

Madonas rajons Cesvaine 39 217 0,083914119

Madonas rajons Varakļāni 61 911 0,132473341

Madonas rajons Aronas pagasts 52 903 0,113198578

Madonas rajons Barkavas pagasts 46 913 0,100381545

Madonas rajons Bērzaunes pagasts 46 677 0,099876567

Madonas rajons Dzelzavas pagasts 46 339 0,099153335

Madonas rajons Ērgļu pagasts 31 689 0,067806169

Madonas rajons Indrānu pagasts 27 956 0,059818525

Madonas rajons Jumurdas pagasts 947 0,002026332

Madonas rajons Lazdonas pagasts 8 028 0,017177819

Madonas rajons Liezēres pagasts 79 408 0,169912343

Madonas rajons Ņaudonas pagasts 55 511 0,118779016

Madonas rajons Mārcienas pagasts 42 440 0,090810496

Madonas rajons Mētrienas pagasts 35 865 0,076741716

Madonas rajons Murmastienes pagasts 35 602 0,076178965

Madonas rajons Ošupes pagasts 43 028 0,092068662

Madonas rajons Praulienas pagasts 47 008 0,100584820

Madonas rajons Sarkaņu pagasts 39 722 0,084994687

Madonas rajons Sausnējas pagasts 25 346 0,054233808

Madonas rajons Varakļānu pagasts 27 500 0,058842805

Madonas rajons Vestienas pagasts 25 544 0,054657476

Ogres rajons Lielvārde 31 599 0,067613592

Ogres rajons Birzgales pagasts 23 305 0,049866602

Ogres rajons Jumpravas pagasts 27 538 0,058924115

Ogres rajons Krapes pagasts 20 142 0,043098610

Ogres rajons Ķeipenes pagasts 28 408 0,060785687

Ogres rajons Lauberes pagasts 17 918 0,038339832

Ogres rajons Lēdmanes pagasts 42 078 0,090035910

Ogres rajons Madlienas pagasts 30 462 0,065180710

Ogres rajons Mazozolu pagasts 17 231 0,036869832

Ogres rajons Meņģeles pagasts 28 028 0,059972587

Ogres rajons Ogresgala pagasts 3 477 0,007439870

Ogres rajons Rembates pagasts 21 329 0,045638479

Ogres rajons Suntažu pagasts 55 836 0,119474431

Ogres rajons Taurupes pagasts 32 073 0,068627828

Ogres rajons Tīnūžu pagasts 26 692 0,057113896

Preiļu rajons Preiļi 100 828 0,215745539

Preiļu rajons Līvāni 221 990 0,475000517

Preiļu rajons Aglonas pagasts 67 661 0,144776837

Preiļu rajons Aizkalnes pagasts 34 975 0,074837349

Preiļu rajons Galēnu pagasts 49 289 0,105465564

Preiļu rajons Jersikas pagasts 30 381 0,065007391

Preiļu rajons Pelēču pagasts 36 728 0,078588310

Preiļu rajons Preiļu pagasts 32 347 0,069214116

Preiļu rajons Riebiņu pagasts 39 563 0,084654468

Preiļu rajons Rožkalnu pagasts 37 282 0,079773725

Preiļu rajons Rožupes pagasts 57 235 0,122467925

Preiļu rajons Rudzātu pagasts 38 907 0,083250800

Preiļu rajons Rušonu pagasts 60 896 0,130301507

Preiļu rajons Saunas pagasts 47 531 0,101703904

Preiļu rajons Silajāņu pagasts 26 232 0,056129616

Preiļu rajons Sīļukalna pagasts 34 093 0,072950100

Preiļu rajons Stabulnieku pagasts 39 792 0,085144469

Preiļu rajons Sutru pagasts 29 675 0,063496736

Preiļu rajons Turku pagasts 40 109 0,085822766

Preiļu rajons Upmalas pagasts 40 425 0,086498923

Preiļu rajons Vārkavas pagasts 31 964 0,068394597

Rēzeknes rajons Viļāni 59 596 0,127519847

Rēzeknes rajons Audriņu pagasts 37 529 0,080302241

Rēzeknes rajons Bērzgales pagasts 21 839 0,046729746

Rēzeknes rajons Čornajas pagasts 56 412 0,120706920

Rēzeknes rajons Dekšāres pagasts 37 961 0,081226608

Rēzeknes rajons Dricānu pagasts 41 015 0,087761369

Rēzeknes rajons Feimaņu pagasts 45 340 0,097015737

Rēzeknes rajons Gaigalavas pagasts 37 869 0,081029752

Rēzeknes rajons Griškānu pagasts 29 753 0,063663635

Rēzeknes rajons Ilzeskalna pagasts 42 261 0,090427482

Rēzeknes rajons Kantinieku pagasts 29 702 0,063554509

Rēzeknes rajons Kaunatas pagasts 49 050 0,104954166

Rēzeknes rajons Lendžu pagasts 27 532 0,058911276

Rēzeknes rajons Lūznavas pagasts 59 730 0,127806572

Rēzeknes rajons Maltas pagasts 73 771 0,157850638

Rēzeknes rajons Mākoņkalna pagasts 26 498 0,056698787

Rēzeknes rajons Nagļu pagasts 20 543 0,043956645

Rēzeknes rajons Ozolaines pagasts 37 919 0,081136739

Rēzeknes rajons Ozolmuižas pagasts 29 962 0,064110841

Rēzeknes rajons Pušas pagasts 27 148 0,058089617

Rēzeknes rajons Rikavas pagasts 36 865 0,078881454

Rēzeknes rajons Sakstagala pagasts 59 365 0,127025567

Rēzeknes rajons Silmalas pagasts 138 040 0,295369482

Rēzeknes rajons Sokolu pagasts 36 022 0,077077655

Rēzeknes rajons Stoļerovas pagasts 27 304 0,058423416

Rēzeknes rajons Stružānu pagasts 14 750 0,031561141

Rēzeknes rajons Vērēmu pagasts 19 486 0,041694942

Rēzeknes rajons Viļānu pagasts 57 065 0,122104169

Rīgas rajons Baldone 83 863 0,179444877

Rīgas rajons Allažu pagasts 26 411 0,056512630

Rīgas rajons Daugmales pagasts 5 815 0,012442579

Rīgas rajons Krimuldas pagasts 39 580 0,084690844

Rīgas rajons Mālpils pagasts 19 277 0,041247736

Rīgas rajons Ropažu pagasts 52 211 0,111717879

Rīgas rajons Salas pagasts 11 673 0,024977166

Rīgas rajons Sējas pagasts 22 416 0,047964375

Rīgas rajons Siguldas pagasts 19 030 0,040719221

Saldus rajons Blīdenes pagasts 30 279 0,064789138

Saldus rajons Ezeres pagasts 42 895 0,091784077

Saldus rajons Gaiķu pagasts 32 030 0,068535819

Saldus rajons Jaunauces pagasts 19 765 0,042291929

Saldus rajons Jaunlutriņu pagasts 36 388 0,077860799

Saldus rajons Kursīšu pagasts 42 205 0,090307657

Saldus rajons Lutriņu pagasts 18 462 0,039503849

Saldus rajons Nīgrandes pagasts 40 527 0,086717176

Saldus rajons Novadnieku pagasts 24 079 0,051522760

Saldus rajons Pampāļu pagasts 13 733 0,029385027

Saldus rajons Remtes pagasts 25 549 0,054668175

Saldus rajons Rubas pagasts 34 788 0,074437218

Saldus rajons Saldus pagasts 13 575 0,029046948

Saldus rajons Šķēdes pagasts 26 414 0,056519049

Saldus rajons Vadakstes pagasts 28 753 0,061523897

Saldus rajons Zaņas pagasts 27 552 0,058954071

Saldus rajons Zirņu pagasts 46 013 0,098455781

Saldus rajons Zvārdes pagasts 11 412 0,024418694

Talsu rajons Sabile 36 144 0,077338703

Talsu rajons Stende 17 428 0,037291360

Talsu rajons Valdemārpils 52 301 0,111910456

Talsu rajons Abavas pagasts 68 709 0,147019282

Talsu rajons Balgales pagasts 29 479 0,063077347

Talsu rajons Dundagas pagasts 53 903 0,115338316

Talsu rajons Ģibuļu pagasts 49 768 0,106490498

Talsu rajons Īves pagasts 11 662 0,024953629

Talsu rajons Ķūļciema pagasts 17 497 0,037439002

Talsu rajons Laidzes pagasts 24 767 0,052994900

Talsu rajons Laucienes pagasts 69 183 0,148033518

Talsu rajons Lībagu pagasts 40 289 0,086207918

Talsu rajons Lubes pagasts 22 270 0,047651973

Talsu rajons Mērsraga pagasts 2 248 0,004810132

Talsu rajons Strazdes pagasts 18 077 0,038680050

Talsu rajons Valdgales pagasts 48 821 0,104464166

Talsu rajons Vandzenes pagasts 53 777 0,115068709

Tukuma rajons Kandava 74 218 0,158807101

Tukuma rajons Cēres pagasts 19 659 0,042065116

Tukuma rajons Degoles pagasts 10 891 0,023303890

Tukuma rajons Džūkstes pagasts 11 768 0,025180441

Tukuma rajons Irlavas pagasts 38 755 0,082925560

Tukuma rajons Jaunpils pagasts 27 128 0,058046822

Tukuma rajons Jaunsātu pagasts 40 591 0,086854119

Tukuma rajons Kandavas pagasts 41 324 0,088422548

Tukuma rajons Lapmežciema pagasts 4 771 0,010208692

Tukuma rajons Lestenes pagasts 11 315 0,024211139

Tukuma rajons Matkules pagasts 25 785 0,055173153

Tukuma rajons Pūres pagasts 45 292 0,096913029

Tukuma rajons Sēmes pagasts 25 450 0,054456341

Tukuma rajons Slampes pagasts 28 939 0,061921888

Tukuma rajons Smārdes pagasts 26 681 0,057090359

Tukuma rajons Tumes pagasts 10 994 0,023524283

Tukuma rajons Vānes pagasts 49 232 0,105343599

Tukuma rajons Viesatu pagasts 11 213 0,023992886

Tukuma rajons Zantes pagasts 26 946 0,057657390

Tukuma rajons Zemītes pagasts 33 077 0,070776125

Tukuma rajons Zentenes pagasts 18 892 0,040423937

Valkas rajons Seda 11 342 0,024268912

Valkas rajons Strenči 11 527 0,024664764

Valkas rajons Bilskas pagasts 56 266 0,120394518

Valkas rajons Blomes pagasts 37 696 0,080659577

Valkas rajons Brantu pagasts 10 317 0,022075681

Valkas rajons Ērģemes pagasts 25 097 0,053701013

Valkas rajons Ēveles pagasts 15 962 0,034154504

Valkas rajons Grundzāles pagasts 34 183 0,073142676

Valkas rajons Jērcēnu pagasts 13 759 0,029440660

Valkas rajons Kārķu pagasts 20 857 0,044628523

Valkas rajons Launkalnes pagasts 8 297 0,017753409

Valkas rajons Palsmanes pagasts 27 585 0,059024682

Valkas rajons Plāņu pagasts 12 725 0,027228171

Valkas rajons Smiltenes pagasts 33 316 0,071287523

Valkas rajons Trikātas pagasts 13 160 0,028158957

Valkas rajons Valkas pagasts 33 102 0,070829619

Valkas rajons Variņu pagasts 18 739 0,040096557

Valkas rajons Vijciema pagasts 20 987 0,044906689

Valkas rajons Zvārtavas pagasts 19 412 0,041536601

Valmieras rajons Mazsalaca 41 375 0,088531674

Valmieras rajons Rūjiena 29 990 0,064170753

Valmieras rajons Bērzaines pagasts 20 757 0,044414549

Valmieras rajons Brenguļu pagasts 19 942 0,042670662

Valmieras rajons Burtnieku pagasts 25 765 0,055130359

Valmieras rajons Dikļu pagasts 31 862 0,068176343

Valmieras rajons Ipiķu pagasts 15 854 0,033923412

Valmieras rajons Jeru pagasts 45 348 0,097032855

Valmieras rajons Kauguru pagasts 33 574 0,071839575

Valmieras rajons Kocēnu pagasts 48 097 0,102914996

Valmieras rajons Ķoņu pagasts 23 484 0,050249615

Valmieras rajons Lodes pagasts 18 167 0,038872627

Valmieras rajons Matīšu pagasts 28 586 0,061166561

Valmieras rajons Naukšēnu pagasts 14 806 0,031680966

Valmieras rajons Ramatas pagasts 23 837 0,051004943

Valmieras rajons Rencēnu pagasts 48 603 0,103997703

Valmieras rajons Sēļu pagasts 22 857 0,048908000

Valmieras rajons Skaņkalnes pagasts 26 378 0,056442018

Valmieras rajons Vaidavas pagasts 33 877 0,072487916

Valmieras rajons Valmieras pagasts 5 856 0,012530308

Valmieras rajons Vecates pagasts 29 162 0,062399050

Valmieras rajons Vilpulkas pagasts 18 571 0,039737081

Valmieras rajons Zilākalna pagasts 9 099 0,019469479

Ventspils rajons Piltene 26 376 0,056437739

Ventspils rajons Ances pagasts 21 184 0,045328217

Ventspils rajons Jūrkalnes pagasts 13 391 0,028653236

Ventspils rajons Popes pagasts 26 013 0,055661014

Ventspils rajons Puzes pagasts 27 205 0,058211582

Ventspils rajons Tārgales pagasts 19 251 0,041192103

Ventspils rajons Ugāles pagasts 79 065 0,169178413

Ventspils rajons Usmas pagasts 20 537 0,043943807

Ventspils rajons Užavas pagasts 12 171 0,026042755

Ventspils rajons Vārves pagasts 22 024 0,047125597

Ventspils rajons Ziru pagasts 16 811 0,035971141

Ventspils rajons Zlēku pagasts 18 673 0,039955334

Kopā pagastos un rajona pilsētās 17 309 214

Kopā valstī 46 734 686

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.03.1996.Stājas spēkā: 10.04.1996.Zaudē spēku: 01.01.1997.Tēma:  Pašvaldības; Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 09.04.1996.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
39588
10.04.1996
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva