Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrijas pavēle Nr.21

1996.gada 15.martā

Par kravas ekspeditoru sertifikāciju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu nr.301 17.10.95. "Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem" 7.pantu, pavēlu:

1. Apstiprināt "Noteikumus par sertifikātu izsniegšanas kārtību kravas ekspedīcijas pakalpojumu uzņēmējdarbības veikšanai".

2. Apstiprināt kravas ekspeditoru sertifikācijas komisiju sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Aleksandrs Konošēvičs - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Gundars Liberts - Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF prezidents, Rīgas Tehniskās universitātes profesors.

Laimonis Strujevičs - Latvijas tranzīta biznesa asociācijas prezidenta vietnieks.

Komisijas sekretāre :

Lilita Rumbeniece - Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF referente.

Komisijas locekļi:

Raimonds Toms - Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF direktors ārējo sakaru jautājumos

Mārtiņš Gailis - Satiksmes ministrijas Autotransporta valsts inspekcijas vadītāja vietnieks

Viktors Gavriļenko - Latvijas tranzīta biznesa asociācijas biedrs, a/s "Severstaļlat" prezidents

Laimonis Junkers - Latvijas tranzīta biznesa asociācijas biedrs, SIA "Ventrans - Rīga" direktors

Jānis Gorbunovs - Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamenta Kontrabandas lietu daļas vadītājs

Henriks Rancāns - Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF biedrs, firmas "Riga Shipping Agency" direktors

Aivars Usāns - Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF biedrs, firmas "MGH Riga" direktors

Gunārs Vaics - Rīgas Tehniskās universitātes Autotransporta katedra

Satiksmes ministrs V.Krištopans

 

Noteikumi par sertifikātu izsniegšanas kārtību kravas ekspedīcijas pakalpojumu uzņēmējdarbībai

1. Šie noteikumi izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 17.oktobra noteikumu nr.301 (prot. nr.55, 4.§) "Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem" 7.pantu. Noteikumi neattiecas uz pasta ekspedīcijas pakalpojumiem.

2. Sertifikācijas mērķis

Ekspeditoru uzņēmējdarbības sertifikācijas mērķis ir kravas ekspeditoru profesionālā līmeņa paaugstināšana un palīdzības sniegšana kravas ekspeditoriem darba organizācijā atbilstoši starptautiskā tirgus prasībām, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas un to starptautisko konvenciju un līgumu prasības, kam pievienojusies Latvijas Republika.

3. Sertifikāta izsniegšanas kārtība

3.1. Sertifikāts tiek izsniegts fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk - uzņēmējs), kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar Ministru kabineta noteikumu nr.301 4.punktā minētajiem kravas ekspedīcijas pakalpojumiem, kuri saistīti ar kravas starptautiskajiem pārvadājumiem.

3.2. Ja sertifikāts izsniegts juridiskai personai, tad tajā norāda konkrētu fizisku personu (vienu no uzņēmējsabiedrības īpašniekiem vai uzņēmējsabiedrības izpildorgāna vadītāju, direktoru, direktora vietnieku, struktūrvienības, kura tieši nodarbojas ar kravas ekspedīcijas pakalpojumiem, vadītāju), kura ir atbildīga par kravas ekspedīcijas pakalpojumu darba organizāciju uzņēmumā un kuras profesionālais līmenis tiek apstiprināts ar sertifikāta izsniegšanu.

3.3. Uzņēmēja, kas nodarbojas ar kravas ekspedīcijas pakalpojumiem, reģistrācijas apliecībā vai statūtos jābūt norādītam uzņēmējdarbības veidam - kravas ekspedīcijas pakalpojumi.

3.4. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas apstiprinātā komisija (turpmāk - komisija), kuras sastāvā ietilpst LR Satiksmes ministrijas, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF, Latvijas tranzīta biznesa asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji. Sertifikātu izsniegšanu veic Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru asociācija LAFF.

3.5. Lai saņemtu sertifikātu, uzņēmējam ir jāiesniedz:

3.5.1. noteiktas formas pieteikums (pielikums 1);

3.5.2. uzņēmuma reģistrācijas apliecība un izraksts no statūtiem, kas apliecina uzņēmēja nodarbošanos ar kravas ekspedīcijas pakalpojumiem;

3.5.3. dokuments, kas apliecina p.3.1. minētās atbildīgās personas profesionālo līmeni: apliecība par nokārtotu eksāmenu saskaņā ar Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF apstiprināto apmācību programmu vai par citas mācību iestādes, kursu, u.tml., beigšanu pēc atbilstošas mācību programmas. Atbildīgajai personai, kuras darba stāžs kravas ekspedīcijas pakalpojumu jomā ir ne mazāks kā divi gadi, pietiekami iesniegt rekomendācijas ne mazāk kā no divām firmām - Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF īstenajiem biedriem;

3.5.4. uzņēmējiem, kas sniedz kravas ekspedīcijas pakalpojumus un ir uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF un Latvijas tranzīta biznesa asociācijas biedri, komisijai jāizsniedz sertifikāti, pamatojoties uz attiecīgās asociācijas valdes rekomendācijām. Lai saņemtu sertifikātu, uzņēmējam - attiecīgo asociāciju biedram - jāiesniedz komisijai panta 3.5. apakšpunktos 3.5.1. un 3.5.2. minētie dokumenti, kā arī izraksts no attiecīgās asociācijas valdes sēdes lēmuma ar minēto rekomendāciju.

3.6. Sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem, ja nemainās persona, kura ir atbildīga par kravas ekspedīcijas pakalpojumu darba organizāciju uzņēmumā un kuras profesionālais līmenis tiek apstiprināts ar sertifikāta izsniegšanu.

3.7. Komisijai jāizskata pieteikums un jāpieņem lēmums par sertifikāta izsniegšanu vai jāsniedz motivēts atteikums ne vēlāk kā 30 dienas no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisijai trīs dienu laikā pēc komisijas sēdes jānosūta pieteicējam attiecīgs paziņojums, kurā jāpieprasa vajadzīgās ziņas un dokumenti. Laika periods no paziņojuma izsūtīšanas dienas līdz papildu informācijas un dokumentu saņemšanas dienai pieteikuma izskatīšanas termiņā netiek ieskaitīts.

3.8. Ja 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieteicējs nav iesniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, tad pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieteicējam. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu paziņojumā minēto trūkumu novēršanas.

3.9. Sertifikātu var saņemt arī fiziska persona, kura vēlas ar to apstiprināt savu profesionālo līmeni kravas ekspedīcijas pakalpojumu jomā, aizpildot iesniegumu brīvā formā ar saviem pases datiem un iesniedzot apliecību par nokārtotu eksāmenu saskaņā ar Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF apstiprināto apmācību programmu.

4. Sertificētās uzņēmējdarbības kontrole

4.1. Izsniegto sertifikātu uzskaiti veic Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru asociācija LAFF un par sertifikātu izsniegšanu paziņo Valsts ieņēmumu dienestam un Muitas departamentam un publicē presē sertificēto kravas ekspeditoru sarakstu.

4.2. Uzņēmējam ir jāuzrāda sertifikāts pēc LR Satiksmes ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, muitas iestāžu darbinieku pieprasījuma.

4.3. Ja netiek ievērota Latvijas Republikas likumdošana, starptautiskās konvencijas un līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, un citi tiesību akti, kas regulē kravas ekspedīcijas pakalpojumus, un komisija atzīst, ka ir pierādīts, ka kravas ekspeditors ir apzināti rīkojies nelikumīgi, tad komisija var izskatīt jautājumu par sertifikāta anulēšanu.

4.4. Par sertifikāta anulēšanu kravas ekspeditors tiek rakstiski informēts ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, un viņam 15 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ir jānodod sertifikāts komisijai.

4.5. Uzņēmēja pretenzijas par atteikumu izsniegt sertifikātu vai par tā anulēšanu izskata LR Satiksmes ministrija, kuras lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

4.6. Par sertifikāta anulēšanu komisijai ir jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam un Muitas departamentam un jāpublicē presē.

4.7. Sertifikāta izsniegšana netiek aplikta ar valsts nodevu. Par sertifikāta izdošanu Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru asociācija LAFF iekasē samaksu Ls 10 apmērā.

 

Pielikums

Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas kravas ekspeditoru sertifikācijas komisijai

PIETEIKUMS
sertifikāta saņemšanai

 

Nr. _________________

199. ____. g. ________________________

1. Pieprasītājs __________________________________________________________________________
(uzņēmuma nosaukums)

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds)

Pieprasītāja adrese ____________________________________________________________

Tālrunis _______________________  Telefakss ________________________________

Telekss _______________________

  2. Atbildīgā  persona,  kura  uzņēmumā  organizē  ar kravas ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanu saistīto darbu

____________________________________________________________________________________
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

____________________________________________________________________________________
(izglītība, norādot specialitāti)

darba pieredze kravas ekspedīcijas jomā __________ gadi.

3. Ziņas par to, vai augstākminētā atbildīgā persona nav pakļauta tiesas jurisdikcijai (aizdomās turētais, apsūdzētais, notiesātais) par tīšiem pārkāpumiem, kas saistīti ar viņas darbību uzņēmumā: ir pakļauta/nav pakļauta (nevajadzīgo nosvītrot).

4. Ziņas par uzņēmuma darbību (sniegtie kravas ekspedīcijas pakalpojumu veidi, transporta un kravu veidi, pārvadājumu virzieni, vai ir transporta līdzekļi savā īpašumā, muitas noliktavu izmantošana un citas ziņas pēc uzņēmuma ieskatiem):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Pieteikumam tiek pievienoti sekojoši dokumenti:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

Sertifikāta saņemšanas gadījumā apņemos ievērot visus Latvijas Republikas likumus, starptautiskos līgumus un konvencijas, kam pievienojusies Latvijas Republika, un citus tiesību aktus, kas regulē kravas ekspedīcijas un pārvadājumu pakalpojumu veikšanu.

Pieprasītājs      
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

199. ____. g. ___________________________  Z.v.

Sertifikācijas komisijas lēmums

199 ____. g. ________________________

Izskatot pieteikumu un pārbaudot uzņēmēja pilnvarotās personas profesionālo atbilstību (apliecība par apmācību kursa pabeigšanu, tests par zināšanu līmeni vai attiecīgās Asociācijas valdes rekomendācija), komisija nolemj: izsniegt/atteikt sertifikātu kravas ekspedīcijas pakalpojumu veikšanai.

Ja sertifikāta izsniegšana tiek atteikta, atteikuma pamatojums:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Z.v.

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kravas ekspeditoru sertifikāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: pavēle Numurs: 21Pieņemts: 15.03.1996.Stājas spēkā: 15.03.1996.Zaudē spēku: 01.10.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 20.03.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
39448
15.03.1996
2554
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)