Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Reliģisko organizāciju likums

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) reliģiskā darbība — nodošanās reliģijai vai ticībai, piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību;

2) reliģiskās konfesijas (turpmāk — konfesijas) — pasaules reliģiju virzieni, kam ir savs ticības apliecinājums, mācība un dogmatika, kā arī kulta tradīcijas;

3) reliģisko organizāciju amatpersonas — šo organizāciju vēlēto institūciju (padomes, valdes un revīzijas komisijas) locekļi, kā arī garīgais personāls;

4) reliģisko organizāciju garīgais personāls (turpmāk — garīgais personāls) — arhibīskaps, bīskaps, mācītājs, priesteris, diakons, rabīns un citi;

5) rituāla priekšmeti — priekšmeti un lietas, kas nepieciešamas reliģiskās organizācijas reliģiskās darbības veikšanai un tās nodrošināšanai;

6) kristīgās ticības mācība — noteiktu kristīgo konfesiju uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēma;

7) ticības mācība — noteiktu reliģisko uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēma;

8) kapelāni — garīgais personāls, kas veic amata pienākumus soda izciešanas vietās, Nacionālo bruņoto spēku formējumos un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.06.1996., 19.02.1998. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

2. pants. Likuma mērķis

(1) Reliģisko organizāciju likums, ievērojot Latvijas Republikas Satversmi, kā arī starptautiskos līgumus par cilvēktiesībām reliģijas jomā, regulē sabiedriskās attiecības, kas veidojas, īstenojot apziņas brīvību un veicot reliģisko organizāciju darbību.

(2) Likuma mērķis ir garantēt Latvijas iedzīvotājiem tiesības uz reliģijas brīvību, kas ietver tiesības brīvi noteikt savu attieksmi pret reliģiju, individuāli vai kopā ar citiem pievērsties kādai reliģijai vai nepievērsties nevienai no tām, brīvi mainīt savu reliģisko vai citu pārliecību, veikt reliģisko darbību, kā arī paust savu reliģisko pārliecību, ievērojot spēkā esošos likumdošanas aktus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

3. pants. Reliģiskās organizācijas jēdziens

(1) Reliģiskās organizācijas ir šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes.

(2) Draudzē uz brīvprātības principa pamata apvienojas vienas reliģijas vai konfesijas ticīgie, lai noteiktā apdzīvotajā teritorijā veiktu reliģisko darbību, kā arī cita veida darbību, ievērojot spēkā esošos likumdošanas aktus.

(3) Reliģiskā savienība (baznīca) apvieno šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās vienas konfesijas draudzes.

(4) Diecēze ir attiecīgās konfesijas kanoniskajos noteikumos paredzēta reliģiskās savienības (baznīcas) organizatoriskās struktūras teritoriāli administratīva vienība, kuru pārvalda bīskaps.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. likumu, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

4. pants. Iedzīvotāju līdztiesība neatkarīgi no viņu attieksmes pret reliģiju

(1) Tieša vai netieša iedzīvotāju tiesību ierobežošana vai priekšrocību radīšana iedzīvotājiem, kā arī jūtu aizskaršana vai naida celšana sakarā ar viņu attieksmi pret reliģiju ir aizliegta. Par šā noteikuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Nevienai personai savas reliģiskās pārliecības dēļ nav tiesību neievērot likumus.

(3) Norāde par attieksmi pret reliģiju vai par konfesionālo piederību valsts izsniegtajos personas dokumentos netiek fiksēta.

(4) Valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, kā arī uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām aizliegts no saviem darbiniekiem un citām personām prasīt ziņas par viņu attieksmi pret reliģiju vai par konfesionālo piederību.

5. pants. Valsts un reliģisko organizāciju attiecību pamati

(1) Latvijas Republikā valsts ir atdalīta no baznīcas. Valsts institūcijām ir laicīgs raksturs, un reliģiskās organizācijas valsts funkcijas veic tikai likumos paredzētajos gadījumos.

(2) Likumā paredzētās reliģisko organizāciju tiesības aizsargā valsts. Valstij un pašvaldībām un to institūcijām, kā arī sabiedriskajām un citām organizācijām nav tiesību iejaukties reliģisko organizāciju reliģiskajā darbībā.

(3) Valsts atzīst vecāku un aizbildņu tiesības audzināt savus bērnus saskaņā ar savu reliģisko pārliecību.

(4) (Izslēgta ar 07.06.1996. likumu.)

(5) Valsts un reliģisko organizāciju savstarpējās attiecības kārto Reliģisko lietu pārvalde, kas pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām nepieciešamo palīdzību organizatorisko, juridisko un citu jautājumu risināšanā.

(6) Valsts institūcijas uzrauga un kontrolē reliģisko organizāciju darbības atbilstību likumdošanas aktiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.06.1996. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

5.1 pants. Reliģisko lietu pārvalde

(1) Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Reliģisko lietu pārvalde ir juridiskā persona. Tai ir nodalīts budžeta finansējums, nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas Republikas valsts ģerboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu, cita atribūtika un budžeta konts Valsts kasē.

(3) Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros Reliģisko lietu pārvalde nodrošina valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietās, pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos jautājumus, seko valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā un izsaka priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos līgumos reliģijas jomā garantēto cilvēktiesību pārkāpumus un tos veicinošos apstākļus.

(4) Reliģisko lietu pārvaldi vada priekšnieks, kuru pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets un kurš atbild par pārvaldes darbu un tās funkciju izpildi.

(15.06.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

6. pants. Reliģiskās organizācijas un izglītība

(1) Ikvienam ir tiesības apgūt ticības mācību gan individuāli, gan kopā ar citiem reliģisko organizāciju mācību iestādēs.

(2) Valsts un pašvaldību skolās kristīgās ticības mācību var mācīt personām, kuras rakstveidā izteikušas vēlēšanos to apgūt. Nepilngadīgās personas iesniegumu par vēlēšanos apgūt kristīgās ticības mācību iesniedz ar vecāku vai aizbildņu rakstveida piekrišanu. Ja nepilngadīgā persona ir jaunāka par 14 gadiem, tās vietā iesniegumu iesniedz šīs personas vecāki vai aizbildņi.

(3) Kristīgās ticības mācību māca pēc Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātas mācību programmas evaņģēliski luteriskās, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un baptistu konfesiju pedagogi, ja skolā ir vismaz 10 skolēnu, kuri vēlas apgūt attiecīgās kristīgās konfesijas mācību. Pedagogus izvirza konfesijas vadība, un tos atestē Izglītības un zinātnes ministrija.

(4) Valsts un pašvaldību pārziņā esošajās nacionālo minoritāšu skolās, ievērojot skolēnu un viņu vecāku vai aizbildņu vēlēšanos, Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā var pasniegt arī attiecīgajai nacionālajai minoritātei raksturīgās ticības mācību.

(5) Kristīgās ticības mācības un ētikas mācīšana tiek finansēta no valsts budžeta.

(07.06.1996. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. likumu, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

7. pants. Reliģisko organizāciju izveidošanas kārtība

(1) Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 10 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesības būt tikai par vienas draudzes dibinātāju. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var iestāties tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju.

(2) Desmit (vai vairāk) vienas konfesijas draudzes, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, var izveidot reliģisko savienību (baznīcu). Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 8. panta ceturtajā daļā norādītajām reliģiskajām organizācijām.

(3) Vienas konfesijas draudzes var izveidot valstī tikai vienu reliģisko savienību (baznīcu).

(4) Diecēzi var izveidot reliģiskā savienība (baznīca), pieņemot par to attiecīgu lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.06.1996., 19.02.1998. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

7.1 pants. Reliģisko organizāciju iestādes

(1) Šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās reliģiskās organizācijas savos statūtos paredzēto reliģiskās darbības mērķu sasniegšanai var veidot iestādes, kurām nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura: garīgā personāla mācību iestādes, klosterus, misijas, diakonijas iestādes un tamlīdzīgas iestādes.

(2) Reliģiskās organizācijas iestāde darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un saviem statūtiem (satversmi, nolikumu), kurus apstiprina attiecīgā reliģiskā organizācija.

(3) Reliģiskās organizācijas iestādi dibina, reorganizē vai likvidē, ja tās dibinātājs reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņem attiecīgu lēmumu.

(19.02.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

8. pants. Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu, klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācija

(1) Reliģiskās organizācijas tiek reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē. Reliģisko lietu pārvaldē tiek reģistrētas arī garīgā personāla mācību iestādes, klosteri, misijas un diakonijas iestādes.

(2) Reliģisko lietu pārvaldei iesniegtie dokumenti jāizskata mēneša laikā. Izskatot to konfesiju un reliģiju draudžu dokumentus, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijas Republikā un kuras nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), Reliģisko lietu pārvaldei ir tiesības uz vienu mēnesi pagarināt šo dokumentu izskatīšanas termiņu, informējot par to iesniedzēju.

(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai par reģistrācijas atteikumu pieņem Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.

(4) To konfesiju un reliģiju draudzēm, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijas Republikā un kuras nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā ir jāpārreģistrējas Reliģisko lietu pārvaldē ik gadu, lai šī institūcija pārliecinātos par attiecīgo draudžu lojalitāti pret Latvijas valsti un to darbības atbilstību likumdošanas aktiem.

(5) Reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) izdarītie grozījumi un papildinājumi, kā arī dati par grozījumiem reliģisko organizāciju vadības un revīzijas komisiju sastāvā divu nedēļu laikā iesniedzami Reliģisko lietu pārvaldei.

(6) Ja reliģiskā organizācija tiek reģistrēta, tās vadītājam vai citai tās pilnvarotai personai izsniedz reģistrācijas apliecību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

9. pants. Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu, klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(1) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona iesniedz Reliģisko lietu pārvaldei iesniegumu par reģistrāciju un pilnvaru, uz kuras pamata tiek kārtotas reģistrācijas lietas.

(2) Iesniegumam par draudzes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) draudzes dibinātāju saraksts (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts);

3) izraksts no sapulces protokola par draudzes nodibināšanu, statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu;

4) dokuments par draudzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

(3) Iesniegumam par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) draudžu — reliģiskās savienības (baznīcas) dibinātāju saraksts, ko apstiprina draudžu vadītāji;

3) izraksts no konferences (sinodes) protokola par reliģiskās savienības (baznīcas) nodibināšanu, tās pārvaldes institūcijām, vadības un revīzijas komisijas sastāvu;

4) dokuments par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

(4) Iesniegumam par diecēzes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) lēmums par diecēzes izveidošanu;

3) informācija par vadības sastāvu;

4) dokuments par diecēzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

(5) Iesniegumam par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) rel iģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmums par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes izveidošanu;

3) informācija par vadības sastāvu;

4) dokuments par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

10. pants. Reliģisko organizāciju statūti (satversme, nolikums)

(1) Reliģisko organizāciju statūtos (satversmē, nolikumā) jānorāda:

1) reliģiskās organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība, turklāt šim nosaukumam nepārprotami jāatšķiras no likumos noteiktajā kārtībā valstī reģistrētu uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu), iestāžu un organizāciju nosaukuma;

2) reliģiskās organizācijas saistības savā darbībā ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus;

3) mācība (Svētie raksti, dogmatika un konfesionālās īpatnības), reliģisko ceremoniju formas, reliģiskās darbības mērķi un uzdevumi;

4) reliģiskās organizācijas struktūra, vadības un revīzijas komisijas ievēlēšanas kārtība, to kompetence;

5) reliģiskās organizācijas darbības teritorija un vadības atrašanās vieta;

6) draudzes locekļu iestāšanās un izstāšanās kārtība, viņu tiesības un pienākumi;

7) reliģiskās organizācijas tiesības, pienākumi, tās manta un finansu līdzekļi;

8) reliģiskās organizācijas likvidēšanās kārtība un likvidēšanās rezultātā palikušā īpašuma turpmāka izmantošana.

(2) Ar statūtiem (satversmi, nolikumu) reliģiskās organizācijas var regulēt arī citus iekšējās dzīves jautājumus.

(3) Ja draudze atzīst savu piederību pie kādas no valsts teritorijā pastāvošajām konfesijām, tas jānorāda draudzes iesniegumā, ko apstiprina attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas) vadība vai tās uzdevumā — diecēzes vadība. Ja draudze nevēlas iekļauties kādā no jau esošajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), tas jānorāda statūtos (satversmē, nolikumā) ar piebildi, ka draudze darbojas autonomi. Šis noteikums neattiecas uz tām konfesijām, kuru kanoniskie noteikumi nepieļauj autonomu draudžu darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

11. pants. Reģistrācijas atteikums

(1) Reliģiskā organizācija netiek reģistrēta, ja:

1) nav iesniegti visi šā likuma 9.pantā norādītie dokumenti, kā arī ja tie neatbilst šā likuma 10.panta noteikumiem;

2) statūtos (satversmē, nolikumā) fiksētā organizācijas mācība, mērķi un uzdevumi ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumdošanas aktiem;

3) tā ar savu darbību (mācību) apdraud sabiedrisko drošību vai kārtību, veselību vai morāli, citu cilvēku tiesības un brīvības, sludina reliģiskās neiecietības un naida idejas vai citādi ir pretrunā ar likumu.

(2) Lēmumā par reģistrācijas atteikumu jānorāda iemesli, kuru dēļ reliģiskās organizācijas reģistrācija tiek atteikta.

(3) Lēmums ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāizsniedz reliģiskās organizācijas vadītājam vai citai tās pilnvarotai personai.

(4) Reliģiskajai organizācijai ir tiesības atkārtoti iesniegt dokumentus reģistrācijai, ja ir novērsti lēmumā par reģistrācijas atteikumu norādītie iemesli.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.06.1996. un 19.02.1998. likumu, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

12. pants. Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieka lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

13. pants. Reliģisko organizāciju tiesības

(1) Reliģiskās organizācijas ar to reģistrācijas brīdi iegūst juridiskās personas statusu. Garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas un diakonijas iestādes juridisko statusu nosaka reliģiskā savienība (baznīca) vai diecēze.

(2) Tikai reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām) vai diecēzēm ir tiesības izveidot garīgā personāla mācību iestādes, klosterus, misijas un diakonijas iestādes.

(3) Tikai reģistrētajām reliģiskajām organizācijām un to izveidotajām iestādēm ir tiesības savās veidlapās un zīmogos lietot reliģisko organizāciju nosaukumus un simboliku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. likumu, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

14. pants. Reliģisko organizāciju darbība

(1) Reliģiskās organizācijas savu garīgo personālu ievēlē vai ieceļ amatā un atbrīvo no amata saskaņā ar statūtiem (satversmi, nolikumu), bet citus darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba saskaņā ar darba likumdošanas aktiem.

(2) Reliģiskās organizācijas darbojas, pamatojoties uz attiecīgās konfesijas kanoniskajiem noteikumiem un saviem statūtiem (satversmi, nolikumu).

(3) Reliģisko darbību publiskās vietās var veikt tikai reliģiskās organizācijas ar pašvaldību piekrišanu. Veicot reliģisko darbību, nedrīkst pārkāpt sabiedriskās kārtības noteikumus.

(4) Ārvalstu garīdzniekus vai misionārus reliģiskās darbības veikšanai Latvijas Republikā var uzaicināt tikai reliģiskās organizācijas, noformējot viņiem uzturēšanās atļaujas likumos noteiktajā kārtībā.

(5) Reliģisko darbību slimnīcās, pansionātos, soda izciešanas vietās un Nacionālo bruņoto spēku formējumos reliģiskās organizācijas var veikt, ja to vēlas tajos esošās personas. Paredzētā pasākuma laiks un vieta jāsaskaņo ar attiecīgo iestāžu administrāciju. Reliģisko organizāciju darbība Nacionālo bruņoto spēku formējumos notiek, ievērojot Aizsardzības ministrijas izstrādātos noteikumus. Kapelāni Latvijas Republikā darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kapelānu dienestu.

(6) Reliģisko organizāciju un ticīgo darbība ir ierobežojama tikai tajos gadījumos, kad tiek pārkāpta Latvijas Republikas Satversme un likumi.

(7) Reliģiskās organizācijas katru gadu ne vēlāk kā 1.martā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz pārskatu par savu darbību Reliģisko lietu pārvaldei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

15.pants. Reliģisko organizāciju saimnieciskā darbība un uzņēmējdarbība

(1) Reliģiskajām organizācijām ir tiesības veikt saimniecisko darbību. Ja reliģiskās organizācijas ieņēmumi no saimnieciskās darbības kalendārā gada laikā 500 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru valdība noteikusi attiecīgajam laika posmam, šai organizācijai jādibina savs uzņēmums, kas jāreģistrē saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

(2) Reliģiskajām organizācijām ir tiesības veikt uzņēmējdarbību atbilstoši likumam "Par uzņēmējdarbību".

(3) Reliģiskās organizācijas un tās uzņēmuma tiesiskās attiecības regulē spēkā esošie likumdošanas akti, kā arī šīs organizācijas statūti (satversme, nolikums) vai atsevišķs līgums.

(4) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) paredzētajiem mērķiem saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

(5) Reliģiskās organizācijas kārto grāmatvedību, sastāda pārskatus un maksā nodokļus saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

16. pants. Reliģisko organizāciju īpašums

(1) Reliģisko organizāciju īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta. Tiesības rīkoties ar nekustamo mantu ir vienīgi reliģisko organizāciju vadības institūcijām, ja statūtos (satversmē, nolikumā) nav noteikta cita kārtība.

(2) Ja Latvijas Republikā reģistrētas reliģiskās organizācijas garīgais centrs atrodas ārvalstī, tam nevar piederēt šīs organizācijas nekustamais īpašums, kā arī manta, kas atzīta par kultūras pieminekli.

(3) Dievnamus, mākslas un citas vērtības, kuras atzītas par kultūras pieminekļiem, reliģiskās organizācijas uztur atbilstoši likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteiktajām prasībām.

(4) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. likumu, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

17. pants. Reliģisko organizāciju likvidēšanās un reorganizācijas kārtība

(1) Draudzes un reliģiskās savienības (baznīcas) var likvidēt vai reorganizēt to statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā.

(2) Diecēzes darbība izbeidzas, ja reliģiskā savienība (baznīca), kas ir tās dibinātāja, statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par tās darbības izbeigšanu.

(3) Lēmums par reliģiskās organizācijas likvidēšanos, reorganizāciju vai darbības izbeigšanu desmit dienu laikā jāpaziņo Reliģisko lietu pārvaldei.

(4) Draudze, kura izstājas no kādas reliģiskās savienības (baznīcas), tiek pārreģistrēta atbilstoši šā likuma 8. panta ceturtajai daļai. Šis noteikums neattiecas uz tām konfesijām, kuru kanoniskie noteikumi nepieļauj autonomu draudžu darbību.

(5) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju, nolemj atjaunot savu darbību vai sākotnējo statusu, tai ir jāpārreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām.

(6) Ja reliģiskās savienības (baznīcas) darbības laikā tajā apvienoto draudžu skaits kļūst mazāks par šā likuma 7.pantā noteikto, tas nav pamats reliģiskās savienības (baznīcas) likvidācijai. Šajā gadījumā reliģiskajai savienībai (baznīcai) gada laikā jāpalielina tajā apvienoto draudžu skaits līdz likumā noteiktajam. Ja gada laikā tas netiek izdarīts, reliģiskā savienība (baznīca) likvidējama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.1998. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

18. pants. Reliģisko organizāciju darbības izbeigšana

(1) Ja reliģiskā organizācija pārkāpj Latvijas Republikas Satversmi un likumus, tās darbību var izbeigt tiesa.

(2) Ja reliģiskā organizācija pārkāpj likumus, Reliģisko lietu pārvalde rakstveidā brīdina attiecīgās organizācijas vadītāju un pieprasa izbeigt nelikumīgo darbību.

(3) Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) Reliģisko lietu pārvaldes priekšniekam.

(4) Tiesa var izbeigt reliģiskās organizācijas darbību, ja tā:

1) sludina reliģiskās neiecietības vai naida idejas;

2) neievēro pati vai aicina citus neievērot likumu;

3) pārkāpj vai neievēro reliģiskās organizācijas statūtus (satversmi, nolikumu);

4) ar savu darbību (mācību) apdraud valsts drošību, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību.

(5) Tiesas nolēmumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(6) Reliģisko lietu pārvalde, pamatojoties uz tiesas nolēmumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu, septiņu dienu laikā izslēdz šo organizāciju no reģistra.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.06.1996. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

19. pants. Reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanas sekas

(1) Ar dienu, kad likumīgā spēkā stājas tiesas nolēmums par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu vai kad ir pieņemts šīs organizācijas lēmums par likvidēšanos vai reorganizāciju, reliģiskajai organizācijai tās statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā jāpieņem lēmums par tās īpašuma tiesību pārņemšanu. Ja īpašuma tiesību pārņēmēja nav, īpašumu pārņem valsts.

(2) Ja reliģiskās organizācijas darbība tiek izbeigta, tā Latvijas Darba likumu kodeksā noteiktajā kārtībā izbeidz darba attiecības ar visiem reliģiskajā organizācijā strādājošiem darbiniekiem.

Pārejas noteikumi

1. Tām reliģiskajām draudzēm, savienībām (baznīcām) un klosteriem, kuri Tieslietu ministrijā reģistrēti pirms šā likuma spēkā stāšanās, juridiskais statuss netiek mainīts.

2. Visām jau pastāvošajām reliģiskajām organizācijām neatkarīgi no to reģistrācijas laika jāsaskaņo savi statūti (satversme, nolikums) ar šo likumu līdz 1998.gada 1.maijam un, ja nepieciešams, atbilstoši likuma prasībām:

1) jāpārstrādā un jāpieņem statūti (satversme, nolikums);

2) jāpārveido struktūra un jāizveido vadības un revīzijas institūcijas;

3) jāgroza nosaukums, nosaukuma saīsinājums un simbolika.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.06.1996., 27.02.1997. un 19.02.1998. likumu, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

3. Šajā likumā paredzētās reliģisko savienību (baznīcu) tiesības ir attiecināmas arī uz Dievturu sadraudzi un Rīgas ebreju reliģisko draudzi.

4. (Izslēgts ar 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

5. Tieslietu ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to reliģisko organizāciju sarakstu, kuras šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā noteiktajā termiņā nav saskaņojušas savus statūtus (satversmi, nolikumu) ar šo likumu. Tieslietu ministrija izslēdz reliģisko organizāciju no reģistra, ja tai nav parādu valsts un pašvaldību budžetos un triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas nav saņemti pieteikumi no personām, kurām ir prasījumi pret attiecīgo reliģisko organizāciju. No reģistra izslēgtās reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecība, veidlapas un zīmogi uzskatāmi par nederīgiem.

(19.02.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.03.1998.)

6. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par reliģiskajām organizācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 40.nr.) un likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par reliģiskajām organizācijām"" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.).

7. Līdz 2000.gada 1.septembrim Reliģisko lietu pārvalde uzsāk darbību.

(15.06.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2000.)

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 7.septembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 26.septembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Reliģisko organizāciju likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.09.1995.Stājas spēkā: 10.10.1995.Tēma: Reliģija un baznīca; Nekustamais īpašums, būvniecība; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 26.09.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 21, 02.11.1995.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
36874
{"selected":{"value":"19.07.2000","content":"<font class='s-1'>19.07.2000.-09.10.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.04.2018","iso_value":"2018\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2014","iso_value":"2014\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2014.-26.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2009","iso_value":"2009\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2009.-13.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-23.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2002","iso_value":"2002\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2002.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2000","iso_value":"2000\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2000.-09.10.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.1998","iso_value":"1998\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.1998.-18.07.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.1997","iso_value":"1997\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.1997.-19.03.1998.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.1996","iso_value":"1996\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.1996.-11.03.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.1995","iso_value":"1995\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.1995.-16.07.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2000
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva