Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3.nr.) šādus grozījumus:

1.Papildināt pirmo nodaļu pēc termina "akciju sabiedrība" skaidrojuma ar termina "36763" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Publiskā akciju sabiedrība ir akciju sabiedrība, kuras vērtspapīru izlaide ir jāreģistrē Vērtspapīru tirgus komisijā. Jebkura akciju sabiedrība, kas ir izlaidusi akcijas, izsludinot publisku parakstīšanos uz tām saskaņā ar šo likumu, kā arī jebkura akciju sabiedrība, kas bijusi valsts vai pašvaldību īpašuma objekts, kurš privatizēts, izmantojot privatizācijas sertifikātus, ir publiskā akciju sabiedrība."

2. 1.pantā:

papildināt pirmo daļu pirms vārdiem "šis likums" ar vārdiem "likums "Par vērtspapīriem"";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Banku un citu kredītiestāžu dibināšanu, darbību, reorganizāciju un likvidēšanu, ja tās ir nodibinātas kā akciju sabiedrības vai pārveidotas par akciju sabiedrībām, regulē šis likums, speciālie likumdošanas akti par bankām un citām kredītiestādēm, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.";

papildināt trešo un ceturto daļu pirms vārdiem "un citi" ar vārdiem "likums "Par vērtspapīriem"";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Publisko akciju sabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums. Attiecības, kas saistītas ar publisko akciju sabiedrību darbību, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu "Par vērtspapīriem"."

3. Papildināt 3.pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"6. Publiskā akciju sabiedrība drīkst veikt gan slēgtās emisijas, gan arī publiskās emisijas.

7. Jebkura akciju sabiedrība, kas nav publiskā akciju sabiedrība, drīkst veikt tikai slēgtās emisijas. Lai akciju sabiedrība varētu veikt publiskās emisijas, tās akcionāru pilnsapulcei jāpieņem lēmums par sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā.

8. Slēgtās emisijas tiek veiktas saskaņā ar šo likumu, bet publiskās emisijas - saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem"."

4. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Publiskās akciju sabiedrības emisijas prospekta publicēšanas kārtību nosaka likums "Par vērtspapīriem"."

5. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Izsludināt publisku parakstīšanos uz akcijām un veikt publiskās emisijas drīkst tikai saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem", reģistrējot akciju izlaišanu Vērtspapīru tirgus komisijā."

6. Izteikt 13.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) akciju sabiedrības statuss (akciju sabiedrība vai publiskā akciju sabiedrība), darbības mērķis un virzieni;".

7. Izteikt 14.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) akciju sabiedrības statuss (akciju sabiedrība vai publiskā akciju sabiedrība), darbības mērķis un virzieni;".

8. 20.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Minimālais dibināšanas pamatkapitāls banku akciju sabiedrībām ir 2 000 000 latu, dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 1 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 500 000 latu, biržu akciju sabiedrībām - 100 000 latu, lombardu akciju sabiedrībām - 10 000 latu, pārējām akciju sabiedrībām - 5 000 latu.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Minimālais reģistrētais pamatkapitāla lielums banku akciju sabiedrībām ir 3 000 000 latu, dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 2 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 1 000 000 latu, biržu akciju sabiedrībām - 250 000 latu, lombardu akciju sabiedrībām - 50 000 latu, pārējām akciju sabiedrībām - 25 000 latu."

9. Papildināt 21.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārda "naudu" ar šāda satura tekstu:

"(veidojot publiskās akciju sabiedrības pamatkapitālu publiskās emisijās, vērtspapīros var ieguldīt tikai naudu)".

10. Izteikt 23.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"4. Līdz pirmo divu darbības gadu pārskatu apstiprināšanai akcionāru pilnsapulcē visu veidu akciju un kategoriju bezbalss akciju nominālvērtību kopsumma akciju sabiedrībā nedrīkst pārsniegt 40 procentus no akciju sabiedrības pamatkapitāla pēc tā palielināšanas.

5. Akciju sabiedrība izlaiž vārda vai uzrādītāja akcijas slēgtā emisijā saskaņā ar šo likumu. Publiskā akciju sabiedrība izlaiž vārda vai uzrādītāja akcijas slēgtā emisijā saskaņā ar šo likumu vai arī vārda vai uzrādītāja akcijas publiskā emisijā - saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

6. Slēgtās emisijas akcijas līdz ar ziņām par slēgtās emisijas vārda akciju īpašnieku fiksējamas akcionāru reģistrā. Publiskās emisijas akcijas tiek iegrāmatotas saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

7. Slēgtās emisijas akcijas parakstītājs iegūst akcionāra tiesības ar brīdi, kad akcijas iegūšana fiksēta akcionāru reģistrā. Publiskās emisijas akcijas parakstītājs iegūst akcionāra tiesības ar akcijas iegūšanas darījuma noslēgšanas brīdi."

11. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Akciju sabiedrības valde organizē vārda akciju un to īpašnieku uzskaiti akcionāru reģistrā."

12. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Akciju forma un izgatavošana

1. Akcijas papīra formā izgatavo Latvijas Republikas valdības noteiktajā kārtībā. Papīra formā drīkst izgatavot tikai slēgto emisiju akcijas.

2. Publisko emisiju uzrādītāja akcijas tiek izlaistas dematerializētā formā saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem" un noteikumiem, kurus izdod Vērtspapīru tirgus komisija. Publisko emisiju vārda akcijas var izlaist papīra formā, kā arī iegrāmatot pie emitenta tikai saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem.

3. Ziņas, kas jānorāda dematerializētas formas akcijā, nosaka Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi. Papīra formas akcijā jānorāda šādas ziņas:

1) dokumenta nosaukums - "Akcija";

2) akcijas veids, akciju sabiedrības nosaukums, reģistrācijas vieta un juridiskā adrese;

3) akcijas kārtas numurs, nominālvērtība, īpašnieka vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4) akcijas kategorija un ar to saistītās statūtos paredzētās tiesības;

5) akcijas izlaišanas datums, sabiedrības pamatkapitāla lielums akciju izlaišanas brīdī.

4.Papīra formas akcijas paraksta valdes priekšsēdētājs (prezidents), un uz tām jābūt sabiedrības zīmoga nospiedumam.

5. Akciju izlaide atļauta tikai pēc akciju sabiedrības reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

6. Akcionāram, kuram pieder vairākas viena veida vai vairākas vienas kategorijas akcijas, sabiedrība akciju vietā var izsniegt akciju apliecību vai vairākas akciju apliecības."

13. Papildināt 26.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5.Vienas akciju sabiedrības visās vienas kategorijas akcijās nostiprinātās tiesības nemainās atkarībā no akcijas formas, sērijas, koda vai kārtas numura un akcijas atsavināšanas veida."

14. Izteikt 27.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Priekšrocību akciju nominālvērtību kopsumma akciju sabiedrības pirmajos divos darbības gados nedrīkst pārsniegt 25 procentus no akciju sabiedrības pamatkapitāla pēc tā palielināšanas, bet pēc divu darbības gadu pārskatu apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē priekšrocību akciju nominālvērtību kopsumma drīkst sasniegt 100 procentus attiecībā pret parasto akciju nominālvērtību kopsummu."

15. Izteikt 28.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Akcionāru pilnsapulce var pieņemt lēmumu par priekšrocību akciju apmaiņu pret parastajām akcijām pēc pirmā darbības gada pārskata apstiprināšanas, ja akciju sabiedrība to noteikusi savos statūtos vai publiskā akciju sabiedrība - priekšrocību akciju emisijas prospektā."

16. 30.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Publiskās akciju sabiedrības akciju īpašniekam pilna to nominālvērtību summa un papildmaksa šā likuma 44.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā jāsamaksā emisijas prospektā paredzētajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo pirmo daļu par otro daļu un izteikt to šādā redakcijā:

"2. Tādas akciju sabiedrības akciju īpašniekam, kura nav publiskā akciju sabiedrība, pilna akciju nominālvērtību summa un papildmaksa šā likuma 44.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā jāsamaksā akciju laidiena noteikumos paredzētajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par gadu, skaitot no dienas, kad atklāta parakstīšanās uz akcijām.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

17. Papildināt 33.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"7. Publiskās akciju sabiedrības nedrīkst izdot pagaidu apliecības."

18. 34.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"34.pants. Slēgtās emisijas akciju pāriešana citas personas īpašumā

1. Ja akcionāram pieder slēgtās emisijas akcijas un viņš tās vēlas realizēt citām personām, šīs akcijas kopā ar rakstveida paziņojumu iesniedzamas akciju sabiedrības valdei.";

papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"11. Ja akciju sabiedrības akcionāri vēlas realizēt savas akcijas publiskajā apgrozībā, akcionāru pilnsapulcei jāpieņem lēmums par publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu un jāiesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai likumā "Par vērtspapīriem" paredzētais emisijas prospekts par slēgtās emisijas akcijām, kuras tiks laistas publiskajā apgrozībā.

12. Akcionāru pilnsapulcei jāizdara grozījumi akciju sabiedrības statūtos un jāatceļ ierobežojumi attiecībā uz akciju pāriešanu citas personas īpašumā saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem", kā arī jāreģistrē izdarītie grozījumi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

13. Akciju sabiedrība iegūst publiskās akciju sabiedrības statusu pēc tam, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir reģistrējis pilnsapulces izdarītos grozījumus statūtos.

14. Vērtspapīru tirgus komisija reģistrē un atļauj slēgtās emisijas akcijas laist publiskajā apgrozībā saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem" tikai pēc publiskās akciju sabiedrības statusa reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

15. Akciju sabiedrības valdei ir jāpiešķir publiskajā apgrozībā laižamajām slēgtās emisijas akcijām sērijas numurs, kas jāiekļauj emisijas prospektā."

19. Izteikt 35.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) samazina pamatkapitālu, izņemot no apgrozības daļu akciju. No apgrozības izņemtās slēgtās emisijas akcijas anulējamas, bet publiskās emisijas akcijas saglabājamas vai dzēšamas saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem;".

20. Izteikt 36.panta tekstu šādā redakcijā:

"1. Akciju sabiedrība var izlaist obligācijas, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos vai emisijas prospektā.

2. Obligāciju kopējā vērtība akciju sabiedrībā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no akciju sabiedrības pamatkapitāla obligāciju izlaišanas brīdī. Publiskajās akciju sabiedrībās obligāciju kopējā vērtība nedrīkst vairāk kā divas reizes pārsniegt apmaksāto pamatkapitālu.

3. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos, jaunu akciju izlaides gadījumā obligāciju īpašniekam ir priekšrocības tiesības iegādāties akcijas obligāciju vērtības ietvaros. Publiskās emisijas obligāciju īpašniekiem nav priekšrocības tiesību iegādāties publiskās akciju sabiedrības jauno publisko vai slēgto emisiju vērtspapīrus.

4. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos vai publiskās akciju sabiedrības obligāciju emisijas prospektā un ja sabiedrības pilnsapulcē ar balsu vairākumu tā izlemj akcionāri, iespējama arī visu pilnībā samaksāto obligāciju apmaiņa pret akcijām.

5. Akcionāru pilnsapulce drīkst pieņemt lēmumu par obligāciju apmaiņu pret akcijām tikai tad, ja pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas akciju sabiedrības pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finansu ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi un naudas līdzekļi kopā sedz esošo pamatkapitālu un pamatkapitāla palielinājuma vērtību, ko veidos samaksāto obligāciju nominālvērtību kopsumma.";

6. Pirmo obligāciju izlaidumu sabiedrība drīkst īstenot tikai pēc divu darbības gadu pārskatu apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē. Par obligāciju emisiju lemj akcionāru pilnsapulce.

7. Lai pieņemtu lēmumu par obligāciju emisiju, nepieciešams pilnsapulcē klātesošo akcionāru trīs ceturtdaļu balsu vairākums, ja sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks kvalificētais vairākums.

8. Akciju sabiedrībā visas izlaižamās obligācijas ir vārda obligācijas. Tās reģistrējamas sabiedrības obligacionāru reģistrā. Tajā jāieraksta obligacionāra vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, obligāciju pārdošanas datums, katra obligacionāra obligāciju skaits, to numuri un vērtība.

9. Publiskajās akciju sabiedrībās visas izlaižamās obligācijas var būt uzrādītāja obligācijas, kuru izlaišanas, iegrāmatošanas un apgrozības kārtību nosaka likums "Par vērtspapīriem" un Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi."

21. Izteikt 38.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja akciju sabiedrība vai publiskā akciju sabiedrība veic slēgto emisiju, pilnsapulces lēmums nav jāpublicē, bet, ja publiskā akciju sabiedrība veic publisko emisiju, jāpublicē emisijas prospekts un cita informācija saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem"."

22. Izteikt 40.panta tekstu šādā redakcijā:

"1. Ja akciju sabiedrība palielina pamatkapitālu, iesaistot papildu kapitālu slēgtās emisijas veidā, tā izlaiž jaunas akcijas saskaņā ar akciju laidiena noteikumiem un atklāj parakstīšanos uz tām.

2. Ja publiskā akciju sabiedrība palielina pamatkapitālu, iesaistot papildu kapitālu publiskās emisijas veidā, tā izlaiž jaunas akcijas pēc tam, kad saņemta atļauja Vērtspapīru tirgus komisijā saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

3. Pamatkapitālu var palielināt tikai pēc tam, kad iepriekšējais akciju laidiens ir pilnībā samaksāts. Ja nesamaksāto iepriekšējā laidiena akciju summa ir neliela (līdz 10 procentiem no laidiena vērtības), slēgtās emisijas gadījumā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai - publiskās emisijas gadījumā - Vērtspapīru tirgus komisija var atļaut pamatkapitālu palielināt arī tad, ja iepriekšējais akciju laidiens nav pilnībā samaksāts.

4. Ja akciju sabiedrība pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, un akcijas tiek samaksātas ar naudas ieguldījumu, līdzšinējiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības jauno akciju iegādē šā likuma 46.pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā. Publiskajā emisijā izlaisto akciju īpašniekiem pirmpirkuma tiesību nav.

5. Ja pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, un akcijas tiek samaksātas ar citādu ieguldījumu, nevis ar naudu, šis ieguldījums ir jānovērtē un par to jāsniedz ekspertu atzinums šā likuma 31.pantā paredzētajā kārtībā.

6. Akciju sabiedrības, kuras palielina pamatkapitālu slēgtās emisijas veidā, neiesaistot trešo personu īpašumu, nepiemēro šā likuma 31.panta trešajā daļā un 42.panta otrās daļas 2.punktā paredzētos noteikumus."

23. Papildināt 41.panta otro daļu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Publiskajās akciju sabiedrībās šajā pantā noteiktajos gadījumos akciju nominālvērtību mainīt nedrīkst."

24. 42.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar papildu kapitāla iesaistīšanu, akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulce vai - šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde apstiprina jaunā slēgtās emisijas akciju laidiena noteikumus. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar papildu kapitāla iesaistīšanu publiskajā emisijā, akcionāru pilnsapulce vai pilnsapulces pilnvarota institūcija apstiprina emisijas prospektu atbilstoši likumam "Par vērtspapīriem".";

izslēgt otrās daļas 4.punktu un ceturto daļu;

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Publiskās akciju sabiedrības valdei jāpaziņo lēmums par pamatkapitāla palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pēc tam, kad saņemta Vērtspapīru tirgus komisijas atļauja izlaist publiskās emisijas akcijas.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

25. Izteikt 43.panta nosaukumu un pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"43.pants. Slēgtās emisijas akciju laidiena noteikumi un akciju sabiedrības prospekts

1. Lai veiktu jaunu slēgto emisiju, akcionāru pilnsapulce vai - šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde, pieņemot lēmumu par jaunu akciju laidienu, apstiprina šā akciju laidiena noteikumus."

26. 44.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Jaunā laidiena akciju nominālvērtību nosaka akciju laidiena noteikumos (saskaņā ar šā likuma 43.pantu) vai emisijas prospektā (saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem"), ievērojot šā likuma 26.panta prasības.";

papildināt otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valde publiskās akciju sabiedrības akciju pārdošanas cenu publiskās apgrozības laikā drīkst mainīt Vērtspapīru tirgus komisijas noteiktajos ietvaros vai saskaņā ar emisijas prospektu.";

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Papildmaksa par publiskās akciju sabiedrības akcijām jāparedz emisijas prospektā."

27. Izteikt 45.panta tekstu šādā redakcijā:

"1. Akciju sabiedrība var organizēt parakstīšanos uz jaunā laidiena akcijām pati vai uzticēt uz līguma pamata tās organizēšanu bankai vai kādai citai kredītiestādei vai biržai.

2. Parakstoties uz akciju sabiedrības jaunā laidiena akcijām slēgtajā emisijā, parakstītājam jāsamaksā viss emisijas uzcenojums un vismaz 25 procenti no parakstāmo akciju nominālvērtības, kā arī papildmaksa, bet pārējā daļa jāsamaksā valdes noteiktajos termiņos ar tādu aprēķinu, lai katra akcija būtu pilnīgi samaksāta ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts akcionāru pilnsapulces lēmums par jaunu akciju izlaišanu.

3. Par visām parakstītajām publiskās emisijas akcijām jāsamaksā pilna cena atbilstoši emisijas prospektā noteiktajai cenai. Ja akcijas publiskajā emisijā netiek parakstītas visas emisijas apmērā, emisija uzskatāma par notikušu parakstīto akciju vērtībā.

4. Parakstīšanos uz akciju sabiedrības jaunā laidiena akcijām slēgtajā emisijā var atklāt tikai pēc tam, kad lēmums par šo laidienu reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

5. Jaunu slēgtās emisijas akciju ieguvēji nedrīkst tās atsavināt agrāk par sešiem mēnešiem pēc to parakstīšanas beigām. Jaunu publiskās emisijas akciju ieguvēji drīkst tās atsavināt bez ierobežojumiem tikai pēc pilnas akciju vērtības samaksāšanas.

6. Ja akciju laidiena noteikumos paredzētajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls nav parakstīts, akciju laidiens uzskatāms par nenotikušu vai par notikušu tikai parakstīto akciju vērtībā, ja tas ir paredzēts akciju laidiena noteikumos.

7. Ja akciju laidiens atzīts par nenotikušu, iekasētā nauda jāatmaksā akciju parakstītājiem.

8. Ja akciju laidiens atzīts par nenotikušu vai par notikušu tikai parakstīto akciju vērtībā, nākamajā akcionāru pilnsapulcē jāizdara attiecīgi grozījumi statūtos un par to jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram."

28. Izteikt 46.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"46.pants. Pirmpirkuma tiesības uz jaunajām slēgtās emisijas akcijām

1. Akciju sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības jaunu slēgtās emisijas akciju iegūšanā proporcionāli viņiem piederošo akciju skaitam, ja pamatkapitāls tiek palielināts ar naudas ieguldījumiem."

29. 47.pantā:

papildināt pirmo daļu ar piekto teikumu šādā redakcijā:

"Akcionāru pilnsapulces lēmums par pamatkapitāla samazināšanu publiskajā akciju sabiedrībā nav jāpaziņo katram akcionāram ierakstītā vēstulē, bet ir jāpublicē Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumi pēc reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāpublicē tikai publiskajām akciju sabiedrībām Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā."

30. Izteikt 54.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, kā arī par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu vai par apvienošanos ar citām sabiedrībām;".

31. 55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Paziņojums par akcionāru pilnsapulces sasaukšanu jāizsludina tikai publiskajām akciju sabiedrībām. Paziņojums tiek izsludināts Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā ne vēlāk kā 30 dienas pirms akcionāru pilnsapulces sasaukšanas.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"8. Publiskās akciju sabiedrības valde ar Latvijas Centrālā depozitārija starpniecību un saskaņā ar tā noteikumiem var organizēt vārda akciju īpašnieku apzināšanu; viņi tiek uzaicināti uz akcionāru pilnsapulci šā panta pirmajā vai trešajā daļā noteiktajā kārtībā."

32. Izteikt 58.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"5.Valde sastāda to akcionāru sarakstu, kuriem ir tiesības piedalīties akcionāru pilnsapulcē. Sarakstā jānorāda akcionāra vai viņa pārstāvja vārds un uzvārds vai personas kods, akcionāram piederošo vai viņa pārstāvēto akciju skaits un numuri un balsu skaits."

33. 59.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Vārda akciju un pagaidu apliecību īpašniekiem ir balsstiesības akcionāru pilnsapulcē tikai tad, ja viņi ierakstīti akcionāru reģistrā vismaz 10 dienas pirms pilnsapulces. Publiskās emisijas balsstiesīgo akciju īpašnieki iegūst balsstiesības akcionāru pilnsapulcē līdz ar īpašuma tiesību iegūšanu uz šīm akcijām. Akcionāra balsstiesības var ierobežot, ja netiek ievērotas likuma "Par vērtspapīriem" 64. un 65.panta prasības.";

izslēgt ceturto daļu;

uzskatīt līdzšinējo piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu attiecīgi par ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu.

34. Izteikt 61.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"2. Lēmumi par publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, akciju sabiedrības darbības mērķu grozīšanu, apvienošanos ar citām sabiedrībām un sabiedrības likvidēšanu ir spēkā, ja par tiem nobalso akcionāri, kuri pārstāv ne mazāk par trim ceturtdaļām no apmaksātā pamatkapitāla.

3. Lai izlemtu šā likuma 28., 29., 34. un 43. pantā paredzētos jautājumus, kā arī jautājumus par publisko emisiju, statūtu grozīšanu un akciju sabiedrības likvidēšanu, nepieciešams pilnsapulces kvorums, kas kopā pārstāv ne mazāk par trim ceturtdaļām no apmaksātā pamatkapitāla."

35. Papildināt 79.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Publiskajām akciju sabiedrībām regulāri jāiesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai nerevidēti ceturkšņa pārskati, kuros ietverta publiskās akciju sabiedrības bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins. Ceturkšņa pārskata saturu, sastādīšanas kārtību un iesniegšanas termiņus nosaka Vērtspapīru tirgus komisija."

Pārejas noteikumi

1. To dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību minimālajam dibināšanas pamatkapitālam, kuras saņēmušas licenci apdrošināšanas operāciju veikšanai un darbojas, līdz 1995.gada pārskata apstiprināšanai jāsasniedz 600 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 300 000 latu, bet līdz 1996.gada pārskata apstiprināšanai dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 1 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 500 000 latu.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.16 "Par grozījumiem likumā "Par akciju sabiedrībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 4.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 24.augustā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995.gada 13.septembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.08.1995.Stājas spēkā: 27.09.1995.Zaudē spēku: 19.05.2006.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 13.09.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 20, 19.10.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
36763
27.09.1995
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)