Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-3/00

Rīgā 2000.gada 22.februārī

Par valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" piešķirto Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izmantošanas likumību un lietderību

Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdē piedalījās: kolēģijas vadītājs, departamenta direktors V.Grasis, kolēģijas locekļi: L.Ceimere, D.Timšāne, sektora vadītājs J. Āboliņš, valsts revidents U. Krēmers, uzaicinātie: valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" valdes priekšsēdētājs I. Feiferis, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" valdes locekle, galvenā grāmatvede A. Laicāne, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Problēmaizdevumu departamenta vadītājs J. Mauriņš, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Īpašuma privatizācijas departamenta vadītājs S. Strujevics, protokolēja valsts revidente M. Veseta.

Izskatot revīzijas materiālus un uzklausot uzaicināto amatpersonu sniegtos paskaidrojumus kolēģijas sēdes laikā,

kolēģija konstatēja:

1993.-1999.gadā Ekonomikas ministrija, rīkojumos norādot attiecīgos mērķus, valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - LHZB) ir pārskaitījusi šādus Valsts īpašuma privatizācijas fonda (turpmāk - VĪPF) līdzekļus:

• 1993.-1996.gadā - 1 255 000 latu LHZB statūtu fonda izveidošanai un pamatkapitāla palielināšanai;

• 1993.-1995.gadā - 451 000 latu LHZB aģentūru, reģionālo nodaļu iekārtošanai, rekonstrukcijas darbiem, telpu iekārtošanai, remontam, no kuriem 369 780 latu novirzīti LHZB pamatkapitālā, 73 445 lati iekļauti 1994.gada peļņas un zaudējumu aprēķinā kā "citi parastie ieņēmumi", 7775 lati novirzīti 1994.gada zaudējumu segšanai;

• saskaņā ar 18.03.1997. rīkojumu Nr.46 - 500 000 latu LHZB hipotekārās aizdevumu sistēmas attīstības stimulēšanai, no kuriem 332 000 latu iekļauti 1996.gada un 168 000 latu - 1997.gada peļņas un zaudējumu aprēķinā kā "valdības kompensācija";

• saskaņā ar 10.09.1997. rīkojumu Nr.197 - 50 000 latu Valsts zemes dienesta izpildāmo zemes iemērīšanas un nekustamo īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatās nepieciešamo dokumentu noformēšanas darbu kreditēšanai, kas ir novirzīti LHZB rezerves kapitālā;

• saskaņā ar 16.12.1997. rīkojumu Nr.301 - 45 000 latu dzīvojamo māju privatizācijas procesa privatizācijas sertifikātu un finansu kustības, uzskaites un norēķinu nodrošinājumam, no kuriem 43 100 latu iekļauti 1996.gada un 1900 latu - 1997.gada peļņas un zaudējumu aprēķinā kā "citi parastie ieņēmumi" par sniegtajiem pakalpojumiem;

• 1995.-1996.gadā - 28 800 latu bezprocentu aizdevumu veidā, kas ir atmaksāti;

• 1997.-1999.gadā - 2 013 000 latu zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanai;

• 1996.-1997.gadā - 24 400 latu zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanas izpildinstitūciju sākotnējo izdevumu segšanai.

Zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanai LHZB saņēmusi arī valsts pamatbudžeta līdzekļus 5 200 000 latu apjomā Ekonomikas ministrijas 1998.gada budžeta ietvaros (programmas kods: 10.00.00, funkciju klasifikācijas kods: 14.150).

Ekonomikas ministrija pārskaitījusi LHZB 15 470 latus pagastu un pilsētu pašvaldību (kā zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanas izpildinstitūciju) tekošajiem izdevumiem, kas nav kompensēti no zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanai paredzētajiem VĪPF līdzekļiem, bet atbilstoši īpašiem Ekonomikas ministrijas rīkojumiem ir kompensēti no citiem līdzekļiem.

Ekonomikas ministrija 25.11.1996. rīkojumā Nr.180, saskaņā ar kuru LHZB pārskaitīti 19 400 latu zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanas izpildinstitūciju sākotnējo izdevumu segšanai, atsaucās uz 1996.gada VĪPF līdzekļu izlietošanas programmas (Ministru kabineta 26.04.1996. rīkojums Nr.138) 6.punktu, kurš paredzēja līdzekļus privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšanai, tajā skaitā kreditēšanai, nevis kompensācijas sertifikātu dzēšanas izpildes darbu finansēšanai. Šādus līdzekļus neparedzēja arī citi programmas punkti.

No 1997.-1998.gadā zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanai piešķirtajiem VĪPF līdzekļiem 1 500 000 latu apjomā un valsts pamatbudžeta līdzekļiem 5 200 000 latu apjomā uz 10.08.1999. 59 443,35 lati izlietoti izpildinstitūciju tekošajiem izdevumiem un 6 618 720,71 lati faktiski izmaksāti kompensācijās, dzēšot sertifikātus. Līdzekļu atlikums uz šo datumu - 21 835,96 lati. LHZB sastādītajā zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanai paredzēto VĪPF līdzekļu izlietojuma pārskatā uz 10.08.1999., kas tika iesniegts Ekonomikas ministrijā, ieviesušās matemātiskas kļūdas. Izpildinstitūciju tekošie izdevumi faktiski izrādījās mazāki, un pārskatā uz 10.08.1999. netika iekļauts pēc kompensāciju 11.izmaksas kārtas radies līdzekļu atlikums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.1996. rīkojumu Nr.541 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" tiesībām izmantot Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus" LHZB savā apkalpošanā un uzraudzībā pārņēma akciju sabiedrības "Latvijas kredītbanka" (turpmāk - LKB) no VĪPF līdzekļiem izsniegtos aizdevumus ar visām to atgūšanas tiesībām. Saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts starp Ekonomikas ministriju, LKB un LHZB, LHZB pārņemtais no VĪPF līdzekļiem izsniegto kredītu pamatsummu kopējais atlikums uz 15.04.1997. bija 3 247 227 lati, 833 157 ASV dolāri un 370 000 Vācijas marku un pārņemtais kredītu procentu kopējais parāds - 79 919 latu, 30 976 ASV dolāri un 10 000 Vācijas marku.

Laikā no 15.04.1997. līdz 31.12.1999. LHZB, piedzenot no VĪPF līdzekļiem izsniegtos aizdevumus, kopumā ir atguvusi kredītu pamatsummas par 1 018 466,19 latiem, 125 520 ASV dolāriem un 6750 Vācijas markām, kredītu procentus par 245 299,63 latiem, 20 338,45 ASV dolāriem un 15 666 Vācijas markām, kā arī soda naudas par 39 934,63 latiem, 3270 ASV dolāriem un 625 Vācijas markām. Bez tam 1997.gadā LKB pārskaitīja LHZB laikā no 01.01.1997. līdz 15.04.1997. aizņēmēju atmaksātās kredītu pamatsummas par 74 304 latiem un 126 843 ASV dolāriem un kredītu procentus par 19 574,67 latiem un 7366 ASV dolāriem. No 83 no VĪPF līdzekļiem izsniegtajiem kredītiem līdz 31.12.1999. pilnībā atgūti trīspadsmit, 2000.gada janvārī - vēl viens kredīts.

No LKB pārņemtos no VĪPF līdzekļiem izsniegtos aizdevumus LHZB savā bilancē nav iekļāvusi. Aizdevumu piedziņas veidā iegūtos līdzekļus LHZB daļēji grāmato kā "citus parastos ieņēmumus" peļņas un zaudējumu aprēķinā un daļēji - kā rezerves kapitālu. 1997.-1998.gadā LHZB no VĪPF līdzekļiem izsniegto kredītu pamatsummu veidā (konvertējot latos) atguva 788 tūkstošus latu, kā arī 149 tūkstošus latu kredītu pamatsummu veidā tai pārskaitīja LKB. No šiem līdzekļiem 684 tūkstoši latu tika iekļauti rezerves kapitālā, bet 253 tūkstoši latu tika iekļauti 1997.-1998.gada peļņas un zaudējumu aprēķinos kā "citi parastie ieņēmumi". 1999.gadā LHZB kredītu pamatsummu veidā atguva 305 tūkstošus latu, un tie ir iegrāmatoti kā "citi parastie ieņēmumi", taču LHZB peļņas un zaudējumu aprēķinos iekļauj arī ar minēto aizdevumu atgūšanu saistītos izdevumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.1997. rīkojumu Nr.122 un Ekonomikas ministrijas 18.03.1997. rīkojumu Nr.46 LHZB no VĪPF piešķirtos līdzekļus "hipotekārās aizdevumu sistēmas attīstības stimulēšanai" 500 tūkstošu latu tā iekļāva 1996. un 1997.gada peļņas un zaudējumu aprēķinos kā "valdības kompensāciju", attiecīgi - 332 tūkstošus latu un 168 tūkstošus latu, tā iespaidojot peļņas lielumu. Šā rīkojuma 2.punktā norādīts, ka minētie līdzekļi izmantojami, lai segtu LHZB izdevumus, kas radušies 1996.gadā, nodrošinot visā valsts teritorijā bankas pārstāvniecību sekmīgu hipotekārās aizdevumu sistēmas darbību.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 75.pantu kredītiestādēm jākārto grāmatvedība saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un Latvijas Bankas norādījumiem, kuriem jāatbilst Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Saskaņā ar 20.starptautiskā grāmatvedības standarta "Valdības dotāciju uzskaite un valdības palīdzības skaidrojums" 13.punktu pastāv divas vispārīgas grāmatvedības pieejas valdības dotāciju atspoguļojumam grāmatvedībā: kapitāla pieeja, saskaņā ar kuru dotāciju ieskaita akcionāru līdzdalībā, un ienākuma pieeja, saskaņā ar kuru dotāciju ieskaita ienākumos viena vai vairāku periodu laikā.

Saskaņā ar LHZB 1997.gada pārskatu tās peļņa bija 355 000 latu, kuru veidoja LHZB pašas peļņa - 380 000 latu un ar 01.05.1997. tai pievienotās valsts akciju sabiedrības "Latvijas lauksaimniecības finansu sabiedrība" 1997.gada zaudējumi - 25 000 latu. 25.03.1998. LHZB akcionāru pilnsapulcē sadalīta 1997.gada peļņa - 380 000 latu, no kuriem 203 000 latu (53,42%) ieskaitīti rezerves kapitālā, 57 000 latu (15%) novirzīti maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un 120 000 latu (31,58%) - premiālajās izmaksās no peļņas.

Saskaņā ar LHZB 1998.gada pārskatu tās peļņa bija 535 000 latu, no kuriem 24.03.1999. LHZB akcionāru pilnsapulcē 268 000 latu (50,09%) ieskaitīti rezerves kapitālā, 80 250 latu (15%) - novirzīti maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un 186 750 latu (34,9%) - premiālajās izmaksās no peļņas.

Kolēģija nolēma:

1. Lūgt finansu ministru izvērtēt saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.1997. rīkojumu Nr.122 valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" no Valsts īpašuma privatizācijas fonda piešķirto līdzekļu "hipotekārās aizdevumu sistēmas attīstības stimulēšanai" 500 tūkstošu latu apjomā iekļaušanas 1996. un 1997.gada ieņēmumos pamatotību, kā arī no Valsts īpašuma privatizācijas fonda izsniegto kredītu pamatsummu piedziņas veidā iegūto līdzekļu iekļaušanas 1997.-1999.gada ieņēmumos pamatotību.

2. Informēt Ekonomikas ministriju par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai paredzēto Valsts īpašuma privatizācijas fonda un valsts pamatbudžeta līdzekļu faktisko izlietojumu.

3. Kolēģijas lēmumu un revīzijas aktu nosūtīt finansu ministram.

4. Kolēģijas lēmumu nosūtīt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka".

5. Slēgt revīzijas lietu Nr.5.1-2-3/00.

Kolēģijas lēmums saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli" ir pārsūdzams Valsts kontroles padomē viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā.

Kolēģijas vadītājs V. Grasis

Kolēģijas locekļi: L. Ceimere, D. Timšāne

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" piešķirto Valsts īpašuma privatizācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-3/00Pieņemts: 22.02.2000.Stājas spēkā: 22.02.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115/116, 30.03.2000.
3655
22.02.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)