Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu

1. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir panākt, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju.

1.1 pants. Likuma normu attiecināšana uz atvasinātām publiskām personām

(1) Šā likuma normas, kas nosaka rīcību ar pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu, piemēro arī citām atvasinātām publiskām personām.

(2) Šā likuma normas, kas attiecas uz pašvaldības domi, attiecināmas arī uz atvasinātas publiskas personas koleģiālu lēmēj-institūciju atbilstoši tai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

(3) Šā likuma normas, kas attiecas uz pašvaldības iestādi, attiecināmas arī uz atvasinātas publiskas personas iestādi.

(17.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2009.)

2. pants. Pienākums likumīgi rīkoties ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu

(1) Jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.

(2) Valsts un pašvaldības, kā arī valsts un pašvaldību iestādes savus finanšu līdzekļus glabā Latvijas Republikas kredītiestādēs. Šis noteikums neattiecas uz tām valsts iestādēm, kuras saskaņā ar Latvijas likumiem atrodas ārvalstīs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.1997. un 13.11.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

3. pants. Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu

Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus (turpmāk arī — kapitālsabiedrība), jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:

1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;

3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. un 02.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

4. pants. Ierobežojumi piešķirt kredītus, izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un garantijas

(1) Ja kredītiestāde ir kapitālsabiedrība, tā kredītu izsniedz Kredītiestāžu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kapitālsabiedrībām, izņemot šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un citos likumos paredzētos gadījumus, ir aizliegts izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz:

1) gadījumiem, kad kapitālsabiedrība izsniedz aizdevumus un dod galvojumus un garantijas, iepriekš izvērtējot to atbilstību šā panta septītajā daļā noteiktajam un saņemot rakstveida atļauju no valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu turētāja;

2) (izslēgts ar 02.09.2010. likumu);

3) galvojumiem, kurus pašvaldība dod par tām parāda saistībām, ko studējošais uzņemas Augstskolu likumā noteiktā studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes.

(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā kapitālsabiedrība tiek privatizēta vai arī kapitālsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, minētā atļauja jāsaņem no institūcijas, kas veic valsts vai pašvaldības īpašuma atsavināšanu.

(5) Valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētājs šā panta otrajā daļā minētajā kapitālsabiedrībā un institūcija, kas veic privatizāciju vai atsavināšanu, izveido galvojumu un garantiju reģistru, kā arī glabā katra galvojuma vai garantijas vienu oriģināleksemplāru. Galvojumi un garantijas nav spēkā, ja nav reģistrēti attiecīgajā reģistrā.

(6) Ja šā panta otrajā daļā minētā kapitālsabiedrība tiek nodota privatizācijai vai atsavināšanai, kā arī gadījumā, ja šajā kapitālsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājs nodod attiecīgo reģistru institūcijai, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu.

(7) Izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un garantijas šajā pantā noteiktajā kārtībā atļauts tikai tad, ja aizdevuma izsniedzējs vai galvojuma vai garantijas devējs ir samaksājis valstij un pašvaldībai visus nodokļus, darbiniekiem izmaksājis algas, kā arī ir izvērtēti attiecīgās kapitālsabiedrības iepriekšējā kalendārā gada darbības rezultāti, aizdevuma, galvojuma vai garantijas izsniegšanas lietderība un ietekme uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.1997., 15.11.2001., 13.06.2002., 06.03.2008. un 02.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

5. pants. Aizliegums nodot valsts un pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā

(1) Valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) valsts mantu nodod pašvaldībai lietošanā;

2) valsts mantu valsts iestāde nodod citai valsts iestādei lietošanā vai valdījumā;

21) valsts mantu valsts iestāde nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai;

22) pašvaldības mantu nodod valsts iestādei lietošanā;

3) pašvaldība vienas savas iestādes mantu nodod citai pašvaldības iestādei lietošanā;

4) viena pašvaldība savu mantu nodod citai pašvaldībai lietošanā;

41) pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai;

5) valsts mantu valsts iestāde vai pašvaldības mantu pašvaldība nodod privātpersonai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai vai valsts vai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai;

6) citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos ir atļauts valsts vai pašvaldību mantu nodot bezatlīdzības lietošanā.

(3) Ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:

1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;

2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;

3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;

4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;

5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.

(4) Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot valsts vai pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi.

(5) Lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome. Valsts vai pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Valsts vai pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti.

(6) Pamatojoties uz lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu (vienošanos).

(06.03.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2008. un 02.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

5.1 pants. Noteikumi par kapitālsabiedrības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Papildus citiem gadījumiem, kad atbilstoši šā likuma 3.panta noteikumiem kapitālsabiedrības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā var uzskatīt par lietderīgu, kapitālsabiedrības mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā arī pašvaldībai, valsts vai pašvaldības iestādei, kā arī citai kapitālsabiedrībai vai citai personai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai vai valsts vai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

5.2 pants. Autotransporta izmantošanas noteikumi

(1) Papildus šajā likumā un citos tiesību aktos ietvertajiem noteikumiem par rīcību ar valsts un pašvaldību mantu ievērojami arī saskaņā ar šo pantu paredzētie valsts un pašvaldību autotransporta izmantošanas noteikumi.

(2) Pašvaldību, valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports, tajā skaitā operatīvais transports, izmantojams tikai dienesta, darba, amata pienākumu (turpmāk — darba pienākumi) pildīšanai.

(3) Autotransporta lietošana darba vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot pašvaldības vai valsts vai pašvaldības iestādes funkciju izpildi.

(4) Par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām uzskatāma arī tā lietošana šādos gadījumos:

1) attiecīgās amatpersonas vai darbinieka darba pienākumi ir saistīti ar nepieciešamību nodrošināt viņam iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie darba pienākumu pildīšanas vai darba pienākumu pildīšanu nepieciešams nodrošināt īpašas steidzamības kārtībā, arī tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, apdraudējumu sabiedrības veselībai vai drošībai;

2) amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu specifika paredz to pildīšanu tādā teritorijā, kuru objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt ar sabiedrisko transportu vai bez autotransporta izmantošanas;

3) tiek sargāta valsts amatpersonu drošība;

4) amatpersona vai darbinieks tiek nogādāts no darba vietas uz dzīvesvietu vai no dzīvesvietas uz darba vietu, ja objektīvu iemeslu dēļ sabiedriskā transporta pakalpojumus nav iespējams izmantot vai arī tā izmantošana apgrūtina darba pienākumu efektīvu izpildi.

(5) Lai nodrošinātu šā panta noteikumu izpildi, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes izdod normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, nosakot arī to personu loku, kuras atbilstoši šā panta noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

6. pants. Aizliegums valsts un pašvaldību mantu nodot lietošanā, izmantojot trešo personu starpniecību

Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām aizliegts, izmantojot trešo personu starpniecību, nodot valsts vai pašvaldību mantu lietošanā citām pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm vai kapitālsabiedrībām. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad nomnieks valsts vai pašvaldības mantas nomas tiesības ieguvis publiskā izsolē.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

6.1 pants. Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas noteikumi

(1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

(2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus.

(3) Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets.

(17.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2009. Pants stājas spēkā 01.05.2010. Sk. Pārejas noteikumus.)

6.2 pants. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšana

(1) Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir šā īpašuma valdītāja uzdevums, kas ietver pienākumu nodrošināt nekustamā īpašuma lietošanu un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicināt tā uzlabošanu.

(2) Valsts nekustamā īpašuma valdītājs šā īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt savā padotībā esošai iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Ministru kabinets nosaka pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtību, kā arī atsevišķas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts iestādēm vai privāto tiesību subjektiem.

(3) Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, nosaka Ministru kabinets.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumus nepiemēro attiecībā uz valsts īpašumu, kas nodots ostas pārvaldes valdījumā, kā arī citos gadījumos, ko nosaka Ministru kabinets.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

7. pants. Aizliegums atsavināt valsts un pašvaldību mantu par pazeminātu cenu

(1) Valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) valsts vai pašvaldības mantu atsavina publiskā izsolē;

2) valsts mantu atsavina pašvaldības labā;

3) valsts mantu valsts iestāde atsavina citas valsts iestādes labā;

4) citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos ir atļauts valsts vai pašvaldību mantu atsavināt par acīm redzami pazeminātu cenu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. un 02.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

8. pants. Aizliegums iegādāties īpašumā vai lietošanā mantu vai izmantot pakalpojumus vai darbus par paaugstinātu cenu

Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām aizliegts iegādāties īpašumā vai lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami paaugstinātu cenu.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

9. pants. Ierobežojumi ieķīlāt mantu

(1) Aizliegts ieķīlāt valsts iestāžu valdījumā esošu mantu.

(2) Kapitālsabiedrības kapitāla daļas, kas pieder valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai, atļauts ieķīlāt, ja pirms tam ir saņemta valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana un finanšu ministra atļauja, izņemot gadījumus, kad likumā vai statūtos noteikts kapitāla daļu ieķīlāšanas aizliegums.

(3) Pašvaldībām atļauts ieķīlāt tikai to īpašumu, kurš nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanai vai kura ieķīlāšana nav aizliegta ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

(31) Ja valsts nodevusi pašvaldībai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt tikai ar Ministru kabineta piekrišanu. Ja pašvaldība nodevusi valstij vai citai pašvaldībai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt tikai ar tās pašvaldības domes piekrišanu, kura izvirzījusi nosacījumu.

(4) Pašvaldību īpašumu drīkst ieķīlāt tikai ar attiecīgās pašvaldības domes lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008., 13.11.2008., 17.09.2009. un 02.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

9.1 pants. Ierobežojumi attiecībā uz līgumu slēgšanu jautājumos, kuru risināšana ietilpst iestādes amatpersonu vai darbinieku pienākumos

(1) Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm aizliegts slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās iestādes amatpersonas vai darbinieka pienākumos.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumus var nepiemērot, ja:

1) iestādes noteikto uzdevumu pildīšanai nepieciešams veikt padziļinātu ekspertīzi nozares jautājumos (attīstības plānošana, būvniecība, informāciju tehnoloģijas, medicīna u.tml.), jo ekspertīze nav nodrošināma ar iestādes amatpersonu vai darbinieku kompetences apjomu, un pakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā viņa pieredzi, reputāciju, kvalifikāciju un citus pamatotus kritērijus, to var veikt efektīvāk;

2) zinātniskā institūcija slēdz līgumu zinātniskās darbības veikšanai;

3) tas paredzēts likumā, Ministru kabineta noteikumos vai noteikts ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu.

(3) Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes piecu darbdienu laikā no šā panta otrajā daļā minētā līguma noslēgšanas ievieto savā mājaslapā internetā attiecīgu paziņojumu (puses, līguma priekšmets, cena, izpildes termiņš), izņemot gadījumus, kad paziņojums publicējams citā likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(17.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2009.)

9.2 pants. Ierobežojumi pasūtīt pētījumus

Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, pasūtot pētījumus, ievēro šajā likumā noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, Publisko iepirkumu likumu un citus normatīvos aktus. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestāžu pētījumu klasifikāciju, pasūtīšanas un izstrādes vadības noteikumus, minimālās prasības pētījuma pasūtījuma un izstrādes dokumentācijai, kā arī prasības sabiedrības informēšanai nosaka Ministru kabinets.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

10. pants. Ierobežojumi dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu

(1) Valsts un pašvaldību iestādēm, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, ir aizliegts dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu.

(2) Kapitālsabiedrība šā likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā finanšu līdzekļus vai mantu drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1) dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

2) pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;

3) attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;

4) attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

(3) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē ir finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana citu fizisko vai juridisko personu īpašumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.1997., 06.03.2008. un 02.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

11. pants. Dāvināšanas (ziedošanas) noteikumi

(1) Kapitālsabiedrība dāvināšanai (ziedošanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.

(2) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa nepārsniedz 1000 latus, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem attiecīgās kapitālsabiedrības izpildinstitūcija.

(3) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1000 latus vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1000 latus, dāvinājumu (ziedojumu) drīkst piešķirt tikai ar:

1) finanšu ministra atļauju, ja to vēlas piešķirt valsts kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku valsts kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

2) attiecīgās pašvaldības domes atļauju, ja to vēlas piešķirt pašvaldības kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

3) finanšu ministra un attiecīgās pašvaldības domes atļauju, ja kapitālsabiedrības pamatkapitālā valsts un pašvaldības daļas nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus, kā arī tad, ja vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā atsevišķi nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus.

(4) Lai saņemtu šā panta trešajā daļā minēto atļauju, attiecīgā kapitālsabiedrība pamato dāvinājuma (ziedojuma) atbilstību šā likuma 10. un 11.pantā minētajiem nosacījumiem un lietderību. Lai kapitālsabiedrība saņemtu minēto atļauju, tai vispirms jāsaņem valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

12. pants. Dāvinājuma (ziedojuma) līgums

(1) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1000 latus, dāvināt (ziedot) drīkst tikai, noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju rakstveida līgumu, kurā jāparedz dāvinājuma (ziedojuma) mērķis un dāvinātāja (ziedotāja) tiesības piedzīt no dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja finanšu līdzekļus gadījumā, ja dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots līgumā paredzētajiem mērķiem vai ir pieļauti citi līguma noteikumu pārkāpumi.

(2) Dāvinājuma (ziedojuma) līgums tiek slēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu tipveida līgumu.

(3) (Izslēgta ar 06.03.2008. likumu.)

(4) Noraksts no dāvinājuma (ziedojuma) līguma, ko noslēgusi pašvaldības kapitālsabiedrība, 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nosūtāms attiecīgās pašvaldības revīzijas komisijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. un 02.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

13. pants. Ziedoto finanšu līdzekļu un dāvinātās mantas izlietošanas kontrole

(1) Valsts kontrolei ir tiesības pārbaudīt, kā fiziskās un juridiskās personas ir izlietojušas finanšu līdzekļus un mantu, ko tām dāvinājušas (ziedojušas) valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības vai kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitālā ir valsts vai pašvaldības daļa.

(2) Attiecīgās pašvaldības domes revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt, kā fiziskās un juridiskās personas ir izlietojušas finanšu līdzekļus vai mantu, ko tām dāvinājušas (ziedojušas) pašvaldības kapitālsabiedrības vai kapitālsabiedrības, kurās ir attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. un 13.11.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

14. pants. Dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanas publiskums

Valsts vai pašvaldību institūciju noslēgtie dāvinājuma (ziedojuma) līgumi, kā arī informācija par dāvinājumiem (ziedojumiem), kas izdarīti šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā, uzskatāma par vispārpieejamu informāciju un ir ikvienam pieejama saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

(06.03.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

15. pants. Atbildība par šā likuma noteikumu izpildi

Personas, kuras pārkāpušas šā likuma 2.12.panta noteikumus, saucamas pie likumā noteiktās atbildības. Ja minētos noteikumus pārkāpusi koleģiāla institūcija, saucot pie atbildības šīs institūcijas locekļus, ņem vērā attiecīgā likuma noteikumus par koleģiālas institūcijas locekļu atbildību.

(06.03.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.04.2008.)

Pārejas noteikumi

(05.02.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.02.1997.)

1. Institūcijām, kuru pārziņā ir valsts un pašvaldību uzņēmumi un statūtsabiedrības, kā arī valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētājiem uzņēmējsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un institūcijai, kas veic privatizāciju, līdz 1996.gada 1.maijam jāizveido ķīlu, galvojumu un garantiju reģistrs, iekļaujot tajā ķīlas, galvojumus un garantijas, kuras noslēgtas vai izdotas līdz Ministru kabineta 1996.gada 10.aprīļa noteikumu nr.136 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"" spēkā stāšanās dienai.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.86 un nr.136 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10., 11.nr.).

3. Šā likuma 4.pantā minētās funkcijas attiecībā uz valsts uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un šīs funkcijas nodotas attiecīgajai institūcijai.

(15.11.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.12.2001.)

4. Šā likuma 6.1 pants stājas spēkā 2010.gada 1.maijā. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.aprīlim izdod šā likuma 6.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(17.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2009.)

5. Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šā likuma 6.1 panta spēkā stāšanās dienai un neatbilst minētā panta pirmās daļas prasībām, piemērojami likuma noteikumi, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājs izvērtē iespējas izbeigt līgumu, kas neatbilst šā likuma 6.1 panta pirmās daļas prasībām, un šādas rīcības lietderību.

(17.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2009.)

6. Līgumiem, kas noslēgti pirms šā likuma 9.1 panta spēkā stāšanās dienas un neatbilst minētā panta pirmās un otrās daļas prasībām, piemērojami likuma noteikumi, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo līgumu. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes izvērtē iespējas izbeigt līgumu, kas neatbilst šā likuma 9.1 panta pirmās daļas prasībām, un šādas rīcības lietderību.

(17.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2009.)

7. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.janvārim izdod šā likuma 6.2 pantā minētos noteikumus.

(02.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 19.jūlijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs
Rīgā 1995.gada 2.augustā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.07.1995.Stājas spēkā: 16.08.1995.Tēma:  PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 02.08.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 17, 07.09.1995.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
36190
{"selected":{"value":"01.10.2010","content":"<font class='s-1'>01.10.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2019","iso_value":"2019\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-12.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2017","iso_value":"2017\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2014","iso_value":"2014\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2014.-25.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-10.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2010","iso_value":"2010\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2010","iso_value":"2010\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2010.-30.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2009","iso_value":"2009\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2009.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2002","iso_value":"2002\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2002.-08.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2001","iso_value":"2001\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2001.-11.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.1997","iso_value":"1997\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.1997.-17.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.1996","iso_value":"1996\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.1996.-21.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.1996","iso_value":"1996\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.1996.-16.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.1995","iso_value":"1995\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.1995.-10.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2010
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva