Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Pašvaldības savas kompetences un likumu ietvaros darbojas patstāvīgi.

Pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija). Valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome (padome), tās priekšsēdētājs vai revīzijas komisija nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot atbildīgajai ministrijai."

2. Izteikt 7.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Uzdodot pašvaldībām pildīt jaunu pastāvīgu funkciju, jāgroza šā likuma 15.un 16.pants."

3. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome (padome). Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti."

4. Izslēgt 11.panta trešajā daļā vārdus "un par to atbild".

5. Papildināt 14.panta otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) uzkrāt, izmantot un saglabāt līdz nodošanai valsts arhīvā dokumentus, kas radušies pašvaldību darbībā."

6. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Pagastu un pilsētu pašvaldību pastāvīgās funkcijas ir šādas:";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) gādāt par izglītību un rūpēties par kultūru (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, kā arī šo iestā"u izveidošana, uzturēšana un darbības nodrošināšana; iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pašvaldības muzeju darbības nodrošināšana un kultūras pieminekļu uzturēšana; citu pašvaldības kultūras iestāžu darbības nodrošināšana; tautas bibliotēku izveidošana un to darbības nodrošināšana);".

7. 16.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Rajonu pašvaldību pastāvīgās funkcijas ir šādas:";

papildināt pirmo daļu ar jaunu 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) likumos noteiktajos gadījumos koordinēt attiecīgajā administratīvajā teritorijā pilsētu un pagastu pašvaldību funkciju izpildi;

2) konsultēt attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētu un pagastu pašvaldības to funkciju izpildē;";

aizstāt pirmās dažas līdzšinējā 3.punktā vārdu "īpašas" ar vārdu "ārpusskolas";

izteikt pirmās daļas līdzšinējo 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nodrošināt sadzīves atkritumu glabāšanu vai pārstrādi un pārraudzīt industriālo atkritumu glabāšanu un pārstrādi;";

uzskatīt līdzšinējo 1.-10.punktu attiecīgi par 3.-12.punktu;

izslēgt otro daļu.

8. Papildināt 19.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Ievēlēts ir tas kandidāts, kurš saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu vairākumu, tiek rīkota balsošana par to kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis vairāk balsu.

Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas domes (padomes) priekšsēdētāja vēlēšanas."

9. 20.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "ievērojot šā likuma 19.panta piektās un sestās daļas noteikumus";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

10. 21.pantā:

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) apstiprināt pašvaldības teritoriālo dalījumu un tā pārvaldes struktūru;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Domes (padomes) darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem."

11. 24.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdu "administratīvi";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) domes (padomes) komitejas, to skaitliskais sastāvs, izveidošanas kārtība, tiesības un pienākumi;".

12. Izslēgt 25.panta otrajā daļā vārdus "nespēj pildīt savus amata pienākumus".

13. Izteikt 28.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Ministru kabineta noteiktās ministrijas attiecīgais ministrs (turpmāk - atbildīgais ministrs);".

14. Aizstāt 35.panta otrajā daļā vārdus "valsts reformu ministru" ar vārdiem "atbildīgo ministru".

15. Aizstāt 36.panta otrajā daļā vārdus "valsts reformu ministru" ar vārdiem "atbildīgo ministru".

16. 38.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldību domju (padomju) deputāti nedrīkst būt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), banku vai apdrošināšanas sabiedrību pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi, kā arī tieši vai ar trešo personu starpniecību saņemt no minētajām institūcijām atalgojumu vai jebkāda cita veida ienākumus, ja attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), banka vai apdrošināšanas sabiedrība saņem pašvaldības pasūtījumus, finansu līdzekļus, garantētus kredītus vai privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tie tiek saņemti publiskas izsoles vai konkursa rezultātā.

Šā panta pirmajā daļā minētajām personām nedrīkst piederēt kapitāla daļas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), bankās un apdrošināšanas sabiedrībās, kuras saņem attiecīgās pašvaldības pasūtījumus, finansu līdzekļus, garantētus kredītus vai privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tie tiek saņemti publiskas izsoles vai konkursa rezultātā.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"Republikas pilsētu domju un rajonu padomju priekšsēdētājiem šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi jāievēro arī trīs gadus pēc tam, kad viņi beiguši pildīt attiecīgā amata pienākumus."

17. Izteikt 40.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aizklāta balsošana notiek, vēlējot domes (padomes) priekšsēdētāju, viņa vietniekus un atceļot tos no amata, kā arī anulējot deputāta mandātu."

18. Izteikt 41.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Domes (padomes) lēmumus pieņem saistošu noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju vai ieteikumu veidā vai arī tikai ieraksta sēdes protokolā un datē ar to pieņemšanas dienu."

19. Aizstāt 43.panta pirmajā daļā vārdu "apstiprināt" ar vārdu "izdot" un vārdus "un paredzēt" - ar vārdu "paredzot".

20. Papildināt 44.pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem."

21. Aizstāt 45.panta ceturtajā daļā vārdus "valsts reformu ministram" ar vārdiem "atbildīgajam ministram".

22. 46.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pilsētu, rajonu un pagastu pašvaldību budžeti un rajona padomes lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros un attiecas uz pilsētu un pagastu pašvaldībām, tiek noformēti kā noteikumi. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.";

uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro un trešo dažu attiecīgi par otro, trešo un ceturto daļu.

23. Izteikt 47.panta trešo dažu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā pieņemtie lēmumi protokola izraksta veidā ne vēlāk kā piecu dienu laikā nosūtāmi personām, uz kurām tie attiecas."

24. Aizstāt 49. pantā vārdus "valsts reformu ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atbildīgais ministrs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "oficiālā laikrakstā" - ar vārdiem "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"".

25. Izteikt 54.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domes (padomes) deputātu kopskaita, izņemot finansu komiteju."

26. Izteikt 64.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Domes (padomes) priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo darbu un pašvaldības izpilddirektora pienākumu veikšanu."

27. Aizstāt 65.panta pirmās daļas 2. punktā vārdus "valsts reformu ministrs" ar vārdiem "atbildīgais ministrs".

28. Izslēgt 69.panta pirmās daļas 7.punktā vārdus "un iesniedz tos domei (padomei)".

29. Izteikt 73.pantu šādā redakcijā:

"73.pants. Finansu revīziju veikšanai un revīzijas pārskatu sagatavošanai revīzijas komisija var uzaicināt auditorfirmas vai zvērinātus revidentus. Uzaicināto auditorfirmu vai zvērinātu revidentu darbu apmaksā no attiecīgās pašvaldības bud"eta līdzekļiem, nepārsniedzot pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēto apropriāciju."

30. Izteikt 82.panta ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) atbildīgās ministrijas pārstāvis;".

31. 86.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "saskaņo" ar vārdiem "jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) citus pašvaldību darbības jautājumus, par kuriem Ministru kabinets katru gadu pirms saimnieciskā gada sākuma vienojas ar pašvaldībām.";

izslēgt trešo daļu;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par trešo daļu.

32. Izteikt 87.pantu šādā redakcijā:

"87.pants. Jautājumi, kas skar atsevišķas pašvaldības intereses un nav izskatāmi šā likuma 86.panta kārtībā, tiek izskatīti Ministru kabinetā saskaņā ar Ministru kabineta iekšējās kārtības noteikumiem.

Šajos jautājumos attiecīgo pašvaldību pārstāv tās domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona."

33. Izteikt 88.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets, nosūtot Saeimai likumprojektu, kas attiecas uz pašvaldībām, tam pievieno Ministru kabineta komitejas sēdes protokola izrakstu, kurā fiksēti ar pašvaldībām saskaņotie jautājumi un domstarpības.

Sarunu protokols par domstarpībām jautājumos, kas ietilpst Ministru kabineta vai ministriju kompetencē, izskatāms Ministru kabinetā."

34. Izteikt 91.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domes (padomes) priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas vai nav izveidojusi revīzijas komisiju;".

35. 93.pantā:

aizstāt vārdus "valsts reformu ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atbildīgais ministrs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "oficiālā laikrakstā" - ar vārdiem "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"";

papildināt pirmo dažu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Domes (padomes) priekšsēdētājs uzskatāms par atstādinātu no amata pienākumu pildīšanas ar dienu, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts atbildīgā ministra rīkojums par domes (padomes) priekšsēdētāja atstādināšanu no amata."

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 8.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995. gada 22. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par pašvaldībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.06.1995.Stājas spēkā: 06.07.1995.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecība; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 22.06.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
35535
06.07.1995
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)