Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta ceturtajai daļai saistošie noteikumi pēc spēkā stāšanās nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības. Termiņš, kurā par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai par lokālplānojumu var iesniegt iesniegumu, ir līdz 12.08.2024.

Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 24

Jūrmalā 2024. gada 30. maijā (prot. Nr. 8, 44. p.)

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem
" 41.1. apakšpunktu un 91. punktu

1. Apstiprināt zemesgabala Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, lokālplānojuma daļu "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un grafiskās daļas kartes "Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi" un "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", kas ir saistošo noteikumu neatņemamas sastāvdaļas, pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30002.

2. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 41.1. apakšpunktam, ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos nav piemērojams ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprināto teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.5. apakšpunkts attiecībā uz zemesgabalu Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, un grafiskās daļas karte "Funkcionālais zonējums" daļā, kas noteikta ar lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafisko daļu.

3. Zemesgabala Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

 

Apstiprināti ar Jūrmalas domes
2024. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā,
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu"

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000056357
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
pasts@jurmala.lv http://www.jurmala.lv

Lokālplānojums zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā

Redakcija 3.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Pielikumi

1. pielikums. 1. pielikumā

2. pielikums. 2. pielikumā

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - šie noteikumi) darbības robežas atbilst zemesgabala Turaidas iela 10/12, kadastra apzīmējums 13000191602, Jūrmalā robežām (turpmāk - lokālplānojuma teritorija).

2. Šo noteikumu darbības robežas ir noteiktas lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi".

3. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Jūrmalas pilsētas Teritorija plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" prasības tiktāl, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

4. Brīvā zaļā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība, kurā neietilpst platības, ko aizņem gan virszemes, gan pazemes būves, kā arī autostāvvietu un piebraucamo ceļu platības. To raksturo brīvās zaļās teritorijas attiecība pret zemes vienības kopējo platību, izteikta procentos.

5. Stāvu platība - uz zemes gabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus) visu līmeņu platību summa. Stāvu platību mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot balkonus, terases un dabiski ventilējamas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos rotājumus. Aprēķinot stāva platību mansarda stāvam, mērījumu veic 1,6 m augstumā no mansarda stāva grīdas pa ārsienu (augšējā stāva pārseguma) ārējo kontūru. Stāvu platībā neieskaita teritoriju zem būves daļas, kas pacelta virs zemes vismaz 3,5 m augstumā un nepārsniedz 30 % no būves apbūves laukuma. Būvēm, kurām nav ārsienu, stāvu platību mēra pa ārējo norobežojošo konstrukciju kontūru.

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

6. Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizē no Turaidas ielas.

7. Ēkai un citām būvēm nodrošina piekļuves risinājumus ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, parametrus paredzot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8. Automašīnu stāvvietu un velonovietņu skaitu nosaka būves būvprojekta izstrādes stadijā, ievērojot normatīvo aktu prasības.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

9. Lokālplānojuma teritorijai nodrošina elektroapgādi, tostarp ārējo apgaismojumu, elektronisko sakaru tīklus, siltuma apgādi, centralizēto ūdensapgādi, sadzīves kanalizāciju un lietus ūdeņu kanalizācijas risinājumus atbilstoši paredzētajai apbūvei un teritorijas izmantošanai.

10. Inženiertehniskās apgādes tīklus un būves izvieto, nodrošinot ērtu un drošu piekļūšanas un apkalpošanas iespēju. 

11. Inženierkomunikāciju izbūves  un izvietojuma risinājumus precizē būvprojektā.

3.3. Prasības apbūvei

12. Būvlaide:

12.1. virszemes apjomam:

12.1.1. 1. stāva un 5. stāva minimālais attālums no Turaidas ielas sarkanajām līnijām - 6 metri;

12.1.2. 2. stāva un 3. stāva minimālais attālums no Turaidas ielas sarkanajām līnijām - 3 metri;

12.1.3. 4. stāva minimālais attālums no Turaidas ielas sarkanajām līnijām - 4,5 metri;

12.1.4. 4. stāva un 5. stāva jumta pārkare nedrīkst būt lielāka par iepriekšējā stāva būvlaidi.

12.2. pazemes apjomam - pa zemesgabala gar Turaidas ielu juridisko robežu.

12.3. Minimālais apbūves līnijas attālums no kaimiņu zemes vienību robežām:

12.3.1. virszemes apjomam - 8 metri;

12.3.2. pazemes apjomam - 4 metri.

13. Apbūve sākot ar 2. stāvu veidojama dalītos apjomos. Apjomus pieļaujams savienot ar galeriju - pāreju, kas nepieciešams, lai nodrošinātu plānotā objekta apkalpošanu, apsaimniekošanu.

14. Ēkas izkārtojumu un arhitektonisko risinājumu precizē būvniecības procesā, ievērojot  1. pielikumā "Apbūves izkārtojuma galvenie principi"  un  2. pielikumā "Apbūves augstumu un apjomu kārtojuma principi" noteiktos kompozīcijas principus.

15. Būves fasāžu ritmu veido dalītos arhitektoniskos apjomos un dažādu augstumu variācijās, pielietojot dažādus apdares materiālus un arhitektoniskās inovācijas, nodrošinot augstu pilsētvides kvalitāti un nozīmīgu pilsētbūvnieciskās struktūras papildinājumu.

16. Projektējot apbūvi lokālplānojuma teritorijā, jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Lokālplānojuma teritorijas publisko objektu ierīkošanā un teritorijas labiekārtošanā jāievēro universālā dizaina principi, nodrošinot visu plānoto pakalpojumu, produktu un informācijas pieejamību arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

17. Ēka (būve) jāprojektē un jābūvē tā, lai iespējamā ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu cilvēku evakuāciju, lai ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību personālsastāvs brīvi un pietiekami droši varētu piekļūt ugunsgrēka perēkļiem un nepieļautu ugunsgrēka izplatīšanos uz tuvumā esošajiem objektiem arī tādā gadījumā, ja degošā ēka daļēji vai pilnīgi sagrūst.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

18. Lokālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas un apstādījumu galvenie elementi ir:

18.1. priekšdārzs, veidojams Turaidas ielas frontē;

18.2. labiekārtots un apzaļumots jumts virs pazemes autostāvvietas.

19. Gar Turaidas ielu veidojami ielu stādījumi.

20. Priekšdārzā atļauts izvietot velonovietnes, atkritumu urnas, soliņus, apgaismes ķermeņus, citus funkcionālus un dekoratīvus dizaina elementus.

21. Žogu izbūvei teritorijā ir jābūt atbilstošai to funkcionālajai izmantošanai, maksimāli saglabājot publisko telpu un ēku pieejamību no Turaidas ielas.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

22. Veicot ēkas, kurā ir konstatēts, vai tiek prognozēts paaugstināts trokšņa līmenis, būvniecību lokālplānojuma teritorijā, ēka jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa. 

23. Būvprojekta izstrādes ietvaros teritorijā veic inženierizpētes darbus, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas regulē inženierizpētes noteikumus būvniecībā, nodrošinot ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būvju ekspluatācijas laikā.

24. Būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt hidroloģisko stāvokli apkārt esošajās zemes vienībās.

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P70)

4.4.1.1. Pamatinformācija

25. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

26. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido tirdzniecības objekti, sadzīves pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas objekti.

27. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido ne zemāk kā IV kategorijas viesu izmitināšanas objekti.

28. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido veselības aprūpes objekti.

29. Labiekārtota ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
30. 3 60 līdz 240 līdz 20 1 līdz 5 2 20

1 Maksimāli pieļaujamais būves augstums līdz 3 stāvam - 13 metri.

2 Piektā stāva platība nedrīkst pārsniegt 60 % no iepriekšējā stāva platības.

3 Nedalāms.

4.4.1.5. Citi noteikumi

31. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūves maksimālais īpatsvars pieļaujams ne vairāk kā 30 % no kopējās stāvu platības zemes vienībā.

32. Veselības aizsardzības iestāžu apbūves maksimālais īpatsvars pieļaujams ne vairāk kā 30 % no kopējās stāvu platības zemes vienībā.

33. Ja tiek plānots izvietot 31. un 32.  punktā minēto izmantošanas veidu, tad šo objektu kopējais apbūves maksimālais īpatsvars pieļaujams ne vairāk kā 49 % no kopējās stāvu platības zemes vienībā.

34. Ēku drīkst projektēt, izmantojot dažādus arhitektoniskus elementus, piemēram, erkerus, balkonus, pārkares, torņus u.tml. Terases, jumta pārkares, lieveņa, balkona vai cita arhitektoniska elementa/izvirzījuma platums no būves pamatapjoma drīkst izvirzīties ārpus plānotās būves pamatapjoma, ja tiek nodrošināta normatīvo attālumu ievērošana līdz blakus esošām ēkām, būvlaidei un zemes vienības robežām, kā arī tā inženiertehniskā stabilitāte un drošība.

35. Apbūvei jāiekļaujas kultūrvēsturiskajā pilsētvidē, respektējot apkārtējās vēsturiskās apbūves ainavas kontekstu, par prioritāti izvirzot kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, saglabāšanu un potenciālās negatīvās ietekmes mazināšanu uz kultūrvēsturisko mantojumu.

36. Pieļaujams veidot kopīgu pazemes telpu, viena zemesgabala ietveros, zem atsevišķi stāvošām ēkām/apjomiem. Būves tehniskajam risinājumam jānodrošina iespēja izveidot augu stādījumus virs pazemes būves pārseguma konstrukcijām.

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

37. Detālplānojuma izstrāde būvniecībai, atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2454. punktam, nav nepieciešama, ja tiek ievēroti lokālplānojuma risinājumi un būvniecību var īstenot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

38. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām un risinājumiem.

39. Lokālplānojums nenosaka teritorijas izbūves kārtas. Ēku un būvju būvniecību īsteno būvprojektā noteiktā secībā.

40. Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvprojektēšanas stadijā.

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi

41. Inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam.

42. Aizsargjoslas nosaka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām.

Pielikumi

1. pielikums. 1. pielikumā

2. pielikums. 2. pielikumā

1. pielikums

2. pielikums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 30.05.2024.Stājas spēkā: 12.06.2024.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 112, 11.06.2024. OP numurs: 2024/112.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
352651
12.06.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"