Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

Siguldā 2024. gada 25. aprīlī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 25. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 7, 15. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā esošās DKS atrodas Matiņu, Vējupītes, Allažmuižas, Egļupes, Stīveru, Sunīšu, Inciema, Lēdurgas, Lodes, Sidgundas, Upmalu, Krustiņu, Griķu, Meža miera, Kļavu ciemos un viensētām ārpus ciemu teritorijām."

2. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

 

3. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 18
(prot. Nr. 7, 15. §)

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

1. Nekustamā īpašuma, kurā izvietota Decentralizētā kanalizācijas sistēma:

Adrese:  
Kadastra Nr.:  
Kadastra apzīmējums:  

2. Iesnieguma iesniedzējs:

Ja iesnieguma iesniedzēja identitāte atšķiras no zemesgrāmatas apliecības kopijā identificējamās īpašuma īpašnieka identitātes, pievienojams pamatojošs dokuments

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs (aizpilda 3.1. sadaļu)

 Īpašnieka vai valdītāja pilnvarotā persona (aizpilda 3.1. un 3.2. sadaļu)

3. Papildus informācija par iesnieguma iesniedzēju

3.1. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieku:

Fiziskas personas vārds, uzvārds vai
Juridiskas personas nosaukums:
 
Personas kods vai
Reģistrācijas numurs juridiskai personai:
 
Korespondences saņemšanas adrese:  
Kontakttālrunis:  
E-pasts vai E-adrese:  

3.2. Informācija par īpašnieka vai valdītāja pilnvaroto personu:

Vārds, uzvārds:  
Personas kods:  
Korespondences saņemšanas adrese:  
Kontakttālrunis:  
E-pasts vai E-adrese:  

4. Īpašuma apbūves veids: (lūdzu atzīmēt visas īpašumā esošās ēkas!)

Vienģimeņu dzīvojamā ēka Divģimeņu dzīvojamā ēka Daudzdzīvokļu ēka Dārza māja Pirts Noliktava/angārs Ražošanas ēka Biroja ēka Sabiedriskā ēka Viesnīca, atpūtas komplekss

Cits  
 

(lūdzam precizēt)

5. Nekustamajā īpašumā esošo būvju izmantošanas biežums:

Izmanto pastāvīgi Periodiski Izmanto sezonāli Neizmanto

6. Faktiskais personu skaits/Deklarēto personu skaits: ____________________

7. Īpašuma ūdensapgādes risinājums:

Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai  
Pieslēgums vietējai ūdensapgādes sistēmai  
Individuāls ūdens ieguves avots:  
  Spice (līdz 20 m)  
  Dziļurbums (21-80 m)  
  Artēziskais urbums (81 m - …)  
  Atklāta aka  
Nav dzeramā ūdens avota  

8. Ūdens patēriņa skaitītājs:

ir nav

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:

 Rūpnieciski izgatavotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē (detalizētu informāciju aizpilda 15. punktā);

 Septiķis (detalizētu informāciju aizpilda 16. punktā);

 Notekūdeņu krājtvertne (detalizētu informāciju aizpilda 17. punktā);

 Cits _____________________________________________________________ (detalizētu informāciju aizpilda 17. punktā)

(Norādiet īpašumā esošo sistēmas veidu,piem., pārvietojamā tualete,sausā tualete,u.c.)

10. DKS izgatavošanas veids:

Rūpnieciski ražots  
Pašrocīgi izbūvēts  
Nav zināms  

11. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas gads (norāda mēnesi un gadu) ______________

12. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem?

13. Rūpnieciski izgatavotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē

Iekārtas modelis:  
Caurplūdes jauda, m3/d:  
   
Notekūdeņu novadīšana pēc NAI veida un vietas:   Grāvī  
  Upē  
  Dīķī  
  Ezerā  
  Filtrē gruntī (jebkura infiltrācijas sistēma)  

Apkopes veikšanas biežums (reizes gadā):____________________________________

Pēdējās apkopes veikšanas datums: ________________________________________________

14. Septiķis

Septiķa materiāls:   Betona grodi  
  Monolītais betons (betonēts uz vietas objektā)  
  Ķieģeļu mūris  
  Rūpnieciski ražoti plastmasas izstrādājumi (PP, HDPE u.c)  
  Rūpnieciski ražoti kompozītmateriālu izstrādājumi (ar stikla šķiedru u.c.)  
  Cits  

Iekārtas modelis (ja rūpnieciski izgatavots):____________________________________________

Septiķa kameru skaits:____________________________________________________________

Kopējais tvertņu tilpums, l vai m3: ______________________________________________

Infiltrācijas sistēmas veids:   Drenāžas cauruļu sistēma  
  Tuneļu infiltrācijas sistēma  
  Infiltrācijas aka  
  Cits  

Nosēdumu izvešanas biežums: ________________________________________________

Pēdējās izvešanas datums: ________________________________________________

15. Notekūdeņu krājtvertne vai cita veida sistēmas

Krājtvertnes vai cita veida sistēmas materiāls:   Betona grodi  
  Monolītais betons (betonēts uz vietas objektā)  
  Ķieģeļu mūris  
  Rūpnieciski ražoti plastmasas izstrādājumi (PP, HDPE u.c)  
  Rūpnieciski ražoti kompozītmateriālu izstrādājumi (ar stikla šķiedru u.c.)  
  Cits  

Krājtvertnes/krājtvertņu vai cita veida sistēmas tilpums, m3: __________________________

Notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums (reizes gadā): _____________________________

Pēdējās izvešanas datums:______________________________________________________

Papildus informācija

Jūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis - SIA "Saltavots", juridiskā adrese - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas, uzskaites un kontroles nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA "Saltavots" klientu daļā.

Reģistrācijas iesnieguma iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu.

Iesnieguma iesniedzējs:    
   

(paraksts un paraksta atšifrējums)

Datums: ____________________________________________

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošo noteikumu Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi Nr. 14) 2. punktu, papildinot tajā esošo ciemu uzskaitījumu, uz kuru administratīvajām teritorijām neattieksies Saistošie noteikumi Nr. 14.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk tekstā - Ministru kabineta noteikumi), pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk tekstā - DKS) neattiecas noteiktās prasības.

Ministru kabineta noteikumu 11. punkts noteic, ka vietējā pašvaldība organizē DKS reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības teritorijā esošajām DKS vai slēdz līgumu ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par reģistra izveidi un uzturēšanu, savukārt Ministru kabineta 14.1. apakšpunkts noteic, ka reģistra uzturētājs publicē savā un, ja reģistra uzturētājs nav vietējā pašvaldība, arī vietējās pašvaldības tīmekļvietnē vai citā pašvaldības informatīvajā izdevumā informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, norādot pilsētas un ciemus, kuru teritorijās atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē.

Attiecībā uz DKS reģistrāciju sākotnēji ir jāsakārto teritorijas, kuras ir blīvi apdzīvotas, kurās ir izbūvētas centralizētās komunikācijas un daļai iedzīvotāju ir iespēja tām pieslēgties, vai kurās ir ekonomiski pamatoti ierīkot centralizētos kanalizācijas tīklus. Izpētot situāciju, konstatēts, ka Matiņu, Sunīšu, Inciema, Lēdurgas, Lodes, Krustiņu, Griķu un Meža miera ciemi nav blīvi apdzīvoti, tajos nav izbūvētas centralizētās komunikācijas vai daļai iedzīvotāju nav iespēja tām pieslēgties, vai tajos nav ekonomiski pamatoti ierīkot centralizētos kanalizācijas tīklus. Līdz ar to Saistošo noteikumu Nr. 14 2. punkts ir papildināms ar minētajiem ciemiem.

Tāpat ar saistošajiem noteikumiem jaunā redakcijā ir izteikts Saistošo noteikumu Nr. 14 3. pielikums "Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums", papildinot iesniedzamās informācijas apjomu, kas, savukārt, DKS reģistra uzturētājam sniegs tā uzturēšanai nepieciešamu informāciju.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros. Gadījumā ja netiek apstiprināti grozījumi, DKS reģistra izveides, uzturēšanas un prasību kontrolei 2024. gadā pašvaldības budžetā būtu nepieciešami 26 378.41 EUR. Grozījumu apstiprināšanas gadījumā - 14 552,41 EUR, samazinot izdevumus par 11 826 EUR.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa ir decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji, kuru īpašumā vai valdījumā esošās sistēmas atrodas Siguldas pilsētas un Siguldas novada ciemu teritorijās, izņemot Matiņu, Vējupītes, Allažmuižas, Egļupes, Stīveru, Sunīšu, Inciema, Lēdurgas, Lodes, Sidgundas, Upmalu, Krustiņu, Griķu, Meža miera, Kļavu ciemos un viensētām ārpus ciemu teritorijām.

3.2. Sociālā ietekme: ietekmēs DKS īpašniekus vai valdītājus, kuru īpašumā vai valdījumā esošās sistēmas atradīsies Matiņu, Sunīšu, Inciema, Lēdurgas, Lodes, Krustiņu, Griķu un Meža miera ciemos, jo turpmāk uz tiem nebūs attiecināmas Saistošo noteikumu Nr. 14 prasības.

3.3. Ietekme uz vidi: minimāls apdraudējuma risks, ņemot vērā, ka Matiņu, Sunīšu, Inciema, Lēdurgas, Lodes, Krustiņu, Griķu un Meža miera ciemi nav blīvi apdzīvoti. Pieaugot apdzīvotības blīvumam minētajos ciemos, varētu rasties arvien lielāks vides apdraudējuma risks - gruntsūdeņu un augsnes piesārņojums, kā rezultātā var rasties pamatots sabiedrības interešu (veselības) aizskārums.

3.4. Ietekme uz iedzīvotāju veselību: nav tiešas ietekmes.

3.5. Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi: nav tiešas ietekmes.

3.6. Ietekme uz konkurenci: nav tiešas ietekmes.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināts Siguldas novada administratīvo teritoriju saraksts, uz kurām neattiecas Saistošie noteikumi Nr. 14.

4.2. Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties pie Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Saistošo noteikumu izdošana ir pamatojama ar pašvaldības autonomās funkcijas - organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus prasības (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts) un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu.

5.2. Jaunu cilvēkresursu izmantošana nebūs nepieciešama. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus, un tie tiks īstenoti esošo funkciju un resursu ietvaros.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Saistošie noteikumi Nr. 14, kuros ir atrunāta to izpildes nodrošināšana.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. Saistošo noteikumu prasības un tā izpilde neradīs papildus izmaksas.

7.2. Saistošie noteikumi paredz tikai saistošo noteikumu mērķa sasniegšanai nepieciešamos nosacījumus pašvaldībā pieejamo resursu ietvaros.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Saistošo noteikumu projekts no 2024. gada 2. aprīļa līdz 16. aprīlim publicēts tīmekļvietnē www.sigulda.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Priekšlikumi, iebildumi par saistošo noteikumu grozījumu projektu nav saņemti.

8.2. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pašvaldībā strādājošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 25.04.2024.Stājas spēkā: 31.05.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 30.05.2024. OP numurs: 2024/104.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
352318
31.05.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"