Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 21. nr.; 2001, 1., 12. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 2., 12. nr.; 2006, 1., 15. nr.; 2007, 10., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 40. nr.; 2015, 91. nr.; 2017, 128., 203. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 123. nr.; 2021, 27. nr.; 2022, 50.A, 204. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27) pašpārvadājumi - pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības nozarē, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma (turpmāk - pašpārvadājuma veicējs) īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, izņemot citā valstī reģistrētu transportlīdzekli, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība;";

papildināt 28. punktu pēc vārda "komersants" ar vārdiem "kooperatīvā sabiedrība vai".

2. Papildināt 4. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Autopārvadājumu kontroles nolūkos savstarpēja administratīva sadarbība un palīdzība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm tiek nodrošināta bez maksas. Informācijas pieprasījums neliedz kompetentajām iestādēm veikt pasākumus saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības un valsts tiesību aktiem, lai izmeklētu un novērstu bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu pārvadājumiem regulējošos normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumus. Informācija, kas sniegta saskaņā ar bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu pārvadājumiem regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tiek izmantota tikai attiecībā uz jautājumiem, par kuriem tā pieprasīta. Jebkuru personas datu apstrādi veic tikai tādēļ, lai panāktu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas regulē bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem, un to veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)."

3. 4.2 pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus "pašvaldības kontroles dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pašvaldības transporta kontroles dienests" (attiecīgā locījumā);

izslēgt pirmajā daļā vārdus "pašvaldības administratīvajā teritorijā";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pašvaldība, kurā nav izveidots pašvaldības transporta kontroles dienests, visus vai atsevišķus attiecīgā dienesta uzdevumus, tostarp administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu, var deleģēt citai pašvaldībai."

4. Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20) valsts kontaktpunktam noteikto pienākumu izpildi attiecībā uz informācijas apmaiņu ar pārējām dalībvalstīm atbilstoši bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu pārvadājumiem regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

5. Papildināt 6. pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 31. janvārim, pamatojoties uz Autotransporta direkcijas pieprasījumu, sniedz informāciju par licencēto kravu pārvadātāju uzņēmumos nodarbināto personu skaitu iepriekšējā kalendāra gada 31. decembrī."

6. Izslēgt 6.1 panta 2.1 daļā vārdus "tikai Latvijas teritorijā".

7. 29. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic ar pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošu M1 kategorijas vieglo automobili, attiecībā uz kuru transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta piemērots liegums izmantot autotransporta līdzekli komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili veic ar pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošu M1 kategorijas vieglo automobili, attiecībā uz kuru transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta piemērots liegums izmantot autotransporta līdzekli komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili.

(5) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili veic ar autotransporta līdzekli, kas atbilst šādām vides aizsardzības prasībām:

1) tas pirmo reizi reģistrēts līdz 2008. gada 31. decembrim, un tā motora tilpums nepārsniedz 2000 kubikcentimetrus; 

2) tas pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra, un tā radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru saskaņā ar Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (turpmāk - regula Nr. 715/2007) I pielikumā, nepārsniedz:

a) autotransporta līdzeklim ar ietilpību līdz septiņām sēdvietām - 140 gramus,

b) autotransporta līdzeklim ar ietilpību virs septiņām sēdvietām - 190 gramus;

3) tas pirmo reizi reģistrēts pēc 2020. gada 31. decembra, un tā radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai, kas noteikts regulas Nr. 715/2007 I pielikumā, nepārsniedz:

a) autotransporta līdzeklim ar ietilpību līdz septiņām sēdvietām - 180 gramus,

b) autotransporta līdzeklim ar ietilpību virs septiņām sēdvietām - 240 gramus."

8. Papildināt 30. pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 31. janvārim, pamatojoties uz Autotransporta direkcijas pieprasījumu, sniedz informāciju par licencēto pasažieru pārvadātāju uzņēmumos nodarbināto personu skaitu iepriekšējā kalendāra gada 31. decembrī."

9. Izteikt 30.1 panta 2.2 daļu šādā reakcijā:

"(22) Personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un apguvusi pasažieru pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas, izsniedz D1 vai D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību un vadītāja kvalifikācijas karti, kurā atzīmēta D vai DE kategorija un ir ieraksts "95. kods", kas dod tiesības veikt regulārus pasažieru pārvadājumus līdz 50 kilometriem garos maršrutos ar šai kategorijai atbilstošiem transportlīdzekļiem, kā arī vadīt šīs kategorijas transportlīdzekļus bez pasažieriem Latvijas teritorijā."

10. 33. pantā:

izteikt 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Autoostas, kuras apkalpo dotētos reģionālās nozīmes maršrutus, iedala kategorijās atbilstoši to apkalpotajai administratīvajai teritorijai, izejošajiem reisiem un apkalpoto pasažieru skaitam.";

papildināt piekto daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošo autoostu obligāti sniedzamo pakalpojumu standartu;";

papildināt piekto daļu ar 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"4) dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošo autoostu pakalpojumu maksas saskaņošanai iesniedzamās informācijas apjomu un iesniegšanas termiņus;

5) kritērijus un gadījumus, kad Autotransporta direkcija dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošo autoostu īpašniekam vai valdītājam neapstiprina un uzdod pārrēķināt autoostas pakalpojumu maksu par dotēto reģionālās nozīmes maršrutu apkalpošanu;

6) dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošo autoostu pakalpojumu maksā iekļaujamo izmaksu maksimālos apmērus."

11. 35. pantā:

papildināt 1.5 daļas ievaddaļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Informāciju par licences kartītes izsniegšanu (anulēšanu) publicē, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus.";

papildināt pantu ar 3.4 daļu šādā redakcijā:

"(34) Plānošanas reģions vai valstspilsētas pašvaldība anulē speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, ja pārvadātāja rīcībā vairāk nekā trīs mēnešus nav vieglā automobiļa, kuram izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.";

papildināt pantu ar 6.4 daļu šādā redakcijā:

"(64) Autotransporta direkcija anulē speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, ja pārvadātāja rīcībā vairāk nekā trīs mēnešus nav vieglā automobiļa, kuram izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili.";

papildināt desmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Informāciju par licences kartītes izsniegšanu (anulēšanu) publicē, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus."

12. 35.1 pantā:

izslēgt trešās daļas 3. punkta "d" apakšpunktā vārdus "kas norādīta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā";

papildināt trešās daļas 5. punktu pēc vārdiem "tirdzniecības vietā" ar vārdiem "(vai tiešsaistē)";

papildināt piekto daļu pēc vārda "teritorijai" ar vārdiem un skaitļiem "un šā panta 4.1 daļas nosacījumu izpildi".

13. Papildināt 39. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pasažieru komercpārvadājuma ar taksometru no starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objekta (autoosta, dzelzceļa stacija, lidosta, osta) brauciena maksimālo maksu (tarifu), maksimālo papildmaksu un tādu braucienu maksu un darbības zonas, par kuriem norēķinās ar fiksētā tirdzniecības vietā (vai tiešsaistē) iegādātu šā likuma 35.1 panta trešās daļas 5. punktā minēto priekšapmaksu apliecinošu dokumentu, nosaka Ministru kabinets."

14. Papildināt 52.1 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nosūtītājs, ekspeditors, līgumslēdzējs un apakšuzņēmējs, nosakot pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, ievēro šajā nodaļā ietvertos transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumus."

15. Izteikt 52.4 panta 4. punktu šādā redakcijā:

"4) astoņu nedēļu laikā pēc tam, kad tās Eiropas Savienības dalībvalsts, uz kuru nosūtīts transportlīdzekļa vadītājs, kompetentā institūcija nosūtījusi pieprasījumu, izmantojot IMI sistēmu, iesniedz pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši šā likuma 52.6 pantam un 52.7 panta otrajai daļai."

16. Aizstāt 53. panta piektajā daļā vārdu "komercpārvadājuma" ar vārdu "pārvadājuma".

17. 54. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "astoņām līdz četrpadsmit" ar vārdiem "četrpadsmit līdz trīsdesmit sešām" un vārdus "četrpadsmit līdz četrdesmit divām" - ar vārdiem "simt četrpadsmit līdz divsimt astoņdesmit";

aizstāt otrajā daļā vārdus "četrpadsmit līdz divdesmit astoņām" ar vārdiem "trīsdesmit sešām līdz piecdesmit sešām" un vārdus "četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām" - ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt sešdesmit";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām" ar vārdiem "piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit" un vārdus "astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit" - ar vārdiem "četrsimt sešdesmit līdz tūkstoš simt četrdesmit";

izteikt sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pilno masu vai atļauto faktisko masu līdz pieciem procentiem vai pārsniedzot noteikto slodzes sadalījumu uz asīm vai ass slodzi, vienass tilta slodzi vai tilta asu slodzes summu līdz pieciem procentiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, pārvadātājam - no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no astoņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.";

papildināt septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu pēc vārda "slodzi" ar vārdiem "vienass tilta slodzi vai tilta asu slodzes summu";

papildināt pantu ar 29.1 un 29.2 daļu šādā redakcijā:

"(291) Par regulas Nr. 1072/2009 8. panta 2.a punktā noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz kabotāžas pārvadājuma veikšanu ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli četru dienu laikā pēc pēdējā kabotāžas pārvadājuma beigām Latvijas teritorijā piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(292) Par regulas Nr. 1072/2009 8. panta 3. punktā noteikto skaidru pierādījumu neiesniegšanu par iepriekšējo starptautisko pārvadājumu vai par katru secīgi veiktu kabotāžas pārvadājumu, vai par visiem veiktajiem pārvadājumiem, ja transportlīdzeklis atrodas Latvijas teritorijā četru dienu laikā pirms starptautiskā pārvadājuma, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.";

papildināt pantu ar trīsdesmit trešo, trīsdesmit ceturto, trīsdesmit piekto, trīsdesmit sesto, trīsdesmit septīto un trīsdesmit astoto daļu šādā redakcijā:

"(33) Par transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva), kura pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pilnās masas pārsniegšanu no pieciem līdz 15 procentiem (neieskaitot) piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

(34) Par transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva), kura pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pilnās masas pārsniegšanu no 15 līdz 25 procentiem (neieskaitot) piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(35) Par transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva), kura pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pilnās masas pārsniegšanu, sākot no 25 procentiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(36) Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo augstumu līdz diviem procentiem (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrām līdz astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(37) Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo augstumu no diviem līdz 25 procentiem (neieskaitot), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(38) Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo augstumu, sākot no 25 procentiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām."

18. Izteikt 55. panta septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par pasažieru komercpārvadājuma ar autobusu veikšanu bez speciālās atļaujas (licences), par pasažieru komercpārvadājumu ar autobusu turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanas, anulēšanas vai termiņa izbeigšanās piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pārvadātājam no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(8) Par pasažieru komercpārvadājuma ar autobusu veikšanu bez licences kartītes piemēro naudas sodu pārvadātājam no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām."

19. 56. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par pasažieru komercpārvadājuma ar autobusu veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, kas ietverti normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumu ar autobusu veikšanu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no divdesmit astoņām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par regulas Nr. 1073/2009 17. pantā noteikto kabotāžas pārvadājumu kontroles dokumentu neesību transportlīdzeklī vai to neuzrādīšanu pārbaudes laikā uz ceļa piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām."

20. Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:

"57.1 pants. Tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par prasībām neatbilstoša pārvadātāja, autovadītāja vai autotransporta līdzekļa piedāvāšanu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē piemēro naudas sodu tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām."

21. 58. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, izmantojot tahogrāfu, kuram nav veikta pirmreizējā vai periodiskā pārbaude vai kalibrācija, vai noplombēšana, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "ko var izmantot" ar vārdiem "ko var izmantot vai kas tiek izmantota";

izteikt piecpadsmitās daļas 3., 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"3) reģistrācijas diagrammā vajadzīgās informācijas neierakstīšana, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

4) reģistrācijas diagrammā vai tahogrāfa ierakstos to valstu simbolu neattēlošana, kurās transportlīdzekļa vadītājs uzsāka un pabeidza ikdienas darba laikposmu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

5) to valstu simbolu, kuru robežas transportlīdzekļa vadītājs ir šķērsojis ikdienas darba laikposmā, neattēlošana reģistrācijas diagrammā vai tahogrāfa ierakstos, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām;

6) nepareiza atzīmes "prāmis/vilciens" izmantošana reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa ierakstos vai tās neizmantošana, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.";

izslēgt piecpadsmitās daļas 7., 8. un 9. punktu;

aizstāt divdesmit piektajā daļā skaitli un vārdu "28 dienām" ar skaitli un vārdu "56 dienām";

izslēgt divdesmit sesto daļu;

aizstāt divdesmit septītajā daļā skaitli un vārdu "28 dienām" ar skaitli un vārdu "56 dienām";

aizstāt trīsdesmit piektajā daļā vārdus "ko var izmantot" ar vārdiem "ko var izmantot vai kas tiek izmantota".

22. Papildināt likumu ar 58.1 pantu šādā redakcijā:

"58.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par nepilnīgu transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju aizpildīšanu publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu, piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

(2) Par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju nenosūtīšanu publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu, līdz nosūtīšanas laikposma sākumam piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(3) Par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācijā uz Latviju ietvertās informācijas neatjaunināšanu publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu, piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

(4) Par derīgas transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju neuzrādīšanu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(5) Par derīgas transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju neizsniegšanu transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(6) Par tādu pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas nosacījumu noteikšanu, kuri izraisa transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu, ja ir zināms, ka šādas sekas iestāsies, vai ja, ņemot vērā attiecīgus apstākļus, vajadzēja zināt, ka šādas sekas iestāsies, piemēro naudas sodu nosūtītājam, ekspeditoram, līgumslēdzējam vai apakšuzņēmējam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(7) Par Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas pieprasīto dokumentu vai ar transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu saistītās informācijas nesniegšanu šajā likumā noteiktajos termiņos, izmantojot IMI sistēmu, piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām."

23. Izteikt 59. panta tekstu šādā redakcijā:

"Personai, kura izvairās no šajā likumā noteiktā naudas soda izpildes, ir liegts izsniegt transportlīdzekļu vadītāja apliecību, veikt personas īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un reģistrācijas darbības transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes."

24. 60. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 53. pantā (izņemot tā piektajā un sestajā daļā paredzētos pārkāpumus), 54. pantā, 55. panta pirmajā, otrajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā, 56., 57., 57.1 un 58. pantā minētajiem pārkāpumiem veic pašvaldības transporta kontroles dienests.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 57. un 57.1 pantā minētajiem pārkāpumiem veic pašvaldības policija, ja attiecīgajā pašvaldībā nav izveidots pašvaldības transporta kontroles dienests. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.

(5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 53., 54., 55., 56., 57., 57.1, 58. pantā un 58.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 58.1 panta septītajā daļā minēto pārkāpumu veic Valsts darba inspekcija."

25. Pārejas noteikumos:

izslēgt 44. un 45. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 50., 51., 52. un 53. punktu šādā redakcijā:

"50. Šā likuma grozījumi par 29. panta otrās un ceturtās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", kuri paredz Valsts ieņēmumu dienestam tiesības piemērot liegumu izmantot autotransporta līdzekli komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo transportlīdzekli.

51. Šā likuma 29. panta piektās daļas 1. punkts ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.

52. Šā likuma 58. panta divdesmit piektās un divdesmit septītās daļas grozījumi stājas spēkā 2024. gada 31. decembrī.

53. Ministru kabinets līdz 2024. gada 31. decembrim izdod šā likuma 33. panta 2.1, 4., 5. un 6. punktā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 27. martā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 10. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Autopārvadājumu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.03.2024.Stājas spēkā: 24.04.2024.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 10.04.2024. OP numurs: 2024/70.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
351125
24.04.2024
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"