Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2024/3

2024. gada 28. martā

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2023/11 "Preiļu novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināts ar Preiļu novada domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 3, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
49. panta pirmo daļu

Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2023/11 "Preiļu novada pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 129, 06.07.2023.), turpmāk tekstā - Nolikums, šādus grozījumus:

1. Nolikuma 6. punktu izteikt šādā redakcijā:

"6. Domes izveidota iestāde - Preiļu novada Centrālā administrācija (turpmāk - Centrālā administrācija) ir institūcija, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālo administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors un, ja nepieciešams šajā nolikumā noteiktajos ietvaros - izpilddirektora vietnieks:

6.1. Centrālā administrācija darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata;

6.2. Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz Centrālās administrācijas nolikumu un Centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumiem."

2. Nolikuma 7. punktu izteikt jaunā redakcijā:

"7. Pašvaldībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai Dome ir izveidojusi pašvaldības administrāciju (turpmāk tekstā - Administrācija), kuru veido šādas Preiļu novada pašvaldības iestādes:

7.1. Centrālā administrācija, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:

7.1.1. Personālvadības un administratīvā daļa;

7.1.2. Juridiskā un iepirkumu daļa;

7.1.3. Finanšu un grāmatvedības daļa;

7.1.4. Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa;

7.1.5. Nekustamā īpašuma daļa;

7.1.6. Transporta daļa;

7.1.7. Informāciju tehnoloģiju daļa;

7.1.8. Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa;

7.1.9. Riebiņu pagasta pārvalde;

7.1.10. Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Riebiņos;

7.1.11. Sīļukalna pagasta pārvalde;

7.1.12. Galēnu pagasta pārvalde;

7.1.13. Galēnu feldšeru - vecmāšu punkts;

7.1.14. Stabulnieku pagasta pārvalde;

7.1.15. Silajāņu pagasta pārvalde;

7.1.16. Rušonas pagasta pārvalde;

7.1.17. Rožkalnu pagasta pārvalde;

7.1.18. Upmalas pagasta pārvalde;

7.1.19. Vārkavas pagasta pārvalde;

7.1.20. Aglonas pagasta pārvalde;

7.1.21. Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Aglonā;

7.1.22. Preiļu pagasta pārvalde;

7.1.23. Saunas pagasta pārvalde;

7.1.24. Prīkuļu feldšeru - vecmāšu punkts;

7.1.25. Pelēču pagasta pārvalde;

7.1.26. Pelēču feldšeru - vecmāšu punkts;

7.1.27. Aizkalnes pagasta pārvalde;

7.1.28. Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa;

7.1.29. Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa;

7.1.30. Aglonas komunālo pakalpojumu daļa.

7.2. Bāriņtiesa.

7.3. Būvvalde.

7.4. Dzimtsarakstu nodaļa.

7.5. Izglītības pārvalde, kuras pakļautībā darbojas šādas izglītības iestādes:

7.5.1. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija;

7.5.2. Preiļu 1. pamatskola;

7.5.3. Preiļu 2. vidusskola;

7.5.4. Pelēču pamatskola;

7.5.5. Preiļu novada Salas sākumskola;

7.5.6. Aglonas vidusskola;

7.5.7. Riebiņu vidusskola;

7.5.8. Galēnu pamatskola;

7.5.9. Vārkavas pamatskola;

7.5.10. Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa";

7.5.11. Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde;

7.5.12. Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis";

7.5.13.Preiļu Mūzikas un mākslas skola;

7.5.14. Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola;

7.5.15. Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs;

7.5.16. Aglonas bazilikas Kora skola.

7.6. Labklājības pārvalde, kuras pakļautībā darbojas šādas struktūrvienības:

7.6.1. Sociālās aprūpes centrs "Rušona";

7.6.2. Sociālās aprūpes centrs "Aglona";

7.6.3. Sociālās aprūpes centrs "Vārkava";

7.6.4. Krīzes centrs;

7.6.5. Dienas aprūpes centrs;

7.6.6. Aprūpes mājās birojs;

7.6.7. Grupu dzīvokļi;

7.6.8. Pakalpojumu centrs "Līči";

7.6.9. Sociālais dienests.

7.7. Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā ir šādas iestādes:

7.7.1. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs;

7.7.2. Roberta Mūka muzejs Galēnos;

7.7.3. Vārkavas novadpētniecības muzejs,

un šādas struktūrvienības:

7.7.4. Preiļu kultūras nams;

7.7.5. Aizkalnes tautas nams;

7.7.6. Saunas tautas nams;

7.7.7. Pelēču kultūras nams;

7.7.8. Riebiņu kultūras nams;

7.7.9. Galēnu kultūras nams;

7.7.10. Sīļukalna kultūras nams;

7.7.11. Stabulnieku kultūras nams;

7.7.12. Silajāņu kultūras nams;

7.7.13. Rušonas kultūras nams;

7.7.14. Vārkavas tautas nams;

7.7.15. Rožkalnu kultūras nams;

7.7.16. Aglonas kultūras nams;

7.7.17. Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centrs;

7.7.18. Preiļu jauniešu centrs "Četri";

7.7.19. Riebiņu multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Pakāpieni";

7.7.20. Preiļu muižas komplekss un parks;

7.7.21. Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs "Strops".

7.8. Preiļu novada Galvenā bibliotēka, kuras pakļautībā darbojas šādas struktūrvienības:

7.8.1. Aizkalnes bibliotēka;

7.8.2. Ārdavas bibliotēka;

7.8.3. Pelēču bibliotēka;

7.8.4. Saunas bibliotēka;

7.8.5. Smelteru bibliotēka;

7.8.6. Riebiņu bibliotēka;

7.8.7. Sīļukalna bibliotēka;

7.8.8. Kastīres bibliotēka;

7.8.9. Stabulnieku bibliotēka;

7.8.10. Galēnu bibliotēka;

7.8.11. Silajāņu bibliotēka;

7.8.12. Rušonas bibliotēka;

7.8.13. Aglonas bibliotēka;

7.8.14. Vārkavas bibliotēka;

7.8.15. Vanagu bibliotēka;

7.8.16. Rožkalnu bibliotēka;

7.8.17. Upmalas bibliotēka;

7.9. Pašvaldības policija.

7.10. Preiļu novada Vēlēšanu komisija".

3. Nolikuma 17. punktu izteikt šādā redakcijā:

"17. Centrālā administrācija nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu. Centrālā administrācija nodrošina grāmatvedības uzskaites vienotu kārtošanu Preiļu novada pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, pārvaldēm u.t.t., veicot daļēji centralizētu grāmatvedības uzskaiti, nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu".

4. Nolikuma 20. punktu izteikt šādā redakcijā:

"20. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina Centrālā administrācija, pagastu pārvaldes, klientu apkalpošanas centri."

5. Nolikuma 22.8. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"22.8. dod saistošus rīkojumus izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu un citu institūciju vadītājiem, ciktāl tas nepieciešams domes priekšsēdētāja pilnvaru īstenošanai;"

6. Nolikuma 35. punktu izteikt šādā redakcijā:

"35. Izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks slēdz Administrācijas pārziņā esošus civiltiesiskus darījumus, iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamos (piemēram, pirkuma, būvdarbu, pakalpojumu, piegādes, nomas, patapinājuma) līgumus, darba līgumus ar Centrālās administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem, pilnvarojuma līgumus par valdes locekļa pienākumu izpildi ar kapitālsabiedrību, kurā pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, valdes locekļiem."

7. Nolikuma 42. punktu izteikt šādā redakcijā:

"42. Pašvaldības kontus kredītiestādēs un Valsts kasē, kuros tiek saņemti pašvaldības vispārējie naudas līdzekļi, administrē Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības daļa. Darījumos ar pašvaldības vispārējiem naudas līdzekļiem un kontiem kredītiestādēs un Valsts kasē pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors kopā ar Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības daļas atbildīgo darbinieku. Valsts kasē iesniedzamos pašvaldības pārskatus autorizē domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors kopā ar Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības daļas atbildīgo darbinieku."

8. Nolikuma 45. punktu izteikt šādā redakcijā:

"45. Dome ar iekšēju normatīvu aktu nosaka kārtību, kādā domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, deputāti, izpilddirektors, citas amatpersonas un darbinieki lieto to rīcībā nodoto pašvaldības mantu. Jautājumus, kurus neregulē šis normatīvais akts, attiecībā uz katras iestādes darbiniekiem, nosaka tās vadītājs, bet uz Centrālās administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem - pašvaldības izpilddirektors."

9. Nolikuma 50. punktu izteikt šādā redakcijā:

"50. Pēc iestādes vadītāja ierosinājuma, iestādei vai pasākumam budžetā apstiprinātos līdzekļus pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem summā līdz 10 000 EUR (desmit tūkstošiem euro) pārkārto ar Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības daļas saskaņojumu, bet virs 10 000 EUR (desmit tūkstošiem euro) - ar Finanšu komitejas akceptu. Pārkārtojumam, kas pēc būtības nemaina izlietojuma mērķi, bez summas ierobežojuma, nav nepieciešams Finanšu komitejas saskaņojums.

Preiļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks P. Rožinskis

 

Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2024/3 "Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2023/11 "Preiļu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 2023. gada 29. jūnijā apstiprināti Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2023/11 "Preiļu novada pašvaldības nolikums". Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Preiļu novada institucionālā sistēma, tostarp pašvaldības administrācijas struktūra, centrālās administrācijas uzdevumi, funkcijas. Pārskatot saistošos noteikumus, ņemot vērā atbildīgās ministrijas atzinumu, konstatēts, ka nepieciešams nodalīt jēdzienu "centrālā administrācija" un "administrācija", lai izvairītos no pārpratumiem. Vairāki nolikuma punkti tiek precizēti ar mērķi aizstāt jēdzienu "administrācija" ar "centrālā administrācija", kas ir pašvaldības iestāde un kas ir reģistrēta publisko iestāžu reģistrā. Nolikuma 7. punktā precizēta iestāžu un struktūrvienību padotības forma, kā arī norādīts, kuras no institūcijām ir iestādes un kuras ir struktūrvienības, kas darbojas iestādes pakļautībā.
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

nav ietekmes uz ieņēmumu daļu; nav ietekmes uz izdevumu daļu, ņemot vērā, ka ar saistošajiem noteikumiem netiek veidotas jaunas administratīvas institūcijas, netiek veidotas jaunas institūcijas vai pasākumi, tādēļ tiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu pieņemšana groza nolikuma 7. punkta redakciju, jaunā punkta konstrukcija ļaus vieglāk uztvert pašvaldības administrācijas struktūru, iestāžu un struktūrvienību pakļautību.

Nav ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

Nav tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir pašvaldības Centrālā administrācija, kā arī pašvaldības klientu apkalpošanas centri novada teritoriālajās vienībās.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi nemaina pašvaldības sniegto pakalpojumu apjomu.

Sakarā ar saistošo noteikumu izpildi netiks noteikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem, jo pašvaldības funkciju un uzdevumu apjoms nemainās.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošie noteikumi neparedz veidot jaunas institūcijas.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošajos noteikumos nav iekļautas normas, kas ir citos normatīvajos aktos un netiek aprakstīti procesi, kurus regulē citi normatīvie akti.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Sabiedrības līdzdalības veids - sabiedrības viedokļa noskaidrošana.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts 2024. gada 5. martā publicēts Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv sadaļā Normatīvie akti - Saistošo noteikumu projekti.

Viedokļu sniegšanas termiņš - divas nedēļas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas.

Viedokli var sniegt, nosūtot pašvaldībai kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi, vai kā elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniedzot pašvaldības informācijas un klientu apkalpošanas centrā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā https://www.preili.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti- vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

9. Informācija par sabiedrības izteiktajiem viedokļiem par saistošo noteikumu projektu Iedzīvotāju viedokļi par saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Preiļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks P. Rožinskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2023/11 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Preiļu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2024/3Pieņemts: 28.03.2024.Stājas spēkā: 09.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 08.04.2024. OP numurs: 2024/68.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
351036
09.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"