Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Siguldā 2024. gada 2. aprīlī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar
Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 2. aprīlī lēmumu
(prot. Nr. 6, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

" 2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

2.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5 915 960 euro apmērā;

2.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024.gadam 56 887 587 euro apmērā;

2.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 873 555 euro apmērā;

2.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 60 481 842 euro apmērā;

2.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2024. gadā 2 947 602 euro apmērā;

2.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2024. gadā 241 330 euro apmērā;

2.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 6328 euro apmērā."

3. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

 

1.-3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2024. gada 2. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 12 mēnešiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 260 554 euro, t.sk.:

○ 7026 euro Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Siguldas Valsts ģimnāzijas metodiskajam centram;

○ 27 807 euro valsts budžeta mērķdotācija Siguldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:

- 13 000 euro Pašvaldības policijas ieņēmumu palielinājums par pārkāpumiem ceļu satiksmē piemērojamiem sodiem;

- 1940 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Siguldas novada Kultūras centram projekta lekciju ciklam "Rīts ar literatūrzinātnieku" III sezona" īstenošanai;

- 1500 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta - "Siguldas koncertzāles "Baltais flīģelis" PAVASARA - VASARAS sezona" - īstenošanai;

- 1200 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta "Pasākumu cikls "Sarunas bibliotēkā ar rakstniekiem" Siguldas novadā" īstenošanai Siguldas novada bibliotēkai;

- 800 euro atgriezts finansējums par projekta "Starp Mums(S!)" īstenošanu, kuru pašvaldība iepriekšējos periodos priekšfinansējusi;

- 3000 euro atgriezts finansējums par projekta "Be mobile! (Esi mobils!)" īstenošanu, kuru pašvaldība iepriekšējos periodos priekšfinansējusi;

- 173 127 euro IZM Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2024. gadam Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo izglītošanai;

- 13 441 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Sporta iela 1, Mālpils notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Mālpils pamatskolas īpašums;

- 1126 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Skolas iela 5, Allažos notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Allažu pamatskolas īpašums;

- 15 513 euro IZM Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai no 01.01.2024.-31.03.2024.

- 1074 euro finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu "Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" instrumentu papildinājums Mūzikas nodaļai - flīgelhorna iegādei".

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 12 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 286 175 euro.

Budžeta izdevumi palielināti šādā pozīcijā:

- 5580 euro Lēdurgas dendroparkam ikgadējo pasākumu organizēšanai;

- 26 159 euro Zemes Institūta ielā 5A, Siguldā atpirkšanai;

- 550 euro Mores bibliotēkas Jauniešu stūrīša labiekārtošanai inventāra iegādei;

- 1210 euro Transporta būvju nodaļai inventāra/pamatlīdzekļu iegādei;

- 625 euro PII "Saulīte" inventāra iegādei;

- 90 euro Inčukalna pamatskolas inventāra iegādei;

- 12 017 euro medmāsu u.c. darbinieku algu izmaksu segšanai Siguldas sporta skolā, Laurenču sākumskolā, Krimuldas sporta centrā, Lēdurgas sporta centrā;

- 41 401 euro pašvaldības līdzfinansējums Lēdurgas bibliotēkas pārcelšanas izmaksu segšanai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē;

- 28 475 euro 2023. gada novembra gāzes apkures izmaksu segšanai;

- 7878 euro 2023. gada oktobra un novembra apsardzes izmaksu segšanai:

- 70 921 euro Transporta būvju nodaļai, lai nodrošinātu iepriekšējos periodos iesākto projektēšanas darbu izpildi - 20 147 euro Autoceļa 6403 Ceļš uz Kļavām un 6433 Inčukalns - Kļavas posma, Inčukalna pagastā, pārbūve, 17 628 euro Autoceļa 6843 Zemgaļi - A3, Krimuldas pagastā, pārbūve, 15 246 euro Klusās ielas un atzaru, Sunīšos, Krimuldas pagastā, pārbūve, 17 900 euro Vildogas ceļa Siguldā, Siguldas novadā, pārbūve;

- 4000 euro finansējums Kubeseles (t.sk. pieminekļa remonts) un Mergupes dabas taku uzturēšanai;

- 100 000 euro Siguldas pilsētas vidusskolas remontdarbu veikšanai;

- 30 000 euro pašvaldības līdzfinansējums Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projektēšanai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Budžeta izdevumi samazināti šādā pozīcijā:

- 3103 euro pirmsskolas izglītības ēkas izbūves Inčukalnā būvprojekta ekspertīzes izdevumu samazinājums;

- 5000 euro finansējuma atlikums Siguldas novada Attīstības aģentūras budžetā;

- 87 700 euro apgaismojuma izbūvei paredzētais finansējums Atbrīvotāju, Ata Kronvalda, Parka, Jēkaba Dubura un Ceriņu ielās, jo ir uzsākta projektēšana, būvniecība plānota 2025. gadā;

- 60 000 euro Transporta būvju nodaļai ceļu uzturēšanas izdevumiem ziemas sezonā;

- 68 164 euro pašvaldības budžeta finansējums projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai, jo plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē;

- 17 500 euro līdzekļi videonovērošanas sistēmu iegādei 7500 euro Pašvaldības policijai 10 000 euro Informācijas tehnoloģijas nodaļai;

- 6849 euro foto pakalpojumiem - 320 euro Pašvaldības policijas jubilejas pasākumam; 2619 euro Administrācija un mārketinga nodaļai, 2339 euro Tūrisma nodaļai; 1 571 euro Attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļai;

- 6328 euro Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļai saistībā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes norises pārcelšanu uz 2025. gadu;

- 31 841 euro aizdevuma pamatsummas procentu maksājumi Valsts kasei.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- palielināti izdevumi atalgojumam par 3922 euro Jaunrades centram no valsts budžeta mērķdotācijas;

- samazināti izdevumi atalgojumam 2289 euro Laurenču sākumskolai no valsts budžeta mērķdotācijas;

- samazināti izdevumi atalgojumam 1633 euro Krimuldas Mākslas un mūzikas skolai no valsts budžeta mērķdotācijas.

- 12 099 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Mores pamatskolas budžetu Mores pamatskolas pārbūves projekta ekspertīzei;

- 6200 euro pārcelti no Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu Vieglatlētikas nodaļas audzēkņu sporta aktivitāšu izdevumu segšanai;

- 10 000 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļas uz Siguldas novada kultūras centru Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku kultūras programmas izdevumu segšanai;

- 240 euro pārcelti no Siguldas novada bibliotēkas budžeta uz Siguldas pagasta bibliotēkas budžetu darbinieka veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai;

- 1125 euro pārcelti no Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļas budžetu sporta laukumu apsaimniekošanas apmācību organizēšanai.

- 910 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Teritorijas un attīstības pārvaldes (Īpašumu un Investīciju nodaļas) budžetu Zviedru baznīcas ar viduslaiku kapsētu piekļuves norobežošanai, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību izdevumu segšanai;

- 242 euro pārcelti no Inčukalna tautas nama budžeta uz Inčukalna kopienas centra budžetu inventāra iegādes izdevumu segšanai;

- 1461 euro pārcelti no Lēdurgas, Krimuldas sporta pasākumi un sporta laukumu uzturēšana, t.sk. "Namiņš" budžeta uz Lēdurgas sporta centra budžetu izdevumu segšanai patapinājuma līguma ietvaros.

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānots aizņēmuma pamatsummas atmaksas palielinājums par 31 841 euro, kas saistīts ar aizdevuma līgumu grozījumu noslēgšanu ar Valsts kasi, kad tika precīzi aprēķināta summa aizdevumu pamatsummas atlikšanai 2024. gadā atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 38. pantam.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2024. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 02.04.2024.Stājas spēkā: 09.04.2024.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 08.04.2024. OP numurs: 2024/68.16
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351005
09.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"