Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24-4

Jelgavā 2024. gada 21. martā (prot. Nr. 4, 4. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
 6. panta sesto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2019, 36. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu nosaukumā un visā tekstā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

2. Aizstāt visā tekstā vārdu "vienģimeņu" ar vārdiem "viena dzīvokļa".

3. Papildināt ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja - divu, trīs un vairāku dzīvokļu dzīvojamā māja."

4. Papildināt 5.1. apakšpunktu pēc vārda "īpašumiem" ar vārdiem "un attiecīgā kopīpašuma domājamajām daļām;".

5. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk - Būvniecības iecere) - līdz 75 % no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 5 000,00 euro par pieslēguma izbūvi;".

6. Aizstāt 6.2. apakšpunktā vārdus "apliecinājuma karti" ar vārdiem "Būvniecības ieceri" un skaitli "1 000,00" ar skaitli "2 000,00".

7. Aizstāt 6.3. apakšpunktā skaitli "15,00" ar skaitli "35,00" un skaitli "500,00" ar skaitli "1 000,00".

8. Papildināt 9.1.1.1. apakšpunktu aiz vārda "norāda" ar vārdiem "kopējo izmaksu apmēru un".

9. Papildināt ar 9.1.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.1.3. norāda Būvniecības ieceres Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk - BIS) lietas numuru un nosaukumu, iesniegumam pievienojot Būvniecības ieceres ģenerālplāna, būvdarbu apjomu un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) lēmuma izdruku no BIS."

10. Svītrot 9.1.2. apakšpunktu.

11. Izteikt 9.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.3. vismaz trīs saņemtajiem būvkomersantu piedāvājumiem - būvdarbu izmaksu tāmēm (turpmāk - tāme) pieslēguma izbūvei, vai gadījumos, kad tiek rīkots iepirkums (noteikumu 6.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā), tā pretendenta, kurš noslēdzis līgumu ar iesniedzēju, iesniegtā finanšu piedāvājuma. Piedāvājuma termiņš ir vismaz divi mēneši no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. Tāmē ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir nepieciešamas izbūvētā pieslēguma nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām."

12. Svītrot 9.1.4. apakšpunktu.

13. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pieteikumu iesniedz SIA "JELGAVAS ŪDENS" personīgi Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, vai nosūta pa pastu uz adresi: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, vai nosūta elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi: jelgavas.udens@ju.lv."

14. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. viena dzīvokļa dzīvojamās mājas saskaņā ar noteikumu 6.2. apakšpunktu;".

15. Papildināt ar 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. viena dzīvokļa dzīvojamās mājas saskaņā ar noteikumu 6.3. apakšpunktu."

16. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas noslēdz līdzfinansējuma līgumu ar SIA "JELGAVAS ŪDENS". Ja līdzfinansējuma līgumu paraksta vairāki iesniedzēji, iesniedzēji vienojas un līdzfinansējuma līgumā norāda vienu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu, uz kuru veicams līdzfinansējuma pārskaitījums."

17. Izteikt 21.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.1. Būvvaldes lēmuma ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu izdruka;".

18. Izteikt 21.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.3. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstīta, izpildīto būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta, kurā norādīta informācija par paveikto būvdarbu apjomu un kopējām izmaksām, kopija, uzrādot oriģinālu;".

19. Papildināt ar 21.1.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.3.1 būvkomersanta izrakstītā rēķina kopija;";

20. Izteikt 21.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.4. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) maksājuma dokuments, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu vismaz līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja apmaksājamās summas apmērā, un kurā norādīts, ka apmaksu veicis iesniedzējs."

21. Papildināt 24. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Līdzfinansējumu izmaksā ar pārskaitījumu uz līdzfinansējuma līgumā norādītajam iesniedzējam piederošo kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā (PNS)."

22. Aizstāt 25. punktā vārdus "apliecinājuma karti" ar vārdiem "Būvniecības ieceri".

23. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

24. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

25. Papildināt 3. pielikuma otro rindkopu aiz vārda "Es" ar simbolu un vārdu "/mēs".

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

1. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 24-4
"Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 19-2
"Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai""

"1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 19-2

IESNIEGUMS

Informācija par dzīvojamo māju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
__________________________________, Jelgavā, LV-_________, dzīvokļu īpašnieku kopība/īpašnieks (-i)

(adrese)

 

(atbilstošo pasvītrot)

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits  
Juridiskai/-ām personai/-ām piederošo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits  
   
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu (gadījumā, ja ir vairāki iesniedzēji, norāda informāciju par katru iesniedzēju, šo sadaļu kopējot)
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personaivai nosaukums (juridiskai personai)  
Personas kods (fiziskai personaivai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  
Deklarētā dzīvesvietas adrese (fiziskai personaivai juridiskā adrese (juridiskai personai)  
Korespondences adrese, e-pasta adrese  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese  
   
Informācija par Būvniecības ieceres dokumentāciju
BIS lietas numurs  
BIS lietas nosaukums  
   
Izvēlētais būvkomersants, būvdarbu izmaksas un apjoms
Izvēlētais būvkomersants (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktpersona)  
 
Izmaksu aprēķins:

Iesniedzēja finansējums

Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums

Kopā

Summa, EUR

     

Procenti no izmaksām kopā, %

     
 
Informācija par būvdarbu apjomu
Izbūvējamais sadzīves kanalizācijas tīkls

Diametrs, mm

būvdarbu apjomi, m

     
     
     

Kopā izbūvējamais sadzīves kanalizācijas tīkls

 
   
Apliecinājums
Apliecinu/-ām, ka aptaujājot ______ (jānorāda skaits) būvkomersantus, saņemti ______ (jānorāda skaits) būvkomersantu piedāvājumi, no kuriem būvdarbu veikšanai ir izvēlēts lētākais piedāvājums.

Apliecinu/-ām, ka tika veikts iepirkums un līgums noslēgts ar _____________________________________________________ (vārds uzvārds vai nosaukums), _______________________________(personas kods vai reģistrācijas numurs).

Apliecinu/-ām, ka uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi objektam   , Jelgavā,
 

(adrese)

 

pieslēgums centralizētai kanalizācijas sistēmai nav izbūvēts, kā arī nav uzsākta tā būvniecība. Esmu/esam informēts/-a/-i, ka SIA "JELGAVAS ŪDENS" darbinieks/-i var veikt objekta apsekošanu dabā.

Apliecinu/-ām, ka manis/mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un es/mēs esmu/esam iesniedzis/iesniegusi/-uši visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka/-u, pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā apņemos/apņemamies paziņot par to SIA "JELGAVAS ŪDENS" vienas nedēļas laikā.

Apliecinu/-ām, ka esmu/esam informēts/-i, ka personas datu apstrādes mērķis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "JELGAVAS ŪDENS" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (līdzfinansējuma devējs). Tiesiskais pamats personas datu apstrādei - pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde un līdzfinansējuma līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei un pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas. Papildu informācija par personas datu apstrādi pieejama tīmekļa vietnēs: https://www.ju.lv/ (sadaļas "Par uzņēmumu" apakšsadaļā "Privātuma politika"), www.jelgava.lv (sadaļā "Personas datu apstrāde") vai saņemot informāciju klātienē.

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona (gadījumā, ja ir vairāki iesniedzēji, paraksta katrs iesniedzējs, šo kopējot)

 

(Juridiskai personai - nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Personas paraksts _____________________________

 
 
Pievienotie dokumenti Lapu skaits
1. Pieslēguma izbūves darbu Būvniecības ieceres izdrukas (Būvniecības ieceres ģenerālplāns, būvdarbu apjoms un Būvvaldes lēmums).  
2. Būvkomersantu piedāvājumi - būvdarbu izmaksu tāmes pieslēguma izbūvei vai tā pretendenta, kurš noslēdzis līgumu ar iesniedzēju, iesniegtais finanšu piedāvājums, ja bija rīkots iepirkums.  
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija.  
4. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs)  

Pieteikuma iesniegšanas datums 20___. gada ___._____________

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona (gadījumā, ja ir vairāki iesniedzēji, paraksta katrs iesniedzējs, šo kopējot)

 

(Juridiskai personai - nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Personas paraksts _____________________________"

 

2. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 24-4
"Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 19-2
"Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai""

"2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 19-2

IESNIEGUMS

Informācija par dzīvojamo māju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
__________________________________, Jelgavā, LV-_________, īpašnieks/-i.  

(adrese)

     
 
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu (gadījumā, ja ir vairāki iesniedzēji, norāda informāciju par katru iesniedzēju, šo sadaļu kopējot)
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai  
Personas kods (fiziskai personai  
Deklarētās dzīvesvietas adrese (fiziskai personai  
Korespondences adrese, e-pasta adrese  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese  
   
Būvdarbu apjoms un izmaksas

Plānotais pieslēguma garums saskaņā ar inženiertīkla pievada novietojuma plānu

(norādīt veselus būvdarbu m)

Iesniedzēja prognozētās pieslēguma būvdarbu izmaksas

(norādīt summu euro)

Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma būvdarbiem

(norādīt summu euro)

     
     
Apliecinājums
Apliecinu/-ām, ka uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi objektam   , Jelgavā
 

(adrese)

 

pieslēgums centralizētai kanalizācijas sistēmai nav izbūvēts, kā arī nav uzsākta tā būvniecība. Esmu/-esam informēts/-a/-i, ka SIA "JELGAVAS ŪDENS" darbinieks/-i var veikt objekta apsekošanu dabā.

Apliecinu/-ām, ka manis/mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un es/mēs esmu/esam iesniedzis/iesniegusi/-uši visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka/-ku, pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā apņemos/apņemamies paziņot par to SIA "JELGAVAS ŪDENS" vienas nedēļas laikā.

Apliecinu/-ām, ka esmu/esam informēts/-i, ka personas datu apstrādes mērķis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "JELGAVAS ŪDENS" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (līdzfinansējuma devējs). Tiesiskais pamats personas datu apstrādei - pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde un līdzfinansējuma līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei un pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas. Papildu informācija par personas datu apstrādi pieejama tīmekļa vietnēs: https://www.ju.lv/ (sadaļas "Par uzņēmumu" apakšsadaļā "Privātuma politika"), www.jelgava.lv (sadaļā "Personas datu apstrāde") vai saņemot informāciju klātienē.

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona (gadījumā, ja ir vairāki iesniedzēji, paraksta katrs iesniedzējs, šo kopējot)

 

(vārds, uzvārds)

Personas paraksts _____________________________

 
Pievienotie dokumenti Lapu skaits
1. Inženiertīkla pievada novietojuma plāna kopija  
2. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs)  

Pieteikuma iesniegšanas datums 20___. gada ___._____________

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona (gadījumā, ja ir vairāki iesniedzēji, paraksta katrs iesniedzējs, šo kopējot)

 

(vārds, uzvārds)

Personas paraksts _____________________________ "

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 24-4 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8. panta trešo daļu no 2021. gada 1. jūlija Jelgavas pilsētai ir noteikts valstspilsētas statuss. Sakarā ar iepriekš minēto Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek veikti redakcionāli grozījumi attiecībā uz pilsētas statusu, visā saistošo noteikumu tekstā aizstājot vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas", t.sk., saistošo noteikumu nosaukumā.

Ņemot vērā būvmateriālu izmaksu sadārdzinājumu kopš 2019. gada, 2023. gada oktobrī veikts kanalizācijas pievada ierīkošanai nepieciešamo būvmateriālu izmaksu pārrēķins, izmantojot faktiskās būvmateriālu cenas trīs tirdzniecības uzņēmumos (AS "Akvedukts", AS "Kesko Senukai Latvia" un SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""). Vidējās 1 (viena) metra būvmateriālu izmaksas kanalizācijas pievada ierīkošanai 2023. gada oktobrī bija EUR 30,98. Saskaņā ar Latvijas Bankas publiski pieejamo prognozi inflācijas līmenim 2024. gadā plānojas, ka tā prognozējama 2 % apmērā. Līdz ar ko jau 2024. gadā 1 (viena) metra būvmateriālu izmaksas var sastādīt EUR 31,60. Atbilstoši veiktajam pārrēķinam un inflācijas prognozēm nepieciešams palielināt piešķiramo līdzfinansējumu par 1 (viena) metra izbūvi no EUR 15,00 uz EUR 35,00, attiecīgi maksimāli pieļaujamo līdzfinansējumu dzīvojamām mājām ar pievada novietojuma plānu no EUR 500,00 uz EUR 1 000,00, dzīvojamām mājām ar būvniecības ieceri no EUR 1 000,00 uz EUR 2 000,00 un daudzdzīvokļu mājām ar būvniecības ieceri no EUR 3 750,00 uz EUR 5 000,00.

Sakarā ar to, ka, mainoties būvniecības normatīvajam regulējumam, pievada ierīkošana var notikt saskaņā ar dažādiem būvniecības ieceres dokumentu veidiem, piemēram, būvprojekts, apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts, visā saistošo noteikumu tekstā turpmāk izmantots vienots termins "būvniecības ieceres dokumentācija", kas atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 2.10. apakšpunktam ir dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri.

No 2020. gada 1. janvāra būvniecības process ir digitalizēts un visiem būvniecības ieceres dokumentiem ir jābūt pieejamiem Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS), līdz ar to saistošajos noteikumos tiek precizēta iesnieguma veidne 1. pielikumā, t.sk., iesniedzamo dokumentu kopums, ņemot vērā pieejamo informāciju BIS.

Tā kā būvju, tai skaitā, būvēs esošo telpu grupu, klasifikācija pēc lietošanas veida, novēršot pretrunas dažādos normatīvajos aktos, tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", saistošajos noteikumos veikti redakcionāli grozījumi, visā saistošo noteikumu tekstā aizstājot vārdu "vienģimeņu" ar vārdiem "viena dzīvokļa", papildus saistošie noteikumi tiek papildināti ar definīcijas "daudzdzīvokļu dzīvojamā māja" skaidrojumu šo saistošo noteikumu izpratnē, t.i., daudzdzīvokļu dzīvojamā māja šo noteikumu izpratnē ir divu, trīs un vairāku dzīvokļu dzīvojamā māja.

Precizēta kārtība, kādā tiek sagatavots pieteikumu saraksts prioritārā secībā, kur no viena dzīvokļa dzīvojamās mājas pieteikumiem lielāka prioritāte tiek dota pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar noteikumu 6.2. apakšpunktu, t.i., ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto Būvniecības ieceri.

Tāpat precizēti nosacījumi līdzfinansējuma līguma parakstīšanai un līdzfinansējuma izmaksai, ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki (kopīpašnieki).

Iesniegumu veidnēs (saistošo noteikumu 1. un 2. pielikums) iekļauts apliecinājums no iesniedzēja, ka uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi dzīvojamai mājai nav jau izbūvēts pieslēgums vai uzsākta tā būvniecība centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums katram budžeta gadam. Pašvaldības budžeta līdzekļu nepieciešamība būtu jāparedz provizoriski turpmākos 5 gadus.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme ir netieša, bet ūdens kvalitātes saglabāšana, tā ilgtspējīga izmantošana, kā arī tā piesārņojuma mazināšana ir veids, kā saglabāt vidi, kurā dzīvojam. Sadzīves notekūdeņi ir viens no galvenajiem ūdens piesārņojuma avotiem, ja tie netiek pienācīgi savākti un attīrīti.

3.2. Ir ietekme uz vidi. Līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, dzīves līmeņa paaugstināšanos un ekonomisko attīstību notekūdeņu apjoms laika gaitā pastāvīgi palielinās, radot būtisku ietekmi uz vidi un veidojot nozīmīgu vides piesārņojuma avotu, it īpaši aglomerācijās ar lielu cilvēku blīvumu. Centralizēta notekūdeņu savākšana ir ērtāka un ilgtermiņā lētāka iedzīvotājiem, kā arī veicina vides mērķu sasniegšanu.

3.3. Ir ietekme uz iedzīvotāju veselību. Tīrs ūdens un apkārtējā vide ir būtiska cilvēku un ekosistēmas veselībai.

3.4. Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

3.5. Nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām. Neietekmē. Esošās administratīvās procedūras netiek mainītas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Neietekmē. Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta. Jauni pienākumi un uzdevumi netiek noteikti. Noteikto funkciju un uzdevumu apjoms netiek palielināts.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildē nav paredzēts izveidot jaunu institūciju.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Apkārtējās vides saglabāšana un vides prasību ievērošana veicinās Jelgavas valstspilsētas attīstību.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 05.03.2024. tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 19.03.2024.

Par saistošo noteikumu projektu pašvaldība viedokļus un priekšlikumus nesaņēma.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 19-2 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24-4Pieņemts: 21.03.2024.Stājas spēkā: 04.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 03.04.2024. OP numurs: 2024/65.29
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
350871
04.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"