Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta ceturtajai daļai saistošie noteikumi pēc spēkā stāšanās nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības. Termiņš, kurā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par lokālplānojumu var iesniegt iesniegumu, ir līdz 04.06.2024.

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Cēsīs 2024. gada 21. martā

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Mēderu iela 4", Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 009 0536, grozot teritorijas plānojumu

Apstiprināti ar Cēsu novada domes
21.03.2024. lēmumu Nr. 116

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12. panta pirmo daļu un 25. pantu un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem
" 91. punktu

1. Ar saistošajiem noteikumiem Nr.7 tiek apstiprināts Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Mēderu iela 4", Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 009 0536, grozot teritorijas plānojumu, kas groza spēkā esošo Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2.1. redakciju un kas sastāv no teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskās daļas.

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa ir šo noteikumu saistošā daļa (publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29527).

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Pielikums
Cēsu novada domes
21.03.2024. lēmumam Nr. 116

Apstiprināti
ar Cēsu novada domes
21.03.2024. lēmumu Nr. 116

Cēsu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas ielu 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4100
dome@cesunovads.lv http://www.cesis.lv

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Mēderu iela 4", Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 009 0536, grozot teritorijas plānojumu

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Prasības lokālplānojuma teritorijas izmantošanai, kas ir atšķirīgas no teritorijas plānojumā noteiktā

1.1. PRASĪBAS APBŪVEI

2. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

2.2. Transporta infrastruktūras teritorija

3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

4. Citi nosacījumi

4.1. Lokālplānojuma realizācijas kārtība

1. Prasības lokālplānojuma teritorijas izmantošanai, kas ir atšķirīgas no teritorijas plānojumā noteiktā

1.1. PRASĪBAS APBŪVEI

1. Lokālplānojuma teritorijā noteikta būvlaide:

1.1. 6 m no ielu sarkanajām līnijām izvietojot zemes vienībā publiskās un sabiedriskās būves;

1.2. 3 m no ielu sarkanajām līnijām izvietojot zemes vienībā dzīvojamo apbūvi.

2. Viena kvartāla ietvaros ir jāievēro vienota arhitektoniskā un ēku fasāžu tonālā koncepcija. 

3. Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka katras attiecīgās teritorijas būvprojektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veido, harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.

4. Visā lokālplānojuma teritorijā jāievēro vienota žogu arhitektoniskā un tonālā koncepcija. Žogam jābūt pieskaņotam ēkas un ielas teritorijas kopējai arhitektūrai.

5. Priekšpagalmā aizliegts izmantot sieta, vai stiepļu tipa žogus.

6. Lietus ūdeņus infiltrācija risināma būvniecības ieceres dokumentācijā katras zemes vienības robežās vai arī novadot tuvumā esošajā novadgrāvī. 

7. Izstrādājot zemes vienības apbūves novietojumu ir jāizvērtē esošo, lielāko koku saglabāšanas iespējas un iespēju robežās tie ir jāsaglabā. Saglabājamo koku aizsardzībai būvniecības ieceres dokumentācijā nosakāmi aizsardzības pasākumi.

2. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

2.1.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM4)

2.1.1.1. Pamatinformācija

8. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi, kas nepārsniedz trīs stāvus. To nosaka mājokļa funkcijas nodrošināšanai, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

2.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

9. Savrupmāju apbūve (11001).

10. Rindu māju apbūve (11005).

11. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

2.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

12. Biroju ēku apbūve (12001).

13. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): "Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri (tai skaitā autotirdzniecības centri ar servisu), tirgi, tirgus paviljoni, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, spēļu nami, kazino, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas)".

14. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

15. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

16. Sporta būvju apbūve (12005).

17. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

18. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

19. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

20. Labiekārtota ārtelpa (24001).

21. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

2.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

22.

Savrupmāju apbūve 1000 m2 40     1 - 3 2  

23.

Rindu māju apbūve 300 m2 50     1 - 3 2  

24.

Daudzdzīvokļu māju apbūve 1500 m2 60     1 - 3 2  

25.

Biroju ēku apbūve 1000 m2 60     1 - 3 2  

26.

Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve 1000 m2 60     1 - 3 2  

27.

Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve 1000 m2 60     1 - 3 2  

28.

Kultūras iestāžu apbūve 2000 m2 60     1 - 3 2  

29.

Sporta būvju apbūve 800 m2 60     1 - 3 2  

30.

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 1000 m2 60     1 - 3 2  

31.

Veselības aizsardzības iestāžu apbūve 1000 m2 60     1 - 3 2  

32.

Sociālās aprūpes iestāžu apbūve 1000 m2 60     1 - 3 2  

33.

Labiekārtota ārtelpa 1 20     1 - 3 2  

34.

Ārtelpa bez labiekārtojuma 1 20     1 - 3 2  

1 pēc funkcionālās nepieciešamības

2 Papildus pieļaujama jumta izbūve

2.1.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

2.2. Transporta infrastruktūras teritorija

2.2.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

2.2.1.1. Pamatinformācija

35. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

2.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

36. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

37. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

38. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

2.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

39. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

40. Noliktavu apbūve (14004).

2.2.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
41.   10     1  

2.2.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

4. Citi nosacījumi

4.1. Lokālplānojuma realizācijas kārtība

42. Izstrādājot zemes ierīcības projektu jāņem vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, ievērojot teritorijā esošo dabas elementu atrašanās vietas un robežas, teritoriju ielu sarkanajās līnijās izdalot atsevišķā zemes vienībā.

43. Zemes vienības, kurās paredzēta rindu māju apbūve, sadali var veikt pēc rindu mājas nodošanas ekspluatācijā.

44. Lokālplānojums izstrādāts ar detalizāciju, kas neparedz detālplānojuma izstrādi teritorijas sadales un apbūves plānošanai.

45. Lokālplānojumu realizācija veicama noteiktā kārtībā:

45.1. zemes ierīcības projekta izstrāde un apstiprināšana; 

45.2. būvniecības dokumentācijas izstrāde plānotajām ielām un inženiertīkliem;

45.3. inženiertehnisko tīklu (centralizēta ūdensapgāde, centralizēta sadzīves kanalizācija, elektroapgāde) izbūve projektēto ielas sarkanajās līnijās, nodrošinot pieslēgumu pie novada centralizētajiem tīkliem un nodrošinot pievienojumus plānotajām nodalāmajām zemes vienībām; 

45.4. plānotās ielas izbūve zemes klātnes līmenī ar šķembu segumu, cietais segums izbūvējams pēc 80 % apbūves īstenošanas;

45.5. pēc 45.2. līdz 45.3. punktu nosacījumu izpildes, pieļaujama apbūvei paredzēto zemes vienību izdalīšana, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršana un īpašumu nostiprināšana zemesgrāmatā;

46. Lokālplānojuma īstenošana var tikt veikta pa kārtām, būvniecības ieceres dokumentācijā/-ās noteiktā secībā, ievērojot 4. punktu prasības.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Mēderu iela 4", Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 21.03.2024.Stājas spēkā: 04.04.2024.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 03.04.2024. OP numurs: 2024/65.32
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
350870
04.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"