Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/2024

Ogrē 2024. gada 27. martā (prot. Nr. 5; 35.)
Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa "Jauniešu [ie]spēja" nolikums
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka dalības nosacījumus projektu konkursā "Jauniešu [ie]spēja" (turpmāk – konkurss), pieejamā finansējuma apjoma un izlietojuma nosacījumus, izsludināšanas un norises kārtību, projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu, vērtēšanas kritērijus, īstenošanas un uzraudzības kārtību Ogres novadā.

2. Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību.

3. Projektu pieteikumu un īstenoto projektu izvērtēšanai un konkursa norises nodrošināšanai Ogres novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) vadītājs norīko konkursa sekretāru un vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija). 

4. Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību.

II. Nosacījumi dalībai konkursā

5. Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētu jauniešu vai Ogres novada izglītības iestādes izglītojamo grupa, kurā apvienojušies vismaz trīs jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem (turpmāk – pretendenti).

6. Projekta iesniedzēju grupā jābūt vismaz vienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

7. Projekts tiek īstenots Ogres novada administratīvajā teritorijā un galvenā projekta mērķauditorija ir Ogres novada iedzīvotāji.

8. Projekta dalībnieki paši izstrādā un īsteno projektu.

9. Pretendenti var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu.

10. Apstiprināto projektu īstenošanai un uzraudzībai starp pašvaldību, Izglītības pārvaldi un pretendentiem tiek noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu un izlietojumu (turpmāk – līgums).

11. Projektus var īstenot laika periodā no līguma noslēgšanas dienas līdz katra gada 20. novembrim.

12. Līgumā tiek norādīts projekta mentors no Izglītības pārvaldes, kurš sniedz konsultācijas projekta iesniedzējam.

III. Konkursā pieejamā finansējuma apjoms un izlietojuma nosacījumi

13. Komisija pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem pašvaldības budžetā kārtējam gadam attiecīgajā programmā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

14. Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:

14.1. projekta iesniedzējiem 12–14 gadu vecuma grupā – 300 euro;

14.2. projekta iesniedzējiem 15–17 gadu vecuma grupā – 500 euro;

14.3. projekta iesniedzējiem 18–25 gadu vecuma grupā – 700 euro.

15. Izglītības pārvaldes vadītājs ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms konkursa izsludināšanas izdod rīkojumu par finansējuma sadali un atbalstāmo projektu skaitu katrā no vecuma grupām.

16. Pretendenti projekta īstenošanā var piedalīties ar savu līdzfinansējumu, kā arī piesaistīt līdzfinansējumu no citiem finansējuma avotiem.

17. Konkursa ietvaros tiek noteikti šādi ierobežojumi pieprasītā finansējuma izlietojumam:

17.1. viena pamatlīdzekļa, kura vērtība ir 500 euro un vairāk, iegāde pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja tas tiešā veidā nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai. No pieprasītā finansējuma iegādātie pamatlīdzekļi, kuru vērtība ir 500 euro, pēc projekta realizācijas ir nododami pašvaldības īpašumā;

17.2. viena mazvērtīgā inventāra iegāde no pieprasītā finansējuma, kuru vērtība ir 50 euro un vairāk, pēc projekta realizācijas ir nododami pašvaldības īpašumā;

17.3. tērpu iegāde ir pieļaujama izņēmuma gadījumos, komisijai izvērtējot projekta pienesumu jaunrades attīstībā, taču nedrīkst pārsniegt 50 % no pieprasītā finansējuma;

17.4. balvu jeb dāvanu fonds ir pieļaujams, taču tas nedrīkst pārsniegt 20 % no pieprasītā finansējuma;

17.5. kafijas pauzes un citi ar ēdināšanu saistīti izdevumi pieļaujami tikai tad, ja tas nepieciešams projekta ietvaros paredzēto aktivitāšu norises nodrošināšanai, un tie nedrīkst pārsniegt 5,00 euro vienai personai.

18. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

18.1. jauniešu neformālās mācīšanās pasākumi un aktivitātes;

18.2. aktivitātes brīvā dabā un jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana; 

18.3. jauniešu informēšana un līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā; 

18.4. nodarbinātība, karjeras izglītība un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā Ogres novadā; 

18.5. jauniešu sociālo riska grupu integrācija; 

18.6. veselīga dzīvesveida veicināšana; 

18.7. vides aizsardzības pasākumi Ogres novadā; 

18.8. radoša pašizpausme;

18.9. novada attīstība, labiekārtošana un jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana, novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū novadā un valstī.

19. Projektam piešķirtais pašvaldības finansējums nevar tikt izmantots:

19.1. projekta administratīvā personāla izmaksu un citu administratīvo izdevumu segšanai, kā arī atlīdzības izmaksai kādam no darba grupā iesaistītajiem dalībniekiem;

19.2. datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei, ja tas tiešā veidā nav nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai;

19.3. būvniecības izmaksām;

19.4. projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti;

19.5. projektiem, kas faktiski ir vairākos projektos mākslīgi sadalīts viens projekts;

19.6. peļņas gūšanai;

19.7. kredītsaistību un parādu nomaksai;

19.8. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem;

19.9. kā līdzfinansējums citos projektu konkursos apstiprinātu projektu realizācijai;

19.10. izmaksām, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai. 

20. Komisijai ir tiesības samazināt projekta pieteikumā norādīto finansējuma apjomu, t.sk., pilnībā atceļot atsevišķas izmaksu pozīcijas.

21. Ja pretendenti paredzējuši projekta ietvaros izmantot pašvaldības īpašumā esošas telpas, to izmantošanas izmaksas ir jāiekļauj projekta pieteikumā pie plānotajām izmaksām.

22. Projektam piešķirtā finansējuma izlietošanas kārtības nosacījumi tiek noteikti līgumā.

IV. Konkursa izsludināšana un norises kārtība

23. Noteikumus, pieteikuma veidlapu un informāciju par dalību projektu konkursā Izglītības pārvalde publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv.

24. Dalība konkursā noris divās kārtās:

24.1. pirmajā kārtā pretendenti piedalās Izglītības pārvaldes rīkotās mācībās "Jauniešu [ie]spēju laboratorija";

24.2. otrajā kārtā pretendenti iesniedz aizpildītu projekta pieteikumu.

25. Pretendenti var piedalīties pirmajā kārtā un neturpināt dalību otrajā kārtā.

26. Konkursa pretendentiem ir iespēja piedalīties projekta rakstības mācībās, lai veiksmīgāk sagatavotu projekta pieteikumu:

26.1. pirmā nodarbība – iepazīšanās ar pieteikuma veidlapas formas un budžeta tāmes sagatavošanu, iepazīšanās ar vērtēšanas kritērijiem, diskusija par projektu idejām un citi jautājumi;

26.2. otrā nodarbība – projekta pieteikuma veidlapas formas sagatavošana, budžeta tāmes aprēķināšana, sadarbības piedāvājumu sagatavošana, noslēguma atskaites formas sagatavošana.

27. Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš, kas nav mazāks par 40 darba dienām no izsludināšanas brīža, tiek noteikts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv publicētajā paziņojumā par konkursa izsludināšanu. 

28. Iesniegtos projektu pieteikumus un tajos iekļautos dokumentus Izglītības pārvalde atpakaļ neizsniedz.

29. Projekta iesniedzēji līdz projektu vērtēšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegto projekta pieteikumu.

30. Par sniegtās informācijas un dokumentācijas pareizību un patiesumu atbild projekta iesniedzējs.

V. Projektu pieteikumu izvērtēšana un apstiprināšana

31. Konkursa komisijas sekretārs pārbauda iesniegto projektu pieteikumu atbilstību un divu darba dienu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

32. Konkursa komisijas sekretārs projektu pieteikumus iesniedz komisijai tālākai izvērtēšanai saskaņā ar Izglītības pārvaldes noteiktajiem specifiskajiem kritērijiem saskaņā ar noteikumu pielikumu un informē komisiju par administratīvajiem kritērijiem neatbilstošajiem projektu pieteikumiem.

33. Komisija iepazīstas ar saņemtajiem projektu pieteikumiem. Komisijai ir tiesības tikties ar noteikumiem atbilstošu projektu iesniedzējiem klātienē vai attālināti, un/vai apmeklēt plānotās projektu īstenošanas vietas.

34. Komisija savā darbā var pieaicināt ekspertus un speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

35. Komisijai, pamatojoties uz līdzšinējo konkursa pieredzi, ir tiesības noraidīt konkursa nosacījumiem un kritērijiem atbilstošu projektu, ja tā iesniedzējs iepriekšējos gados, īstenojot konkursa ietvaros apstiprinātu projektu, nav ievērojis projektu īstenošanai izvirzītos nosacījumus (piemēram, ir nepamatoti novilcinājis projekta noslēguma atskaiti iesniegšanu, nav iesniedzis prasībām atbilstošus finanšu dokumentus vai nav pildījis citus pašvaldības norādījumus).

36. Projekta kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot komisijas locekļu piešķirtos punktus.

37. Komisija patur tiesības pirms līguma noslēgšanas:

37.1. pieprasīt no konkursa uzvarētāja papildus informāciju;

37.2. pieprasīt veikt izmaiņas piešķirtā naudas atbalsta izlietojuma tāmē, nodrošinot konkursā pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu.

38. Ja kādā no atbalstāmajām vecuma grupām netiek iesniegti un/vai tā ietvaros apstiprināti projekti, komisijai ir tiesības finansējuma sadali piešķirt citai atbalstāmai projektu grupai.

39. Ja projektu konkursam iesniegto projektu pieteikumu vai tā ietvaros apstiprināto projektu kopsumma nesasniedz kopējo pieejamo finansējuma apmēru, komisijai ir tiesības lemt par konkursa papildus kārtas izsludināšanu.

40. Komisija ir tiesīga pagarināt projektu izvērtēšanas un rezultātu paziņošanas termiņu, informējot par to projektu iesniedzējus pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv. 

41. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem pēc komisijas vērtējuma saņemšanas pieņem Izglītības pārvaldes vadītājs.

42. Konkursa sekretārs informē pretendentus par iesniegtā projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu piecpadsmit darba dienu laikā no konkursa pieteikuma iesniegšanas beigu termiņa. 

43. Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumi ir apstrīdami Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, sūdzību iesniedzot Ogres novada pašvaldībā, Ogrē, Brīvības ielā 33.

44. Pašvaldības Centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļa informāciju par konkursa ietvaros īstenotajiem projektiem publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

45. Pēc noteikumu 12. punktā noteiktā līguma noslēgšanas pretendenti (turpmāk – finansējuma saņēmēji) nodrošina projekta īstenošanu noteikumos noteiktajā termiņā atbilstoši noteikumiem un līguma noteikumiem, kā arī nodrošina projekta publicitāti sociālajos tīklos un vizuālo informāciju par finansiālu atbalstu projekta īstenošanas vietā.

46. Publikācijās, kurās sniegta informācija par projektu, ir jānorāda: projekts "Projekta nosaukums" tiek īstenots Ogres novada Izglītības pārvaldes organizētā projektu konkursa "Jauniešu [ie]spēja" ietvaros".

47. Ar projekta īstenošanu saistītos jautājumus risina sadarbojoties ar līgumā norādīto mentoru, un komisija var lemt par grozījumiem projekta budžetā un aktivitātēs, ja tas neietekmē projekta mērķi. Visas izmaiņas veicamas līgumā noteiktā kārtībā pirms projekta attiecīgās aktivitātes uzsākšanas.

48. Izglītības pārvalde veic uzraudzību, t.sk., organizē pārbaudes un pieprasa informāciju. Ja finansējuma saņēmēji pārkāpj šos noteikumus vai līguma nosacījumus, komisija var lemt par projekta neattiecināmo izmaksu noteikšanu un projekta pārtraukšanu.

49. Finansējuma saņēmēji sagatavo un iesniedz desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas Izglītības pārvaldē aizpildītu projekta noslēguma atskaites formu (turpmāk – atskaite) ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un finansējuma izlietojumu. Atskaitei pievieno finanšu izlietojumu apliecinošus dokumentus, fotoattēlus par projekta gaitu, u.c. dokumentus, kas apliecina veiksmīga projekta īstenošanu.

50. Komisijas sekretārs pārbauda atskaites atbilstību noteikumiem un līgumam un ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz desmit darba dienu laikā.

51. Lēmumu par atskaites apstiprināšanu pieņem komisija 20 darba dienu laikā pēc atskaites saņemšanas. Projekts ir pabeigts, kad komisija apstiprina atskaiti.

52. Komisijas sekretārs pārbauda finansējuma saņēmēju iesniegtās noslēguma atskaites atbilstību noteikumiem, apstiprinātajam projekta pieteikumam un noslēgtajam līgumam. 

53. Ja noslēguma atskaitē iekļautie izdevumi atbilst noteikumiem un projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts projekta mērķis, Izglītības pārvalde apstiprina attiecināmo izdevumu summu.

54. Projekta īstenošanu apliecinošo dokumentu oriģināli finansējuma saņēmējiem ir jāuzglabā piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

55. Ja projekts nav īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam un apstiprinātajam projektu pieteikumam, tad finansējuma saņēmējiem jāatmaksā pašvaldībai neatbilstoši izlietotie naudas līdzekļi pilnā vai daļējā apmērā atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajai kārtībai. 

56. Ogres novada pašvaldībai un Izglītības pārvaldei ir tiesības iesniegtos projekta materiālus izmantot prezentācijās, publikācijās, kā arī reklāmas nolūkos.

57. Finansējuma saņēmēji, kuri sekmīgi īstenojuši savus projektus, saņem Izglītības pārvaldes rakstveida apliecinājumu par veiksmīgu projekta īstenošanu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis
Pielikums
2024. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024
"Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa
"Jauniešu [ie]spēja" nolikums"
Pieteikumu vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Administratīvie kritērijiAtbilst / Neatbilst*

1.

Projekta realizācija notiek Ogres novada administratīvajā teritorijā un projekta aktivitātes galvenokārt vērstas uz Ogres novada iedzīvotājiem 

2.

Projekta iesniedzējs – jaunietis vai neformāla jauniešu grupa vecumā no 12–25 gadiem (ieskaitot) 

3.

Projektam piesaistīts pilngadīgs projekta koordinators 

4.

Aizpildītas un parakstītas visas sadaļas pieteikumā 

5.

Pieteikums iesniegts Izglītības pārvaldē 1 (vienā) eksemplārā un iesūtīts elektroniski 

6.

Pieteikums iesniegts izsludinātajā termiņā 

Kvalitātes kritērijs

0–2 punkti

7.

Projekta aktualitāte un atbilstība konkursa mērķim2 punkti – projekts pilnībā atbilst konkursa mērķim un ir detalizēti izklāstīts

1 punkts – projekts daļēji atbilst konkursa mērķim un ir pilnīgi vai daļēji aprakstīts

0 punkti – projekts neatbilst konkursa mērķim, nav aktuāls un vispārīgs, neizvērsts apraksts

Ja projekts neatbilst konkursa mērķim, tad pieteikuma vērtēšanu neturpina. 

8.

Projekta rezultāts dos labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības

daļai

2 punkti – 51 cilvēks un vairāk 

1 punkts – 26–50 cilvēki

0,5 punkti – 6–25 cilvēki 

0 punkti – 0–5 cilvēki

Pagastā realizējamā projekta mērķa grupa un labuma guvēji:

2 punkti – 31 cilvēks un vairāk

1 punkts – 16–30 cilvēki

0,5 punkti – 6–15 cilvēki

0 punkti – 0–5 cilvēki

9.

Projekta iesniedzējs un/vai tā darba grupa ir piedalījusies Izglītības pārvaldes organizētajās apmācībās "Jauniešu [ie]spēju laboratorija"2 punkti – projekta iesniedzējs aktīvi līdzdarbojies apmācību procesā un pilnveidojis projekta ideju

1 punkts – projekta iesniedzējs daļēji piedalījies apmācību procesā

0 punkti – projekta pieteicējs nav piedalījies apmācību procesā

10.

Iespējamie ieguvumi un rezultāti pēc projekta aktivitāšu realizēšanas2 punkti – skaidri definēti iespējamie ieguvumi Ogres novada iedzīvotājiem/novadam 

1 punkts – daļēji definēti iespējamie ieguvumi Ogres novada iedzīvotājiem/novadam 

0 punkti – nav noteikti iespējamie ieguvumi (rezultatīvie un kvantitatīvie)

11.

Projektā plānotās aktivitātes nodrošina rezultātu sasniegšanu2 punkti – plānotās projekta aktivitātes pilnībā nodrošina projekta rezultātu sasniegšanu

1 punkts – plānotās projekta aktivitātes tikai daļēji sasaistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu

0 punkti – plānotās projekta aktivitātes vāji saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu

12.

Projekta idejas

oriģinalitāte Ogres novadā

2 punkti – ideja ir oriģināla, Ogres novadā nav realizēta

1 punkts – Ogres novadā realizēta līdzīga ideja

0 punkti – ideja nav oriģināla un atkārtojas vairākkārt

13.

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte2 punkti – projekta izmaksas ir skaidri pamatotas un samērīgas ar plānotajiem rezultātiem

1 punkts – projekta izmaksas ir daļēji pamatotas un/vai daļēji samērīgas ar plānotajiem rezultātiem, dažas no projekta budžeta pozīcijām neatbilst izmaksu efektivitātes principam

0 punkti – projekta izmaksas nav pamatotas un/vai nav samērīgas ar plānotajiem rezultātiem, un/vai nav pietiekami detalizētas un nav atbilstošas projekta specifikai un mērķim

14.

Pašu ieguldījums projekta realizācijā2 punkti – projekta grupa projekta realizācijā piedalās ar savu aktīvu darbu

1 punkts – projekta grupa projekta realizācijā piedalās tikai ar nelielu pašu darbu

0 punkti – projekta grupa nepiedalās projekta realizācijā ar savu ieguldījumu

15.

Projekta aktivitātes/pasākumi sociāli mazaizsargātām personām**1 punkts – projekta aktivitāšu mērķa grupa ir sociāli mazaizsargātas personas

0 punkti – projekta aktivitāšu mērķa grupa nav sociāli mazaizsargātas personas

16.

Integrētu grupu veidošana – mazākumtautību jauniešu iesaiste, un/vai dažādas jauniešu grupu (vecuma, klašu) iesaiste1 punkts – projekta aktivitātēs tiek iesaistīti mazākumtautību un dažādu grupu jaunieši

0 punkti – projekta aktivitātēs iesaistīti netiek iesaistīti mazākumtautību un dažādu grupu jaunieši

17.

Papildu kritērijs (komisija kopīgi vienojas par iespēju projektam piešķirt papildu punktu)2 punkti – projekts risina aktuālu problēmu, un ir skaidri redzama tā sabiedriskā nepieciešamība
*Neatbilstoša vērtējuma saņemšanas gadījumā projekts tālāk netiek vērtēts.

**Sociāli mazaizsargātas personas – personas ar invaliditāti, personas virs darbspējas vecuma, 13–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, ilgstoši bezdarbnieki.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis
Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2024 "Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa "Jauniešu [ie]spēja" nolikums"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Pašvaldību likuma 44. panta otrās daļas, kas noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Pamatojoties uz Ogres novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) nolikuma 19.4. punktu, Pārvalde izstrādā un īsteno Ogres novada izglītības attīstības un jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, kas ietver arī jauniešu iniciatīvu veicināšanu, kā arī, pamatojoties uz Pārvaldes nolikuma 19.6. punktu, Pārvalde sniedz priekšlikumus valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu sadalījumam, kas ietver arī jauniešu ideju konkursa veidošanu, izsludināšanu un organizēšanas kārtības noteikšanu. Pārvalde sadarbojas un koordinē darbu ar visiem Ogres novada jauniešiem.

Lai veicinātu jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, sniedzot ieguldījumu savu vietējo kopienu stiprināšanā, kā arī lai sniegtu finansiālu atbalstu jauniešu iniciatīvām, sagatavoti Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi "Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa "Jauniešu [ie]spēja" nolikums".

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldības finansējumu līdzdalības budžetam paredz gadskārtējā budžetā. 2024. gada budžetā plānoti finanšu līdzekļi jauniešu iniciatīvu projektu konkursam 5 000 euro apmērā.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme – tiesiskais regulējums attiecināms uz jauniešu līdzdalības veicināšanu, tāpēc uzskatāms, ka šie noteikumi pozitīvi ietekmēs Ogres novada iedzīvotāju dzīvesveidu, labsajūtu un sabiedrību kopumā, jo veicinās jauniešu iesaisti un līdzdalību Ogres novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā. Noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas iespējas Ogres novada jauniešiem.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – iespējams, ka noteiktu projektu ideju realizācija uzlabos iedzīvotāju veselību, piemēram, tematiskas nodarbības vai aktivitātes.

Ietekme uz vidi – nav.

Ietekme uz uzņēmējdarbību – jauniešiem iespēja veidot sadarbību ar Ogres novada uzņēmējiem, tādā veidā popularizējot viņu darbību.

Ietekme uz konkurenci – nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Privātpersonas jautājumos par projekta piemērošanu var vērsties Ogres novada Izglītības pārvaldē.

Privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts – galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības noteiktas saistošajos noteikumos.

Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz iesniedzējs un projekta ietvaros nav attiecināmas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 8. punktā ir noteikts, ka pašvaldības funkcija ir veikt darbu ar jaunatni, savukārt, atbilstoši 44. panta otrajai daļai, dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Pamatojoties uz Pārvaldes nolikumu, Pārvalde izstrādā un īsteno Ogres novada izglītības attīstības un jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, kas ietver arī jauniešu iniciatīvu veicināšanu, kā arī sniedz priekšlikumus valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu sadalījumam, kas ietver arī jauniešu ideju konkursa veidošanu, izsludināšanu un organizēšanas kārtības noteikšanu. Pārvalde sadarbojas un koordinē darbu ar visiem Ogres novada jauniešiem.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas.

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa idejas izskata konkursa vērtēšanas komisija, ko izveido un apstiprina ar Ogres novada Izglītības pārvaldes rīkojumu. Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu administrē Ogres novada Izglītības pārvalde. Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības noteiktas saistošajos noteikumos.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošie noteikumu projekts no 2024. gada 22. februāra līdz 2024. gada 8. martam tika publicēts Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv sadaļas "Sabiedrības līdzdalība", apakšsadaļā "Saistošo noteikumu projekti". Viedokļa noskaidrošanas periodā no iedzīvotājiem priekšlikumi vai viedoklis par Saistošo noteikumu projektu netika saņemts.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa "Jauniešu [ie]spēja" nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/2024Pieņemts: 27.03.2024.Stājas spēkā: 04.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 03.04.2024. OP numurs: 2024/65.34
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
350861
04.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"