Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 172

Rīgā 2024. gada 12. martā (prot. Nr. 11 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma 3. panta ceturto un piekto daļu,
5. panta otro daļu, 8. pantu, 10. panta otro daļu,
13. panta otro un trešo daļu, 17. panta otrās daļas 1. un 2. punktu,
18. pantu, 22. panta pirmo daļu, 23. panta otro daļu,
26. pantu un 29. panta septītās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 150. nr.; 2016, 174. nr.; 2019, 256. nr.; 2021, 204. nr.; 2022, 75. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 3.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.8. mežirbes (Bonasia bonasia) - no 1. septembra līdz 31. janvārim;";

1.2. svītrot 3.2.5. apakšpunktu;

1.3. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.9. slokas (Scolopax rusticola) - no 1. septembra līdz 15. decembrim;";

1.4. izteikt 3.2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.11. sējas zosis (Anser fabalis rossicus), baltpieres zosis (Anser albifrons), Kanādas zosis (Branta canadensis), garkakļi (Anas acuta), platknābji (Anas clypeata), baltvēderi (Anas penelope) - no 15. septembra līdz 30. novembrim;";

1.5. izteikt 3.2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.12. meža zosis (Anser anser), lauči (Fulica atra), krīkļi (Anas crecca), pelēkās pīles (Anas strepera), meža pīles (Anas platyrhynchos), prīkšķes (Anas querquedula), cekulpīles (Aythya fuligula), ķerras (Aythya marila), melnās pīles (Melanitta nigra), gaigalas (Bucephala clangula) - no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim - katru dienu;";

1.6. izteikt 3.2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.15. Latvijas faunai neraksturīgo vai invazīvo sugu dzīvnieki - Amerikas ūdeles (Mustela vison), jenotsuņi (Nyctereutes procyonoides), dambrieži (Dama dama), mufloni (Ovis orientalis), Sika brieži (Cervus nippon), jenoti (Procyon lotor), nutrijas (Myocastor coypus Molina), baibaki (Marmota bobak) - visu gadu, bet zeltainie šakāļi (Canis aureus) - no 15. jūlija līdz 31. martam;";

1.7. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Šajos noteikumos un medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zīdītāju medīšana ārpus noteiktajiem medību termiņiem pieļaujama, ja tas nepieciešams postījumu novēršanai, kā arī sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai. Vilka (Canis lupus), bebra (Castor fiber), meža caunas (Martes martes), seska (Mustela putorius), baltā zaķa (Lepus timidus) un zeltainā šakāļa (Canis aureus) medīšana ārpus noteiktajiem medību termiņiem pieļaujama tikai tad, ja nav apmierinošas alternatīvas un netiek kaitēts attiecīgās sugas populācijas saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā tās dabiskās izplatības areālā.";

1.8. papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Publiskajos ūdeņos vienā medību dienā vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 šo noteikumu 3.2.11. un 3.2.12. apakšpunktā minēto sugu ūdensputnu.";

1.9. izteikt 14.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. ziņas par personām, kas slēdz līgumu (fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi);";

1.10. izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. līguma priekšmetu - medību tiesības konkrētajā zemes vienībā vai tās daļā esošajās medību platībās, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu;";

1.11. izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. līguma darbības termiņu gados;";

1.12. izteikt 14.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. līguma izbeigšanas (laušanas) kārtību.";

1.13. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Lai reģistrētu medību iecirkni vai izdarītu grozījumus informācijā par jau reģistrētu medību iecirkni saistībā ar jauna medību līguma reģistrāciju, medību tiesību īpašnieks vai persona, kas medību tiesības ieguvusi, pamatojoties uz medību līgumu, tiešsaistē Meža valsts reģistrā iesniedz iesniegumu un šādus medību tiesības apliecinošus dokumentus:
16.1. attiecīgā īpašuma tiesisko valdījumu apliecinoša dokumenta elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto tiesiskais valdītājs;
16.2. elektroniski parakstītu medību līgumu vai tā elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto persona, kurai tās nodotas uz medību līguma pamata;
16.3. pilnvaras elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību līgums noslēgts, pamatojoties uz pilnvarojumu;
16.4. elektroniski parakstītu līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu vai tā elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto medību tiesību īpašnieki.";

1.14. papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Lai izdarītu grozījumus informācijā par jau reģistrētu medību iecirkni saistībā ar grozījumiem spēkā esošā medību līgumā, medību tiesību īpašnieks vai persona, kas medību tiesības ieguvusi, pamatojoties uz medību līgumu, tiešsaistē Meža valsts reģistrā iesniedz iesniegumu un elektroniski parakstītu medību līgumu vai tā elektroniski apliecinātu kopiju, ja līgums parakstīts papīra formā.";

1.15. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Valsts meža dienests pēc šo noteikumu 16. un 16.1 punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
18.1. par medību iecirkņa reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt medību iecirkni;
18.2. par grozījumu reģistrēšanu informācijā par jau esošu medību iecirkni vai atteikumu reģistrēt grozījumus.";

1.16. papildināt ar 19.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. iesniegtajos dokumentos tiek konstatēta kļūdaina vai pretrunīga informācija.";

1.17. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Valsts meža dienests pēc savas iniciatīvas vai iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par zemes vienības vai tās daļas izslēgšanu no medību iecirkņa, ja:
20.1. spēkā stājies tiesas spriedums, no kura izriet, ka zemes vienība vai tās daļa ir izslēdzama no medību iecirkņa;
20.2. medību līgumā minētā zemes vienība vai tās daļa vairs neveido medību iecirkni kā vienlaidu platību;
20.3. beidzies medību līguma termiņš;
20.4. Valsts meža dienests saņēmis medību tiesību īpašnieka, tā pilnvarotas personas vai medību tiesību lietotāja iesniegumu un tam pievienotus rakstveida pierādījumus (elektroniski parakstītu oriģinālu vai elektroniski apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka medību līgums izbeigts, ievērojot līgumā vai Civillikumā noteikto kārtību.";

1.18. papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Iesniegumu par zemes vienības vai tās daļas izslēgšanu no medību iecirkņa Valsts meža dienestā iesniedz strukturētu datu veidā tiešsaistē Meža valsts reģistrā.";

1.19. svītrot 21. punktu;

1.20. papildināt ar 24.6 punktu šādā redakcijā:

"24.6 Iesniegumu par robežlīguma reģistrāciju vai izslēgšanu no reģistra Valsts meža dienestā iesniedz strukturētu datu veidā tiešsaistē Meža valsts reģistrā.";

1.21. papildināt ar 24.7 punktu šādā redakcijā:

"24.7 Valsts meža dienests šajos noteikumos minētos lēmumus paziņo adresātam Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.";

1.22. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Mednieka pienākums ir nekavējoties informēt Valsts meža dienestu par atrastu bojā gājušu medījamo dzīvnieku, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni.";

1.23. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Mednieka pienākums ir pirms medībām informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot atbildīgās personas norādījumus par mednieka atrašanos medību laikā medību iecirknī.";

1.24. svītrot 35. punktu;

1.25. svītrot 36. punktu;

1.26. svītrot 37. punktu;

1.27. svītrot 38. punktu;

1.28. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Mednieks informāciju par nomedītajiem un ievainotajiem dzīvniekiem iesniedz Valsts meža dienestā, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni.";

1.29. izteikt 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Pēc saskaņošanas ar mednieku vai medību tiesību lietotāju Valsts meža dienests ir tiesīgs noteikt Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu šo noteikumu 25., 39. punktā, 51.6., 51.7., 51.9. apakšpunktā un 101. punktā minēto prasību izpildi.";

1.30. izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz saskaņā ar Medību likuma 20. panta pirmajā daļā minēto lēmumu, ar kuru tiek noteikts un apstiprināts limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms.";

1.31. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Valsts meža dienests medību atļauju konkrētā medību sezonā izsniedz pēc šo noteikumu 43. punktā minēto personu pieprasījuma strukturētu datu veidā tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vienlaikus to nosūtot uz lietotāja oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, vai uz norādīto elektroniskā pasta adresi, ja oficiālās elektroniskās adreses konts nav aktivizēts.";

1.32. izteikt 45.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1. izsniegt medību atļauju, ja tiek pārsniegts Valsts meža dienesta noteiktais limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms, vai atļauju dzīvnieku medīšanai medību iecirknī, ja postījumu vietā ir īstenoti aizsardzības pasākumi, vai postījuma vietā - zemes vienībā ar atsevišķu kadastra apzīmējumu vai lauku blokā (nepārtraukts lauksaimniecībā izmantojams zemesgabals, ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robeža vai īpašumu robeža), ja aizsardzības pasākumi nav īstenoti, vai par atteikumu izsniegt medību atļauju;";

1.33. izteikt 45.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.2. izsniegt atļauju medīt ārpus noteiktā medību termiņa vai atļauju medīt nelimitētos medījamos dzīvniekus postījumu vietā vai par atteikumu izsniegt medību atļauju.";

1.34. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Valsts meža dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai anulē šo noteikumu 46. punktā minēto atļauju, ja konstatēta neatbilstība dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Valsts meža dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju nebrīvē turētu savvaļas sugu medījamo dzīvnieku izlaišanai savvaļā, ja:
47.1. konkrētajā medību sezonā ir pieņemts lēmums par attiecīgās sugas dzīvnieku skaita samazināšanu;
47.2. dzīvnieki nav piemēroti izdzīvošanai savvaļā;
47.3. atļaujas prasītājs nevar pierādīt, ka dzīvnieku izlaišana savvaļā neatstās negatīvu ietekmi uz attiecīgās sugas savvaļas populācijas genofondu.";

1.35. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Dzinējmedībās medību vadītāja pienākumus ir tiesīga pildīt persona, kas saņēmusi medību vadītāja apliecību. Medību pārskats un medību vadītāja apliecība dzinējmedību laikā atrodas pie medību vadītāja. Dzinējmedības aizliegts organizēt bez medību vadītāja.";

1.36. papildināt ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Individuālajās medībās medību vadītāja pienākumi ir saistoši medību tiesību lietotājam vai tā pilnvarotajai personai, ja mednieks medī ar Valsts meža dienestā saņemtu atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā.";

1.37. izteikt 51.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.6. noskaidrot katra šāviena rezultātu un organizēt ievainoto dzīvnieku izsekošanu. Ja ievainots alnis, staltbriedis, mežacūka vai stirna, pirms tā izsekošanas, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni, reģistrēt ievainošanas faktu. Ja ievainotais dzīvnieks atstājis reģistrēto medību iecirkni, medību vadītājs, saskaņojot ar medību tiesību lietotāju vai tās zemes īpašnieku, kura medību platībā iebēdzis ievainotais dzīvnieks, organizē ievainotā dzīvnieka izsekošanu. Ja ievainotā dzīvnieka izsekošanai nepieciešams medību šķirnes suns, tā izmantošanu saskaņo ar attiecīgo medību tiesību lietotāju vai zemes īpašnieku;";

1.38. izteikt 51.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.7. izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni, reģistrēt nomedīto dzīvnieku pirms tā sadalīšanas vai pārvietošanas no vietas, kurā tas nomedīts (ūdensputniem - ūdens objekta krasta), kā arī organizēt nomedīto dzīvnieku pārvietošanu līdz transportlīdzeklim;";

1.39. svītrot 51.8. apakšpunktu;

1.40. izteikt 51.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.9. informāciju par nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem vienas dienas laikā iesniegt Valsts meža dienestā, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni;";

1.41. papildināt ar 51.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.16. uzrādīt medības uzraugošo un kontrolējošo dienestu amatpersonām Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošā mobilajā lietotnē reģistrēto vai iesniegto informāciju par nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.";

1.42. izteikt 66.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.1. ar vītņstobra medību šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi, bet dzīvniekus, kuri jaunāki par gadu, individuālajās medībās atļauts medīt arī ar vītņstobra medību šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 1500 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi;";

1.43. svītrot 79. punktu;

1.44. izteikt 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Nomedīta dzīvnieka pārvietošanas laikā personas rīcībā ir Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošā mobilajā lietotnē reģistrēta vai iesniegta informācija par nomedīto dzīvnieku vai dzīvnieka ķermenis ir marķēts ar marķieri, kurā norādīts nomedīšanas datums un tā mednieka apliecības numurs, kas nomedījis medījumu.";

1.45. svītrot 104. punktu;

1.46. svītrot 111. punktu;

1.47. svītrot 2. pielikumu;

1.48. svītrot 3. pielikumu;

1.49. svītrot 4. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja ‒
tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere

Zemkopības ministrs A. Krauze

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Zemkopības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 172Pieņemts: 12.03.2024.Stājas spēkā: 01.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 13.03.2024. OP numurs: 2024/52.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
350484
01.04.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"