Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 139

Rīgā 2024. gada 27. februārī (prot. Nr. 9 38. §)
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu (turpmāk – granti) programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" (turpmāk – programma) projektu finansēšanas nosacījumus un projektu izmaksu attiecināmības nosacījumus, kā arī prasības projekta iesnieguma iesniedzējam un finansējuma saņēmējam.

II. Programma, tās mērķi un atbalstāmās darbības

2. Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijā reģistrētiem mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem kiberdrošības transformācijas īstenošanai.

3. Programmas sasniedzamie rādītāji ir:

3.1. mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības pārveides veicināšana, atvieglojot piekļuvi inovatīviem kiberdrošības risinājumiem;

3.2. mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kibernoturības stiprināšana, veicinot nacionālo un Eiropas Savienības ilgtermiņa kibernoturības mērķu sasniegšanu.

4. Programmas ietvaros atbalstāmās darbības ir:

4.1. inovatīvu kiberdrošības pētījumu izstrāde;

4.2. tehnoloģisko risinājumu pilotprojektu veikšana;

4.3. kiberdrošības tehnoloģiju izstrāde;

4.4. kiberdrošības tehnoloģiju ieviešana;

4.5. kapacitātes stiprināšanas aktivitātes;

4.6. projekta rezultātu publicitātes nodrošināšana;

4.7. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.

5. Programmas īstenošanai kopējais pieejamais grantu līdzfinansējums ir 1 000 000 euro.

III. Projektu finansēšanas vispārīgie noteikumi

6. Grantu līdzfinansējumu piešķir projekta tiešo attiecināmo izmaksu segšanai. Maksimālā finansējuma intensitāte ir 50 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta attiecināmo izmaksu atlikušo daļu, kas pārsniedz noteiktos ierobežojumus, sedz finansējuma saņēmējs. Projekta netiešās izmaksas un neattiecināmās izmaksas projekta iesniegumā neplāno.

7. Projektā plānotās darbības netiek finansētas no citiem valsts, pašvaldības un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem, Eiropas Savienības fondu un citiem publiskiem līdzekļiem.

8. Minimālais grantu līdzfinansējuma apmērs vienam projektam ir 20 000 euro.

9. Maksimālais grantu līdzfinansējuma apmērs vienam finansējuma saņēmējam ir 60 000 euro.

10. Vienas projektu iesniegumu atlases ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā trīs projektu iesniegumus, nodrošinot, ka tajos plānotais grantu līdzfinansējuma apmērs kopā nepārsniedz šo noteikumu 9. punktā minēto maksimālo apmēru.

11. Maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir viens gads, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 30. aprīlim.

12. Projektu iesniegumu atlasi īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

IV. Projektu izmaksu attiecināmības nosacījumi

13. Projekta ietvaros var tikt plānotas šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

13.1. projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas;

13.2. projekta ieviešanas dokumentācijas izmaksas, tai skaitā autoruzraudzības izmaksas;

13.3. informācijas sistēmu izstrādes vai iegādes izmaksas;

13.4. informācijas sistēmas ieviešanas kvalitātes kontroles veikšanas, tai skaitā testēšanas, izmaksas;

13.5. tehniskās (arī specifiskās) infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegādes izmaksas;

13.6. apmācību izmaksas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) arhitektūru ieviešanu un pārvaldību;

13.7. lietotāju vajadzību analīzes izmaksas;

13.8. pētījumu izstrādes izmaksas;

13.9. informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas, kas radušās, lai nodrošinātu obligātās publicitātes prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu projektu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli.

14. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās un ne vēlāk kā 20 darbdienas pēc projekta īstenošanas beigām.

15. Programmas ietvaros neattiecināmās izmaksas ir:

15.1. nodevas un nodokļi, izņemot tos, kas radušies personāla izmaksu rezultātā, un pievienotās vērtības nodoklis, kas nav atgūstams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ko finansējuma saņēmējs norāda projekta iesniegumā;

15.2. ieguldījumi natūrā;

15.3. parādsaistību (tai skaitā procentu) segšana un to apkalpošanas izmaksas;

15.4. uzkrājumu veidošana iespējamām nākotnes saistībām;

15.5. infrastruktūras aprīkojuma izmaksas;

15.6. kapitāla atdeve;

15.7. zaudējumi, kas radušies valūtas maiņas rezultātā;

15.8. darbā pieņemšanas izmaksas;

15.9. citas šajos noteikumos neminētās izmaksas.

16. Ja projekta izmaksas pieaug, starpību finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

V. Prasības projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta iesniegumam

17. Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst šādām prasībām:

17.1. projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši Eiropas Komisijas regulā 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai definīcijai;

17.2. projekta iesnieguma iesniedzējam ir pietiekama un pamatota personāla un finansiālā kapacitāte iesniegtā projekta īstenošanai.

18. Projekta iesniegums atbilst šādām prasībām:

18.1. projekta iesniegums ir vērsts uz projekta iesniedzēja digitālo transformāciju kiberdrošības jomā un inovatīvu kiberdrošības risinājumu pieejamību vai to izplatīšanu;

18.2. projekta iesnieguma paredzamais rezultāts ir tieši saistīts ar Latvijas Kiberdrošības stratēģijas 2023.–2026. gadam mērķiem un uzdevumiem;

18.3. projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija;

18.4. projekta iesniegumam pievienoti visi grantu programmas uzsaukumā pieprasītie dokumenti latviešu valodā.

VI. De minimis atbalsts

19. Grantu līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 2023/2831) nosacījumiem un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

20. De minimis atbalstu nepiešķir  regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minētajām nozarēm vai regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "e" un "f" apakšpunktā minētajām darbībām.

21. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs darbojas arī kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajām nozarēm, tas nodrošina šo nozaru darbību un izmaksu nošķiršanu atbilstoši regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktam.

22. De minimis atbalstu noteikumu ietvaros piešķir, ievērojot regulas Nr. 2023/2831 7. panta 3. punktā un 8. pantā minēto spēkā esības termiņu.

23. Aģentūra, piešķirot finansējuma saņēmējam de minimis atbalstu, pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados no atbalsta piešķiršanas dienas saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz 300 000 euro. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

24. Finansējuma saņēmējs  atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros saskaņā ar regulu Nr. 2023/2831, nedrīkst apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

25. Par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad pieņemts aģentūras lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par nosacījumu izpildi, ja ir bijis pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

26. Grantu līdzfinansējuma uzskaiti aģentūra veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, tai skaitā vienas darbdienas laikā pēc grantu finansējuma piešķiršanas reģistrē piešķirto de minimis atbalstu de minimis atbalsta uzskaites sistēmā.

27. Atbilstoši regulas Nr. 2023/2831 6. panta 3. un 7. punktam aģentūra nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, savukārt finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, skaitot no grantu līdzfinansējuma piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem.

28. Ja tiek pārkāpti regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja ‒ tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere

Aizsardzības ministrs A. Sprūds
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Aizsardzības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 139Pieņemts: 27.02.2024.Stājas spēkā: 05.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 04.03.2024. OP numurs: 2024/45.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
350225
05.03.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"