Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/24

Ulbrokā 2024. gada 7. februārī
Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
07.02.2024. sēdes lēmumu Nr. 3020 (prot. Nr. 88/2024, 1. §)


Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
4. panta pirmās daļas 4. punktu un 44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestādes), izņemot speciālās izglītības iestādes.

2. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – Vecāki) Noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei Izglītības iestādes 1. klasē līdz gadam (ieskaitot), kad bērns sasniedz normatīvajos aktos noteikto vecumu pamatizglītības apguvei 1. klasē.

3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk atbilstoši Vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

4. Izglītības iestādē bērnu reģistrāciju nodrošina attiecīgās Izglītības iestādes kompetentā persona.

5. Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), saskaņojot ar Izglītības iestādi, līdz kārtējā kalendārā gada 1. martam nosaka Izglītības iestādei atveramo 1. klašu komplektu skaitu Izglītības iestādē jaunajam mācību gadam. Ja pēc minētā termiņa ir radusies nepieciešamība mainīt Izglītības iestādē atveramo 1. klašu komplektu skaitu, Departamentam ir tiesības šo skaitu pārvērtēt.

6. Pēc Vecāku pamatota iesnieguma iesniegšanas Izglītības iestādē un Izglītības iestādes saskaņojuma ar Departamentu, bērnam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var tikt piemērota izglītības ieguves forma – izglītība ģimenē.

7. Vecāku pienākums, izvēloties izglītības ieguves formu – izglītība ģimenē:

7.1. nodrošināt skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei;

7.2. Izglītības iestādei ir jānosaka izglītības programmas īstenošanas kārtība un kārtība, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā.

8. Izglītības iestāde viena mēneša laikā izskata Noteikumu 6. punktā noteikto iesniegumu un pieņem lēmumu piemērot vai atteikt piemērot izglītības ieguves formu – izglītība ģimenē. Ja Izglītības iestāde atsaka bērna Vecākiem nodrošināt izglītības ieguves formu – izglītība ģimenē, Vecāki viena mēneša laikā no atteikuma saņemšanas var iesniegt iesniegumu Departamentā, lūdzot šo iespēju nodrošināt.

9. Izglītības iestāde nodrošina Vecākiem iespēju saņemt informāciju par:

9.1. Izglītības iestādē pieļaujamo maksimālo bērnu skaitu, klašu skaitu un klasē pieļaujamo bērnu skaitu;

9.2. kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti iesniegumi uzņemšanai Izglītības iestādes 1. klasē;

9.3. Izglītības iestādes reģistrāciju, akreditāciju, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, licencētajām izglītības programmām.

II. Iesniegumu reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē

10. Pieteikšanās uzņemšanai 1. klasē tiek uzsākta marta pirmajā darba dienā un turpinās līdz maija pēdējai darba dienai. Gadījumā, ja klašu komplekti nav pilnībā piepildīti, uzņemšana turpinās līdz brīdim, kad klase ir nokomplektēta.

11. Vecāki iesniegumu (pielikumā) Izglītības iestādē iesniedz elektroniski vai klātienē.

12. Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, ierodoties Izglītības iestādē klātienē:

12.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu 11. punktā noteikto veidlapu;

12.2. uzrāda bērna Vecāka apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;

12.3. uzrāda Izglītības iestādes pārstāvim bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinošu dokumentu, reģistrācijai nepieciešamās informācijas ierakstu veikšanai;

12.4. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

13. Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegšanai elektroniski:

13.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu 11. punktā noteikto veidlapu – iesniegumu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu;

13.2. pievieno bērna dzimšanas apliecības vai bērna personu apliecinoša dokumenta kopiju un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju un/vai pilnvaras kopiju;

13.3. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

14. Elektroniskie iesniegumi tiek fiksēti no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8.00 pēc iesūtīšanas laika.

15. Ropažu novada pašvaldības Izglītības iestāžu elektroniskās pieteikšanās e-pasta adreses:

15.1. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolai bergu.pamatskola@ropazi.lv;

15.2. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolai garkalnes.pamatskola@ropazi.lv;

15.3. Ropažu vidusskolai skola@ropazi.lv;

15.4. Stopiņu pamatskolai stopinu.pamatskola@ropazi.lv;

15.5. Ulbrokas vidusskolai ulbrokas.skola@u-vsk.lv;

15.6. Upesleju sākumskolai skola@upeslejuskola.lv;

15.7. Vangažu vidusskolai vangazu.vidusskola@ropazi.lv.

16. Saņemot bērna Vecāka elektroniski iesniegtu iesniegumu un pielikumus, Izglītības iestāde izdrukā un reģistrē elektroniski iesniegtos iesniegumus, kas saņemti un atbilst šo noteikumu 13. punkta noteiktajiem nosacījumiem.

17. Pēc elektroniskā iesnieguma saņemšanas, izglītības iestāde vienas darba dienas laikā iesniedzējam uz elektroniskā pasta adresi, no kuras iesniegums saņemts, nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu, tā reģistrēšanu iesniegumu reģistrācijas žurnālā vai aicinājumu iesniedzējam precizēt informāciju, ja iesūtītā informācija nav pilnīga.

18. Iesniegums netiek reģistrēts Izglītības iestādes izveidotajā bērnu pretendentu reģistrā līdz brīdim, līdz tiek novērstas iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos konstatētās nepilnības, gadījumā, ja elektroniski atsūtītais iesniegums ir kļūdains vai netiek izpildīts kāds no Noteikumu 12. punktā vai 13. punktā minētajām prasībām.

19. Vecāka iesniegums tiek reģistrēts Izglītības iestādes izveidotajā bērnu pretendentu reģistrā, piešķirot katram pieteiktajam bērnam savu reģistrācijas kodu, pēc kā Vecāks var identificēt bērnu Izglītības iestādes publiskotajā pieteikumu sarakstā, kas tiek publicēts Izglītības iestādes tīmekļvietnē.

20. Bērni reģistrā tiek kārtoti hronoloģiskā secībā, vadoties pēc iesniegumu reģistrācijas secības.

21. Saņemtie iesniegumi klātienē un elektroniski parakstītie iesniegumi tiek reģistrēti, pēc iespējas ņemot vērā saņemšanas datumu un laiku.

22. Departaments pārbauda, vai iesniegumā norādītā bērna un Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst fizisko personu reģistra datiem. Ja saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem bērnam iesnieguma iesniegšanas brīdī deklarētā dzīvesvieta bija Ropažu novada administratīvajā teritorijā un tā bērnu uzņemšanas brīdī vairs nav Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad Izglītības iestāde veic izmaiņas pieteikumu reģistrā, atbilstoši Noteikumu 24. punktam.

23. Izglītības iestāde nodrošina iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes un saistīto normatīvo aktu prasībām.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība izglītības iestādē

24. Bērnu uzņemšana 1. klasē notiek šādā prioritārajā secībā:

24.1. bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 9. punkta noteiktajā kārtībā;

24.2. izglītības iestādē strādājošā darbinieka bērns, ja bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta vismaz no kalendārā gada 1. janvāra plkst. 0.00 ir deklarēta Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

24.3. bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta vismaz no kalendārā gada 1. janvāra plkst. 0.00 ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde un kuram Iestādē mācās brāļi vai māsas;

24.4. bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta vismaz no kalendārā gada 1. janvāra plkst. 0.00 ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde;

24.5. attiecīgajā izglītības iestādē strādājošā pedagoga bērns;

24.6. bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvā teritorija;

24.7. bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;

24.8. bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

25. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par iekšējo kārtību, kādā notiek 1. klašu komplektācija.

26. Bērnu sadalījums pa klašu grupām notiek pēc meiteņu un zēnu uzvārdu alfabētiskā saraksta izveides, vienlaikus pēc iespējas ņemot vērā zēnu un meiteņu skaita proporcijas principu, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības.

27. Sadalot bērnus klasēs, pēc Vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlklasēs netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi, vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir līdz vienam gadam).

28. Izglītības iestādēs, kurās realizē profesionālās ievirzes programmas, papildus Noteikumu 26. un 27. punkta nosacījumiem, ņem vērā profesionālās ievirzes programmas izvēli.

29. Izglītības iestāde, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta Vecākiem paziņojumu par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu bērnu sarakstā vai nosūta atteikumu (norādot iemeslus) uzņemt bērnu Izglītības iestādē.

30. Ja Izglītības iestāde saņem Vecāku iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē pēc klašu komplektācijas, Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu uzņem bērnu tajā klasē, kurā ir brīva vieta, ja tāda ir.

31. Izglītības iestādes vadītājs par atteikumu uzņemt Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē pamatizglītības iegūšanai vai turpināšanai informē Departamentu. Departaments sniedz Vecākam informāciju par brīvajām vietām citās Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs un koordinē bērnu uzņemšanu tajās.

32. Pēc Izglītības iestādes lēmuma saņemšanas par bērna uzņemšanu Izglītības iestādes 1. klasē, Vecāki līdz attiecīgā gada 25. augustam Izglītības iestādē klātienē:

32.1. ja tāda ir, uzrāda pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;

32.2. ja tāds ir, uzrāda bērna sasniegumu aprakstu;

32.3. iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

32.4. uzrāda valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja bērnam ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā;

32.5. citus dokumentus, ja tādi noteikti iestādes iekšējos noteikumos.

33. Bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

34. Bērnu uzņem Izglītības iestādes 1. klasē ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu, kurš izdots ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 29. augustam.

IV. Noslēguma jautājumi

35. Iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē 2024./2025. mācību gadam, kuri Izglītības iestādē saņemti pirms Noteikumu spēkā stāšanās brīža, ir izskatāmi atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem.

36. Noteikumu 24. punkts stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī.

37. Noteikt, ka Izglītības iestāde veido 1. klases pretendentu sarakstu 2024./2025. mācību gadam un uzņem bērnus šādā prioritārā secībā:

37.1. bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 9. punkta noteiktajā kārtībā;

37.2. izglītības iestādē strādājošā darbinieka bērns, ja bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Noteikumu spēkā stāšanās un pašreiz ir deklarēta Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

37.3. bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Noteikumu spēkā stāšanās un pašreiz ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde un kuram Iestādē mācās brāļi vai māsas;

37.4. bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Noteikumu spēkā stāšanās un pašreiz ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde;

37.5. attiecīgajā izglītības iestādē strādājošā pedagoga bērns;

37.6. bērna un vismaz viena bērna Vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvā teritorija;

37.7. bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;

37.8. bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

38. Iestādes lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ropažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/22 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 7. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 10/24 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai
pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"
  

Direktoram/ei

 

(izglītības iestādes nosaukums)

 
  

(vecāka vārds, uzvārds)
 

  

(deklarētā dzīvesvietas adrese)
 

  

(faktiskā dzīvesvietas adrese, (ja atšķiras no deklarētās))
 

  

(kontakttālrunis)
 

  

(elektroniskā e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu dēlu/meitu (vajadzīgo pasvītrot)

 
 

(vārds, uzvārds)

Bērna personas kods

 

Bērna dzimšanas dati

 
 (dd.mm.gggg)

1. klasē uz           /           mācību gadu

 

(mācību gads)

(izglītības iestādes nosaukums)

pamatizglītības programmas apguvei. 

Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese

 

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

 

Iestādē mācās brāļi/māsas:

Papildus informācija:

 

Informāciju par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vēlos saņemt uz iesniegumā norādīto:

Elektronisko pasta adresi

E-adresi

Deklarēto adresi

Faktisko adresi

Ar Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 7. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 10/24 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" saturu esmu iepazinies (-usies).

Ar Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, licencēto izglītības programmu un izglītības programmas akreditācijas lapu iepazinos.

Izglītības iestādes pasākumu laikā skolēns var tikt fotografēts vai filmēts, foto materiāls var tikt izmantots izglītības iestādes informatīvajos materiālos un sociālajos tīklos.

Piekrītu

Nepiekrītu

Iesniegtie dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā.

Informācija par personas datu apstrādi:

Parakstot šo iesniegumu, dodu piekrišanu manu datu apstrādei, izmantojot valsts un pašvaldības datu bāzes, lai izskatītu iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē. Ar Ropažu novada pašvaldības datu privātuma politiku un informāciju par Ropažu novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi var iepazīties Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ropazi.lv/ sadaļā "Privātuma politika".

Datums

 

Vecāka paraksts

 
 (dd.mm.gggg)  
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10/24 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis:

Noteikt kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Ropažu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas (izņemot speciālās izglītības iestādes).

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi:

Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punkts nosaka, ka pašvaldības dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Ņemot vērā, ka spēkā esošie Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/22 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" ir izdoti uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata, ir nepieciešams izvērtēt esošos noteikumus un izdot jaunus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts noteic pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Saistošie noteikumi izdoti atbilstoši Pašvaldību likuma 44. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

1.3. pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums:

Pastāvošais tiesiskais regulējums paredzēja augstāku prioritāti uzņemšanai 1. klasē, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novada pašvaldībā, neparedzot konkrētu piesaisti dzīvesvietas deklarēšanas faktam un ilgumam, tādējādi rodoties arī situācijām, kad izglītības iestādē prioritāri netiek uzņemti bērni, kuriem konkrētā izglītības iestāde ir vistuvākā viņu dzīvesvietai. Līdz ar to, lai nodrošinātu Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā noteikto pašvaldības pienākumu – nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, ir nepieciešams grozīt prioritāro uzņemšanas kārtību. Tādējādi veidojot taisnīgu vietu sadali starp bērniem, kuri pretendē uz vietu 1. klasē dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē un kuri šajā teritorijā arī dzīvo, un bērniem, kas pretendē uz vietu 1. klasē izglītības iestādē, kas nav viņa dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde. Tādēļ saistošo noteikumu 24. punkts paredz jaunu prioritāro secību bērnu uzņemšanai 1. klasē. Prioritātes veidotas tā, lai bērnam būtu lielākas iespējas tikt uzņemtam izglītības iestādē, kas atrodas pašvaldības pagasta vai pilsētas teritorijā, kurā ir deklarēta bērna un vismaz viena viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta. Vienlaicīgi, pārskatot prioritātes, ir noteikts, ka arī saistošo noteikumu 24. apakšpunktā noteiktajos gadījumos arī vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir jābūt deklarētam Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai veicinātu darbinieku, īpaši pedagogu, piesaisti izglītības iestādēm un varētu sekmīgāk sakārtot izglītības iestāžu darbu ir noteiktas arī divas prioritātes, kuras ir saistītas ar izglītības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem:

1. augstāka prioritāte (saistošo noteikumu 24.2. apakšpunkts) ir noteikta izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem ar nosacījumu, ka bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vismaz no kalendārā gada 1. janvāra plkst. 0.00 ir deklarēta Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2. saistošo noteikumu 24.5. apakšpunktā ir noteikta prioritāte "attiecīgajā izglītības iestādē strādājošā pedagoga bērns", kas ir prioritāte izglītības iestāžu pedagogu bērniem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Tādējādi, mēģinot veicināt pedagogu piesaisti izglītības iestādēm.

Taču, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piektās daļas nosacījumus, kas nosaka, ka "Valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses", ir noteikts pārejas posms, lai bērnu likumiskie pārstāvji var savlaicīgi iepazīties ar noteikumiem un sakārtot dzīvesvietas deklarēšanas faktu atbilstoši faktiskajai un vēlamajai situācijai. Proti, ka, izvērtējot 1. klases pretendentu sarakstu 2024./2025. mācību gadam, bērna likumiskā pārstāvja deklarētajai dzīvesvietai nav jābūt vismaz no 2024. gada 1. janvāra plkst. 0.00. Ar šādiem pārejas nosacījumiem, bērna likumiskajam pārstāvim ir iespējams viena mēneša laikā (pēc noteikumu spēkā stāšanās brīža) deklarēt dzīvesvietu atbilstoši faktiskajai situācijai.

1.4. iespējamo alternatīvu, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, raksturojums, to ieviešanas trūkumi un priekšrocības:

Nav citu alternatīvo risinājumu, kas neparedzētu tiesiskā regulējuma izstrādi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu – nav attiecināms.

2.2. paredzams, ka noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – plānots, ka noteikumi pozitīvi ietekmēs Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju labsajūtu un sabiedrību kopumā, jo nodrošina vienotu kārtību bērnu uzņemšanai 1. klasē pašvaldības vispārējās izglītības visās iestādēs, veicinot, ka vispirms prioritāri izglītības iestādē uzņem Ropažu novada administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus.

3.2. Ietekme uz vidi – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmēs vidi.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē iedzīvotāju veselību.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā –

šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

3.5. Ietekme uz konkurenci – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Saistošo noteikumu piemērošanā netiek paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments un Izglītības iestāžu direktori. Saistošie noteikumi attiecas uz tiem, kuri vēlas, lai viņu bērni tiktu reģistrēti un uzņemti Ropažu novada pašvaldības dibinātās Izglītības iestādēs.

5.2. Saistošo noteikumu īstenošanā tiks iesaistīti darbinieki, kuri administrēs informācijas pārbaudi atbilstoši saistošo noteikumu nosacījumiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu izpildi turpinās nodrošināt Izglītības iestādes un Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments, līdz ar to nav nepieciešama jaunu institūciju izveide.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības noteiktais ir piemērots leģitīma mērķa sasniegšanai un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana un iekļaušana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv.

8.2. Saistošo noteikumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv 05.01.2024. līdz 22.01.2024. Šajā laika periodā nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi, bet tika saņemti Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta un izglītības iestāžu priekšlikumi saistošo noteikumu precizēšanai.

8.3. Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja izskatīja saistošo noteikumu projektu un saņemtos priekšlikumus un nolēma atbalstīt departamenta un izglītības iestāžu 8 no 9 priekšlikumiem. Veikti precizējumi saistošo noteikumu 9., 12., 22., 24., 27., 31., 32., 37. punktos, 1. pielikumā un papildināts ar jaunu 38. punktu par lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas procesu.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10/24Pieņemts: 07.02.2024.Stājas spēkā: 02.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 01.03.2024. OP numurs: 2024/44.17
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
350174
02.03.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"