Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 22

Rīgā 2024. gada 9. janvārī (prot. Nr. 1 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
18. panta piekto, 6.1 un 6.2 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 86., 226. nr.; 2016, 106. nr.; 2017, 59. nr.; 2018, 40. nr.; 2019, 203. nr.; 2021, 92. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Samazināto akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai piemēro saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - regula Nr. 651/2014), 44. panta 1., 2. un 3. punktu."

2. Izteikt 3.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11. regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;".

3. Izteikt 3.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.13. regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajos gadījumos."

4. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanai, kura pēc stāvokļa kārtējā gada 15. jūnijā ir deklarēta un apstiprināta ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta vai maksājuma mazajiem lauksaimniekiem (turpmāk - platību maksājumi) saņemšanai, tostarp par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu maisījuma platību (turpmāk - zālāju platība), saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. Marķētu dīzeļdegvielu zālāju platības apstrādāšanai saņem lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk - datu centrs) ir reģistrējis ganāmpulku, lauksaimniecības dzīvniekus un novietnes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu vai reģistrējies kā dzīvnieku barības primārais ražotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju un atzīšanu;".

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs nav tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanai, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem ir deklarēta platību maksājumu saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 641, 642, 644, 645, 646 un 791."

6. Izteikt 8.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.2. vismaz 210 euro no hektāra par tādu platību, kas ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību;".

7. Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. par to šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto zālāju platības hektāru skaitu, kuros ir nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības vai - ja zālāju platība ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību - vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru. Liellopu vienību skaitu nosaka atbilstoši datu centra datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūnijā. Nosacītās liellopu vienības saimniecībā aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem koeficientiem;".

8. Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. par kārtējā gadā platību maksājumu saņemšanai deklarēto un apstiprināto zālāju platību, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs līdz kārtējā gada 1. jūnijam ir reģistrējies datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs un tam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki."

9. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. par to zemes platību, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs salīdzinājumā ar pēdējo deklarēšanas periodu ir papildus deklarējis platību maksājumu saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;".

10. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz kārtējā gada 1. jūnijam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi platību maksājumu saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem."

11. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs, vienlaikus piesakoties platību maksājumu saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, līdz kārtējā gada 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3. pielikums). Lai varētu operatīvi izvērtēt iesniegumus un pieņemt šo noteikumu 13.7. apakšpunktā minēto lēmumu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniegumam var pievienot gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma un D31 pielikuma ieņēmumu un izdevumu pārskata vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu."

12. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. aprēķina lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu (nosacītās liellopu vienības) uz saimniecības kopējo platību maksājumu saņemšanai deklarēto un apstiprināto zālāju platību, izmantojot šādu formulu:

NLB = DZ x k , kur
L

NLB - lauksaimniecības dzīvnieku minimālais blīvums uz platību maksājumu saņemšanai deklarēto un apstiprināto zālāju platību;

DZ - lauksaimniecības dzīvnieku skaits atbilstoši datu centra datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūnijā (gab.);

k - lauksaimniecības dzīvnieku skaita pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās;

L - platību maksājumu saņemšanai deklarētā un apstiprinātā zālāju platība (ha);".

13. Izteikt 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 12. pantu lauksaimniecības produkcijas ražotājs ar marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanu saistītos dokumentus glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

14. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Lauku atbalsta dienests izlases veidā pārbauda vismaz piecus procentus lauksaimniecības produkcijas ražotāju, kam piešķirtas tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kā arī platību maksājumu saņemšanai deklarētās un apstiprinātās platības atbilstību. Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtais marķētas dīzeļdegvielas kopējais daudzums ir nepamatots, Lauku atbalsta dienests par pārsniegto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu informē lauksaimniecības produkcijas ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu."

15. Izteikt 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. nodrošina regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktā noteikto prasību izpildi;".

16. Izteikt 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. nodrošina regulas Nr. 651/2014 12. pantā noteikto prasību izpildi;".

17. Izteikt 24.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.5. lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu vai nepiemērošanu pieņem attiecīgi līdz regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. un 5. punktā un 59. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām;".

18. Izteikt 24.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas 1. punktā noteiktajiem kritērijiem vērtē pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūnijā;".

19. Izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. fiskālais marķieris - ķīmiskā viela butoksibenzols (CAS Nr. 1126-79-0) - vismaz 9,5 grami, bet ne vairāk kā 14,0 grami;".

20. Izteikt 31.4 punktu šādā redakcijā:

"31.4 Šo noteikumu 4. punktā minētās grūtībās nonākuša uzņēmuma statusa pazīmes neattiecina uz pretendentu, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem."

21. Papildināt ar 31.5 punktu šādā redakcijā:

"31.5 Piešķirot marķētās dīzeļdegvielas daudzumu 2024./2025. gadam:
31.51. šo noteikumu 1. pielikumā noteikto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu ir tiesības saņemt arī lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētos ieņēmumus ir guvis taksācijas gadā pirms iepriekšējā taksācijas gada;
31.52. šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto prasību par ieņēmumiem nepiemēro:
31.52.1. zemes platībai, kas papildus deklarēta platību maksājumu saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, arī nākamajā gadā pēc tās deklarēšanas;
31.52.2. šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam arī nākamajā gadā pēc tam, kad lauksaimniecībā izmantojamā zeme pirmo reizi deklarēta platību maksājumu saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem."

22. Papildināt ar 31.6 punktu šādā redakcijā:

"31.6 Komersants marķēto dīzeļdegvielu līdz 2024. gada 30. jūnijam drīkst realizēt lauksaimniekam Latvijas Republikā, nepievienojot papildus šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minēto ķīmisko vielu (fiskālo marķieri), ja iezīmētiem naftas produktiem uz 1000 litriem ir pievienoti vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami ķīmiskās vielas N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīna (Solvent Yellow 124, CAS Nr. 34432-92-3)."

23. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

24. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidente E. Siliņa

Zemkopības ministrs A. Krauze

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 22

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 194

Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodi un atbilstošais marķētas dīzeļdegvielas daudzums par vienu hektāru

Marķētas dīzeļdegvielas daudzumu par vienu platību maksājumu saņemšanai deklarētu un apstiprinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes hektāru zem zivju dīķiem aprēķina saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas 3. punktu.

Nr.
p. k.
Kultūraugi, zemes izmantošanas veids Kods Litri uz vienu hektāru
1. Graudaugi
1.1. Auzas 140 100
1.2. Auzas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 141 100
1.3. Kvieši, vasaras 111 100
1.4. Kvieši, vasaras, ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 113 100
1.5. Kvieši, ziemas 112 100
1.6. Kvieši, ziemas, ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 117 100
1.7. Speltas kvieši, vasaras, ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 118 100
1.8. Speltas kvieši, ziemas, ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 119 100
1.9. Mieži, vasaras 131 100
1.10. Mieži, vasaras, ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 133 100
1.11. Mieži, ziemas 132 100
1.12.

Mieži, ziemas, ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju

135 100
1.13. Rudzi 121 100
1.14. Rudzi ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 124 100
1.15. Rudzi, populācijas šķirnes, t. sk. 'Kaupo' 122 100
1.16. Rudzi, populācijas šķirnes, t. sk. 'Kaupo', ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 125 100
1.17. Tritikāle, vasaras 150 100
1.18. Tritikāle, vasaras, ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju 152 100
1.19. Tritikāle, ziemas 151 100
1.20. Tritikāle, ziemas, ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 154 100
1.21. Griķi 160 100
1.22. Griķi ar tauriņziežu pasēju 161 100
1.23. Graudaugu un vīķu maisījums, kurā vīķi > 50 % 447 100
1.24. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums ar stiebrzāļu pasēju, kur proteīnaugi ir > 50 % 446 100
1.25. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums, kur proteīnaugi ir > 50 % 445 100
1.26. Speltas kvieši, vasaras 115 100
1.27. Speltas kvieši, ziemas 116 100
2. Zālāji
2.1. Stiebrzāļu un lopbarības zālaugu maisījumi
2.1.1. Ilggadīgie zālāji 710 1301/602
2.1.2. Aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (arī proteīnaugu) maisījums 720 1301/602
2.1.3. Aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījums, kur tauriņzieži ir > 50 % 760 1301/602
2.2. Stiebrzāles tīrsējā
2.2.1. Pļavas timotiņš sēklas ieguvei 731 100
2.2.2. Pļavas auzene sēklas ieguvei 732 100
2.2.3. Hibrīdā airene sēklas ieguvei 733 100
2.2.4. Daudzziedu viengadīgā airene sēklas ieguvei 734 100
2.2.5. Sarkanā auzene sēklas ieguvei 735 100
2.2.6. Ganību airene sēklas ieguvei 736 100
2.2.7. Niedru auzene sēklas ieguvei 737 100
2.2.8. Pļavas skarene sēklas ieguvei 738 100
2.2.9. Kamolzāle sēklas ieguvei 739 100
2.2.10. Citur neminētas stiebrzāles 713 60
2.2.11. Auzeņairene sēklas ieguvei 761 60
3. Tauriņzieži, tai skaitā pākšaugi tīrsējā
3.1. Sarkanais āboliņš 723 100
3.2. Inkarnāta āboliņš 781 100
3.3. Sarkanais āboliņš sēklas ieguvei 773 100
3.4. Baltais āboliņš 724 100
3.5. Baltais āboliņš sēklas ieguvei 774 100
3.6. Bastarda āboliņš 725 100
3.7. Bastarda āboliņš sēklas ieguvei 775 100
3.8. Lucerna 726 1303/1004
3.9. Lucerna sēklas ieguvei 776 100
3.10. Austrumu galega 727 100
3.11. Austrumu galega sēklas ieguvei 777 100
3.12. Ragainais vanagnadziņš 728 100
3.13. Ragainais vanagnadziņš sēklas ieguvei 778 100
3.14. Amoliņš 729 100
3.15. Amoliņš sēklas ieguvei 779 100
3.16. Esparsete 714 100
3.17. Esparsete sēklas ieguvei 784 100
3.18. Lauka pupas 410 100
3.19. Pupas ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 411 100
3.20. Zirņi 420 100
3.21. Zirņi ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 421 100
3.22. Lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 430 100
3.23. Vīķi, vasaras 441 100
3.24. Vīķi, vasaras, sēklas ieguvei 471 100
3.25. Vīķi, ziemas 442 100
3.26. Vīķi, ziemas, sēklas ieguvei 472 100
3.27. Soja 443 100
3.28. Soja sēklas ieguvei 473 100
3.29. Soja ar stiebrzāļu pasēju vai tauriņziežu pasēju 444 100
4. Zaļmasas augi un lopbarības sakņaugi
4.1. Citur neminēta kukurūza 741 100
4.2. Lopbarības bietes, cukurbietes 831 130
5. Eļļas augi un šķiedraugi
5.1. Kaņepes 170 100
5.2. Lini, šķiedras 310 100
5.3. Lini, eļļas 330 100
5.4. Rapsis, vasaras 211 100
5.5. Rapsis, ziemas 212 100
5.6. Ripsis, vasaras 213 100
5.7. Ripsis, ziemas 214 100
6. Dārzeņi
6.1. Sēklas kartupeļi 821 130
6.2. Cietes kartupeļi 825 130
6.3. Kartupeļi, kas citur nav minēti 820 130
6.4. Tomāti 826 130
6.5. Ziedkāposti 842 130
6.6. Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti, izņemot lopbarības kāpostus) 870 130
6.7. Burkāni 843 130
6.8. Galda bietes, mangolds (lapu bietes) 844 130
6.9. Gurķi un kornišoni 845 130
6.10. Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni 846 130
6.11. Ķiploki 847 130
6.12. Puravi 849 130
6.13. Galda rāceņi, turnepši 851 130
6.14. Galda kāļi 856 130
6.15. Selerijas 852 130
6.16. Redīsi un melnie rutki 853 130
6.17. Pētersīļi 854 130
6.18. Pastinaki 855 130
6.19. Dārza ķirbji, cukīni, kabači, patisoni 857 130
6.20. Vīģlapu ķirbis 888 130
6.21. Lielaugļu ķirbis 886 130
6.22. Muskata ķirbis 887 130
6.23. Parastās jeb dārza pupiņas 859 130
6.24. Skābenes 860 130
6.25. Spināti 862 130
6.26. Mārrutki 863 130
6.27. Salāti 864 130
6.28. Parastās dilles 874 130
6.29. Topinambūri 865 130
6.30. Paprika 867 130
6.31. Baklažāni 868 130
6.32. Sparģeļi 869 130
6.33. Dārzeņi, ja vienlaidu platībā augošas SA5 atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas katra aizņem mazāk par 0,1 ha un kopējā saimniecības aramzemes platība nav lielāka par 10 ha 871 130
7. Augļi un ogas
7.1. Zemenes 926 130
7.2. Arbūzi un melones 937 130
8. Ilggadīgie stādījumi
8.1. Ābeles 911 130
8.2. Bumbieres 912 130
8.3. Saldie un skābie ķirši 932 130
8.4. Plūmes 914 130
8.5. Aronijas 918 130
8.6. Smiltsērkšķi 919 130
8.7. Avenes 921 130
8.8. Upenes 922 130
8.9. Sarkanās un baltās jāņogas 933 130
8.10. Krūmmellenes (zilenes) 924 130
8.11. Lielogu dzērvenes 934 130
8.12. Ērkšķogas 927 130
8.13. Krūmcidonijas 928 130
8.14. Kazenes 929 130
8.15. Dārza pīlādži 931 130
8.16. Vīnogas 935 130
8.17. Plūškoks 915 130
8.18. Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes), ja vienlaidu platībā augošas SA5 atbalsttiesīgās augļu koku un ogulāju sugas katra aizņem mazāk par 0,1 ha 950 130
8.19. Citur neminēti ilggadīgie stādījumi ēdamo augļu un ogu ieguvei 952 60
8.20. Kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē 640 60
8.21. Rabarberi 861 130
8.22. Sausserdis 938 130
8.23. Irbene 939 130
8.24. Lavanda 885 130
9. Pārējie
9.1. Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi (fenhelis, baziliks, timiāns, estragons, anīss, majorāns, oregano jeb raudene, salvija, izops, piparmētra, pupumētra, vērmeles, lofants, naktssvece, deviņvīru spēks, ābolmētra, citronmelisa, tauksakne, ehinācija, ārstniecības lupstāja, dižzirdzene, raspodiņš, sirds mātere) 848 100
9.2. Sierāboliņš 880 100
9.3. Kumelīte, vasaras 889 100
9.4. Kumelīte, ziemas 890 100
9.5. Kliņģerīte 882 100
9.6. Cigoriņš 883 100
9.7. Ārstniecības gurķene 884 100
9.8. Sējas koriandrs jeb kinza 877 100
9.9. Ķimenes 878 100
9.10. Mārdadzis 879 100
9.11. Sinepe, tostarp baltā sinepe 215 100
9.12. Sinepe ar tauriņziežu pasēju 216 100
9.13. Facēlija 715 100
9.14. Facēlija ar tauriņziežu pasēju 716 100
9.15. Tabaka 340 100
9.16. Nektāraugi savstarpējos maisījumos vai citur neminētie nektāraugi (t. sk. zilā kāpnīte, malva, izops, mātere, gurķumētra, salvija, citronmētra, tauksakne, raudene) 940 100
9.17. Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve, melisa (citronmētra, citronmelisa), daglītis, dedestiņa, kaķumētra, rudzupuķe) 930 60
9.18. Papuve, izņemot zaļmēslojuma augu papuvi (ja papuvju platība nepārsniedz 30 % no kopējās vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētās un apstiprinātās platības) 610 100
9.19.

Zaļmēslojuma augu papuve (ja papuvju platība nepārsniedz 30 % no kopējās vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētās un apstiprinātās platības)

612 100
9.20. Saulespuķe 960 100
9.21. Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā jeb vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,1 ha, vai platības, ko izmanto ziedu audzēšanai 811 60
9.22. Pārējie kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē 872 60
9.23. Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti kā kultūraugu maisījums aramzemē 873 60
9.24. Platības, kurās dabiski iesējušos augu īpatsvars pārsniedz 25 %, dārzeņu kultūraugu skaits vienā kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2. pielikumā noteikto skaitu un nav īstenoti nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi vismaz tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību6 792 60
Piezīmes.

1 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par zālāju platību, nodrošinot minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 vai - ja zālāju platība ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību - vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.

2 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par zālāju platību dzīvnieku barības primārajam ražotājam, kam nepiemēro prasību par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu uz vienu hektāru.

3 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par lopbarībai paredzētas lucernas platību, nodrošinot minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 vai - ja zālāju platība ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību - vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.

4 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par lucernas platību tīrsējā, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes.

5 Saistītais ienākumu atbalsts.

6 Platības, kurās līdz kārtējā gada 25. jūnijam augošie vai iesētie kultūraugi vai kultūraugu maisījums nedominē līdz kārtējā gada 31. augustam vai to īpatsvars ir mazāks par 75 % no laukā augošajiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski, kā arī dārzeņu platības, ja kultūraugu skaits vienā kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2. pielikumā noteikto skaitu un ja dārzeņu platībā nav īstenoti nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību (kad raža ir izmantojama pārtikai, lopbarībai vai tālākai pārstrādei)."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 22

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 194

Iesniegumā norādāmā informācija

Iesniegumā ietver vismaz šādu informāciju:

1) par klientu - vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru;

2) klienta kontaktinformāciju - tālruņa numuru vai mobilā tālruņa numuru;

3) ieņēmumus par iepriekšējo taksācijas gadu un taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada;

4) par meža un purva zemes apstrādi;

5) par zemes apstrādi zem zivju dīķiem;

6) apliecinājumu, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājs neatbilst tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru;

7) apliecinājumu par sniegtās informācijas patiesumu un to, ka lauksaimniekam ir zināmi akcīzes nodokļa atvieglojuma saņemšanas nosacījumi un ka viņš apņemas tos ievērot."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Zemkopības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 09.01.2024.Stājas spēkā: 11.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2024. OP numurs: 2024/7.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
349006
11.01.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"