Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 8

Rīgā 2024. gada 9. janvārī (prot. Nr. 1 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
19. panta 5.5 daļu un 38. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 217. nr.; 2020, 136. nr.; 2022, 9. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta 5.5 daļu un 38. panta otro daļu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu (turpmāk - deklarācija), kā arī deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapu formu un to aizpildīšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests norāda nodokļa maksātāja deklarācijā tās aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju."

3. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. aizpilda deklarācijas D pielikumus (izņemot D2 pielikuma 11. un 12. aili, D21 pielikuma 6. un 7. aili, D3 pielikuma 10. un 11. rindu, D31 pielikuma 12. un 13. rindu un D4 pielikuma 10., 11. un 12. aili);".

4. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. D11 pielikuma 7. ailes (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. ailes, D21 pielikuma 6. ailes, D3 pielikuma 10. rindas un D31 pielikuma 12. rindas vērtības aprēķināšanai nodokli nosaka šādi: no taksācijas gada bruto ienākumiem (deklarācijas D 3. rinda) un ienākumam pielīdzināto aizdevumu kopsummas aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, aprēķināto nodokli dala ar deklarācijas D 3. rindā norādīto ienākumu kopsummu un reizina ar 100. Nodokļa likmi noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata;".

5. Izteikt 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. aizpilda D11 pielikuma 7. aili (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. un 12. aili, D21 pielikuma 6. un 7. aili, D3 pielikuma 10. un 11. rindu, D31 pielikuma 12. un 13. rindu un D4 pielikuma 10., 11. un 12. aili;".

6. Izteikt 7.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.14. veiktie attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, izglītības iegūšanu un bērnu interešu izglītību (atbilstoši informācijai, ko nodokļu maksātājs elektroniski iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā, vai informācijai, ko likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā snieguši attiecīgā pakalpojuma sniedzēji)."

7. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. D11 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kas taksācijas gadā ir guvis tādus ar nodokli apliekamus ienākumus Latvijas Republikā un ārvalstī, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, ienākumus no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas, ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, ja persona izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, ienākumam pielīdzināmos aizdevumus, kā arī ienākumus no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums)."

8. Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. 1. ailē "Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs" norāda ārvalsti, kurā gūti ienākumi, un informāciju par ienākuma izmaksātāju - juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu, ienākuma izmaksātāja adresi un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu, ja tāds ir piešķirts Latvijas Republikā;".

9. Izteikt 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja nodokļa maksātājs papildus lauksaimnieciskajai ražošanai veic arī citu saimniecisko darbību un vēlas lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus segt no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem, tad D3 pielikuma attiecīgajā laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka šādas tiesības tiek izmantotas atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"."

10. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. D3 pielikuma 1., 2., 3. un 4. rindā norāda datus, kas attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu:

22.1. 1. rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda taksācijas gada lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumus, tai skaitā:

22.1.1. 1.1. rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" norāda taksācijas gada ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 3.1 daļu (izņemot ieņēmumus no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības);

22.1.2. 1.2. rindā "Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības" norāda taksācijas gada ieņēmumus no zivju audzēšanas privātajās ūdenstilpēs vai nodokļa maksātāja lietošanā nodotās ūdenstilpēs (akvakultūra);

22.1.3. 1.3. rindā "Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda ieņēmumus no lauku tūrisma saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 3.2 daļu;

22.1.4. 1.4. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norāda taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām, kā arī ieņēmumos pakāpeniski atzītajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

22.2. 2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu" norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Ja nodokļa maksātājs veic arī citu saimniecisko darbību un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, to nosaka proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem;

22.3. 3. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta D3 pielikuma sadaļas "Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem" (turpmāk - zaudējumu pārskats) I daļas "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" 3. ailē norādīto summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par ieņēmumu (1. rinda) un izdevumu (2. rinda) no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas starpību, no kuras atskaitīti ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai (1.4. rinda);

22.4. 4. rindā "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības (piemēram, valsts un pašvaldību izmaksātās kompensācijas)."

11. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. D3 pielikuma 5., 6. un 7. rindā norāda datus par saimniecisko darbību (izņemot lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu):

23.1. 5. rindā "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības;

23.2. 6. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta izdevumus, kas saistīti ar 5. rindā norādīto ieņēmumu gūšanu. Ja nodokļa maksātājs nodarbojas arī ar lauksaimniecisko ražošanu vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz citiem saimnieciskās darbības veidiem, to nosaka proporcionāli šiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;

23.3. 7. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda zaudējumu pārskata II daļas "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3. ailē norādīto summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par ieņēmumu (5. rinda) un izdevumu (6. rinda) no citiem saimnieciskās darbības veidiem starpību."

12. Izteikt 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja nodokļa maksātājs, kas veic lauksaimniecisko ražošanu vai sniedz lauku tūrisma pakalpojumus, nodarbojas arī ar citiem saimnieciskās darbības veidiem un taksācijas gadā zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākuma, tas neaizpilda D3 pielikuma 3. rindu un 7. rindā ietver pirmstaksācijas gada zaudējumu pārskata III daļas "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem" 3. ailē norādīto summu, ievērojot, ka D3 pielikuma 7. rindā norādītais skaitlis nedrīkst pārsniegt ieņēmumu (5. rinda) un izdevumu (6. rinda) no citiem saimnieciskās darbības veidiem starpību."

13. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. D3 pielikuma 8., 9., 10. un 11. rindu aizpilda visi nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā:

25.1. 8. rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" ieraksta D3 pielikuma 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaita neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram, 2. rindā norādīto izdevumu summu un 3. rindā norādīto iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumu summu, tai pieskaitot 5. un 6. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 7. rindā ierakstītā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumu summa. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0";

25.2. 9. rindu "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" aizpilda, ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijas Republikā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis. Šajā rindā norāda ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summu (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam);

25.3. 10. rindā "Minimālais apliekamais ienākums" ieraksta minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot minimālo nodokli 50 euro apmērā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam. 10. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

25.4. 11. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" ieraksta 8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0"."

14. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Nodokļa maksātājs zaudējumus no saimnieciskās darbības norāda zaudējumu pārskatā atsevišķi pa pirmstaksācijas gadiem (ne vairāk kā par trim pirmstaksācijas gadiem vai, ja nodokļa maksātājs ir reģistrēts un veic saimniecisko darbību saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, ne vairāk kā par sešiem gadiem):

26.1. saimnieciskās darbības zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas - zaudējumu pārskata I daļā "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas";

26.2. saimnieciskās darbības zaudējumus no citas saimnieciskās darbības - zaudējumu pārskata II daļā "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem"."

15. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā saimnieciskās darbības zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, kopējos saimnieciskās darbības zaudējumus (arī no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas) norāda zaudējumu pārskata III daļā "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem". Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nepiemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumi taksācijas gadā netiek segti pilnā apmērā, tos sedz taksācijas gadam sekojošos gados, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju."

16. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Zaudējumu pārskata I un II daļu aizpilda šādi:

28.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi;

28.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus, kurus aprēķina kā ieņēmumu un izdevumu starpību. Aizpildot zaudējumu pārskata I daļu, 2. ailē ieraksta pirmstaksācijas gada D3 pielikuma 1., 1.4. un 2. rindas starpību, ja starpība ir negatīvs skaitlis. Aizpildot zaudējumu pārskata II daļu, 2. ailē ieraksta pirmstaksācijas gada D3 pielikuma 5. un 6. rindas starpību, ja starpība ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "-1";

28.3. 3. ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus. Ja saimnieciskās darbības zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas sedz no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, sedzamo apmēru norāda, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus;

28.4. 4. ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību."

17. Izteikt 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Zaudējumu pārskata III daļu aizpilda šādi:

28.11. 1. aili "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" neaizpilda;

28.12. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā;

28.13. 3. ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus;

28.14. 4. ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā pārskata III daļas 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību."

18. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. D31 pielikumu aizpilda šādi:

30.1. 1. rindā "Taksācijas gada ieņēmumi" ieraksta taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no saimnieciskās darbības, tai skaitā taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

30.2. 2. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" ieraksta taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

30.3. 3. rindā "Taksācijas gada izdevumi" ieraksta taksācijas gada izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu;

30.4. 4. rindā "Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības" ieraksta 1. un 3. rindā norādīto skaitļu starpību. Zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi;

30.5. 5. rindā "Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi" norāda izdevumus, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. pantam;

30.6. 6. rindā "Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa" ieraksta apliekamo ienākumu (zaudējumu) palielinošas (samazinošas) summas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantu, tai skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par pašnodarbināto personu (tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai), ja grāmatvedības uzskaitē šī summa ir iekļauta izdevumos, pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piekto daļu un pārējās apliekamo ienākumu palielinošās korekcijas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantam, kas nav iekļautas 4. rindā;

30.7. 7. rindā "Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa" ieraksta apliekamo ienākumu (zaudējumu) samazinošas (palielinošas) summas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantu, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piekto daļu un 11.5 pantu, un pārējās apliekamo ienākumu samazinošās korekcijas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantam;

30.8. 8. rindā "Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts" ieraksta 4., 5. un 6. rindā norādīto skaitļu summu, no kuras atskaitīta 7. rindā norādītā summa;

30.9. 9. rindu "Iepriekšējo gadu zaudējumi, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības" aizpilda, ja 8. rindā norādītā summa ir pozitīvs skaitlis. 9. rindā ieraksta D31 pielikuma zaudējumu pārskata 3. ailē norādīto summu, kas nevar būt lielāka par 8. rindā norādīto vērtību;

30.10. 10. rindā "Apliekamais ienākums" ieraksta 8. un 9. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaita neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0";

30.11. 11. rindu "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" aizpilda, ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijas Republikā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis. Šajā rindā norāda ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summu (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam);

30.12. 12. rindā "Minimālais apliekamais ienākums" ieraksta minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot minimālo nodokli 50 euro apmērā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam. 12. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

30.13. 13. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" ieraksta 10. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0"."

19. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. D31 pielikuma zaudējumu pārskatu aizpilda šādi:

31.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi;

31.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus;

31.3. 3. ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus (8. rinda);

31.4. 4. ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību."

20. Izteikt 39.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1.2. D3 pielikuma 11. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;".

21. Izteikt 39.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1.3. D31 pielikuma 13. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;".

22. Izteikt 39.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.4.3. D3 pielikuma 1.4. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norādītā skaitļa, neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram, un 4. rindā "Neapliekamie ienākumi" norādītā skaitļa summu;".

23. Izteikt 39.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.4.4. D31 pielikuma 2. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norādītā skaitļa un neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram, summu;".

24. Izteikt 39.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.5. 5. rindā "Attaisnotie izdevumi - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" ieraksta summu, kura aprēķināta, summējot D1 pielikuma 4. ailē "Attaisnotie izdevumi - darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto kopsummu, D2 pielikuma 7. ailē "Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norādīto kopsummu un par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no saimnieciskās darbības ienākuma, no kuras atskaitīta solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek atskaitīta;".

25. Svītrot 39.14. apakšpunktu.

26. Izteikt 39.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.15. 16. rindā "Nodoklis kopā" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tai skaitā:

39.15.1. 16.1. rindā - aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 1. punktu;

39.15.2. 16.2. rindā - aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 2. punktu;

39.15.3. 16.3. rindā - aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 3. punktu;".

27. Izteikt 39.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.16. 17. rindā "Nodoklis no citiem ienākumiem un minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" ieraksta deklarācijas D11 pielikuma 10. ailē "Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis" norādīto skaitļu kopsummas un minimālā nodokļa no saimnieciskās darbības kopsummu;".

28. Izteikt 39.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.16.1 18. rindā "Nodoklis no profesionāla sportista algotā darba ienākuma" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 19.1 daļu. Ja profesionāls sportists gada laikā bez algotā darba ienākuma no profesionālā sporta ir saņēmis vēl kādus citus ienākumus, tad, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, attaisnotie izdevumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un diferencētais neapliekamais minimums piemērojami proporcionāli saņemtā ienākuma apmēram;".

29. Izteikt 39.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.17. 19. rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

39.17.1. D1 pielikuma 9. ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norādīto avansā samaksāto (ieturēto) nodokli;

39.17.2. mazāko no D2 pielikuma 10. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis - summa euro" vai 12. ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem - summa euro" norādītajām summām (par katrā ārvalstī gūto ienākumu), ja Latvijas Republikai ar attiecīgo valsti nav noslēgta nodokļu konvencija vai nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti, vai noslēgtā nodokļu konvencija paredz kredīta metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītā daļa neparedz ārvalstīs gūto ienākumu ar nodokli neaplikt;

39.17.3. mazāko no D21 pielikuma 7. ailē "Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) - summa euro" vai 8. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādītajām summām;

39.17.4. D3 pielikuma 9. rindā "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" norādīto summu;

39.17.5. D31 pielikuma 11. rindā "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" norādīto summu;

39.17.6. 19. rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" pieskaita solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek pieskaitīta;".

30. Izteikt 39.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.18. 20. rindā "Piemaksa" norāda rezumējošā kārtībā budžetā iemaksājamo summu, kuru aprēķina kā starpību starp avansā samaksāto (ieturēto) iedzīvotāju ienākuma nodokli (19. rinda) un rezumējošā kārtībā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (16., 17. un 18. rindā norādīto skaitļu kopsumma);".

31. Izteikt 39.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.20. 22. rindā "Nodokļa samaksas termiņš" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas datumu atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";".

32. Izteikt 39.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.21. 23. rindā "Nodokļa summa" norāda iemaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"."

33. Svītrot X nodaļu.

34. Papildināt ar 54.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.1.1 atsevišķi aizpilda deklarācijas sadaļu "Ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu", ja nodokļa maksātājam pārskata periodā ir bijuši darījumi ar virtuālo valūtu. Ja nodokļa aprēķina rezultātā no darījumiem ar virtuālo valūtu veidojas negatīva vērtība, tā neietekmē nodokļa aprēķina rezultātu no darījumiem ar citiem kapitāla aktīviem;".

35. Papildināt ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Par darījumiem ar virtuālo valūtu atsevišķi aizpilda ienākuma precizēšanas deklarācijas GD sadaļu "Ienākumi no darījumiem ar virtuālo valūtu". Zaudējumus no darījumiem ar virtuālo valūtu nevar segt no ienākuma no citiem darījumiem ar kapitāla aktīviem."

36. Svītrot 67. punktu.

37. Papildināt ar 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2023. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem."

38. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

39. Svītrot 2. pielikumu.

40. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidente E. Siliņa

Finanšu ministrs A. Ašeradens

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 8

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA

D

 

Taksācijas gads

       
           
Vārds, uzvārds  
Personas kods

      -     

Tālruņa numurs

       

   
APLIEKAMIE IENĀKUMI:    
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi
(D1 8. ailes summa + D3 11. rinda + D31 13. rinda)

1.

 
ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile - D2 6. aile - D2 8. aile) + D21 5. aile)

2.

 
apliekamā ienākuma palielinājums

2.1

 
KOPĀ (1. rinda + 2. rinda + 2.1 rinda)

3.

 
NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI    
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4. un 4. rindas summa vai D31 2. rindas summa + neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas)

4.

 
ATTAISNOTIE IZDEVUMI:    
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

((D1 4. ailes summa + D2 7. ailes summa + pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) - solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā)

5.

 
par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem
(D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes kopsumma)

6.

 
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
(D1 5. ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

7.

 
KOPĀ (5. rinda + 6. rinda + 7. rinda)

8.

 
GADA DIFERENCĒTAIS NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS

9.

 
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM

 Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta četrpadsmitā daļa

10.

 
ATVIEGLOJUMI:    
par apgādājamiem

11.

 
personām ar invaliditāti

12.

 
politiski represētajām personām

13.

 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

14.

 
KOPĀ (11. rinda + 12. rinda + 13. rinda + 14. rinda)

15.

 
NODOKLIS KOPĀ, tai skaitā:

16.

 
ienākuma daļai, kas nepārsniedz pirmo progresijas slieksni

16.1.

 
ienākuma daļai, kas pārsniedz pirmo progresijas slieksni, bet nepārsniedz otro progresijas slieksni

16.2.

 
ienākuma daļai, kas pārsniedz otro progresijas slieksni

16.3.

 
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM UN MINIMĀLAIS NODOKLIS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS    
(D11 10. ailes kopsumma + minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības)

17.

 
NODOKLIS NO PROFESIONĀLA SPORTISTA ALGOTĀ DARBA IENĀKUMA

18.

 
AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS    
((D1 9. aile + D2 10. vai 12. aile + D21 7. vai 8. aile + D3 9. rinda + D31 11. rinda) + solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā)

19.

 
PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (16. rinda + 17. rinda + 18. rinda - 19. rinda)    
Piemaksa (ja 16. rinda + 17. rinda + 18. rinda ir lielāka nekā 19. rinda)

20.

 
Pārmaksa (ja 19. rinda ir lielāka nekā 16. rinda + 17. rinda + 18. rinda)

21.

 
NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ

22.

     
NODOKĻA SUMMA

23.

     
 

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontu

Pārskaitāmā summa

 
     
Konta Nr. (IBAN 21 simbols)                                          
 
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz _____________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi  
 

(pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

 
 
 
 
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 - Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 - Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 - Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 - Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 - Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 - Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 - Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem

 

Taksācijas gads

       

D1

 
Personas kods            

-

         

TAKSĀCIJAS GADĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ GŪTIE IENĀKUMI
(izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības)

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veids

Bruto ieņēmumi

Neapliekamie ienākumi

Attaisnotie izdevumi

Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu

Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas
(2. - 3. - 6. - 7. aile)

Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis

darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas

autoru izdevumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Kopā

               
 
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

       

D11

 
Personas kods            

-

         

TAKSĀCIJAS GADĀ GŪTIE IENĀKUMI, KURIEM NEPIEMĒRO GADA
DIFERENCĒTO NEAPLIEKAMO MINIMUMU UN ATVIEGLOJUMUS

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veids

Bruto ieņēmumi

Izdevumu norma

Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu

Apliekamie ienākumi
(2. - 3. vai 4., vai 5. aile)

Nodokļa likme

Aprēķinātais nodoklis
(6. x 7. aile)

Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis

Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis
(8. - 9. aile)

25 %

50 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Kopā

 

X

X

   

X

     
 
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

       

D2

 
Personas kods            

-

         

FIZISKĀS PERSONAS (REZIDENTA) ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs (nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese, reģistrācijas kods)

Ārvalstī gūtie ienākumi

Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli

Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi

Autoru izdevumi un citi izdevumi

Ārvalstī samaksātais nodoklis

Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)

ienākumu veids

ienākumu saņemšanas datums

summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)

summa euro

summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)

summa euro

nodokļa likme

summa euro
((5. - 8.) x 11. aile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                       
                       
                       
                       
                       
                       

Kopā

                 
 
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

       

D21

 
Personas kods            

-

         

FIZISKĀS PERSONAS (JŪRNIEKA), KAS IR NODARBINĀTA (DARBA ATTIECĪBĀS)
UZ STARPTAUTISKOS PĀRVADĀJUMOS IZMANTOJAMA KUĢA,
ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta (valsts, izmaksātāja nosaukums, adrese)

Bruto ieņēmumi

Ienākumu gūšanas periods

Mēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients
(norādīt 1,5 vai 2,5)

Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums

Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)

Ārvalstī samaksātais nodoklis

no

līdz

nodokļa likme

summa euro
(5. x 6. aile)

1

2

3

4

5

6

7

8

       

-

             
       

-

             
       

-

             
       

-

             

Kopā

 

X

X

-

X

X

X

     

X

 
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads        

D3

 
Personas kods            

-

         

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, tai skaitā:

1.

 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas

1.1.

 
ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības

1.2.

 
ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

1.3.

 
ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai

1.4.

 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu

2.

 
£ Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

3.

 
Neapliekamie ienākumi

4.

 
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

5.

 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

6.

 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem

7.

 
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības
((1. rinda - 1.4. rinda - neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas - 2. rinda - 3. rinda) + (5. rinda - 6. rinda - 7. rinda))

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

8.

 
Ārvalstīs samaksātais nodoklis

9.

 
Minimālais apliekamais ienākums
(minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības : nodokļa likme)

10.

 
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (8. rinda - 10. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

11.

 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies

Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi

Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā

Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem

1

2

3

4

I. Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

       
       
       

Kopā

     

II. Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

       
       
       

Kopā

     

III. Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem

X

     
 
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads        

D31

 
Personas kods            

-

         

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS,
JA NODOKĻA MAKSĀTĀJS KĀRTO GRĀMATVEDĪBU DIVKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

Taksācijas gada ieņēmumi

1.

 
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai

2.

 
Taksācijas gada izdevumi

3.

 
Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības (1. rinda - 3. rinda)

4.

 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

5.

 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa

6.

 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa

7.

 
Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts (4. rinda + 5. rinda + 6. rinda - 7. rinda)

8.

 
Iepriekšējo gadu zaudējumi, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības

9.

 
Apliekamais ienākums
(8. rinda - neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas - 9. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

10.

 
Ārvalstīs samaksātais nodoklis

11.

 
Minimālais apliekamais ienākums
(minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības : nodokļa likme)

12.

 
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (10. rinda - 12. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

13.

 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies

Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi

Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā

Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem

1

2

3

4

       
       
       

Kopā

     

Papildus pievienota informācija uz ____ lp.

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

       

D4

 
Personas kods            

-

         

ATTAISNOTIE IZDEVUMI PAR IZGLĪTĪBU, ĀRSTNIECISKAJIEM PAKALPOJUMIEM,
ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM

Attaisnojuma dokumenta

Pakalpojuma sniedzēja/
ienākuma saņēmēja

Attaisnotie izdevumi

Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem

Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi
(7. - 11. aile)

datums

numurs

reģistrācijas numurs vai personas kods

nosaukums vai vārds, uzvārds

par izglītību

par ārstnieciskajiem pakalpojumiem

kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu
5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)

par ziedojumiem un dāvinājumiem

par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai

par ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai

par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

           

X

   

X

X

x

           

X

   

X

X

x

Taksācijas gada attaisnotie izdevumi Kopā

X

X

               
Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.

X

X

X

X

 

X

X

X

   
2.

X

X

X

X

 

X

X

X

   
3.

X

X

X

X

 

X

X

X

   

Kopā

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati*:

Vārds, uzvārds  
Personas kods            

-

           
Radniecības pakāpe  
   
     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīmes.

1. * Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa datus norāda, aizpildot D4 veidlapu par ģimenes locekli. Par nodokļa maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 veidlapu.

2. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 8

"3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

Deklarācija DK

PĀRSKATA PERIODA DEKLARĀCIJA PAR IENĀKUMU NO KAPITĀLA PIEAUGUMA

1. Vārds, uzvārds    
     
2. Personas kods            

-

           
 
3. Ienākuma gūšanas periods  

. gads/gada

   
     

(mēnesis)

 
         
  1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis
Nerezidents        
 

Ienākuma gūšanas diena

Ienākuma veids1

Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas

Saņemtā ieņēmumu daļa2

Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi
(ar veiktajiem ieguldījumiem)

Attiecināmā izdevumu daļa2
(4. : 3. x 5.)

Ārvalstī samaksātais nodoklis

Apliekamais ienākums no kapitāla aktīva atsavināšanas
(3. - 5. vai 4. - 6.)

Aprēķinātais (vai ieturētais3) iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(8. x nodokļa likme - 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 

Kopā

X

             

Ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu

 

X

             
 

X

             

Kopā

X

             

Paskaidrojumi.

1 Norāda ienākuma veidu, lietojot šādus kodus: N - ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A - ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C - ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J - ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M - ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, ienākuma kodam pievieno kodu R. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, ieraksta kodu F. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 137. punkts, ienākuma kodam pievieno kodu L.

2 Aizpilda, ja ieņēmumi no kapitāla aktīva tiek saņemti vairākos taksācijas periodos.

3 Norāda ieturēto summu, neizmantojot aprēķina formulu.

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

         

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Deklarācijas DK pielikums

INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMIEM, KAS UZSĀKTI, BET NAV PABEIGTI VIENĀ TAKSĀCIJAS GADĀ

1. Vārds, uzvārds    
 
2. Personas kods            

-

           
 

Darījuma uzsākšanas diena

Darījuma veids*

Darījuma partnera reģistrācijas numurs (fiziskajai personai - personas kods)

Darījuma partnera nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds)

Informācija par darījuma partneri - Latvijas Republikas nerezidentu

Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis

1

2

3

4

5

6

           
           
           

Paskaidrojums. * Norāda darījuma veidu, lietojot šādus kodus: N - ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A - ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C - ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J - ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M - ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas, V - ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, darījuma kodam pievieno kodu R.

Papildu informācija:

 
 

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

         

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ienākuma precizēšanas deklarācija GD

GADA KAPITĀLA PIEAUGUMA IENĀKUMA PRECIZĒŠANAS DEKLARĀCIJA

1. Vārds, uzvārds    
 
2. Personas kods            

-

           

3. Ienākuma gūšanas periods _________. gads

Nerezidents

Ienākuma gūšanas diena

Ienākuma veids*

Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas

Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi
(ar veiktajiem ieguldījumiem)

Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas
(3. - 4.)

Aprēķinātais (ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši taksācijas gada laikā iesniegtajai deklarācijai DK

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(5. x nodokļa likme)

Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(6. - 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

         

X

 

X

         

X

 

X

Kopā

X

X

X

X

     

Ienākumi no darījumiem ar virtuālo valūtu

 

X

     

X

 

X

 

X

     

X

 

X

Kopā

X

X

X

X

     

Paskaidrojums. * Norāda ienākuma veidu, lietojot šādus kodus: N - ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A - ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C - ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J - ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M - ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, ienākuma kodam pievieno kodu R. Ja deklarācijā DK vismaz vienam darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, ieraksta kodu F. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 137. punkts, ienākuma kodam pievieno kodu L.

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz šādu kontu: Konta Nr.                                          
 
Kredītiestāde    

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

         

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija Veids: noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 09.01.2024.Stājas spēkā: 11.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2024. OP numurs: 2024/7.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
348980
11.01.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"