Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 675

Rīgā 2023. gada 21. novembrī (prot. Nr. 58 64. §)
Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 18. panta piektās daļas 1. un 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (turpmāk – pārvaldības platforma):

1.1. pārzini, tā pienākumus un atbildību, kā arī funkcijas un uzdevumus, kuru izpildei nepieciešama pārvaldības platformas izmantošana;

1.2. darbības, finansēšanas un izmantošanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz institūcijām, kas veic valsts un Eiropas Savienības atbalsta fondu līdzekļu izlietojuma pārvaldību, tas ir, pārvalda mērķa finansējuma fondu finansējuma sadali un uzrauga tā izlietojumu, kā arī uz projektu īstenotājiem, kas ir valsts un Eiropas Savienības atbalsta fondu līdzekļu saņēmēji.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. pārvaldības platforma – valsts platforma, kas nodrošina vairāku institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu izvietošanu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības pakalpojuma nodrošināšanai gan projektu pieteicējiem, gan finansējuma saņēmējiem un kurā ietilpst pārvaldības platformas instance, pašapkalpošanās portāls un pašapkalpošanās portāla publiskā daļa;

3.2. pārvaldības platformas instance – pārvaldības platformā ietilpstošs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resurss, kas nodrošina patstāvīgas mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības daļas darbību, kur katra instance gan funkcionalitātes, gan datu līmenī, gan arī ārējo integrāciju līmenī ir nodalīta no citu institūciju izveidotajām un lietotajām instancēm, tas ir, visas instances ir savstarpēji nodalītas;

3.3. pašapkalpošanās  portāls – Elektroniskā pieteikšanās sistēma, kas paredzēta pieteikumu iesniegšanai par pārvaldības platformas instances izveidi un pārvaldības platformas instances darbības apturēšanu, projekta pieteikumu iesniegšanai un projekta īstenošanas dzīvescikla dokumentēšanai;

3.4. Elektroniskās pieteikšanās sistēmas publiskā daļa – daļa, kas pieejama bez autentifikācijas un kurā tiek publicēta informācija par mērķa finansējuma programmām un programmu konkursiem;

3.5. pārvaldības platformas pārzinis – institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada pārvaldības platformas darbību;

3.6. pārvaldības platformas izmantotājs – institūcija, kas pārvaldības platformu izmanto mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai savas pārvaldības platformas instances ietvaros;

3.7. pārvaldības platformas instances pārzinis – institūcija, kas pārvaldības platformas instancē organizē un vada pārvaldības platformas instances darbību atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem;

3.8. pārvaldības platformas instances lietotāji – pārvaldības platformas instances iekšējie un ārējie lietotāji, kas izmanto pārvaldības platformas instances funkcionalitāti:

3.8.1. iekšējie lietotāji – tās institūcijas pārstāvji, kas pārvaldības platformu izmanto mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai;

3.8.2. ārējie lietotāji – juridiskas vai fiziskas personas, kas noslēgušas līgumu ar pārvaldības platformas instances pārzini par datu lietošanu vai kuras uz pieprasījuma pamata saņem datus normatīvajos aktos vai pārvaldības platformas pārziņa noteiktajā kārtībā;

3.9. projekta īstenotājs – juridiska vai fiziska persona, kas īsteno projektu.

4. Pārvaldības platforma tiek uzturēta no valsts budžeta līdzekļiem.

II. Pārvaldības platformas pārziņa pienākumi un atbildība

5. Pārvaldības platformas pārzinis Valsts informācijas sistēmu likuma izpratnē ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

6. Pārvaldības platformas pārzinis nodrošina pārvaldības platformas kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu kopuma pieejamību un sniedz atbalstu pārvaldības platformas instanču veidošanā.

7. Pārvaldības platformas pārzinis ir personas datu pārzinis attiecībā uz tiem personas datiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu identificētu piekļuvi pārvaldības platformas darbības organizēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām.

8. Pārvaldības platformas pārzinis nodrošina pārvaldības platformas pieejamību vismaz 99,5 procentus mēnesī no paredzētā pārvaldības platformas noteiktā darbības laika, 24/7 režīmā.

9. Pārvaldības platformas pārzinis veic pārvaldības platformas administratīvo pārvaldību:

9.1. reģistrē institūcijas iesniegto pieteikumu pārvaldības platformas izmantošanai un 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē to atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām institūcijas funkcijām un uzdevumiem;

9.2. apstiprina vai noraida pieteikumu pārvaldības platformas izmantošanai;

9.3. nodrošina pārvaldības platformas izmantotājam drošu piekļuvi pārvaldības platformas instancei tikai identificētam lietotājam;

9.4. reģistrē pārvaldības platformas instances pārziņa iesniegto pieteikumu pārvaldības platformas instances darbības apturēšanai un izvērtē pieteikuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām institūcijas funkcijām, uzdevumiem un datu pieejamībai;

9.5. apstiprina vai noraida pieteikumu pārvaldības platformas instances darbības apturēšanai;

9.6. nodrošina pārvaldības platformas instances darbības apturēšanu.

III. Pārvaldības platformas instances pārziņa atbildība

10. Pārvaldības platformas instances pārzinis ir institūcija, kas valsts deleģētās funkcijas ietvaros veic valsts un Eiropas Savienības atbalsta fondu līdzekļu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldību un pēc kuras pieteikuma ir izveidota pārvaldības platformas instance mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai.

11. Pārvaldības platformas instances pārzinis ir personas datu pārzinis attiecībā uz tiem personas datiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pārvaldības platformas instances darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām.

12. Pārvaldības platformas instances pārzinis pārvaldības platformas instancē veic personas datu apstrādātāja funkcijas gan Fizisko personu datu apstrādes likuma izpratnē, gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa  Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē, kā arī nodrošina pārvaldības platformas instances lietotājiem drošu piekļuvi pārvaldības platformas instancei.

13. Pārvaldības platformas instances pārzinis:

13.1. organizē un vada  pārvaldības platformas instances darbību;

13.2. veic pārvaldības platformas instances lietotāju pārvaldību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām;

13.3. veic gan iekšējo, gan ārējo ekspertu pārvaldību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām;

13.4. veic atbalsta programmu pārvaldību:

13.4.1. definē atbalsta programmas;

13.4.2. definē projekta programmas un veic to pārvaldību;

13.4.3. konkursu un konkursu projektu līmenī;

13.4.4. konfigurē projekta tāmi;

13.4.5. definē konkursa vērtēšanas kritēriju blokus;

13.4.6. veic citas ar atbalsta programmu pārvaldību saistītas darbības;

13.5. pārvalda Elektroniskās pieteikšanās sistēmas publisko daļu;

13.6. iesniedz pieteikumu pārvaldības platformas instances darbības apturēšanai;

13.7. pirms pieteikuma iesniegšanas pārvaldības platformas instances darbības apturēšanai:

13.7.1. veic datu eksportu, saglabājot esošo datu struktūru;

13.7.2. nodrošina pārvaldības platformas instances datu (tai skaitā auditācijas pierakstu) arhivēšanu.

IV. Funkcijas un uzdevumi, kuru izpildei nepieciešama pārvaldības platformas izmantošana

14. Pārvaldības platforma nodrošina:

14.1. valsts un Eiropas Savienības atbalsta fondu līdzekļu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldību;

14.2. iespēju vienotā veidā efektīvi pārvaldīt mērķa finansējuma izlietojumu un veidot piekļuves vidi, kas nodrošina visa mērķa finansējuma izlietojuma procesa pārvaldību un caurskatāmību;

14.3. projektu pieteikumu konkursu administrēšanas un vērtēšanas procesa atbalstu un iekļauj institūcijas procesos veidoto datu kopu nodošanu datu agregācijas vidē;

14.4. mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldību valsts mērķdotāciju, atbalsta programmu un grantu veidā;

14.5. projekta lietu un dokumentācijas pārraudzību institūcijās, kurās nav ieviesta atsevišķa pārvaldības platforma.

15. Pārvaldības platformas uzdevumi ir:

15.1. darbināt konkrētām vajadzībām izstrādātu programmatūru;

15.2. integrēt pārvaldības platformu ar vismaz šādām ārējām informācijas sistēmām un platformām:

15.2.1. Budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" (eKase);

15.2.2. Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmu (e-adrese);

15.2.3. Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu;

15.2.4. Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas komponenti "Adrešu meklēšanas komponente".

V. Pārvaldības platformas darbības un izmantošanas kārtība

16. Pārvaldības platformas pārzinis izstrādā un aktualizē pārvaldības platformas lietošanas noteikumus, kuros nosaka vismaz:

16.1. pārvaldības platformas lietošanas nosacījumus un pieejamo funkcionalitāti;

16.2. pašapkalpošanās portāla lietošanas nosacījumus;

16.3. pārvaldības platformas instances moduļu izstrādes, finansēšanas un aprakstīšanas kārtību, kā arī šo moduļu lietošanas nosacījumus;

16.4. kārtību, kādā tiek veikta integrācija ar citām informācijas sistēmām un platformām;

16.5. organizatoriska rakstura procedūras, kā arī pārvaldības platformas lietotāju atbalsta kārtību.

17. Ja izmaiņas lietošanas noteikumos rada finanšu ietekmi uz pārvaldības platformas izmantotājiem, pārvaldības platformas pārzinis minētās izmaiņas saskaņo ar tām institūcijām, kuru darbību un kompetenci izmaiņas var ietekmēt.

18. Šo noteikumu 17. punktā minētās institūcijas divu nedēļu laikā pēc lietošanas noteikumu saņemšanas izvērtē tos un paziņo pārvaldības platformas pārzinim par lietošanas noteikumu saskaņošanu vai noraidīšanu, norādot trūkumus, kurus nepieciešams novērst.

19. Ja izmaiņas lietošanas noteikumos nerada finanšu ietekmi uz pārvaldības platformas izmantotājiem, pārvaldības platformas pārzinis par veiktajām izmaiņām informē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izmaiņu veikšanas.

20. Pārvaldības platformas pārzinis lietošanas noteikumus publicē pašapkalpošanās portālā https://parvaldiba.map.gov.lv un pārvaldības platformas pārziņa tīmekļvietnē, kā arī atbilstoši nepieciešamībai aktualizē tos.

21. Piekļuve pārvaldības platformai tiek nodrošināta:

21.1. identificētiem lietotājiem:

21.1.1. ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;

21.1.2. ar kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli;

21.1.3. ar lietotājvārdu un paroli;

21.2. ar programmsaskarni, izmantojot pārvaldības platformas pārziņa noteiktos starpsistēmu autorizācijas līdzekļus.

22. Lai veiktu valsts un Eiropas Savienības atbalsta fondu līdzekļu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldību, izmantojot pārvaldības platformu, institūcija pašapkalpošanās portālā https://parvaldiba.map.gov.lv iesniedz pieteikumu pārvaldības platformas instances izveidei.

23. Ja pārvaldības platformas izmantotājs konstatē problēmu vai incidentu pārvaldības platformas darbībā, tas atbilstoši lietošanas noteikumos noteiktajai kārtībai par identificēto problēmu vai incidentu informē pārvaldības platformas pārzini.

VI. Pārvaldības platformā iekļaujamā informācija, tās apjoms un informācijas iekļaušanas un saņemšanas kārtība

24. Pārvaldības platformai tiek nodoti dati vismaz no šādām informācijas sistēmām:

24.1. uzņēmuma resursu plānošanas (Enterprise Resource Planning – ERP) sistēmas;

24.2. Valsts kases pārziņā esošās budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase";

24.3. Valsts zemes dienesta pārziņā esošā Valsts adrešu reģistra;

24.4. Uzņēmumu reģistra pārziņā esošā Biedrību reģistra, Komercreģistra, Biedrību un nodibinājumu reģistra, Publisko personu un iestāžu saraksta, Uzņēmumu reģistra žurnāla, Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, Komercķīlu reģistra, Maksātnespējas reģistra, Masu informācijas līdzekļu reģistra, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas;

24.5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas.

25. Personas dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (personas vārds, uzvārds, personas kods) tiek izmantoti, lai nodrošinātu piekļuvi pārvaldības platformai vai pārvaldības platformas instances darbības organizēšanai, kā arī tiek apstrādāti, lai nodrošinātu identifikāciju un autorizāciju darbam ar pārvaldības platformu vai pārvaldības platformas instanci.

26. Personas dati, kas tiek apstrādāti, lai nodrošinātu identifikāciju un autorizāciju pārvaldības platformā vai pārvaldības platformas instancē, tiek uzglabāti līdz brīdim, kad par izmaiņām attiecīgo personas datu izmantošanā ir saņemts rakstisks paziņojums.

27. Pārvaldības platformas izmaiņu un piekļuves auditācijas pierakstus glabā 18 mēnešus no ieraksta izdarīšanas brīža.

28. Pārvaldības platformas izmantotājs, lai nodrošinātu datu saņemšanu, izmantojot DAGR, par  24.4. un 24.5. apakšpunktā uzskaitīto datu (tajā skaitā personas datu) aprites apjomu vienojas ar datu devēju, izmantojot Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā pieejamo funkcionalitāti.

VII. Noslēguma jautājumi

29. Šo noteikumu 5. punkts stājas spēkā 2023. gada 28. decembrī. Līdz tam pārvaldības platformas pārzinis Valsts informācijas sistēmu likuma izpratnē ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

30. Šo noteikumu 28. punkta nosacījumus var nepiemērot līdz 2023. gada 31. decembrim, slēdzot savstarpēju vienošanos ar datu devēju.

Ministru prezidente E. Siliņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 675Pieņemts: 21.11.2023.Stājas spēkā: 24.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 23.11.2023. OP numurs: 2023/227.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
347517
24.11.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"