Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 30.05.2000., Latvijas Vēstnesis Nr.191/192 (2102/2103)

Valsts zemes dienesta instrukcija

Par būves inventarizācijas vērtības noteikšanu

Apstiprināta ar Valsts zemes dienesta
1999.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.277
(labojumi apstiprināti ar Valsts zemes dienesta
2000.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.1)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā veicama būves inventarizācijas vērtības noteikšana neatkarīgi no būves piederības un īpašuma formas.

2. Instrukcijas mērķis - visā valsts teritorijā noteikt vienotu kārtību, kādā veicama būves inventarizācijas vērtības noteikšana un uzturēšana aktuālā stāvoklī.

3. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanas uzdevums ir nodrošināt ar informāciju par būves inventarizācijas vērtību:

3.1. valsts institūcijas:

3.1.1. kadastra reģistra uzskaitei;

3.1.2. būvju tiesiskajai reģistrācijai;

3.1.3. privatizācijas vajadzībām;

3.1.4. valsts statistikas vajadzībām;

3.2. pašvaldības un to dienestus:

3.2.1. pirmpirkuma tiesību realizācijai pie būvju transakcijām;

3.3. privātos lietotājus:

3.3.1. būvju transakcijām;

3.3.2. būvju apsaimniekošanai.

4. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanu veic Latvijas Republikas Valsts zemes dienests (turpmāk tekstā - VZD).

5. Vērtēšanas objekts ir būve neatkarīgi no tās piederības un atrašanās vietas.

6. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanai kā pamatmetodi pielieto izmaksu metodi.

7. Būves inventarizācijas vērtība - uz konkrētu datumu pēc aktuāliem būves tehniskās inventarizācijas datiem un būves vienības bāzes vērtības aprēķināta būves vērtība, kas koriģēta ar fiziskā stāvokļa un novietnes korekcijas koeficientiem.

8. Būves vienības bāzes vērtība nosakāma, pēc būvju vienību cenu krājumos noteiktām būves vienības bāzes vērtībām, kas atbilst konkrētās vērtējamās būves tehniskajam aprakstam un izmantotiem būves konstruktīvo elementu materiāliem un (vai) būvniecības tehnoloģijai. Gadījumos, kad vērtējamai būvei apstiprinātajos būvju vienību cenu krājumos nav atrodams atbilstošs būves analogs pēc izmantotiem būves konstruktīvo elementu materiāliem un (vai) būvniecības tehnoloģijas, ir izmantojamas vērtējamās būves būvmontāžas darbu izmaksas, kas nosakāmas par būves vienību pēc vērtējamās būves apstiprinātas būvdarbu izpildtāmes.

9. Būves inventarizācijas vērtība nosakāma atbilstoši:

9.1. būves galvenajam izmantošanas veidam;

9.2. būves vienības bāzes vērtībai;

9.3. būves fiziskajam stāvoklim (nolietojumam);

9.4. būves atrašanās vietai (novietnei).

10. Būves inventarizācijas vērtību nosaka pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

11. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanu ir tiesīga pasūtīt persona, kam atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām ir īpašuma, tiesiskā valdītāja vai citas tiesības uz būvi un tā var šīs tiesības dokumentāli pierādīt.

12. Būves inventarizācijas vērtību nosaka būvēm, kam veikta būves pilna tehniskā inventarizācija un ir aktuāli būves tehniskie dati (aktuāla būves tehniskās inventarizācijas lieta).

13. Būves inventarizācijas vērtība jāaktualizē (jānosaka jauna būves inventarizācijas vērtība), ja:

13.1. ir mainījušies būves tehniskie dati (t.sk. fiziskais nolietojums) un tie ir fiksēti būves tehniskās inventarizācijas lietā;

13.2. mainīta būves vienības bāzes vērtība;

13.3. mainīti (aktualizēti) būves inventarizācijas vērtības noteikšanā izmantojamie korekcijas koeficienti (2. - 4. pielikums).

14. Būves inventarizācijas vērtība ir aktuāla (derīga):

14.1. kamēr būves tehniskās inventarizācijas lietā fiksētie būves tehniskie dati nav mainījušies un ir aktuāli (būves tehnisko datu derīguma termiņš, bez izmaiņām būvē, ir 5 gadi);

14.2. ja nav mainīta būves vienības bāzes vērtība (būves vienību cenu krājumi) un (vai) novietnes korekcijas koeficienti.

15. Būves inventarizācijas vērtības aprēķins fiksējams būves inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā, kas sastādāms manuālā vai datorizētā formā (6. pielikums) un pievienojams vērtējamās būves tehniskās inventarizācijas arhīva lietai.

16. Ja būves pilnas atkārtotās tehniskās inventarizācijas gadījumā fiksētas būves tehnisko datu izmaiņas (būvapjoms, platības, fiziskais nolietojums u.c.), bet jauns vērtējums netiek pasūtīts, tad būves inventarizācijas vērtība dzēšama un nav spēkā esoša (ir neaktuāla) no būves tehnisko datu izmaiņu reģistrācijas datuma.

17. Būves inventarizācijas vērtības dzēšanas atzīme izdarāma inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā zīmoga vai rakstiskā veidā, gadījumā, ja būves inventarizācijas vērtība ir neaktuāla.

18. Būves inventarizācijas vērtība, ja tā ir neaktuāla, netiek uzrādīta Kadastra reģistrā un visās no Kadastra reģistra izsniedzamajās uzziņās, līdz ar to nav izsniedzama pasūtītājam.

2. BŪVES inventarizācijas vērtības aprēķins

19. Nosakot būves inventarizācijas vērtību, inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā fiksē:

19.1. no būves tehniskās inventarizācijas lietas:

19.1.1. būves kadastra apzīmējumu;

19.1.2. būves adresi;

19.1.3. inventarizācijas lietas numuru;

19.1.4. būves galveno izmantošanas veidu (kodu);

19.1.5. būves nosaukumu;

19.1.6. būves tehniskos rādītājus - vienību daudzumu un mērvienību (stāvu skaitu, būvtilpumu, kopējo platību, laukumu, garumu u.c.);

19.1.7. būves konstruktīvo elementu raksturojumu (izmantotos būves konstruktīvo elementu materiālus un būvniecības tehnoloģiju);

19.1.8. būves fizisko nolietojumu;

19.9. no būvju vienību cenu krājuma:

19.2.1. mērvienību;

19.2.2. būves vienības bāzes vērtību;

19.2.3. būvju vienību cenu krājuma numuru;

19.2.4. tabulas apzīmējumu;

19.2.5. ailes apzīmējumu tabulā;

19.3. būves inventarizācijas vērtības noteikšanā pielietojamos korekcijas koeficientus:

19.3.1. fiziskā stāvokļa koeficientu - Ks ;

19.3.2. ģeogrāfiskās novietnes koeficientu - Kg ;

19.3.3. būves izmantošanas veida korekcijas koeficientu - Kiv ;

19.3.4. attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficientu (tikai būvēm lauku apvidū) - Kl ;

19.3.5. pēc vērtētāja ieskatiem piemēroto korekcijas koeficientu (+/- 20%) - K .

20. Būves inventarizācijas vērtību aprēķina kā būves bāzes vērtības un korekcijas koeficientu reizinājumu. Būves inventarizācijas vērtība noapaļojama līdz veseliem latiem (sk. 7. pielikuma 12. ailīti).

21. Būves inventarizācijas vērtības aprēķina vispārīgā formula:

BIV = BBV x Ks x Kg x Kiv x Kl x K , kur

BIV - būves inventarizācijas vērtība,

BBV - būves bāzes vērtība.

22. Būves bāzes vērtību (BBV) nosaka:

22.1. pēc būves vienības bāzes vērtības, izmantojot būvju vienību cenu krājumus (1. pielikums);

22.2. pēc apstiprinātas būvdarbu izpildtāmes.

23. Būves bāzes vērtību nosaka pēc sekojošas formulas:

BBV = BVBV x VBVD , kur

BVBV - būves vienības bāzes vērtība,

VBVD - vērtējamās būves vienību daudzums.

24. Būves vienības bāzes vērtība vērtējamai būvei no būvju vienību cenu krājuma piemērojama pēc:

24.1. būves galvenā izmantošanas veida (LR Centrālās statistikas pārvaldes 1998. gada 13. maija rīkojums Nr. 20 );

24.2. būves nosaukuma (5. pielikums);

24.3. būves konstruktīvo elementu raksturojuma;

24.28. būves vienību daudzuma (būvtilpuma m3, platības m2, garuma m u.c.).

25. Būves fiziskā stāvokļa koeficients Ks nosakāms pēc formulas:

Ks = 100 - Nolietojums (%) / 1000 ; kur

Nolietojums (%) - no būves tehniskās inventarizācijas lietas.

26. Ģeogrāfiskās novietnes korekcijas koeficients Kg (2. pielikums) piemērojams visām vērtējamām būvēm, gan pilsētās, gan lauku apvidos un ierakstāms inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā 8. ailītē (sk. 7. pielikumu). Lauku apvidū esošām būvēm piemēro tuvākās pilsētas (vai vairāku tuvāko pilsētu) ģeogrāfiskās novietnes korekcijas koeficientu Kg . Attālumi līdz vērtējamai būvei lauku apvidos nosakāmi no pilsētas robežas pa īsāko ceļu.

27. Lauku apvidū vērtējamām būvēm ar neizteiktu vai neskaidru tuvāko pilsētu un lauku apdzīvoto vietu ietekmi, ģeogrāfiskās novietnes korekcijas koeficientu Kg nosaka:

27.1. no divām pilsētām vai lauku apdzīvotām vietām, ņemot svērto vidējo skaitlisko vērtību no abām;

27.2. no trijām pilsētām vai lauku apdzīvotām vietām, atmetot augstāko un zemāko vērtību ģeogrāfiskās novietnes korekcijas koeficientus, ņemot vidējo korekcijas koeficientu;

27.3. republikas pilsētu tuvumā esošām būvēm vērtēšanai ņem augstāko no republikas pilsētas vai tuvumā esošās citas pilsētas ģeogrāfiskās novietnes korekcijas koeficientiem.

28. Būves izmantošanas veida korekcijas koeficients Kiv (3. pielikums) piemērojams atkarībā no būves galvenā izmantošanas veida atbilstoši būvju 1998. gada klasifikācijai CC.

29. Lauku apvidos korekcijas koeficients Kl ir koeficients, kuru veido būves attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficienta un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ietekmes koeficientu reizinājums. Pilsētās, nosakot būves inventarizācijas vērtību, korekcijas koeficients Kl = 1.0.

30. Baltijas jūras, Rīgas jūras līča krastu tuvumā (līdz 2 km) būvēm lauku apvidū piemēro paaugstinošu koeficientu 1.5 - 3.0 atkarībā no attāluma, izņemot Rīgas rajona robežās, kur piemēro koeficientu 1.0 - 2.0. Ja dažādu ietekmes faktoru kopējais korekcijas koeficients lauku apvidū esošām būvēm ir augstāks par blakus esošās pilsētas apbūves kopējo korekcijas koeficientu, tas samazināms līdz blakus esošās pilsētas apbūves kopējam korekcijas koeficientam.

31. Iegūto būves inventarizācijas vērtību pamatotos gadījumos vērtētājs var paaugstināt vai pazemināt līdz 20 % ( K = 0.80 - 1.2), vienlaicīgi inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā brīvā korekcijas koeficienta laukā fiksējot:

31.1. būves inventarizācijas vērtību paaugstinošos faktorus - būve atrodas īpaši sakoptā vidē, izmantoti kvalitatīvi apdares materiāli un sanitārtehniskās ierīces vai ir ticami dati par būtiskām tirgus un inventarizācijas vērtības atšķirībām u.c.;

31.2. būves inventarizācijas vērtību pazeminošos faktorus - būve atrodas nepievilcīgā, nesakoptā vidē vai dinamisko slodžu aktīvajā zonā un būvē vērojamas progresējošas plaisas, apgrūtināta piekļūšana, iztrūkst kāds no konstruktīvajiem elementiem (piem. Jumts, kas atstāj progresējošu negatīvu iespaidu uz pārējiem konstruktīvajiem elementiem vai ir ticami dati par būtiskām tirgus un inventarizācijas vērtības atšķirībām u.c.

32. Būves inventarizācijas vērtēšana izdarāma, piemeklējot vērtējamai būvei būvju vienību cenu krājumu un attiecīgo būves vienības bāzes vērtību, kas atbilst būves tehniskajam raksturojumam.

33. Būves vērtēšanai piemērojamo būvju vienību cenu krājumu izvēlas atbilstoši būvju inventarizācijas vērtību noteikšanā izmantojamo būvju vienību cenu krājumu sarakstam (1. pielikums).

34. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanai par pamatu ņem būves vienības bāzes vērtību.

35. Būves bāzes vērtība koriģējama ar korekcijas koeficientiem, kas noteikti no 19.3.1. līdz 19.3.5. punktam.

36. Būvju vienību cenu krājumos, kuros būves vienības bāzes vērtības izdalītas atkarībā no iekšējās apdares (vienkārša vai uzlabota), jāpiemēro būves vienības bāzes vērtība uzlabotai apdarei.

37. Nosakot būves inventarizācijas vērtību pēc būvdarbu izpildtāmes, tajā fiksētā būves bāzes vērtība koriģējama ar korekcijas koeficientiem pēc vispārīgās formulas (sk. 21. punktu).

38. Būves inventarizācijas vērtība aprēķināma uz konkrētu datumu, kurš fiksējams inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā ailītē "Vērtēšanas datums".

39. Būves inventarizācijas vērtība, kas noteikta uz konkrētu vērtēšanas datumu, ierakstāma inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā 12. ailītē.

3. BŪVES INVENTARIZĀCIJAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS darbu kontrole

40. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanas darbu kontroli tiesīgi veikt VZD nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kuriem šāda darbu kontrole uzdota tiešajos darba pienākumos.

41. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanas darbu kontroli iedala regulārajās un izlases veida pārbaudēs.

42. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanas darbu kontrole tiek veikta kamerālos darbos.

43. Kamerālos darbos regulāri pārbauda:

43.1. vērtējamās būves identifikācijas datus;

43.2. būves tehniskās inventarizācijas lietā iekļautās informācijas atbilstību inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā izmantotajam;

43.3. būves inventarizācijas vērtības aprēķina pareizību.

44. Kamerālos darbos izlases veidā pārbauda:

44.1. būves inventarizācijas vērtības noteikšanā izmantotā būvju vienību cenu krājuma un būves vienības bāzes vērtības atbilstību vērtējamai būvei;

44.2. būves inventarizācijas vērtības noteikšanā pielietoto korekcijas koeficientu atbilstību konkrētajai būvei.

45. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanas darbu kontroles veicējam pārbaudāmajā protokolā jāuzrāda atklātās kļūdas un neprecizitātes, kas jānovērš konkrētajam darbu izpildītājam.

46. Būves inventarizācijas vērtības aprēķina protokola atbilstību šīs instrukcijas prasībām ar savu parakstu apstiprina darbu pārbaudes veicējs - pārbaudītājs, līdz ar to VZD vārdā uzņemoties atbildību par konkrētās būves inventarizācijas vērtības pareizību.

4. PĀREJAS NOTEIKUMI

47. Būves inventarizācijas vērtības noteikšanai turpmāk netiek piemēroti sekojoši korekcijas koeficienti:

47.1. labojuma koeficients pārejai uz citām kapitalitātes grupām;

47.2. inflācijas koeficients;

47.3. pārējie būvju vienību cenu krājumos esošie labojuma koeficienti, kuri līdz šim tika piemēroti būves inventarizācijas vērtības koriģēšanai.

48. VZD nodaļām, kuras būvju pilnas tehniskās inventarizācijas veikšanā nav pārgājušas uz tās izpildi pēc 1999. gada 30. martā ar VZD rīkojumu Nr. 96 apstiprināto "Tehniskās inventarizācijas instrukciju", pārejas periodā būves inventarizācijas vērtību nosaka šīs instrukcijas noteiktajā kārtībā un papildus to ieraksta arī 2. formas veidlapā, neatkārtojot inventarizācijas vērtības aprēķina protokolā veiktos aprēķinus.

1.pielikums

Būvju inventarizācijas vērtību noteikšanā izmantojamo būvju vienību cenu krājumu saraksts

Numurs Būvju vienību cenu krājuma nosaukums
  2/26-I/ 26-II/ 26-IV/ 36 Izmaksu rādītāji lauksaimniecības un citu lauku apvidos
izvietoto uzņēmumu ēku un būvju atjaunošanas izmaksu
novērtēšanai
5 Elektrostaciju un elektrotīklu ēku un būvju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
6 Ķīmiskās rūpniecības ēkas un būves
7 Mašīnbūvniecības ēku un būvju atjaunošanas vērtības
noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
8 Būvmateriālu rūpniecības ēku un būvju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji.
9 Mežizstrādes, papīra, kokapstrādes un koksnes ķīmiskās
rūpniecības ēku un būvju atjaunošanas vērtības
noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
10 Izmaksu rādītāji pārtikas rūpniecības ēkām un ietaisēm
atjaunošanas izmaksu novērtēšanai
11 Izmaksu rādītāji gaļas un piena rūpniecības ēkām un
ietaisēm atjaunošanas izmaksu novērtēšanai
12 Zivju rūpniecības ēku un būvju atjaunošanas vērtības
noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
13 Graudu noliktavu un miltu malšanas - putraimu un
kombinētās lopbarības rūpniecības ēku un būvju
atjaunošanas vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu
rādītāji
14 Vieglās un tekstilrūpniecības ēku un būvju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
15 Atjaunošanas izmaksu rādītāji poligrāfijas un kino
rūpniecības ēkām un būvēm
16 Kūdras rūpniecības ēku un būvju kompleksie atjaunošanas
izmaksu rādītāji
17 Atjaunošanas izmaksu rādītāji medicīnas rūpniecības
ēkām un būvēm
18 Pamatfondu atjaunošanas vērtības noteikšanai palielinātie
(kompleksie) izmaksu rādītāji ēkām, kuras sastopamas
daudzās saimniecības nozarēs
18.1 Atjaunošanas izmaksu rādītāji ēkām un būvēm no
saliekamām arkveida konstrukcijām, kuras sastopamas
daudzās saimniecības nozarēs
19 Pamatfondu atjaunošanas vērtības noteikšanas palielinātie
(kompleksie) izmaksu rādītāji būvēm un celtnēm, kuras
sastopamas daudzās saimniecības nozarēs
19.1 Naftas produktu uzglabāšanas ēku un būvju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
20 Palielinātie (kompleksie) būvniecības izmaksu rādītāji
jūras un upju ostu, kuģošanas un kuģu būvniecības ēku
un būvju atjaunošanas izmaksu novērtēšanai
21 Dzelzceļa transporta ēku un būvju atjaunošanas vērtības
noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
23/27 Ārējo inženiertīklu, autoceļu, brauktuvju, ietvju, joslu,
autotransporta ēku un būvju atjaunošanas vērtības
noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
23/27.1 Apzaļumojumu un teritoriju labiekārtojumu kompleksie
atjaunošanas vērtības izmaksu rādītāji
24 Civilās aviācijas lidostu ēku un būvju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
25 Palielinātie (kompleksie) būvniecības izmaksu rādītāji
sakaru ēku un būvju atjaunošanas izmaksu novērtēšanai
26-II/5/31 Veselības aizsardzības ēku un būvju atjaunošanas vērtības
noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
27 Ūdensapgādes un kanalizācijas būvju (bez ārējiem
inženiertīkliem) atjaunošanas vērtības noteikšanas
kompleksie izmaksu rādītāji
28 Dzīvojamo, sabiedrisko, komunālo sadzīves pakalpojumu
ēku un būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas
kompleksie izmaksu rādītāji
28.1 Dzīvojamo, sabiedrisko un sadzīves pakalpojumu ēku un
būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas kompleksie
izmaksu rādītāji
28.2 Līvānu EMBK ražoto dzīvojamo māju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
28.3 Dārza mājiņu un individuālo saimniecības ēku atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
28.4 Zinātniski pētniecisko institūtu un laboratoriju ēku un
būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas kompleksie
izmaksu rādītāji
28.5 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un to bloksekcijas, kuru
būvniecībai 1958.-1984. gados bija apstiprināti būvdarbu
cenrāži
28.6 Individuālo vienģimeņu māju atjaunošanas vērtības
noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji, kuras celtas pēc
tipa projektiem 1983.-1990. gados
30 Palielinātie kompleksie izmaksu rādītāji pilsētas elektriskā
transporta ēku un būvju atjaunošanas izmaksu novērtēšanai
32.1 Augstskolu un vidējo speciālo mācību iestāžu ēku un
būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas kompleksie
izmaksu rādītāji
32.2 Vispārizglītojošo skolas ēku un būvju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
32.3 Ārpusskolas un pirmskolas vecuma bērnu iestāžu ēku un
būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas kompleksie
izmaksu rādītāji
33 Tirdzniecības uzņēmumu ēku un būvju atjaunošanas
vērtības noteikšanas kompleksie izmaksu rādītāji
34 Teātru, kinoteātru, klubu un kultūras namu un citu izrāžu
tipa ēku un būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas
kompleksie izmaksu rādītāji
34.1 Pilsētu un lauku klubu, kultūras namu un bibliotēkas ēku
un būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas kompleksie
izmaksu rādītāji
34.2 Sporta ēku un būvju atjaunošanas vērtības noteikšanas
kompleksie izmaksu rādītāji
37 Ūdenssaimniecības (apūdeņošanas un nosusināšanas
sistēmu) ēku un būvju kompleksie atjaunošanas izmaksu
rādītāji
 

Piezīme: Augstāk uzskaitītie būvju vienību cenu krājumi pieejami LR VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas centra Informācijas daļā - gan izdruku, gan digitālā formā.

2. pielikums

Ģeogrāfiskās novietnes koeficients - K g

 

Nr. Pilsēta / lauku Koeficients Nr. Pilsēta / lauku Koeficients
p. k. apdzīvota vieta Kg p. k. apdzīvota vieta Kg
1 Ainaži 0.25 44 Lubāna 0.20
2 Aizkraukle 0.40 45 Ludza 0.30
3 Aizpute 0.30 46 Madona 0.35
4 Aknīste 0.20 47 Mazsalaca 0.25
5 Aloja 0.25 48 Nereta 0.20
6 Alsunga 0.30 49 Ogre 0.60
7 Alūksne 0.25 50 Olaine 0.45
8 Ape 0.20 51 Pāvilosta 0.30
9 Auce 0.20 52 Piltene 0.35
10 Baldone 0.40 53 Pļaviņas 0.30
11 Baloži 0.50 54 Preiļi 0.30
12 Balvi 0.25 55 Priekule 0.30
13 Bauska 0.40 56 Rēzekne 0.50
14 Brocēni 0.30 57 Rīga 1.00
15 Cēsis 0.55 58 Rūjiena 0.30
16 Cesvaine 0.30 59 Sabile 0.35
17 Dagda 0.25 60 Salacgrīva 0.40
18 Daugavpils 0.55 61 Salaspils 0.70
19 Dobele 0.45 62 Saldus 0.40
20 Dundaga 0.25 63 Saulkrasti 0.75
21 Durbe 0.25 64 Seda 0.25
22 Ērgļi 0.35 65 Sigulda 0.75
23 Gaujiena 0.25 66 Skaistkalne 0.20
24 Grobiņa 0.35 67 Skrunda 0.40
25 Gulbene 0.35 68 Smiltene 0.40
26 Iecava 0.40 69 Staicele 0.25
27 Ikšķile 0.60 70 Stende 0.35
28 Ilūkste 0.30 71 Strenči 0.25
29 Jaunjelgava 0.25 72 Subate 0.25
30 Jēkabpils 0.40 73 Talsi 0.40
31 Jelgava 0.75 74 Tukums 0.60
32 Jūrmala 0.65 75 Vaiņode 0.25
33 Kalnciems 0.35 76 Valdemārpils 0.30
34 Kandava 0.40 77 Valka 0.40
35 Kārsava 0.20 78 Valmiera 0.50
36 Krāslava 0.30 79 Vangaži 0.60
37 Kuldīga 0.45 80 Varakļāni 0.25
38 Ķegums 0.50 81 Vecumnieki 0.35
39 Lielvārde 0.50 82 Ventspils 0.80
40 Liepāja 0.60 83 Viesīte 0.25
41 Līgatne 0.40 84 Viļaka 0.20
42 Limbaži 0.40 85 Viļāni 0.25
43 Līvāni 0.25 86 Zilupe 0.20

Paskaidrojums: Ģeogrāfiskās novietnes koeficients Kg - korekcijas koeficients būves inventarizācijas vērtības noteikšanai, ievērojot būves ģeogrāfisko novietojumu pret Rīgas pilsētu.

3. pielikums

Būvju izmantošanas veida korekcijas koeficients - K iv

Būvju klasifikācijas
1998.g. kods
Būvju klases nosaukums pēc 1998.g. klasifikācijas Būvju tipu grupa      Kiv
Nr. Nosaukums
1 2 3 4 5

1 ĒKAS

11 Dzīvojamās mājas

110 Dzīvojamo namu palīgēkas

1101 Dzīvojamo māju 01 Saimniecības ēkas 0.56
palīgēkas 02 Individuālās garāžas 0.56
03 Šķūņi 0.56
04 Siltumnīcas 0.56
05 Pagrabi 0.56
06 Kūtis 0.56
07 Nojumes 0.56
111 Viena dzīvokļa mājas
1110 Viena dzīvokļa 01 Rindu un dvīņu mājas, kurās katram 0.56
mājas dzīvoklim ir savs jumts, sava atsevišķa ieeja
02 Līvānu eksperimentālās māju 0.56
būvniecības kombināta individuālās mājas
03 Pārējo tipu individuālās mājas 0.56
04 Vasarnīcas 0.56
05 Dārza mājiņas 0.56
112 Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
1121 Divu dzīvokļu mājas 01 Rindu un dvīņu mājas, kurās ir divi dzīvokļi 0.56
02 Brīvi stāvošas divu dzīvokļu mājas 0.56
1122 Triju un vairāku 01 Daudzdzīvokļu mājas 0.49
dzīvokļu mājas
113 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
1130 Dažādu sociālo grupu 01 Kopmītnes un studentu mītnes 0.49
kopdzīvojamās mājas 02 Bāriņu nami 0.49
03 Atsevišķi nodalītas internātskolu mītnes 0.49
04 Garīgi atpalikušo bērnu audzināšanas 0.49
un apkalpošanas nami
05 Veco ļaužu pansionāti 0.49
06 Bezpajumtnieku patversmes 0.49
07 Citas sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas 0.49
12 Nedzīvojamās ēkas
120 Nedzīvojamo ēku palīgēkas
1201 Nedzīvojamo māju 01 Saimniecības ēkas 0.42
palīgēkas 02 Individuālās garāžas 0.42
03 Šķūņi 0.42
04 Siltumnīcas 0.42
05 Pagrabi 0.42
06 Kūtis 0.42
07 Nojumes 0.42
121 Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas
1211 Viesnīcu ēkas 01 Viesnīcu ēkas 0.84
02 Moteļi, kempingi 0.84
03 Atpūtas nami, pansionāti un līdzīgas 0.84
īslaicīgas apmešanas vietas
04 Atsevišķi restorāni 0.84
05 Atsevišķas ēdnīcas 0.84
06 Atsevišķas kafeinīcas 0.84
07 Atsevišķas bufetes un bāri 0.84
08 Citas atsevišķas sabiedriskās 0.84
ēdināšanas ēkas
1212 Citas īslaicīgas 01 Citur neklasificētas izīrējamas ēkas 0.49
apmešanās ēkas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai
(jauniešu kopmītnes, tūristu apmetnes,
bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes,
brīvdienu bungalo u.c.)
122 Biroju ēkas
1220 Biroju ēkas 01 Konferenču zāles 0.84
02 Apbedīšanas un ceremoniju biroji 0.84
03 Valdības iestāžu administratīvās ēkas 0.84
04 Uzņēmumu un organizāciju 0.84
administratīvās ēkas, kantori, biroji
05 Kolektīvās lietošanas biroju ēkas 0.84
06 Bankas 0.84
07 Tiesas 0.84
08 Konstruktoru un projektēšanas 0.84
iestādes, skaitļošanas centri
09 Muitas 0.84
10 Citas administratīvās ēkas 0.84
123 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
1230 Vairumtirdzniecības 01 Tirdzniecības centri un universālveikali 0.84
un mazumtirdzniecības 02 Atsevišķi veikali 0.84
ēkas 03 Tirgus ēkas un tirgus paviljoni 0.84
04 Kioski un pārējie tirdzniecības paviljoni 0.84
05 Citas tirdzniecības ēkas 0.84
06 Ateljē ēkas, kurās galvenokārt tiek 0.84
veikts individuālās lietošanas
priekšmetu, sadzīves aparatūras un
iekārtu remonts
07 Sadzīves pakalpojumu kombinātu ēkas, 0.84
kurās galvenokārt tiek veikts
individuālās lietošanas priekšmetu,
sadzīves aparatūras un iekārtu remonts
08 Sadzīves pakalpojumu darbnīcu ēkas, 0.84
kurās galvenokārt tiek veikts
individuālo lietošanas priekšmetu,
sadzīves aparatūras un iekārtu remonts
09 Lombardi 0.84
10 Aptiekas 0.84
11 Tirdzniecības bāzes un noliktavas 0.84
12 Automobiļu un motociklu, ieskaitot 0.84
kravas automobiļus, tehniskās apkopes,
remonta rūpnīcu un darbnīcu ēkas
13 Degvielas uzpildes stacijas 0.84
124 Satiksmes un sakaru ēkas
1241 Sakaru ēkas, stacijas, 01 Autostaciju pasažieru un kravu 0.49
termināļi un ar tām pārvadājumu apkalpošanas ēkas un
saistītās ēkas pieturvietu auto paviljoni
02 Lidostu pasažieru un kravu 0.49
pārvadājumu apkalpošanas ēkas
03 Lidmašīnu tehniskās apkopes un 0.49
lidojuma nodrošināšanas ēkas
04 Dzelzceļa staciju, dežūru un 0.49
signalizācijas dienesta ēkas
05 Dzelzceļa depo, ekipēšanas, tehniskās 0.49
apskates un citas ražošanas-tehniskās ēkas
06 Citas transporta ēkas 0.49
07 Pasta un sakaru nodaļu ēkas 0.49
08 Telefona un telegrāfa centrāļu un 0.49
pastiprināšanas punktu ēkas
09 Radiopārraides-uztveršanas staciju un 0.49
televīzijas centru-studiju tehniskās ēkas
10 Citas pasta, sakaru, radio un televīzijas ēkas 0.49
11 Bākas 0.49
1242 Garāžu ēkas 01 Virszemes un apakšzemes garāžas, 0.49
apjumtas automobiļu novietnes un
velosipēdu nojumes
125 Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
1251 Rūpnieciskās 01 Kūdras ieguves un apstrādes ēkas 0.42
ražošanas ēkas 02 Gaļas un gaļas produktu ražošanas 0.42
un pārstrādes ēkas
03 Piena un piena produktu ražošanas 0.42
un pārstrādes ēkas
04 Zivju un zivju produktu ražošanas 0.42
un pārstrādes ēkas
05 Sviesta-tauku izstrādājumu un 0.42
parfimērijas ražošanas ēkas
06 Cukura ražošanas ēkas 0.42
07 Maizes, makaronu, konditorejas 0.42
izstrādājumu un konservu ražošanas
un augļu pārstrādes ēkas
08 Rauga un cietes ražošanas ēkas 0.42
09 Dzērienu un tabakas izstrādājumu 0.42
ražošanas ēkas
10 Kulinārijas uzņēmumu ražošanas ēkas 0.42
11 Graudu pārstrādes ēkas 0.42
12 Kombinētās lopbarības ražošanas ēkas 0.42
13 Tekstilizstrādājumu ražošanas ēkas 0.42
14 Šūšanas un trikotāžas izstrādājumu 0.42
ražošanas ēkas
15 Ādu apstrādes, apavu un kažokādu 0.42
izstrādājumu ražošanas ēkas
16 Tūbu, mākslīgo ādu, zoļu, lietusmēteļu 0.42
audumu un plēvju ražošanas ēkas
17 Kokmateriālu sagatavošanas un 0.42
kokapstrādes ēkas
18 Celulozes un papīra ražošanas ēkas 0.42
19 Poligrāfijas un kinofilmu uzņemšanas 0.42
uzņēmumu ražošanas ēkas
20 Farmaceitisko un medicīnisko 0.42
pamatvielu un preparātu ražošanas ēkas
21 Medicīnas stiklu ražošanas ēkas 0.42
22 Plastmasas, mākslīgās šķiedras un 0.42
polimēru izstrādājumu ražošanas ēkas
23 Citas, iepriekš neklasificētas, ķīmiskās 0.42
rūpniecības produkcijas ražošanas ēkas
24 Dzelzsbetona izstrādājumu ražošanas ēkas 0.42
25 Keramikas izstrādājumu ražošanas ēkas 0.42
26 Ģipša ražošanas ēkas 0.42
27 Mīksto jumta segumu rūpnīcas 0.42
28 Cementa ražošanas ēkas 0.42
29 Šķembu, grants un smilts ražošanas 0.42
un apstrādes ēkas
30 Sanitārtehnisko iekārtu ražošanas ēkas 0.42
31 Asfalta ražošanas ēkas 0.42
32 Stikla ražošanas ēkas 0.42
33 Kaļķu ražošanas ēkas 0.42
34 Silikāta ķieģeļu ražošanas ēkas 0.42
35 Sarkano ķieģeļu ražošanas ēkas 0.42
36 Gatavo metāla izstrādājumu, mašīnu, 0.42
aparātu, iekārtu un instrumentu
ražošanas ēkas
37 Metāla izstrādājumu remonta cehu 0.42
un darbnīcu ēkas, izņemot
lauksaimniecības mašīnu un tehnikas
remontu rūpnīcu un remontmehānisko
darbnīcu ēkas
38 Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas 0.42
remonta rūpnīcu un remontmehānisko
darbnīcu ēkas
39 Ateljē ēkas, kurās galvenokārt tiek 0.42
veikti dažādu lietošanas priekšmetu,
aparatūras un iekārtu ražošana un
remonts, izņemot individuālās
lietošanas minēto priekšmetu remontu
40 Sadzīves pakalpojumu kombinātu ēkas, 0.42
kurās galvenokārt tiek veikti
lietošanas priekšmetu, sadzīves
aparatūras un iekārtu ražošana un
remonts, izņemot individuālās
lietošanas minēto priekšmetu remontu
41 Sadzīves pakalpojumu darbnīcu ēkas, 0.42
kurās galvenokārt tiek veikti dažādu
lietošanas priekšmetu, sadzīves
aparatūras un iekārtu ražošana un
remonts, izņemot individuālās
lietošanas minēto priekšmetu remontu
42 Katlu mājas 0.42
43 Elektroenerģijas apgādes ēkas, 0.42
izņemot hidroelektrostacijas,
termoelektrostacijas un
transformatoru stacijas
44 Transformatoru staciju un apakšstaciju 0.42
ēkas, izņemot maģistrālo
elektropārvades līniju transformatoru
staciju un apakšstaciju ēkas
1252 Rezervuāri, bunkuri, 01 Būvmateriālu un stikla ražošanas 0.42
silosi un noliktavas uzņēmumu noliktavas
02 Kokmateriālu sagatavošanas, koka 0.42
izstrādājumu, celulozes, papīra un
koksnes ķīmisko izstrādājumu ražošanas
uzņēmumu noliktavas un nojumes
03 Cukura, sviesta-tauku un 0.42
parfimērijas izstrādājumu ražošanas
uzņēmumu noliktavas
04 Siera ražošanas uzņēmumu noliktavas 0.42
05 Tekstilizstrādājumu ražošanas 0.42
uzņēmumu noliktavas
06 Zivjaudzētavu un zivju pārstrādes 0.42
uzņēmumu noliktavas un nojumes
07 Elevatoru, graudu pārstrādes un 0.42
kombinētās lopbarības ražošanas
uzņēmumu noliktavas
08 Kinofilmu uzņemšanas uzņēmumu 0.42
noliktavas
09 Kūdras izstrādājumu ražošanas 0.42
uzņēmumu noliktavas
10 Farmaceitisko un medicīnisko preparātu 0.42
ražošanas uzņēmumu noliktavas
11 Dažādu ekonomiskās darbības 0.42
uzņēmumu un lauku saimniecību
arkveida noliktavas, kuras netiek
izmantotas lauksaimnieciskajā ražošanā
12 Ūdens transporta un ostu uzņēmumu 0.42
noliktavas
13 Dzelzceļa transporta uzņēmumu 0.42
noliktavas un nojumes
14 Gaisa transporta uzņēmumu (lidostu) 0.42
noliktavas
15 Telefonu sakaru uzņēmumu noliktavas 0.42
un nojumes
16 Ārējās ūdensapgādes uzņēmumu 0.42
noliktavas
17 Komunālo un individuālo sadzīves 0.42
pakalpojumu uzņēmumu noliktavas
18 Sašķidrinātās gāzes apgādes 0.42
uzņēmumu noliktavas
19 Zinātniskās pētniecības iestāžu noliktavas 0.42
20 Vidēji speciālās un augstākās 0.42
izglītības iestāžu noliktavas
21 Citu, iepriekš neminētu uzņēmumu 0.42
noliktavas un lauku saimniecību
noliktavas, kuras netiek izmantotas
lauksaimniecības produkcijas glabāšanai
22 Lauku saimniecību naftas produktu 0.42
un amonjaka ūdens rezervuāri
23 Elektrostaciju tvertnes kurināmajam 0.42
24 Asfalta ražošanas uzņēmumu bituma 0.42
un darvas glabātavas
25 Zivju audzētavu tvertnes un baseini 0.42
zivju uzglabāšanai un mazuļu audzēšanai
26 Tvaika un karstā ūdens katlu māju 0.42
mazuta saimniecības rezervuāri ar sūkņu
stacijām un degvielas padeves galerijām
27 Dažādu ekonomiskās darbības 0.42
uzņēmumu naftas produktu metāla
vertikālie rezervuāri
28 Dzelzceļa transporta uzņēmumu naftas 0.42
produktu un ķīmikāliju rezervuāri
29 Gaisa transporta uzņēmumu (lidostu) 0.42
naftas produktu rezervuāri
30 Sakaru uzņēmumu naftas produktu 0.42
rezervuāri
31 Sašķidrinātās gāzes apgādes 0.42
uzņēmumu rezervuāri
32 Būvmateriālu ražošanas uzņēmumu 0.42
bunkuri un silosi
33 Kokmateriālu sagatavošanas, koka 0.42
izstrādājumu, celulozes, papīra un
koksnes ķīmisko izstrādājumu
ražošanas uzņēmumu bunkuri un silosi
34 Cukura ražošanas uzņēmumu silosi 0.42
35 Elevatoru, graudu pārstrādes un 0.42
kombinētās lopbarības ražošanas
uzņēmumu bunkuri un silosi
36 Kūdras izstrādājumu ražošanas 0.42
uzņēmumu tvertnes
37 Citu, iepriekš neminētu, uzņēmumu 0.42
bunkuri (tvertnes), un lauku
saimniecību bunkuri (tvertnes),
kuri netiek izmantoti
lauksaimnieciskajā ražošanā
38 Sviesta-tauku izstrādājumu 0.42
ražošanas uzņēmumu saldētavas
39 Gaļas un gaļas produktu ražošanas 0.42
un pārstrādes uzņēmumu saldētavas
40 Zivju pārstrādes uzņēmumu saldētavas 0.42
41 Tirdzniecības uzņēmumu saldētavas 0.42
42 Farmaceitisko un medicīnisko preparātu 0.42
ražošanas uzņēmumu saldētavas
43 Gāzes sadales un regulēšanas punktu ēkas 0.42
44 Gāzes apgādes dienesta - 0.42
ekspluatācijas, remontu -
ekspluatācijas u.c. ēkas
45 Elektrostaciju rezervuāri ūdenim 0.42
46 Kokmateriālu sagatavošanas, koka 0.42
izstrādājumu, celulozes, papīra un
koksnes ķīmisko izstrādājumu
ražošanas uzņēmumu rezervuāri ūdenim
47 Dzelzceļa transporta uzņēmumu 0.42
rezervuāri ūdenim
48 Ūdens apgādes uzņēmumu rezervuāri 0.42
ūdenim
49 Apūdeņošanas un nosusināšanas 0.42
sistēmu ūdens rezervuāri
126 Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes ēkas
1261 Plašizklaides 01 Teātri un operas 0.49
pasākumu ēkas 02 Kinoteātri 0.49
03 Koncertzāles 0.49
04 Klubi un tautas nami 0.49
05 Kazino, cirki, mūzikas un deju zāles 0.49
un diskotēkas, apjumtas brīvdabas estrādes
06 Sarīkojumu un universālās zāles, kas 0.49
pārsvarā tiek izmantotas plašizklaides
pasākumiem, un citas plašizklaides
pasākumu ēkas
1262 Muzeji un 01 Bibliotēkas un arhīvu ēkas 0.49
bibliotēkas 02 Muzeji un mākslas galerijas 0.49
03 Izstāžu zāles un paviljoni 0.49
04 Reliģiskās ēkas, kuras izmanto kā muzejus 0.49
1263 Skolas, universitātes 01 Bērnu dārzi un silītes 0.49
un zinātniskās 02 Bērnu vasaras nometnes un pirmskolas 0.49
pētniecības ēkas vecuma bērnu izbraukuma vasarnīcas
03 Bērnu nami un pilis 0.49
04 Vispārizglītojošo un internātskolu 0.49
mācību korpusi
05 Vidējās speciālās izglītības mācību 0.49
iestāžu ēkas
06 Augstākās izglītības mācību iestāžu ēkas 0.49
07 Mācību iestāžu un zinātnisko 0.49
pētniecības institūtu laboratoriju korpusi
08 Mācību iestāžu darbnīcas un citas 0.49
palīgēkas
09 Zinātnisko pētniecības institūtu 0.49
speciālās nozīmes korpusi
10 Meteoroloģiskās stacijas un observatorijas 0.49
11 Citas izglītības un zinātnes iestāžu ēkas 0.49
1264 Ārstniecības vai 01 Slimnīcas, specializēta tipa 0.49
veselības aprūpes ārstniecības un profilakses iestāžu ēkas
iestāžu ēkas 02 Poliklīnikas, ambulances un 0.49
medicīnas punkti
03 Dispanseri 0.49
04 Sanatorijas, profilaktoriji un dziedinātavas 0.49
05 Diagnostikas centri 0.49
06 Veterinārās iestādes 0.49
07 Dzemdību nami, mātes un bērna 0.49
veselības centri
08 Veco ļaužu, invalīdu u.c. pastāvīgas 0.49
īslaicīgas izmitināšanas un
medicīniskās aprūpes un kopšanas ēkas
1265 Sporta ēkas 01 Mācību iestāžu atsevišķi izvietoto 0.49
sporta zāļu un baseinu ēkas
02 Sporta kompleksu ēkas 0.49
03 Sporta bāzes 0.49
04 Sporta zāles 0.49
05 Baseini u.c. specializētas sporta ēkas 0.49
06 Manēžu un šautuvju ēkas 0.49
07 Citas sporta un veselības ēkas 0.49
127 Citas nedzīvojamās ēkas
1271 Lauku saimniecību 01 Lauku saimniecību lauksaimnieciskās 0.42
nedzīvojamās ēkas ražošanas produkcijas noliktavas
02 Lauku saimniecību lauksaimnieciskās 0.42
ražošanas produkcijas arkveida
noliktavas un glabātavas
03 Lauksaimniecības nozares uzņēmumu 0.42
saldētavas
04 Lauku saimniecību, mēslojuma, 0.42
skābbarības, rupjās lopbarības,
graudu, kartupeļu, sakņu u.c.
lauksaimnieciskās ražošanas glabātavas
05 Lopkopības un putnkopības fermas 0.42
un kompleksi
06 Kūtis un staļļi 0.42
07 Putnu fabriku ēkas 0.42
08 Citas lopkopības un putnkopības 0.42
ēkas, barības sagatavošanas, piena
pārstrādas u.c. ēkas, izņemot grupu 03
09 Kažokādu zvēru un trušu audzēšanas ēkas 0.42
10 Siltumnīcas un lecektis 0.42
11 Graudu un sēklu attīrīšanas un 0.42
žāvēšanas ēkas
12 Zālāju, dārzeņu un augļu 0.42
pirmapstrādes ēkas
13 Citas lauksaimniecības produkcijas 0.42
ražošanas un pirmapstrādes ēkas
14 Saimniecības ēkas zemnieku sētas 0.42
kontūru robežu plāna ietvaros
15 Meža un medību saimniecību ēkas 0.42
16 Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas 0.42
garāžas, šķūņi un nojumes
17 Citas lauku saimniecību 0.42
nedzīvojamās ēkas
1272 Kulta ēkas 01 Baznīcas 0.49
02 Lūgšanas nami, draudzes nami un kapličas 0.49
03 Krematorijas un citas kapsētu ēkas 0.49
1273 Vēsturiskie un 01 Reliģiskās ēkas, kas noteiktā kārtībā 0.49
aizsargājamie atzītas par vēsturiskiem vai
pieminekļi aizsargājamiem pieminekļiem
02 Jebkura veida vēsturiskās vai 0.49
aizsargājamās ēkas (izņemot reliģiskās
ēkas), kuras neizmanto citiem mērķiem
03 Aizsargājamās drupas, arheoloģiskie 0.49
izrakumi un vēsturiskās apmetnes,
statujas, memoriāli un mākslinieciskās
vai dekoratīvās būves
1274 Citas, iepriekš 01 Pirtis 0.49
neklasificētas ēkas 02 Veļas mazgātavas 0.49
03 Sadzīves pakalpojumu kompleksa 0.49
pieņemšanas punkti, sadzīves nami,
apģērbu ķīmiskās tīrīšanas darbnīcas,
foto darbnīcas u.tml. ēkas
04 Dzelzceļa transporta dezinficēšanas - 0.49
mazgāšanas un mazgāšanas -
tvaicēšanas punktu un staciju ēkas
un pārmijnieku posteņu ēkas
05 Ražošanas un citu nozaru kontroles - 0.49
caurlaides punktu un apsardzes ēkas
06 Meliorācijas sistēmu apkalpošanas ēkas 0.49
07 Ugunsdzēsēju depo, posteņu ēku un 0.49
inventāra šķūņi
08 Soda izciešanas iestādes, cietumi un 0.49
apcietinājuma centri, aizsardzības
spēku, policijas vai ugunsdzēsības
dienestu kazarmas
09 Atejas un sabiedriskās tualetes 0.49
10 Piebūves 0.49
11 Verandas 0.49
12 Vējtveri 0.49
13 Citas, iepriekš neklasificētas, ēku tipu grupas 0.49
2 INŽENIERBŪVES

21 Transporta būves

211 Šosejas, ielas, un ceļi
2111 Šosejas 0.42
2112 Ielas un ceļi 0.42
212 Sliežu ceļi
2121 Dzelzceļi 0.42
2122 Pilsētas sliežu ceļi 0.42
213 Lidlauku skrejceļi
2130 Lidlauku skrejceļi 0.42
214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
2141 Tilti un estakādes 0.42
2142 Tuneļi un pazemes ceļi 0.42
215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
2151 Ostas un kuģojamie kanāli 0.42
2152 Dambji 0.42
2153 Akvedukti, apūdeņošanas 0.42
un kultivācijas hidrobūves
22 Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas
221 Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas
2211 Maģistrālie naftas un 0.42
gāzes cauruļvadi
2212 Maģistrālie ūdens 0.42
cauruļvadi
2213 Maģistrālās sakaru līnijas 0.42
2214 Maģistrālās 0.42
elektropārvades līnijas
222 Vietējie cauruļvadi un kabeļi
2221 Vietējie gāzapgādes 0.42
cauruļvadi
2222 Vietējie ūdensapgādes 0.42
cauruļvadi
2223 Vietējie notekūdeņu 0.42
cauruļvadi
2224 Vietējie elektrokabeļi 0.42
un sakaru kabeļi
23 Rūpniecības kompleksās būves
2301 Iežguves būves 0.42
2302 Elektrostaciju būves 0.42
2303 Ķīmiskās rūpniecības būves 0.42
2304 Iepriekš neklasificētas 0.42
smagās rūpniecības būves
24 Citas inženierbūves
241 Sporta un atpūtas būves
2411 Sporta laukumi 0.49
2412 Citas sporta un 0.49
atpūtas būves
242 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
2420 Citas, iepriekš 0.42
neklasificētas,
inženierbūves

4. pielikums

Attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficients - K l

Attālums no būves atrašanās vietas līdz tuvākajai pilsētai Koeficients Kl
līdz 5 km 0.95
no 6 km līdz 10 km 0.85
no 11 km līdz 20 km 0.70
no 21 km līdz 35 km 0.50
no 36 km un vairāk 0.30

5. pielikums

 Būvju vienību cenu krājumos ietverto būvju (pēc nosaukumiem) alfabētiskais rādītājs

 
   
Būves nosaukums pēc būvju vienību cenu krājuma Būvju vienību cenu krājumu numuri
1 2  
A dministratīvās ēkas 26-II/5/31 28 28.1 32.1 32.3
Ādu apstrādes rūpnīcas 14
Aerācijas kanāli 11
Aerārijs 23/27.1
Aeroloģiskās stacijas 28.4
Aeroteki, aerofiltri 27
Aitu kūtis un apmetnes 2/26-I/26-II/26-IV/36
Aizbīdņi 23/27 37
Aizdambējumi 20 23/27
Aizsargbūves 20 37
Aizsargrežģu būves 27
Aizsargsienas 12
Aizsprosti 5 12 23/27.1 37
Akas 21 27 28.1 23/27 37
Akmens konstrukcijas 23/27.1
Akmeņu apstrādes rūpnīcas 8
Akvedukti 5 16 21 23/27.1
Alus rūpnīcas 10
Ambulances 2/26-I/26-II/26-IV/36
Amonjaka noliktavas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Analīna krāsu un laku ražotne 6
Anatomiskie korpusi 26-II/5/31
Anetezīna ražotne 17
Antipiretiku ražotne 17
Antiseptēšanas cehi 9
Apakšstacijas 5 9 21 30
Aparātu ceha ēkas 7
Apavu fabrikas 14
Apavu remonta darbnīcas 28
Apdares fabrikas 14
Apgaismojuma (stadionu) būves 34.2
Apģērbu tīrītavas 28
Apmales 23/27.1
Apsekošanas punkti 2/26-I/26-II/26-IV/36
Aptiekas 26-II/5/31
Apūdeņošanas un
nosusināšanas sistēmas 37
Apvaļņošanas darbi 37
Ārējie inženiertīkli 23/27
Ārējie kanalizācijas tīkli 21
Arkveida būves 18.1
Armatūras ražotnes 8 23/27
Arodskolas 32.1
Ārstnieciski-profilaktiskās iestādes 26-II/5/31
Asfalta ražotnes 8
Asfaltbetona rūpnīcas 8
Asinsaizvietotāju ražotne 17
Atbalsta sienas 23/27.1
Atejas 21 23/27.1 28 32.2
Atfluorēšanas stacijas 25
Atgaisotāji 23/27
Atkritumu cehi 13
Atmizošanas cehi 9
Atpūtas nami 26-II/5/31
Atrakcijas 23/27.1
Ātrteces 21
Attīrīšanas stacijas 9 12 27
Atūdeņošanas bloki 8
Augļu glabātuves 2/26-I/26-II/26-IV/36
Augļu pārstrādes punkti 2/26-I/26-II/26-IV/36
Augstskolas un speciālo
mācību iestādes 32.1
Aušanas darbnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Aušanas fabrikas 14
Autoceļi 9 23/27
Automašīnu gaismekļu ražotnes 8
Automašīnu izkraušanas ietaises 10 13
Autopāviljoni 23/27
Autostacijas 23/27
Autotransformatori 5
Aviācijas un lidostu būves 24
Avīžu iespieddarbi 15
Azbestcementa ražotnes 8
Bagātināšanas korpusi 8
Bākas 20
Balasta segums 19 21
Balsti (dažādi) 21 23/27.1
Balsti (dzelzbetona) 5
Balsti (metāla) 28.1
Baļķvilči 9
Barības noliktavas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Barības rūpnīcas 11
Barības virtuves 2/26-I/26-II/26-IV/36
Baseini 5 8 9 12 25 27
32.1
Basketbola laukumi 23/27.1 32.1 34.2
Bāzes 16 21 23/27 2/26-I/26-II/26-IV/36
33 34.2
Bedres 2/26-I/26-II/26-IV/36 28.1
Benzīna uzpildes stacijas 23/27
Bērnu dārzi 2/26-I/26-II/26-IV/36 32.3
Bērnu iestādes 32.3
Bērnu nami un pilis 34.1
Bērnu silītes 32.3
Bērnu vasaras nometnes 34.1
Betona un dzelzbetona konstrukcijas 23/27.1 37
Bezalkoholisko dzērienu ražotnes 10 2/26-I/26-II/26-IV/36
Bibliotekas 28 34.1
Biofiltri 21 27
Bišu mājiņas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Bituma glabātuves 8
Bloķēšanas punkti 21
Bortakmeņi 23/27
Brasli 37
Brauktuves 23/27.1
Brigāžu mājas lopkopjiem 2/26-I/26-II/26-IV/36
Brikešu un pusbrikešu rūpnīcas 16
Briketēšanas cehi 10 13
Bruģis 21
Brusas 21
Būdas, būdiņas 21 25
Bufetes 2/26-I/26-II/26-IV/36 23/27.1 33
Būnas 23/27.1
Bunkuri 8 9 10 16 19
Būvapkalumu ražotnes 2/26-I/26-II/26-IV/36
Būviecirkņi 2/26-I/26-II/26-IV/36
Būvmateriālu rūpnīcas 8
C āļu kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Caurbrauktuves 13
Caurlaides punkti 18 28.1 23/27
Caurplūdes mērītāji 37
Caurtekas 21 23/27.1 37
Cauruļvadi 5 6 16 23/27 23/27.1
Cehi (dažādi) 2/26-I/26-II/26-IV/36 20 21
Celiņi 23/27.1
Celtņi 9 20
Celulozes un papīra rūpniecība 9
Ceļu aprīkojums 23/27 23/27.1
Ceļu norobežojumi 23/27.1
Ceļu segums 19 23/27.1 30 37
Ceļu aprīkojumu zīmes 20 21
Ceļu iekārtojums 19
Ceļu pārvadi 23/27.1
Cementa ražotnes 8
Cirki 34
Cūku kūtis un fermas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Cukuru ražotnes 10
D ambji 5 23/27.1
Darbnīcas (dažādas) 2/26-I/26-II/26-IV/36 9 13 18
18.1 21 23/27 26-II/5/31 28
32.1 32.2
Dārzeņu apstrādes punkti (cehi) 33
Dārzeņu pārstrādes punkti 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dārzeņu skābēšanas punkti 33
Dārzu mājiņas 28.3
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 28.5
Degvielu noliktavas 21 24
Degvielu uzpildes stacijas 23/27
Deju laukumi 28
Dekorativās audzētavas 23/27.1
Depo (visa veida) 9 18 19 21
2/26-I/26-II/26-IV/36 30
Desu ražotnes 11 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dezifikācijas līdzekļu noliktavas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dezinfektoriji 21
Dezinficēšanas-mazgāšanas
stacijas un pirtis 21 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dienesta ēkas 21 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dīkeri (zemtekas) 16 21 23/27.1 37
Dīķi 12 23/27.1
Dīzeļmotoru ēkas 25
Drenāžas 5 23/27 23/27.1 30 37
Drupināšanas iecirkņi 5 8 19
Dūmsūcēju būves 8
Dūmvadi 32.1
Dūņu dziedinātavas 26-II/5/31
Dūņu lauciņi 27
Dušas 28 28.1 32.1 32.2
Dzelzbetona izstrādājumu rūpnīcas 8
Dzelzceļa ēkas un būves 9 16 19 21
Dzelzceļa vagonu izkraušanas ierīces 10 13 21
Dzemdību nami 26-II/5/31
Dzemdību nodaļas (govju) 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dzesēšanas, maisīšanas cehi 8
Dziedniecības pāviljoni 26-II/5/31
Dzirnavas (dažādas nozīmes) 8 13 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dzīvnieku mazgātuves un vannas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Dzīvojamās mājas 28 28.1 28.6 2/26-I/26-II/26-IV/36
Ē dnīcas 9 2/26-I/26-II/26-IV/36 26-II/5/31
32.1 32.2 32.3 33
Ekipēšanas ierīces (dzelzceļa) 21
Ekranēšana 25
Ekranēšanas ierīces 25
Elektriskās apakšstacijas 5
Elektriskās stacijas 5 9
Elektriskie tīkli 5 21
Elektromašīnu remonts 28
Elektrotransports 30
Elektrovadi 5
Elevātori 10 2/26-I/26-II/26-IV/36
Elliņi (krānu estakādes) 20
Eļļas tvertnes 5
Emaljas sagatavošanas ēkas 8
Enerģijas piegādes stacijas 21
Enkuri 20
Estakādes 8 9 12 16 19 19.1
21 23/27
Estrādes 23/27.1
F asēšanas cehi 17
Fasondaļas 23/27 37
Fermentizācijas cehi 17
Fīderu līnijas 25
Filmu bāzes 15
Filmu glabātuves 15
Filtrēšanas stacijas 27 37
Finieru ražotnes 9
Fontāni 23/27.1
Formēšanas stendi 8
Foto kombināti 28
Frizētavas 28
Fumigācijas kameras 33
Futbola laukumi 32.1
Futlāri (santehnikai) 23/27.1
G abioni 21 23/27.1
Gaisa izvadi 37
Gaisa līnijas 25
Gaismekļi 5
Galerijas (dažādas) 8 9 10 12 13 27
28.1 15
Gaļas ražotnes 11
Garažas 2/26-I/26-II/26-IV/36 9 19 21
23/27
Garderobes 23/27.1
Gāzejas un vadi 5 19 23/27
Gāzes attīrīšanas iekārtas 6
Gāzes kameras 2/26-I/26-II/26-IV/36
Glabātuves (dažādas) 10 21 2/26-I/26-II/26-IV/36 32.1
33
"Gorodko" spēļu laukumi 32.1 34.2
Govju kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Grādētavas 27
Grāmatu bāzes 15
Grāmatu krātuves 34.1
Grants mazgāšanas korpusi 8
Graudu kaltes 2/26-I/26-II/26-IV/36
Graudu pārstrādes uzņēmumi 13 2/26-I/26-II/26-IV/36
Grunts cementizācija 37
Gulšņi 21
Guļamkorpusi 26-II/5/31 32.2 32.3
Guļbaļķi 21
Gumijas tehniskie izstrādājumi 6
Ģimnastikas laukumi 34.2
Ģimnastikas zāle 34.2
Ģipša rūpnīcas 8
H idranti 37
Hidrotehniskās būves 12 21 23/27.1 37
Hidrotransportieri 10
Hlora ražotnes 6
Hlorētavas 27
I ekraušanas iecirkņi 8
Iepildīšanas kolonnas 21
Ierīces (dazādas) 21
Iesalu rūpnīcas 10
Ietves 23/27
Individuālās dzīvojamās mājas 28.6
Inkubācijas cehi 12
Inkubatori 2/26-I/26-II/26-IV/36
Izolatori 25
J ahtklubi 34.2
Jaunlopu kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Joslu nostiprināšana 23/27
Jūras piestatņu būves 20
Juvelieru izstrādājumu rūpnīcas 7
K abeļi 5 25
Kabīnes 23/27.1
Kafejnīcas 23/27.1 33
Kafetērijas 23/27.1 33
Kaltes 13 19 2/26-I/26-II/26-IV/36 28
28.1 32.3
Kaļķu ražotnes 8
Kameras 8 19 2/26-I/26-II/26-IV/36 23/27
33
Kanāli 5 10 19 23/27 23/27.1 27
37
Kanalizācijas tīkli un būves 21 25 23/27 27 23/27.1
Kantori 21 25 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kaņepāju apstrādes ražotnes 14
Kāpnes (metāla, betona) 6 19.1 23/27.1
Karantīnas izolatori 11
Karoga kārtis 23/27.1
Kartona fabrikas 8 14
Kartupeļu glabātuves 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kastu cehi 12
Katlu mājas 9 18 21 2/26-I/26-II/26-IV/36
28 28.1 32.1 32.2
Kautuves (dažādas) 11 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kazarmas 21
Kazeīna rūpnīcas 11
Kažokādu rūpnīcas 14
Keramzītu ražotnes 8
Kino rūpniecība 15
Kinozāles 26-II/5/31 34
Kioski 23/27.1 28 33
Klīnikas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Klubi 2/26-I/26-II/26-IV/36 26-II/5/31 32.1
32.3 34 34.1
Kokskaidu ražotnes 9
Koksnes ķīmiskā rūpniecība 9
Koksnes pārstrāde 9 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kokšķiedru plātņu ražotnes 9
Koku sugas 23/27.1
Kokzāģētavas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kolektori 23/27.1
Kolorīferi 8
Kombinētās lopbarībās ražotnes 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kompensātoru ēkas 5 23/27
Komplektēšanas cehi 8
Kompresoru ēkas 5 17 18 21
2/26-I/26-II/26-IV/36
Komunālās dzīvojamās mājas 28
Komutātori 25
Konditorijas ražotnes 10
Konjaku ražotnes 10
Konservu ražotnes 10 12 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kontakttīkli 30 21
Kontrolstacijas (tirgus) 33
Kopēšanas fabrikas 15
Kopmītnes 18 28 28.1 32.1
Kosmiskās sakaru stacijas 25
Kravas pacelšanas ierīces 5
Krejotavas 10
Kronšteini 5
Kūdras ieguves lauki 16
Kūdras podiņi 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kūdras rūpniecības būves 16
Kuģu ceļu aprīkojumu zīmes 20
Kultūras nami 2/26-I/26-II/26-IV/36 34 34.1
Kupināšanas cehi 12
Kūtis 21 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kūtsmēslu krātuves 2/26-I/26-II/26-IV/36
Kvarca smilts bagātināšanas rūpnīcas 8
Kvēlspuldzes 5
Ķieģeļu ražotnes 8
Ķimikāliju noliktavas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Ķīmiskās rūpniecības būves 6
Ķīmiskās tīrītavas 17 28
L abiekārtošanas darbi 5 19.1 21
Laboratorijas 7 13 17 18
2/26-I/26-II/26-IV/36
Lauksaimniecības būves 2/26-I/26-II/26-IV/36
Lauku iecirkņi 2/26-I/26-II/26-IV/36
Laukumi (dažādi) 9 13 20 21 23/27.1 28
Lecektis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Ledus aizsardzības ietaises 37
Ledus pagrabi 2/26-I/26-II/26-IV/36
Levomicetīna ražotnes 17
Lianas 32.3
Lidlauki 24
Lidmašīnu nolaišanās būves 24
Liešanas cehi 8
Lietus mēteļu auduma ražotnes 14
Lifti 25
Liķieru rūpnīcas 10
Linu apstrādes ražotnes 14
Linu noliktavas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Līvānu dzīvojamās mājas 28.2-97
Lopbarības cehi 13
Lopu novietnes un uzturēšanas laukumi 11
Lopu pārejas tilti 11
Lopu uzturēšanas korpusi 11
M ācību-ražošanas darbnīcas 32.1 32.2
Maizes ražotnes 10
Makaronu ražotnes 10
Mākslīgās ādas rūpnīcas 14
Mākslīgās šķiedras ražotnes 6
Malšanas nodaļas 8
Mālu glabātuves 8
Mālu sagatavošanas iecirkņi 8
Margarīna rūpnīcas 10
Margas 23/27
Marinādes cehi 12
Masti 20
Mašīnbūvniecības būves 7
Mazgātuves (dažādas) 8 21 2/26-I/26-II/26-IV/36 23/27
28 28.1 32.1
Mazuta saimniecības 19
Mēbeļu ražotnes 9 28
Medicīnas rūpniecības būves 17
Medicīnas stikla rūpnīcas 17
Medizolatori 32.3
Medpunkti 26-II/5/31
Mehanizētie punkti 21
Meliorācijas un hidrotehniskās būves 16
Metāla karbu rūpnīcas 12
Metālkonstrukcijas 5 19.1 21 23/27.1 28
2/26-I/26-II/26-IV/36
Metānteki 27
Meteoroloģiskās stacijas 28.4
Micēliju žāvešanas cehi 17
Miecvielu ekstraktu rūpnīcas 14
Mīkstā jumta seguma ražotnes 8
Miltu (zivju0 ražotnes 12
Minerālmēslu noliktavas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Mizošanas cehi 9
Modes nami 28
Moli 20
Mucu cehi 12 2/26-I/26-II/26-IV/36
Muzeji 34.1
N aftas atdalītāji un smilšu ķērāji 19.1 21 27
Naftas produktu uzglabāšanas būves 19.1 25
Navigācijas zīmes 20
Niedru plātņu rūpnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Nišas 23/27
Nogāžu nostiprinājumi 12 20 23/27.1 25
Nojumes (dažādas) 9 12 18 23/27.1 25
2/26-I/26-II/26-IV/36 28 28.1 32.1
32.2 32.3
Noliktavas (dažādas) 5 8 9 10 12 13
14 17 18 18.1 20 21
23/27.1 27 2/26-I/26-II/26-IV/36
26-II/5/31 28.1 28.4 32.1 33
Norobežojumi, nožogojumi 18 23/27.1
Nosēdbaseini 27 37
Nostiprinājumi 23/27.1 27
Nosušināšanas sistēmas 21 37
Notekūdeņi 27
O stu un kuģošanas
hidrotehniskās būves 20
P adziļinājumi 21
Pagrabi 10 2/26-I/26-II/26-IV/36 28 28.1
32.3
Pakalpojumu darbnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36 28 32.1
Pakšu kastes 20 23/27.1
Palīgnozīmes telpas un ēkas 21 24
Pāļi 20
Pamati 9
Parādes ieejas 28.1
Pārbrauktuves 16 21 23/27.1
Pārceltuves 23/27.1
Pārdotavas 23/27.1
Pārejas 23/27
Parfimērijas ražotnes 8 10
Pārgāzes 21
Pārkraušanas ietaises un mezgli 8 16
Pārmijas 21
Pārsūknēšanas stacijas 21
Pārvadi 23/27.1 37
Pasažieru ēkas 24
Pasta ēkas 25
Paukošanas laukumi 34.2
Paviljoni 21 23/27 23/27.1 33
Peldētavas 23/27.1 32.1
Pelnu un izdedžu vadi 5 19
Piebūves 28 28.1
Piena bloki 2/26-I/26-II/26-IV/36
Piena pieņemšanas punkti 11 12 2/26-I/26-II/26-IV/36 28
Piena rūpniecības ēkas 11
Piestātnes 12 20
Pilis 34.1
Pīļu kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Pinumu izstrādes cehi 2/26-I/26-II/26-IV/36
Pirtis 21 2/26-I/26-II/26-IV/36 28 28.1
32.1
Plastmasu rūpniecība 6
Platformas 11 18 21 28.1
Plātnes 21
Plātņu ražotnes 9 2/26-I/26-II/26-IV/36
Plēvju ražotnes 14
Pneimotransports 9
Poligrāfijas un kino rūpniecības būves 15
Poliklīnikas 26-II/5/31
Polimēru materiālu ražotnes 8
Portiki 28.1
Posteņi 20 21 28.1
Pretaizdzīšanas ierīces 19
Profesionāli tehniskās skolas 32.1
Profilaktoriji 23/27.1 26-II/5/31
Promtekas 21
Pulksteņu remontdarbnīcas 28
Pulksteņu un pusvadītāju rūpnīcas 7
Punkti (dažādi) 21 2/26-I/26-II/26-IV/36
Pusfabrikātu kombināti 33
Putnu kombināti 11
Putnu mājiņas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Putraimu cehi 13
R adioantenas 25
Radioloģiskie korpusi 26-II/5/31
Radiomasti 25
Radioreleju līnijas 25
Radiotehnikas rūpniecība 7
Raidstacijas 25
Rauga un cietes rūpnīcas 10
Reģenerācijas cehi 9
Remonta rūpnīcas 23/27 2/26-I/26-II/26-IV/36
Renes 21
Restorāni 33
Rezervuāri 9 19.1 21 27
2/26-I/26-II/26-IV/36 37
Rievsienas 20
Rūdu nesaturošu materiālu ieguve 8
Rūpnīcas pārvaldes ēkas 18
S abiedriskie korpusi 26-II/5/31 32.1
Sabiezinātā piena rūpnīcas 11
Sadales ierīces 5
Sadales punkti 21
Sadzīves pakalpojumu ēkas 18 28 28.1 32.1
Saimniecības ēkas un korpusi 28.3 26-II/5/31 32.3
Sakaru ēkas 21
Sakaru linijas 5
Sakaru mezgli 25
Sakņu glabātuves 9
Saldējuma rūpnīcas 33
Saldētavas (dažāda tipa) 11 12 17 2/26-I/26-II/26-IV/36
33
Sālīšanas rūpnīcas 12
Sanatorijas 26-II/5/31
Sanatorijas - mežu skolas 32.2
Sanitāri-tehniskās rūpnīcas 8
Sardzes dienesta telpas 18
Sardzes telpas 21
Sargtorņi ar sargbūdu 2/26-I/26-II/26-IV/36
Sarkano ķieģeļu ražotnes 8
Sārmu iztvaicēšanas cehi 9
Sausā piena rūpnīcas 11
Seglinieku darbnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Sēklu glabātuves 2/26-I/26-II/26-IV/36
Semaforu masti 20
Separācijas nodaļas 11 2/26-I/26-II/26-IV/36
Septiki 27
Sētas, žogi 23/27.1 28 32.1 32.2
Siera rūpnīcas 11
Signalizācijas 21
Sijāšanas bloki 8
Silikātu ķiģeļu ražotnes 8
Silosi 10 13
Siltumizolācijas plātņu ražotnes 16
Siltumnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Sintētisko materiālu ražotnes 6
Sintomicīna un levomicetina ražotnes 17
Sīpolu glabātuves 2/26-I/26-II/26-IV/36
Sivēnmāšu kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Skabbarības tvertnes 2/26-I/26-II/26-IV/36
Skābekļu ražotnes 6 10
Skābes un sodas ražotnes 6
Skābju ražotnes 9
Skaidu un taras ražotnes 9
Skapji (signalizācijas) 21
Skolas (dažādas) 32.1 32.2 33
Skolu internāti 32.2
Skrejdzirnavas (veltņu) 8
Skursteņi 5 19 32.1
Slāpekļa rūpniecība 6
Slaukšanas iekārtas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Slēpošanas bāzes 34.2
Slēpošanas stacijas 32.1
Slidkalniņi 32.3
Sliežu ceļi 5 9 19 20 21
2/26-I/26-II/26-IV/36 30
Slimnīcas 26-II/5/31
Slipņi 20
Slūžas, regulātori 12 16 37
Smagatlētikas laukumi 34.2
Smēdes 2/26-I/26-II/26-IV/36
Smilšu pārstrādes rūpnīcas 8
Smilšu uztvērēji 21 27
Smiltnīcas 32.3
Spēļu stūrīši 23/27.1
Spirta rūpnīcas 10 17
Sporta celtnes 32.1 32.2 34.2
Stabiņi 21 23/27
Stabu (sakaru) līnijas 25
Stacijas 21 25 23/27 30
Staļļi (visa veida) 9 18 2/26-I/26-II/26-IV/36
Stapeļi 20
Stendi 33
Stikla rūpnīcas 8
Straujtecas 5 16 23/27.1 37
Sūkņu stacijas 5 9 10 16 19.1 21
23/27.1 27 37
Suņu audzētavas 18 2/26-I/26-II/26-IV/36
Svaru ierīces un būves 13 21
Sviesta izstrādājumu ražotnes 10
Šahtas 5
Šahtu akas 21
Šautuves 23/27.1 32.1 34.2
Šihtas sagatavošanas korpuss 7
Šķembu rūpnīcas 8
Šķirotavas inertiem materiāliem 8
Šķūni (dažādi) 8 9 18.1 21
2/26-I/26-II/26-IV/36 28 28.1 32.2
Šūšanas darbnīcas 28 2/26-I/26-II/26-IV/36
T abākas rūpnīcas 10
Tabazīda ražotnes 17
Tablešu ražotnes 17
Taras ražotnes 10 11
Tauku ražotnes 11 12
Tauku uztvēreji 11
Taukvielu stacijas 10
Teātri 34
Tehnikumi 32.1
Tehniskās apkopes punkti 24 23/27
Tējnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Teknes 21 23/27.1
Tekstīlrūpniecība 14
Telefonu kabīnes 25
Telefonu stacijas /ATS/ 25
Televīzijas centri 25
Teļu kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Tenisa laukumi 23/27.1 23.1 34.2
Teobromīna-koefrīna ražotnes 17
Terases 28 28.1
Tīkli 21
Tilta laiduma konstrukcijas 23/27.1
Tilti ar dažādu nozīmi 13 16 21 23/27.1 37
Tiltiņi 21 23/27.1
Tipografijas būves 15
Tirdzniecības stendi 23/27.1
Tirdzniecības uzņēmumi 33
Tirgi 33
Tīrītavas 28
Tītaru kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Torņi (dažādi) 5 9 10 13 21 23/27.1
2/26-I/26-II/26-IV/36
Tramvaju kontakttīkli 30
Tramvaju un trolejbusu depo 30
Transformātori 5 18 21 25
2/26-I/26-II/26-IV/36 28.1 32.1
Tribīnes 23/27.1
Trikotāžas fabrikas 14
Trolejbusu kontakttīkli 30
Tualetes 23/27.1 28
Tuneļi 5 10 19 21 23/27.1
Turistu bāzes 26-II/5/31
Tvaicēšanas kameras 8
Tvērtnes (dažādas) 12 13 16 2/26-I/26-II/26-IV/36
U gunsdrošības zonas 16
Ugunsdrošības posteņi 18 2/26-I/26-II/26-IV/36 28.1
Ūdens aizvada būves 23/27.1
Ūdens akas 9 21 23/27.1
Ūdens apgāde 5 23/27.1 27
Ūdens atdzelžošanas iekārtas 27
Ūdens attīrīšanas būves 5 21
Ūdens baseini 34.2
Ūdens caurteces 12
Ūdens dzesētāji 5
Ūdens izteces 12
Ūdens krātuves 2/26-I/26-II/26-IV/36 37
Ūdens kritumi 16 23/27.1
Ūdens mērītāji 37
Ūdens mīkstināšanas stacijas 27
Ūdens motorstacijas 34.2
Ūdens ņemšanas ietaises 27 28.1 37
Ūdens pārgāzes 12
Ūdens pievadkanāli 27
Ūdens promtekas 16
Ūdens regulātori 12 23/27.1 23/27 37
Ūdens rezervuāri 37
Ūdens saimniecības būves 37
Ūdens stacijas 34.2
Ūdens teknes 12
Ūdens tilpnes 16 34.2
Ūdens torņi 21 2/26-I/26-II/26-IV/36
Ūdens un kanalizācijas būves 27
Ūdensvadu būves 27 37
Upju piestatņu būves 20
Urbumi 37
Uzbērumi 21
V airogi 21 23/27
Vakuuma vibrācijas ietaises 8
Vārīšanas un mazgāšanas cehi 9
Vārti 18 23/27.1 32.1 32.2
Veikali 18 20 2/26-I/26-II/26-IV/36 32.1
33
Vēja dzinēji 2/26-I/26-II/26-IV/36
Vējtveri 28 28.1
Veldzēšanas bloki 8
Velotreki 34.2
Veltuvju -tūbu uzņēmumi 14
Veļas mazgātuves 2/26-I/26-II/26-IV/36 28 28.1 32.1
Verandas 28 28.1
Vērpšanas fabrikas 14
Veselības aizsardzības ēkas 26-II/5/31
Vezumnieku piederumu darbnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36
Viadukti 16 21
Vieglās un tekstīlrūpniecības būves 14
Viesnīcas 2/26-I/26-II/26-IV/36 28 28.1
Vilnas apstrādes ražotnes 2/26-I/26-II/26-IV/36 14
Viļnlauzēji un sienas 23/27.1
Vīna un šampanieša rūpnīcas 10
Vircu tvertnes 2/26-I/26-II/26-IV/36
Virtuves 18 2/26-I/26-II/26-IV/36 33
Vispārizglītojošās skolas 32.2
Vistu kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
Vitrīnas 23/27.1
Volejbola laukumi 23/27.1 32.1 34.2
Z emes klātne 19 23/27.1
Ziepju rūpnīcas 10
Zinātniski pētniecības institūti /ZPI/ 28.4
Zirgu staļļi 2/26-I/26-II/26-IV/36
Zivju audzētavas 12
Zivju rūpniecības ēkas un būves 12
Zoļu rūpnīcas 14
Zosu kūtis 2/26-I/26-II/26-IV/36
ZPI laboratoriju korpusi 28.4
ZPI noliktavas 28.4
ZPI speciālās nozīmes korpusi 28.4
Zvērkopības fermu šedi 2/26-I/26-II/26-IV/36
Zvēru būri 2/26-I/26-II/26-IV/36
Žāvētavas 8 9 10 21 28.1 32.1
32.3
Žogi (dažādi) 21 28 32.1 32.2 23/27.1
Žurnālu iespieddarbi 15        
 

6.pielikums

6VZD.JPG (181115 BYTES)

7.pielikums

7VZD.JPG (122200 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par būves inventarizācijas vērtības noteikšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts zemes dienests Veids: instrukcija Pieņemts: 14.07.1999.Stājas spēkā: 29.03.2000.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111/112, 28.03.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
3453
29.03.2000
86
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"