Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1995. gada 14. novembra noteikumus Nr. 343 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi nr. 57

(prot. nr. 15, 7.§) Rīgā 1995.gada 21. martā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (tālāk tekstā - "ministrija") ir centrālā izpildvaras iestāde, kas izstrādā un īsteno valsts politiku vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā, tūrismā, būvniecībā un ģeoloģijā.

2. Ministrija darbojas saskaņā ar Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem un šo nolikumu.

3. Ministrija ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa attēlu un ministrijas pilnu nosaukumu valsts valodā.

II. Ministrijas uzdevumi

4. Ministrijas galvenais uzdevums ir izstrādāt un kopīgi ar citām valsts pārvaldes institūcijām īstenot vienotu vides aizsardzības, dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas, reģionālās attīstības, tūrisma attīstības, būvniecības un ģeoloģijas politiku.

5. Ministrijas uzdevumi ir:

5.1. analizēt un prognozēt vides kvalitāti, noteikt galvenos virzienus vides kvalitātes vērtēšanā un apstiprināt novērojumu programmu;

5.2. ministrijas kompetences ietvaros izstrādāt likumprojektus un Ministru kabineta tiesību aktu projektus vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģionālās attīstības, tūrisma un būvniecības jautājumos;

5.3. organizēt vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, teritoriālās plānošanas un būvniecības normatīvu un standartu izstrādāšanu un apstiprināt tos;

5.4. kopīgi ar citām valsts pārvaldes institūcijām noteikt vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģionālās attīstības, būvniecības un tūrisma attīstības ekonomisko mehānismu un apstiprināt attiecīgus normatīvus un noteikumus;

5.5. tiesību aktos noteiktajā kārtībā noteikt vai saskaņot dabas resursu ieguves un izmantošanas kvotas, limitus un normatīvus, kā arī organizēt dabas resursu ieguves un izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanu;

5.6. tiesību aktos noteiktajos gadījumos izsniegt vai reģistrēt atsevišķu amatu vai uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās licences;

5.7. noteikt vides kvalitātes noteikšanas analītiski metodiskā darba galvenās prasības, veikt šī darba koordināciju, kā arī apstiprināt vides piesārņojuma kontroles metodikas;

5.8. nodrošināt vides valsts ekspertīzi;

5.9. nodrošināt valsts kontroli vides aizsardzībā, dabas resursu izmantošanā, reģionālajā attīstībā un būvniecībā;

5.10. koordinēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu pārvaldi;

5.11. realizēt valsts vides kvalitātes informācijas turētāja funkcijas, kā arī sniegt informāciju par vides stāvokli;

5.12. realizēt vides aizsardzības, reģionālās attīstības, tūrisma attīstības, būvniecības un ģeoloģisko pētījumu valsts pasūtītāja funkcijas;

5.13. īstenot vides valsts monitoringa valsts pasūtītāja funkcijas;

5.14. izstrādāt priekšlikumus Valsts investīciju programmai un Nacionālajai indikatīvajai programmai un kontrolēt to izpildi ministrijas kompetencē esošajās jomās;

5.15 kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt izglītības stratēģiju ministrijas kompetencē esošajās jomās;

5.16. realizēt Vides aizsardzības republikas fonda turētāja funkcijas;

5.17. ministrijas kompetencē esošajās jomās koordinēt sadarbību ar ārvalstu valsts institūcijām, starptautiskajām organizācijām un privātpersonām, kā arī veicināt līgumattiecību izveidi starp Latvijas Republiku un citām valstīm vai starptautiskajām organizācijām;

5.18. izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par ministrijas uzdevumu veikšanai un vides aizsardzībai, dabas resursu izmantošanai, reģionālajai attīstībai, būvniecībai, tūrismam un ģeoloģijai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru, realizēt piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali ministrijas pakļautībā esošajām institūcijām un kontrolēt šo līdzekļu izlietojumu;

5.19. kontrolēt ministrijas pakļautībā esošo institūciju darbu.

6. Atsevišķu uzdevumu izpildi ministrija var nodot tās pakļautībā esošajām institūcijām.

7. Ministrijai ir tiesības:

7.1. pieprasīt un tiesību aktos noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt nepieciešamo informāciju no visām valstī esošajām juridiskajām un fiziskajām personām;

7.2. kontrolēt, kā tiek pildīti un ievēroti tiesību akti vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā, būvniecībā, dabas resursu izmantošanā, tūrismā un ģeoloģijā;

7.3. savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem;

7.4. koordinēt ministriju un citu valsts institūciju darbību vides aizsardzībā, teritoriālajā plānošanā un dabsaimniecībā;

7.5. ja nepieciešams, izveidot darba grupas ministrijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

7.6. atbilstoši tiesību aktu prasībām slēgt starptautiskos līgumus, kā arī veidot starptautiskos sakarus ministrijas kompetencē esošajās jomās;

7.7. tiesību aktos noteiktajā kārtībā reorganizēt ministrijas pakļautībā esošās institūcijas, kā arī apstiprināt to nolikumus;

7.8. veikt citas darbības saskaņā ar tiesību aktiem.

III. Ministrijas struktūra

8. Ministrijas darbu vada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (tālāk tekstā - "ministrs"), kas ir politiski atbildīgs par ministrijas kompetencē esošajām jomām.

9. Ministrs:

9.1. ir atbildīgs par ministrijas darbību, tās stratēģiju un uzdevumu izpildi;

9.2. ir atbildīgs par visu ministrijas pakļautībā esošo institūciju darbību;

9.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju jebkurā jautājumā;

9.4. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus katram ministrijas un tās pakļautībā esošās institūcijas darbiniekam;

9.5. veic citus uzdevumus, kurus nosaka likumi, citi tiesību akti un Ministru kabinets.

10. Ministrijā ir vides aizsardzības valsts ministrs (tālāk tekstā - "valsts ministrs"), kurš ir politiski atbildīgs par vides aizsardzību.

11. Valsts ministrs:

11.1. ir atbildīgs par ministrijas darbību, tās stratēģiju un uzdevumu izpildi vides aizsardzībā;

11.2. ir atbildīgs par ministrijas pakļautībā esošo institūciju darbu vides aizsardzībā;

11.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju vides aizsardzības jautājumos;

11.4. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus vides aizsardzībā katram ministrijas un tās pakļautībā esošās institūcijas darbiniekam;

11.5. veic citus uzdevumus, kurus nosaka likumi, citi tiesību akti, Ministru kabinets un ministrs.

12. Ministrijas parlamentārais sekretārs nodrošina ministrijas saikni ar Saeimu. Citus parlamentārā sekretāra uzdevumus nosaka ministrs.

13. Valsts sekretārs ir ministrijas administratīvais vadītājs, kurš nodrošina ministrijas darbu. Valsts sekretārs ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts).

14. Valsts sekretārs:

14.1. organizē ministrijas darbu;

14.2. nodrošina ministrijas darba finansiālo, tiesisko un administratīvo pamatu;

14.3. izdod rīkojumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

14.4. apstiprina ministrijas centrālā aparāta štatu sarakstu saskaņā ar ministrijai valsts budžetā paredzēto štata vienību skaitu un darba samaksas fondu;

14.5. tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba ministrijas darbiniekus;

14.6. savas kompetences ietvaros ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus katram ministrijas un tās pakļautībā esošās institūcijas darbiniekam;

14.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju savā kompetencē esošajos jautājumos;

14.8. veic citus uzdevumus, kurus nosaka likumi, citi tiesību akti, Ministru kabinets, ministrs un valsts ministrs.

15. Ministra sadarbība ar valsts sekretāru:

15.1. ministrs var uzticēt valsts sekretāram savu pienākumu izpildi, iekļaujot tos valsts sekretāra dienesta uzdevumos;

15.2. ministrs dod rīkojumus valsts sekretāram;

15.3. ministrs ir tiesīgs izskatīt jebkuru valsts sekretāra kompetencē esošu jautājumu, kā arī atcelt jebkuru valsts sekretāra rīkojumu;

15.4. ministrs saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" pieņem darbā un atbrīvo no darba valsts sekretāru.

16. Valsts ministra sadarbība ar valsts sekretāru:

16.1. valsts ministrs var uzticēt valsts sekretāram savu pienākumu izpildi, iekļaujot tos valsts sekretāra dienesta uzdevumos;

16.2. valsts ministrs savas kompetences ietvaros dod rīkojumus valsts sekretāram;

16.3. valsts ministrs ir tiesīgs izskatīt jebkuru valsts sekretāra kompetencē esošu jautājumu vides aizsardzības jomā, kā arī atcelt jebkuru valsts sekretāra rīkojumu vides aizsardzības darba organizācijā.

17. Valsts sekretāram ir vietnieks, kurš ir atbildīgs par ministrijas pakļautībā esošo institūciju darba koordināciju. Citus valsts sekretāra vietnieka pastāvīgi veicamos pienākumus nosaka valsts sekretārs. Valsts sekretāra vietnieks ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts).

18. Ministrijā ir šādas struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar ministra apstiprinātiem nolikumiem un ir pakļautas valsts sekretāram:

18.1. Vides aizsardzības departaments:

18.1.1.Dabas aizsardzības nodaļa;

18.1.2. Vides kvalitātes nodaļa;

18.1.3. Tehnoloģiju nodaļa;

18.2. Reģionālās attīstības departaments:

18.2.1. Teritoriālplānošanas nodaļa;

18.2.2. Pilsētvides un mājokļa nodaļa;

18.2.3. Tūrisma infrastruktūras nodaļa;

18.3. Būvniecības departaments:

18.3.1. Būvniecības stratēģijas nodaļa;

18.3.2. Normatīvu un resursu ekonomijas nodaļa;

18.3.3. Dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļa;

18.4. Juridiskais un ekonomikas departaments:

18.4.1. Juridiskā nodaļa;

18.4.2. Ekonomikas nodaļa;

18.5. Projektu departaments:

18.5.1. Projektu koordinācijas nodaļa;

18.5.2. Sabiedrisko sakaru un izglītības nodaļa;

18.5.3. Ārlietu nodaļa;

18.6. Administratīvais departaments:

18.6.1. Grāmatvedība;

18.6.2. Personāla nodaļa;

18.6.3. Kanceleja;

18.6.4. Saimnieciskā nodaļa;

18.7. Dabsaimniecības un valsts kadastru nodaļa.

19. Departamentus vada departamentu direktori. Departamentu direktori ir pakļauti valsts sekretāram un dod rīkojumus attiecīgā departamenta darbiniekiem un nodaļu vadītājiem. Departamentu direktori ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

20. Nodaļas vada nodaļu vadītāji. Nodaļu vadītāji dod rīkojumus attiecīgās nodaļas darbiniekiem. Nodaļu vadītāji ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

21. Ministrija ir atbildīga par tās pakļautībā esošajām institūcijām, kas ir juridiskas personas un īsteno valsts politiku ministrijas kompetencē esošajās jomās.

22. Ministrijas pakļautībā ir:

22.1. Vides valsts ekspertīzes pārvalde;

22.2. Vides valsts inspekcija;

22.3. Vides datu centrs;

22.4. Vides problēmu analīzes centrs;

22.5. Ģeoloģijas dienests;

22.6. Tūrisma padomes administrācija;

22.7. reģionālās vides aizsardzības komitejas;

22.8. Slīteres valsts rezervāts;

22.9. Teiču valsts rezervāts;

22.10. Ziemeļvidzemes reģionālais dabas aizsardzības komplekss;

22.11. Skrundas radiolokācijas stacijas apkārtnes vides rehabilitācijas un Krievijas militāro pensionāru repatriācijas fonds.

Ministru prezidents M.Gailis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J.Iesalnieks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 57Pieņemts: 21.03.1995.Stājas spēkā: 29.03.1995.Zaudē spēku: 22.11.1995.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 28.03.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
34404
29.03.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)