Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-199-sn

Rīgā 2023. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 88, 16. §)
Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
4. panta pirmās daļas 4. punktu
un 44. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas (turpmāk – Iestāde).

2. Saistošie noteikumi nav piemērojami bērnu uzņemšanai 1. klasē speciālajās izglītības iestādēs un Iestāžu speciālajās izglītības programmās.

3. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

3.1. Iestādes atbildīgais darbinieks – Iestādes darbinieks, kuram Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) pārzinis – Izglītības un zinātnes ministrija – ir piešķīris sistēmas lietotāja tiesības un kurš veic informācijas par bērnu reģistrēšanu VIIS;

3.2. bērna likumiskais pārstāvis – bērna vecāki vai persona, kas realizē bērna aizgādību;

3.3. Iestādei piesaistītā teritoriālā vienība – šo saistošo noteikumu 1. pielikumā noteikta teritorijas vienība, kurā deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem Iestādē;

3.4. Iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību informācijas sistēma – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informāciju par teritoriālajām vienībām un tām piesaistītajām Iestādēm.

4. Departaments nodrošina Iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību informācijas sistēmas uzturēšanu, aktualizēšanu un pieejamību tīmekļvietnes www.iksd.riga.lv sadaļā "Katalogs".

5. Iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību sadalījums nav attiecināms uz šādām Iestādēm:

5.1. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola;

5.2. Rīgas Igauņu pamatskola;

5.3. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola;

5.4. Rīgas 1. Kristīgā pamatskola;

5.5. Rīgas Lietuviešu vidusskola;

5.6. Rīgas Ukraiņu vidusskola;

5.7. Rīgas Valda Avotiņa pamatskola;

5.8. Rīgas Valdorfskola;

5.9. Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola.

6. Saistošo noteikumu 5. punktā minētās Iestādes, veidojot 1. klases pretendentu sarakstu, nepiemēro saistošo noteikumu 18.3., 18.4., 18.5., 18.6., 18.8., 24.3. un 24.4. apakšpunktā noteikto prioritāti pēc Iestādei piesaistītās teritoriālās vienības.

2. Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1. klasē reģistrēšanas kārtība

7. Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt Iestādē bērnu uzņemšanai 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (pieci gadi).

8. Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē vairākās Iestādēs un vairākās pamatizglītības programmās, aizpildot un iesniedzot iesniegumu saskaņā ar veidlapu (2. pielikums).

9. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1. klasē notiek, bērna likumiskajam pārstāvim Iestādē uz vietas aizpildot iesniegumu saistošo noteikumu 2.1. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā vai elektroniski iesniedzot iesniegumu saistošo noteikumu 2.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

2.1. Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1. klasē reģistrēšana, ierodoties Iestādē

10. Lai Iestādē klātienē iesniegtu iesniegumu par bērna reģistrēšanu 1. klases pretendentu sarakstā, bērna likumiskais pārstāvis pirms iesnieguma (veidlapa 2. pielikumā) aizpildīšanas uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

11. Saņemot bērna likumiskā pārstāvja aizpildītu iesniegumu, Iestādes atbildīgais darbinieks reģistrē to Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā (turpmāk – RDVIS).

12. Pēc iesnieguma reģistrēšanas RDVIS Iestādes atbildīgais darbinieks nodrošina informācijas par bērna reģistrēšanu 1. klases pretendentu sarakstā ievadīšanu VIIS.

2.2. Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1. klasē Iestādē iesniegšana elektroniski

13. Lai iesniegtu iesniegumu par bērna reģistrēšanu 1. klases pretendentu sarakstā, neierodoties Iestādē, bērna likumiskais pārstāvis aizpilda saistošo noteikumu 8. punktā noteikto iesnieguma veidlapu. Iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecības vai bērna personu apliecinoša dokumenta kopiju un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju un/vai pilnvaras kopiju. Iesniegumu, kas atsevišķi parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un pielikumus nosūta uz Iestādes elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, sūtījumam nepārsniedzot 25 MB.

14. Saņemot bērna likumiskā pārstāvja elektroniski iesniegtu iesniegumu un pielikumus, Iestādes atbildīgais darbinieks iesniegumu reģistrē RDVIS.

15. Pēc iesnieguma reģistrēšanas Iestādes atbildīgais darbinieks nodrošina informācijas par bērna reģistrēšanu 1. klases pretendentu sarakstā ievadīšanu VIIS un iesniegumam pievienoto pielikumu (dokumentu kopiju) neatgriezenisku dzēšanu RDVIS.

16. Ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtajā iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija saskaņā ar iesnieguma veidlapu vai arī tā ir kļūdaina, Iestādes atbildīgais darbinieks, izmantojot iesniegumā norādīto kontaktinformāciju, sazinās ar bērna likumisko pārstāvi un precizē sniegto informāciju. Ja ar bērna likumisko pārstāvi nav iespējams sazināties, Iestāde informē bērna likumisko pārstāvi, nosūtot vēstuli uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

3. Iesniegumu izskatīšanas kārtība

17. Departaments līdz katra gada 1. aprīlim nosaka Iestādei atveramo 1. klašu skaitu, ņemot vērā Iestādes kapacitāti un normatīvajos aktos noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē. Iestādes direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo skaitu Iestādes nākamā mācību gada 1. klasēs.

18. Iestāde līdz katra gada 1. jūnijam atbilstoši noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1. klases pretendentu, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi, sarakstu, ņemot vērā VIIS līdz katra gada 15. maijam reģistrēto informāciju par bērniem, šādā prioritārā secībā:

18.1. bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu uzņem viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Iestādē;

18.2. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem Iestādes pedagoģisko darbinieku bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

18.3. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā vismaz 12 mēnešus un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

18.4. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā vismaz 12 mēnešus;

18.5. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

18.6. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā;

18.7. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

18.8. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā;

18.9. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

18.10. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19. Iestāde 1. klases pretendentu sarakstā brīvu vietu gadījumā var iekļaut bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim ir apritējuši seši gadi, ievērojot saistošajos noteikumos noteikto prioritāro secību.

20. Iestāde piecu darba dienu laikā pēc 1. klases pretendentu saraksta sagatavošanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta bērna likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu. Bērna likumiskais pārstāvis Departamenta Izglītības pārvaldē var saņemt informāciju par brīvajām vietām 1. klasē citās Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās Iestādēs.

21. Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1. klasē vai par atteikumu.

22. Ja bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Iestādei nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, Iestāde, ievērojot saistošajos noteikumos noteikto prioritāro secību, ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta nākamā pretendenta likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klašu pretendentu sarakstā.

4. Noslēguma jautājumi

23. Saistošo noteikumu 18. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

24. Noteikt, ka Iestāde veido 1. klases pretendentu, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi, sarakstu 2023./2024. mācību gadam, ņemot vērā VIIS līdz katra gada 15. maijam reģistrēto informāciju par bērniem, šādā prioritārā secībā:

24.1. bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu uzņem viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Iestādē;

24.2. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem Iestādes pedagoģisko darbinieku bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

24.3. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

24.4. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā;

24.5. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

24.6. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

24.7. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

25. Ja mainījusies Iestādei piesaistītā teritoriālā vienība, Iestādes 1. klases pretendentu sarakstā iekļauj arī bērnus, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā atbilda kādai no saistošajos noteikumos noteiktajām prioritātēm pēc Iestādei piesaistītās teritorijas, bet to zaudētu tikai Iestādei piesaistītās teritorijas izmaiņu dēļ, un kuri joprojām ir deklarēti iepriekš noteiktajā teritorijā.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 33; 2017, Nr. 35; 2020, Nr. 67; 2021, Nr. 33; 2022, Nr. 12).

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Ķirsis
1. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-199-sn
Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību sadalījums

Latviešu mācībvalodas skolas

Skolas, kurās no 2023. gada 1. septembra 1. klasē ir noteikta pāreja uz mācībām valsts valodā

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Ķirsis
2. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-199-sn

Iesnieguma veidlapa

 

(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

 

(likumiskā pārstāvja personas kods)

 

(likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss)

 

(kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese, oficiālā elektroniskā adrese)

 
  

direktoram

 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

IESNIEGUMS

Rīgā

____.____._____________.

 

(datums)

 
 

Lūdzu reģistrēt bērnu

 

,

 

(bērna vārds, uzvārds)

 
 

personas kods , dzimšanas datums

 

,

 
 

(izglītības iestādes nosaukums)

1. klases pretendentu sarakstā _________./_________. mācību gadā.

Ziņas par bērnu:

deklarētās dzīvesvietas adrese

,

LV-

šajā izglītības iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis/māsa

Nepieciešams atzīmēt ar x:

____ (klase), _______________________________ (vārds, uzvārds)

Informācija par personas datu apstrādi:

1) personas datu apstrādes pārzinis – Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta personā, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv;

2) personas datu apstrādes nolūks – iesniegumu reģistrācija un izskatīšana par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Vairāk par personas datu apstrādi skatīt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnes www.iksd.riga.lv sadaļā "Datu apstrāde".

  
 

(likumiskā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums)

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Ķirsis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-199-sn "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

1. Mērķi un nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi

Saistošie noteikumi izdoti atbilstoši Pašvaldību likuma 44. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas.

Saistošo noteikumu 2.4. apakšpunkts paredz noteikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm piesaistītās teritoriālās vienības, kurās deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem šajās izglītības iestādēs.

Ņemot vērā Izglītības likumā noteikto regulējumu par pakāpenisku pāreju triju mācību gadu laikā uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības pamatizglītības pakāpē, lai veicinātu sekmīgu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu, saistošo noteikumu 1. pielikumā "Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību sadalījums" atsevišķi ir norādītas tās izglītības iestādes ar tām piesaistītajām teritoriālajām vienībām, kurās no 2023. gada 1. septembra mācības 1. klasē tiks uzsāktas valsts valodā.

Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā noteikto pašvaldības pienākumu – nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē – un taisnīgu vietu sadali starp bērniem, kuri pretendē uz vietu 1. klasē dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē un kuri faktiski šajā teritorijā dzīvo, un bērniem, kas pretendē uz vietu 1. klasē izglītības iestādē, kas nav viņa dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde, ir nepieciešams grozīt prioritāro uzņemšanas kārtību.

Tādēļ saistošo noteikumu 18. punkts paredz jaunu prioritāro secību bērnu uzņemšanai 1. klasēs, un atbilstoši saistošo noteikumu 23. punktam paredzēts, ka 18. punktā noteiktā jaunā prioritārā secībā būs piemērojama pēc 2023. gada 1. septembra, un tā būs attiecināma, sākot no 2024./2025. mācību gada. Jaunā prioritārā secība ir noteikta pēc bērna un bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvietas deklarācijas vienā adresē izglītības iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā vismaz 12 mēnešus. Saistošo noteikumu 24. punkts paredz pārejas periodā līdz 2023. gada 1. septembrim saglabāt un piemērot iepriekšējā periodā noteikto prioritāro secību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus

Neietekmē.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci (aktuālā situācija, prognozes tirgū un atbilstība brīvai un godīgai konkurencei)

Neietekmē.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām

Neietekmē.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Neietekmē.

6. Izpildes nodrošināšana

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmas. Uzraudzību nodrošinās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Nerada papildu prasības un izmaksas mērķa sasniegšanai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp sabiedrības viedokļa noskaidrošanā gūtā informācija

Saistošie noteikumi un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemti 42 priekšlikumi, iebildumi un komentāri:

Divi priekšlikumi par to, ka pedagogu bērnu uzņemšana skolā ir prioritāra.

Priekšlikums ir ņemts vērā. Ņemot vērā pašreizējo pedagogu kritisko trūkumu izglītības iestādēs, saistošo noteikumu 18. un 24. punktā noteikta prioritāte izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku bērniem, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Septiņi priekšlikumi un trīs komentāri par iestādei piesaistītās teritoriālās vienības veidošanu, iekļaujot vairāk skolu un attiecīgi lielāku teritoriju, kas būtu ņemams vērā, veidojot jauno iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību karti.

Priekšlikumi tiks ņemti vērā, pārskatot izglītības iestādēm piesaistītās teritoriālās vienības. Izglītības iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību skaits un attiecīgi lielāka teritorija tiks noteikta, ievērojot Rīgas attīstības programmā 2022.–2027. gadam noteiktās prioritātes skolu darbības kvalitātes paaugstināšanā un nodrošinot pārejas periodu un jauno teritoriālo vienību kartes piemērošanu ar 2025. gada 1. septembri.

Saistošajos noteikumos noteiktais izglītības iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību sadalījums ir attiecināms uz bērniem, kuri ir reģistrēti izglītības iestādē un plāno mācības 1. klasē uzsākt 2023. gada 1. septembrī, bet saistošo noteikumu 18. punktā noteiktā prioritārā secība ir attiecināma uz bērniem, kuri ir reģistrēti izglītības iestādē un plāno mācības 1. klasē uzsākt 2024. gada 1. septembrī.

Viens priekšlikums, ka jāparedz garāks pārejas posms saistošo noteikumu 18. punkta ieviešanai, t. i., lai noteikums, ka bērnam jābūt deklarētam vienā adresē ar vecāku neattiektos uz pieteikumiem uzņemšanai skolā 2024./2025. mācību gadā un 2025./2026. mācību gadā.

Priekšlikums nav ņemts vērā. Saistošajos noteikumos noteiktais pārejas periods ir viens mācību gads, un saistošo noteikumu 18. punkts ir attiecināms uz 2024./2025. mācību gadu. Tiesiskās paļāvības princips paredz, ka persona var paļauties uz likumīgi izdotas tiesību normas pastāvību un nemainīgumu, tomēr tiesiskās paļāvības princips nedod pamatu personai ticēt, ka reiz noteiktā tiesiskā situācija nekad nemainīsies, un tas neizslēdz pašvaldībai iespēju grozīt pastāvošo tiesisko regulējumu. Saistošo noteikumu izstrādē pašvaldība ir ievērojusi tiesiskās paļāvības principu, kas nepieļauj dažādām personām noteikt dažādas juridiskās sekas dažādos tiesiskajos apstākļos. Saskaņā ar saistošo noteikumu 7. punktu bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt izglītības iestādē bērnu uzņemšanai 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (pieci gadi). Reģistrējoties rindā uz konkrēto izglītības iestādi, bērna likumiskais pārstāvis nevar paļauties, ka ir sniegts apsolījums uzņemt bērnu, kuram reģistrācijas brīdī ir pieci gadi, attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē.

Divi iebildumi un komentāri par iestādei piesaistītās teritoriālās vienības robežām, kas izteikti, ņemot vērā indivīda personīgās intereses.

Iebildumi nav ņemti vērā. Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē. Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā noteikto, pašvaldība nosaka vienotu izglītības iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību sadalījumu. Nosakot izglītības iestādēm piesaistītas teritorijas vienības, tiks ņemta vērā gan izglītības iestāžu ģeogrāfiskā atrašanās vieta un mācību telpu ietilpība, gan iedzīvotāju apdzīvotība konkrētajā teritorijas vienībā un dzīvojamās apbūves un infrastruktūras attīstības tendences, u. c. Pašvaldībai būtiski ir samērot izglītības iestādēm piesaistītās teritorijas vienības, lai nodrošinātu bērna tiesības iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai, kurā bērns kopā ar vienu no vecākiem ir ilgstoši deklarēts, tuvākajās izglītības iestādēs. Jauno izglītības iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību sadalījumu plānots piemērot no 2025. gada 1. septembra.

Divi priekšlikumi un komentāri par vienādu prioritāšu noteikšanu uzņemšanai skolā gan septiņu gadu vecuma sasniegušajiem, gan sešu gadu veciem bērniem, ja vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāk gadu ātrāk.

Priekšlikumi nav ņemti vērā. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta otro daļu izglītojamais pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamam aprit septiņi gadi. Savukārt minētā likuma 32. panta trešā daļa nosaka, ka atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu. No iepriekšminētā likuma 32. panta otrās daļas izriet, ka pamatizglītības ieguvi izglītojamam ir pienākums uzsākt kalendārajā gadā, kurā izglītojamam aprit septiņi gadi un tādējādi prioritāri ir jānodrošina pamatizglītības ieguves uzsākšana tiem izglītojamiem, kuriem likumā ir skaidri noteikts pienākums to uzsākt attiecīgajā kalendārajā gadā. Saistošajos noteikumos ir ietverts atsevišķs regulējums par bērnu, kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim aprit seši gadi, iekļaušanu izglītības iestādes 1. klases pretendentu sarakstā brīvu vietu gadījumā, ievērojot saistošo noteikumu 18. punktā noteikto prioritāro secību. Saistošajos noteikumos ietvertā bērnu prioritārā uzņemšanas kārtība atspoguļo tos pašus apsvērumus, kas ir bijuši par pamatu Vispārējās izglītības likuma 32. panta otrajai un trešajai daļai, un precizē minēto normu piemērošanas kārtību, detalizētāk nosakot bērnu uzņemšanas secību.

Četri priekšlikumi un trīs komentāri par to, ka jānosaka bērna uzņemšana skolā vecāka darba vietas tuvumā, pēc faktiskās dzīvesvietas (dzīvesvietas deklarācija ārpus Rīgas vai citai iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā vai dzīvesvieta nav deklarēta īrētajā dzīvoklī, jo izīrētājs to neļauj u. tml.), kā arī jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret tiem Rīgas iedzīvotājiem, kuri uz Rīgu dzīvot pārcēlušies nesen vai mainījuši deklarēto dzīvesvietas adresi Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros.

Priekšlikumi nav ņemti vērā. Saistošo noteikumu mērķis atbilstoši Izglītības likuma 17. panta pirmajai daļai ir nodrošināt iespēju iegūt pamatizglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē tiem bērniem, kuri ilgstoši dzīvo, proti, ir deklarēti kopā ar vienu no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, un kuru faktiskā dzīvesvieta ir attiecīgās izglītības iestādes piesaistītajā teritoriālajā vienībā. Teritoriālās vienības piesaistīšana izglītības iestādei pēc citiem kritērijiem un prioritātes noteikšana pēc faktiskās dzīvesvietas nav pamatojama ar publisko reģistru datiem. Saistošajos noteikumos ir saglabāta prioritāte par bērna deklarētās dzīvesvietas ilgumu izglītības iestādēm piesaistītajās teritoriālajās vienībās, bet no 2024. gada 1. septembra augstāka prioritāte ir noteikta, ja bērns ir deklarēts kopā ar vienu no bērna likumiskajiem parstāvjiem.

Divi priekšlikumi un komentāri par dzīvesvietas ilgumu iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā, piemēram, prioritāti dzīvesvietas ilgumu noteikt no trīs gadiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas tiesības ar tiem, kuri konkrētajā teritorijā dzīvo ilgāk.

Priekšlikums ņemts vērā daļēji, nosakot prioritāti iekļaušanai izglītības iestādes 1. klases pretendentu sarakstā bērniem, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā vismaz 12 mēnešus.

Trīs iebildumi, ka deklarētajai dzīvesvietai piesaistītās skolas mācību procesa kvalitāte neatbilst vecāku vēlmēm.

Iebildumi nav ņemti vērā. Saistošo noteikumu regulējums nav attiecināms uz izglītības iestādes darbības kvalitātes jomām un to kritērijiem.

Četri iebildumi par to, ka vecāka dzīvesvietai jābūt deklarētai kopā ar bērna dzīvesvietu.

Iebildumi nav ņemti vērā. Jaunā prioritārā secība iekļaušanai izglītības iestādes 1. klases pretendentu sarakstā ir noteikta pēc bērna un bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvietas deklarācijas vienā adresē, lai nodrošinātu taisnīgu vietu sadali atbilstoši Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā noteiktajam, nodrošinot iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē bērniem, kuri faktiski dzīvo izglītības iestādes tuvumā.

Viens priekšlikums par sadarbības veidošanu starp blakus esošām pašvaldībām, piemēram, ar Mārupes novada pašvaldību.

Priekšlikums nav ņemts vērā. Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē.

Septiņi komentāri, kuros izteikta piekrišana vai arī neapmierinātība ar saistošajiem noteikumiem, nenorādot argumentus un neizsakot priekšlikumus.

Uzdots viens jautājums: ja pieteikumu bērna uzņemšanai iesniedzis tēvs, kura dzīvesvieta nav deklarēta kopā ar bērnu, bet bērna mātei ir, vai pieteikums jāiesniedz mātei, lai saglabātu prioritāti bērna uzņemšanai izglītības iestādē.

Pieteikumu par bērna reģistrēšanu 1. klasē izglītības iestādē var iesniegt viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem. Nosakot prioritāti, tiek ņemts vērā bērna un bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvietas deklarācijas vienā adresē ilgums izglītības iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Ķirsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-23-199-snPieņemts: 26.04.2023.Stājas spēkā: 11.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 10.05.2023. OP numurs: 2023/88.22
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
341736
11.05.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"