Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Jēkabpils novadā 2023. gada 28. februārī
Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
28.02.2023. lēmumu Nr. 190
(prot. Nr. 3, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir vienreizēju pabalstu (turpmāk – Pabalsts), kā arī nosaka šī pabalsta apmēru personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas (turpmāk arī mājoklis) remontam, kas terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas (turpmāk – katastrofa) rezultātā ir cietis, bet ir atjaunojams.

2. Pabalstu piešķir par katastrofā cietušu mājokli, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

2.1. mājoklis ir personas īrēts vai īpašumā esošs;

2.2. mājoklis ir atjaunojams;

2.3. persona šajā mājoklī ir deklarējusi savu dzīvesvietu;

2.4. personai Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cits dzīvošanai derīgs mājoklis.

3. Iesniegumu par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā persona Pašvaldībā iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc katastrofas. Iesniegumā norāda nepieciešamo palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, Noteikumu 2. punktā noteikto informāciju, katastrofas apstākļus un mājoklim radīto bojājumu aprakstu. Iesniegumam pievieno kompetentu institūciju izdotu, faktus apliecinošu informāciju.

4. Pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja nepieciešams pieņem lēmumu par pagaidu mājokļa piešķiršanu vai citas neatliekamās palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā un izvērtē katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot.

5. Pabalstu piešķir, ja izvērtējot katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, tiek konstatēts, ka dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot.

6. Pabalsta apmēru nosaka šādā apmērā:

6.1. Ja mājoklis cietis katastrofā, kas nav plūdi:

6.1.1. 3500,00 euro, ja mājokļa tehniskais bojājums tiek konstatēts no 60 % līdz 70 % apmērā;

6.1.2. 3000,00 euro, ja mājokļa tehniskais bojājums tiek konstatēts no 50 % līdz 60 % apmērā;

6.1.3. 2500,00 euro, ja mājokļa tehniskais bojājums tiek konstatēts no 40 % līdz 50 % apmērā;

6.1.4. 2000 euro, ja mājokļa tehniskais bojājums tiek konstatēts no 30 % līdz 40 % apmērā;

6.1.5. 1500,00 euro, ja mājokļa tehniskais bojājums tiek konstatēts no 20 % līdz 30 % apmērā;

6.1.6. 1000,00 euro, ja mājokļa tehniskais bojājums tiek konstatēts no 10 % līdz 20 % apmērā;

6.1.7. 500,00 euro, ja mājokļa tehniskais bojājums tiek konstatēts ne vairāk kā 10 % apmērā.

6.2. Ja mājoklis cietis katastrofā, kas ir plūdi:

6.2.1. 3500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē virs 1 m no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;

6.2.2. 2500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē līdz 1 m mērot no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;

6.2.3. 1500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē dzīvojamās mājas 1. stāva grīdas līmenī. Šajā punktā noteikto pabalsta apmēru var piemērot, ja komisija konstatē, ka mājai ir bijis applūdis apdzīvojams vai ar inženierkomunikācijām aprīkots pagrabs.

7. Pabalsts netiek izmaksāts vai, ja tas izmaksāts, tas tiek atprasīts, ja persona iesniegusi nepatiesu informāciju.

8. Persona gada laikā Pabalstu var saņemt vienu reizi.

9. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisija, citus lēmumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņem Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisija.

10. Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

11. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

12. Personas, kuras cietušas 2023. gada janvāra plūdos, iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā iesniedz mēneša laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 28.02.2023. saistošo noteikumu Nr. 4 "Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

Mērķis un nepieciešamības pamatojumsPašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, nodrošina likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26. panta pirmajā daļā noteikto uzdevuma izpildi – izmaksāt vienreizēju mājokļa atjaunošanas pabalstu, ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojama.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu, kā arī nosaka šī pabalsta apmēru personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas (turpmāk arī mājoklis) remontam, kas terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietis, bet ir atjaunojams.

Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuJēkabpils novada pašvaldības 2023. gada budžetā pabalsta izmaksa nepieciešamībai tiek plānoti 100 000 euro. Apmaksu plānots veikt no Avārijas un tamlīdzīgu seku likvidēšanas līdzekļiem, pamatojoties uz 2023. gada 27. janvāra domes lēmumu Nr. 104 "Par avārijas līdzekļu piešķiršanu".

2023. gada budžets tiek plānots ņemot vērā, ka Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 2023. gada janvāra plūdos ir cietušas ap 450 dzīvojamām mājām.

Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciMājoklis ir viena no iedzīvotāju pamatvajadzībām. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā. Nosakot vienreizēja pabalsta izmaksās kārtību gadījumos, ja mājoklis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojams, personai tiek nodrošināta iespēja atjaunot mājokli tās krīzes situācijā.
Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmLai saņemtu nepieciešamo palīdzību dzīvojamo jautājumu risināšanā – vienreizējā pabalsta saņemšana, Jēkabpils novada pašvaldībā ir iesniedzams iesniegums, kurā norādīta informācija, kas apliecina personas tiesības saņemt noteikto palīdzību, kas apliecina par katastrofas apstākļiem un sniedz mājoklim radīto bojājumu aprakstu. Iesniegumam pievieno kompetentu institūciju izdotu faktus apliecinošu informāciju.
Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei un lēmumu pieņemšanai par pabalstu izmaksu Jēkabpils novada dome veidos Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisiju četru komisijas locekļu sastāvā.
Informācija par izpildes nodrošināšanuLēmumus par vienreizējo mājokļa atjaunošanas pabalsta izmaksu pieņems Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisija.
Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaIzdodot saistošos noteikumus tiks izpildīts likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26. panta pirmajā daļā noteiktais uzdevums.
Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošo noteikumu projekts tika publicēts Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā laikā no 01.02.2023 līdz 15.02.2023.

Saņemti sešu privātpersonu viedokļi par saistošo noteikumu projektu.

Viedokļos tiek izteikti iebildumi par saistošo noteikumu 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, kuri noteikti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26. panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

Viedokļos tiek izteikts iebildums par paredzēto pabalsta apmēru un normu, ar kuru noteikts, ka pabalsta apmērs tiek noteikts 50 % no paredzētā pabalsta, ja īpašums bijis apdrošināts pret stihisko nelaimi, kura iestājusies.

Par saņemtajiem viedokļiem lems dome, apstiprinot saistošos noteikumus.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 28.02.2023.Stājas spēkā: 04.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 03.03.2023. OP numurs: 2023/45.23
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
339895
04.03.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"